அபிதான சிந்தாமணி

வாணாசுரன் 1405 வாதரோகம் என்க மம். கள் ஆண்ட நாடு பெரும்பாணப்பாடி எனப் வன். அதனால் ஒளவை இவனை இகழ்ந்து பேர் பெற்றிருந்தது, "வாதக்கோ னாளை யென்றான்” வாணாசுான் - பாணாசுரனைக் காண்க. கவிபாடினள். வாணாட்கோள் - கூடிச்சேராதார் தம் அர வாதசோணிதரோகம் தேக மிளைத்த ணினைக் கோடலை நினைந்து வெற்றிகொள் லால், உறுப்புகளில் தினவு, மிறுமிறுப்பு, ளும் வாளைப் புறவீடு விட்ட துறை (பு.வெ.) குத்தல், அதிரல், கனத்தல், திமிர் இக் வாணி - விச்வரூபகற்பத்தில் சிவமூர்த்தி குணங்களுடனிருப்பது. இது வாதம், உத் யைத் தியானித்து இருந்த பிரமதேவனி தான வாதம், கம்பீரவாதம் எனவும் வாதா பிறந்தவள். விஷ்ணு ஆதியரைச் திக்கவாதம், பித்தாதிக்கவாதம், சிலேஷ்மா சிருட்டித்தவள். (இலிங்கபுராணம்). சாஸ் திக்கவாதம், தொந்தவா தாதிக்கவாதம், திரி வதியைக் காண்க. தோஷவாதாதிக்கசோணிதம் எனவும் பல வாணிகவாகை - பொல்லாத வினையினின் வகைப்படும். இவற்றைச் சிற்றாமணக் றும் நீளக்கழிந்தவனுடைய ஆறு செய்தி கெணணெய், விழுதியிலைக் குடிநீர், தச யும் உயர்த்திச் சொல்லிய துறை, (பு.வெ.) மூலரஸாயனம், கர்ப்பூரசிலாசத்து பஸ்மம் வாணியர் - இவர்கள் எள், நிலக்கடலை முத முதலியனவற்றால் வசமாக்கலாம். (ஜீவ.) லியன செக்கிலிட்டாடி எண்ணெ யெடு வாதம் -- ரூபம் : இது வெப்பம், இலேசு, த்துச் சீவிப்போர். இவர்கள் தங்களை வைசி குளிர்ச்சி, சுறசுறப்பு, அணு தவம் முதலி யர் என்பர். இவர்கள் இடங்கையவர்; மதுரை யனவாகக் காணப்படும். ஸ்தானம் - நாபி திருநெல்வேலிப் பக்கங்களில் கோவிலுக் யின் கீழ் இடுப்பு, தொடை, எலும்பு, சரு குள் போகக்கூடாது. இவர்கள் பூனூல் குணம் - சப்த தாதுக்கள், மலமூத்தி தரிப்பர். இவர்கள் சோதி நகரத்தார் ராதிகள் முதலியவற்றைப் பெற்ற தேக என்று தங்களைப் புகழ்வர். இவர்கள் வீட் த்தை மனோற்சாகப்படுத்தி உச்வாசங்சவாச டில் வண்ணான் சாப்பிடான். இவர்களில் பதினாலு வேகங்களைச் செய்து போஷிப் ஒற்றைச் செக்கான், இரட்டைச்செக்கான் பது, தொழில் - உலாவல், செறிவு, முடக் இரண்டுவகை உண்டு. இவர்கள் கல், நீட்டல், விழித்தல் முதலியன. தங்களுக்குச் செட்டியென்பது பட்டமாகக் கோபம் - அறுவகை யுருசிகளை அதிகமாக கொள்வர். வக்குவ மகருஷி யாகத்தில் அருந்தல், அகாலபோஜனம், அற்ப போஜ இவர்கள் பூனூல் தரித்தனராம். இன்னும் னம், யோகாப்யாசம், நித்திரை பங்கம், இவர்கள் காமாக்ஷியம்மை, விசாலாக்ஷி துக்கம் முதலிய காலங்களில் வாதம் கோ யம்மை, அச்சுத்தாலி, தொப்பைத்தாலி பிக்கும். விருத்தி - இது அதிகரிக்கின் என நால்வகைப் படுவர். இதில் பிள்ளை இளைத்தல், நடுக்கல், ஓய்ச்சல், வயிறுப் என்று ஒரு பிரிவும் உண்டு. பிசம், துர்ப்பலம் முதலியன வுண்டாம். வாணியன் -1 சூத்திரன் வைசியப்பெண் சீரணம் - இது குறைந்தால் இளைத்தல், ணைப் புணரப் பிறந்தவன். (அருணகிரிப் ஈனத்வனி, மறதி முதலிய ஓர்க்குணங்க புராணம்.) ளுண்டாம். 