அபிதான சிந்தாமணி

வாத்துக்கள் 1407 வா என கிறது. கணக்கான வேறுபாடுடையவை உண்டு. கின்முனை வெண்மை, இதில் மர்செரு அன்னம் பெரியவாத்து முதலியவும் இவ் வகை ஆசியாவின் வடபாகத்திலுண்டு, வினத்தனவாம். சற்று உருவம் பெரிதாக அவற்றை ஒயில்டு டக் என்பர். இது செய் வும் உண்டு, நிறமுடையது. இறகுகளில் கரிய கோடு வாத்துக்கள் இவை சமசீதள மண்டல கண்டு, மூக்கு நீளம் , கால் நற்பவளம் பிராணிகள். இவை இடபேதத்தால் உருத் போல் சிவந்தவை. இதற்குக் கண்ணில் திரிந்து பலவகைப்படும். இவ்வினத்தில் ஒருவகை ஜவ்வுண்டு. அச்சவ்வு கண்ணை பெரியவாத்து குள்ள வாத்து அன்னம் மூடிக்கொண்டிருந்தாலும் பார்வை தெரி (கூ) வகை யுண்டு. இவை நீர்ப் இவ்வினத்தில் மற்றொருவகை பறவையின மா தலால் தோலடிப்பா தங்க எயிடா டக். இது ஐரோப்பாவின் வடபாக ளுண்டு. மூக்குத்தட்டை ; இது, படகைப் நீர்நிலைகளி லிருப்பது. இவற்றின் மார் போல் அகன்றும் குவிந்து முள்ள உடல் பில் இறகுடன் கூடிய தோலுண்டு. இது பெற்றது. இதன் சிறகுகள் தண்ணீரில் உஷ்ணத்தைக் காக்கும் உடையொத்தது. நனையா தபடி இது தன் முதுகின் புறத்தி வாத்யவிசேஷங்கள் - இடக்கை, முழவு, லுள்ள பசையை மூக்கிற்பெற்று இறகு படகம், கடிப்பு, ஒருகட்பறை, பேரிகை, களை அடிக்கடி கோதும். இது நீர்நிலைகளி சிறுபறை, திமிலை, தண்ணுமை, குடப் லுள்ள பூச்சி புழுக்களைத் தின்னும், பறை, ஒருசட்பகு வாய்ப்பறை, காடிப் இதன் முட்டைகளை உணவாகக் கொள் பறை, குறிஞ்சிப்பறை, பாலைப்பறை, கின் றனர். குள்ள வாத்து வட துருவ முல்லைப்பறை, மருதப்பறை, நெய்தற் மண்டலத்தை யடுத்த இடங்களில் கூட்ட பறை, உவகைப்பறை, உடுக்கை, நாகசாம், மாக இருக்கின்றன. இவை (6) அங்குல துருத்தி, முகவீணை, புஜங்கம், புல்லாங் முதல் (15) அங்குலம் வரையில் உயர்ந் குழல், டமாரம், டங்கா, நாகெஜம், கந்தர் திருக்கின்றன. இவ்வினத்தில் குறுகிய வம், இராஜவாத்யம், தவளச்சங்கு, பூரி, மூக்குள்ளவையும் நீண்ட மூக்குள்ளவை நபுரி, துத்தாரி, பாங்கா, எக்காளம், கௌரி யும் உண்டு. இவ்வினத்தில் மிகச்சிறியவை காளம், திருச்சின்னம், கானா தக்கை, களை டீல் என்பர். இவை உருவத்திலும் டவுண்டை மல்லரி, சல்லரி, தம்புரு, நிறத்திலும் அழகுள்ளவை. இப்பறவையின் வீணை, பிடில், சித்தார்கிணாம் சாரங்கி, மற்றொரு வகுப்பிற்குப் பலநிறமுடைய வாநமாமலையாண்டான் - ஆளவந்தார் திரு உச்சிக்கொண்டை உண்டு, மூக்கு நீல வடி சம்பந்தி, நிறம் ; இதன் வால் நீளம் ; இவை பறந் வாநாசேநாபதியர் இவர்கள் இராமர்க் தும் செல்லும் ; தோலடிப்பாதம். இவற் குப் படைத்துணையாகச் சுக்கிரீவனால் வரு றில் மற்றொரு இனம் ஆபிரிகாவின் மேல் விக்கப்பட்டவர்கள். சுசேடணன், சதவலி, கரை