2. கருவிகள் ; செக்கு, செக்குலக்கை, வாதராயணன் - வெதிரிகாச்சிரமத்தில் தவத் மாடுகள், கெட்டப்பாறை, அளவுகருவிகள். தில் அமர்ந்ததால் வியாசருக்கு வந்தபெயர். பகைவர்மேல் எடுத்து விடுதலை வாதசாஜ ஏவல் கொண்டசோழன் - இவன் விரும்பி வெற்றியினையுடையவாளைப் புற ஒருகாலத்தில் போர்க்கப்பல் ஓட்டிச் செல் வீடுவிட்ட துறை (பு. வெ.) லுகையில் காற்று இல்லாமையால் மரக்க வாண்மங்கலம் - பகைவராற் கலக்குதற் லம் நிற்க, வாயுபகவானை இயங்கும்படி கரிய கடல்போலும் சேனையினையும் வலிய பணிகொண்ட சோழன். (புறநானூறு.) யானையினையு முடையான் வாளைப் புகழ்ந்த வாதநபை - பீஜாஹரிணியின் குமாரி. வீர் துறை, (பு. வெ. பாடாண்.) யக்கலி தம் உண்பெண்ணும் தேவதை. வரண்மண்ணு நிலை - உயர்ந்தோர் துதிப் (மார்க்கண்டேயம்.) பத் தீர்த்த நீராலே மஞ்சனமாட்டிய வாளி வாதரோகம் - பஞ்சபூதங்களிலொன்றாகிய னது வீரத்தைச்சொல்லிய துறை (பு வெ.) வாத பித்த கபங்கள் அதிகப்பதெற்கும் வாதக்கோன் இவனிடம் ஒளவையார் தோஷங்களுக்கும் காரணமுமான சென்றபோது காளை வருக என்று கூறிய வாயு ; தேகாஷணத்தின் பொருட்டு தச என வாணிலை பல
வாணாசுரன் 1405 வாதரோகம் என்க மம் . கள் ஆண்ட நாடு பெரும்பாணப்பாடி எனப் வன் . அதனால் ஒளவை இவனை இகழ்ந்து பேர் பெற்றிருந்தது வாதக்கோ னாளை யென்றான் வாணாசுான் - பாணாசுரனைக் காண்க . கவிபாடினள் . வாணாட்கோள் - கூடிச்சேராதார் தம் அர வாதசோணிதரோகம் தேக மிளைத்த ணினைக் கோடலை நினைந்து வெற்றிகொள் லால் உறுப்புகளில் தினவு மிறுமிறுப்பு ளும் வாளைப் புறவீடு விட்ட துறை ( பு.வெ. ) குத்தல் அதிரல் கனத்தல் திமிர் இக் வாணி - விச்வரூபகற்பத்தில் சிவமூர்த்தி குணங்களுடனிருப்பது . இது வாதம் உத் யைத் தியானித்து இருந்த பிரமதேவனி தான வாதம் கம்பீரவாதம் எனவும் வாதா பிறந்தவள் . விஷ்ணு ஆதியரைச் திக்கவாதம் பித்தாதிக்கவாதம் சிலேஷ்மா சிருட்டித்தவள் . ( இலிங்கபுராணம் ) . சாஸ் திக்கவாதம் தொந்தவா தாதிக்கவாதம் திரி வதியைக் காண்க . தோஷவாதாதிக்கசோணிதம் எனவும் பல வாணிகவாகை - பொல்லாத வினையினின் வகைப்படும் . இவற்றைச் சிற்றாமணக் றும் நீளக்கழிந்தவனுடைய ஆறு செய்தி கெணணெய் விழுதியிலைக் குடிநீர் தச யும் உயர்த்திச் சொல்லிய துறை ( பு.