பக்கத்திலுண்டு. அவற்றினுரு சேசரி, இடும்பன், பனசன், நீலன், ததி பெரிது. மற்றொருவகை பறவைகளை முகன், கயன், சாம்பன், துன்முகன், துமிந் எதிர்க்கும் வன்மை கொண்டவை. இவை தன், மயிந்தன், மற்கசகோமுகன், குமு பூச்சி புழுக்களைத் தின்னும், விஜியன் - தன், இடபன், தீர்க்கபாகன், விந்தன், இது குள்ள வாத்தினத்தில் ஒருவகை, அநுமன், நளன், கும்பன், சங்கன், அக்ஷ இது சாகபக்ஷணி. துருவமண்டிலவாசி. யன், கவரக்ஷன், விருபாக்ஷன், விந்தன் இதன் தலையும் மூக்கும் கரிய செந்நிறம் ; முதலியோராவர். வயிறு வெள்ளை ; இதன் சிறகுகளைத் தலை வாந்திரோகம் - இது உதான வாயு வாத யணை முதலியவற்றிற்கு ஐரோப்பியர் உப சிலேஷ்மங்களை மேல்நோக்கப் யோகிப்பர். இதில் மற்றொருவகை சைகா பண்ணுவதால் உண்டாவது. இது வாய் வின் வடபாகத்திலிருக்கிறது. அதற்கு நீர் ஊறல், அரோசகம், துக்கம், வாயில் மண்டாரின் என்று பெயர். இப்பறவை உப்புக்கரித்தல் இக்குணங்களைப் பெற்று யின் இறக்கையின் சிறகின் பக்கத்தில் வரும். இது வாதம், பித்தம், சிலேஷ்மம், இரண்டு சிறகுகள் மேலோங்கி நீண்டிருக் திரிதோஷவாந்தி, திருஷ்டான்ன வாந்தி கின்றன. இவற்றைக் கண்ணாடிச் சிற என ஐந்துவகை, இதனைச் சந்திரோகம் சென்பர். இதன் மூக்கு பவழத்தை எனவும், வமனரோகம் எனவும் கூறுவர். யொத்துச் சிவந்திருக்கிறது. இதன் மூக் இவையன்றிக் கிருமி வாந்தியு மொன் பித்த
வாத்துக்கள் 1407 வா என கிறது . கணக்கான வேறுபாடுடையவை உண்டு . கின்முனை வெண்மை இதில் மர்செரு அன்னம் பெரியவாத்து முதலியவும் இவ் வகை ஆசியாவின் வடபாகத்திலுண்டு வினத்தனவாம் . சற்று உருவம் பெரிதாக அவற்றை ஒயில்டு டக் என்பர் . இது செய் வும் உண்டு நிறமுடையது . இறகுகளில் கரிய கோடு வாத்துக்கள் இவை சமசீதள மண்டல கண்டு மூக்கு நீளம் கால் நற்பவளம் பிராணிகள் . இவை இடபேதத்தால் உருத் போல் சிவந்தவை . இதற்குக் கண்ணில் திரிந்து பலவகைப்படும் . இவ்வினத்தில் ஒருவகை ஜவ்வுண்டு . அச்சவ்வு கண்ணை பெரியவாத்து குள்ள வாத்து அன்னம் மூடிக்கொண்டிருந்தாலும் பார்வை தெரி ( கூ ) வகை யுண்டு . இவை நீர்ப் இவ்வினத்தில் மற்றொருவகை பறவையின மா தலால் தோலடிப்பா தங்க எயிடா டக் . இது ஐரோப்பாவின் வடபாக ளுண்டு . மூக்குத்தட்டை ; இது படகைப் நீர்நிலைகளி லிருப்பது . இவற்றின் மார் போல் அகன்றும் குவிந்து முள்ள உடல் பில் இறகுடன் கூடிய தோலுண்டு . இது பெற்றது . இதன் சிறகுகள் தண்ணீரில் உஷ்ணத்தைக் காக்கும் உடையொத்தது . நனையா தபடி இது தன் முதுகின் புறத்தி வாத்யவிசேஷங்கள் - இடக்கை முழவு லுள்ள பசையை மூக்கிற்பெற்று இறகு படகம் கடிப்பு ஒருகட்பறை பேரிகை களை அடிக்கடி கோதும் . இது நீர்நிலைகளி சிறுபறை திமிலை தண்ணுமை குடப் லுள்ள பூச்சி புழுக்களைத் தின்னும் பறை ஒருசட்பகு வாய்ப்பறை காடிப் இதன் முட்டைகளை உணவாகக் கொள் பறை குறிஞ்சிப்பறை பாலைப்பறை கின் றனர் . குள்ள வாத்து வட துருவ முல்லைப்பறை மருதப்பறை நெய்தற் மண்டலத்தை யடுத்த இடங்களில் கூட்ட பறை உவகைப்பறை உடுக்கை நாகசாம் மாக இருக்கின்றன . இவை ( 6 ) அங்குல துருத்தி முகவீணை புஜங்கம் புல்லாங் முதல் ( 15 ) அங்குலம் வரையில் உயர்ந் குழல் டமாரம் டங்கா நாகெஜம் கந்தர் திருக்கின்றன . இவ்வினத்தில் குறுகிய வம் இராஜவாத்யம் தவளச்சங்கு பூரி மூக்குள்ளவையும் நீண்ட மூக்குள்ளவை நபுரி துத்தாரி பாங்கா எக்காளம் கௌரி யும் உண்டு . இவ்வினத்தில் மிகச்சிறியவை காளம் திருச்சின்னம் கானா தக்கை களை டீல் என்பர் . இவை உருவத்திலும் டவுண்டை மல்லரி சல்லரி தம்புரு நிறத்திலும் அழகுள்ளவை . இப்பறவையின் வீணை பிடில் சித்தார்கிணாம் சாரங்கி மற்றொரு வகுப்பிற்குப் பலநிறமுடைய வாநமாமலையாண்டான் - ஆளவந்தார் திரு உச்சிக்கொண்டை உண்டு மூக்கு நீல வடி சம்பந்தி நிறம் ; இதன் வால் நீளம் ; இவை பறந் வாநாசேநாபதியர் இவர்கள் இராமர்க் தும் செல்லும் ; தோலடிப்பாதம் . இவற் குப் படைத்துணையாகச் சுக்கிரீவனால் வரு றில் மற்றொரு இனம் ஆபிரிகாவின் மேல் விக்கப்பட்டவர்கள் . சுசேடணன் சதவலி கரை பக்கத்திலுண்டு . அவற்றினுரு சேசரி இடும்பன் பனசன் நீலன் ததி பெரிது . மற்றொருவகை பறவைகளை முகன் கயன் சாம்பன் துன்முகன் துமிந் எதிர்க்கும் வன்மை கொண்டவை . இவை தன் மயிந்தன் மற்கசகோமுகன் குமு பூச்சி புழுக்களைத் தின்னும் விஜியன் - தன் இடபன் தீர்க்கபாகன் விந்தன் இது குள்ள வாத்தினத்தில் ஒருவகை அநுமன் நளன் கும்பன் சங்கன் அக்ஷ இது சாகபக்ஷணி . துருவமண்டிலவாசி . யன் கவரக்ஷன் விருபாக்ஷன் விந்தன் இதன் தலையும் மூக்கும் கரிய செந்நிறம் ; முதலியோராவர் . வயிறு வெள்ளை ; இதன் சிறகுகளைத் தலை வாந்திரோகம் - இது உதான வாயு வாத யணை முதலியவற்றிற்கு ஐரோப்பியர் உப சிலேஷ்மங்களை மேல்நோக்கப் யோகிப்பர் . இதில் மற்றொருவகை சைகா பண்ணுவதால் உண்டாவது . இது வாய் வின் வடபாகத்திலிருக்கிறது . அதற்கு நீர் ஊறல் அரோசகம் துக்கம் வாயில் மண்டாரின் என்று பெயர் . இப்பறவை உப்புக்கரித்தல் இக்குணங்களைப் பெற்று யின் இறக்கையின் சிறகின் பக்கத்தில் வரும் . இது வாதம் பித்தம் சிலேஷ்மம் இரண்டு சிறகுகள் மேலோங்கி நீண்டிருக் திரிதோஷவாந்தி திருஷ்டான்ன வாந்தி கின்றன . இவற்றைக் கண்ணாடிச் சிற என ஐந்துவகை இதனைச் சந்திரோகம் சென்பர் . இதன் மூக்கு பவழத்தை எனவும் வமனரோகம் எனவும் கூறுவர் . யொத்துச் சிவந்திருக்கிறது . இதன் மூக் இவையன்றிக் கிருமி வாந்தியு மொன் பித்த