வெ. ) மூலரஸாயனம் கர்ப்பூரசிலாசத்து பஸ்மம் வாணியர் - இவர்கள் எள் நிலக்கடலை முத முதலியனவற்றால் வசமாக்கலாம் . ( ஜீவ . ) லியன செக்கிலிட்டாடி எண்ணெ யெடு வாதம் -- ரூபம் : இது வெப்பம் இலேசு த்துச் சீவிப்போர் . இவர்கள் தங்களை வைசி குளிர்ச்சி சுறசுறப்பு அணு தவம் முதலி யர் என்பர் . இவர்கள் இடங்கையவர் ; மதுரை யனவாகக் காணப்படும் . ஸ்தானம் - நாபி திருநெல்வேலிப் பக்கங்களில் கோவிலுக் யின் கீழ் இடுப்பு தொடை எலும்பு சரு குள் போகக்கூடாது . இவர்கள் பூனூல் குணம் - சப்த தாதுக்கள் மலமூத்தி தரிப்பர் . இவர்கள் சோதி நகரத்தார் ராதிகள் முதலியவற்றைப் பெற்ற தேக என்று தங்களைப் புகழ்வர் . இவர்கள் வீட் த்தை மனோற்சாகப்படுத்தி உச்வாசங்சவாச டில் வண்ணான் சாப்பிடான் . இவர்களில் பதினாலு வேகங்களைச் செய்து போஷிப் ஒற்றைச் செக்கான் இரட்டைச்செக்கான் பது தொழில் - உலாவல் செறிவு முடக் இரண்டுவகை உண்டு . இவர்கள் கல் நீட்டல் விழித்தல் முதலியன . தங்களுக்குச் செட்டியென்பது பட்டமாகக் கோபம் - அறுவகை யுருசிகளை அதிகமாக கொள்வர் . வக்குவ மகருஷி யாகத்தில் அருந்தல் அகாலபோஜனம் அற்ப போஜ இவர்கள் பூனூல் தரித்தனராம் . இன்னும் னம் யோகாப்யாசம் நித்திரை பங்கம் இவர்கள் காமாக்ஷியம்மை விசாலாக்ஷி துக்கம் முதலிய காலங்களில் வாதம் கோ யம்மை அச்சுத்தாலி தொப்பைத்தாலி பிக்கும் . விருத்தி - இது அதிகரிக்கின் என நால்வகைப் படுவர் . இதில் பிள்ளை இளைத்தல் நடுக்கல் ஓய்ச்சல் வயிறுப் என்று ஒரு பிரிவும் உண்டு . பிசம் துர்ப்பலம் முதலியன வுண்டாம் . வாணியன் -1 சூத்திரன் வைசியப்பெண் சீரணம் - இது குறைந்தால் இளைத்தல் ணைப் புணரப் பிறந்தவன் . ( அருணகிரிப் ஈனத்வனி மறதி முதலிய ஓர்க்குணங்க புராணம் . ) ளுண்டாம் . 2. கருவிகள் ; செக்கு செக்குலக்கை வாதராயணன் - வெதிரிகாச்சிரமத்தில் தவத் மாடுகள் கெட்டப்பாறை அளவுகருவிகள் . தில் அமர்ந்ததால் வியாசருக்கு வந்தபெயர் . பகைவர்மேல் எடுத்து விடுதலை வாதசாஜ ஏவல் கொண்டசோழன் - இவன் விரும்பி வெற்றியினையுடையவாளைப் புற ஒருகாலத்தில் போர்க்கப்பல் ஓட்டிச் செல் வீடுவிட்ட துறை ( பு . வெ . ) லுகையில் காற்று இல்லாமையால் மரக்க வாண்மங்கலம் - பகைவராற் கலக்குதற் லம் நிற்க வாயுபகவானை இயங்கும்படி கரிய கடல்போலும் சேனையினையும் வலிய பணிகொண்ட சோழன் . ( புறநானூறு . ) யானையினையு முடையான் வாளைப் புகழ்ந்த வாதநபை - பீஜாஹரிணியின் குமாரி . வீர் துறை ( பு . வெ . பாடாண் . ) யக்கலி தம் உண்பெண்ணும் தேவதை . வரண்மண்ணு நிலை - உயர்ந்தோர் துதிப் ( மார்க்கண்டேயம் . ) பத் தீர்த்த நீராலே மஞ்சனமாட்டிய வாளி வாதரோகம் - பஞ்சபூதங்களிலொன்றாகிய னது வீரத்தைச்சொல்லிய துறை ( பு வெ . ) வாத பித்த கபங்கள் அதிகப்பதெற்கும் வாதக்கோன் இவனிடம் ஒளவையார் தோஷங்களுக்கும் காரணமுமான சென்றபோது காளை வருக என்று கூறிய வாயு ; தேகாஷணத்தின் பொருட்டு தச என வாணிலை பல