அபிதான சிந்தாமணி

வாசனை 1403 வாகக ஈசல். தெற்கு முகமாக வாசற்படி பின்றி மற்ற கொழுந்து, மரு, பலவகைப் பூக்களிலிறக் மூன்று பக்கமிருக்கின் பாக்கியப் பிரதம், கிய எண்ணெய்கள். மேற்கு முகமாக வாசற்படியின்றி மற்ற வாசனை வகை - சாம்பிராணி, கர்ப்பூரம் மூன்று பக்கமிருந்தால் ஸ்ரீ நிலயம் எனப் பச்சைகர்ப்பூரம் (இதன் வகை) படும். இதன் பலன் நல்லவாழ்வுண்டாம். ஈமன், பூதச்சி தயன் ; புனுகுசட்டம், கஸ் வடக்குமுகமாக வாசற்படியின்றி மற்ற தூரி, (இதன் வகை) சரிகை, திலசை, மூன்று பக்கங்களிலிருந்தால் சூரியநிலை குளுந்தை, பிண்டகை, நாயகை; ஜவ்வாது, யம் எனப்படும். பலன் இராஜ குங்குமப்பூ, கோரோசனை, சந்தணம், பயம், வெகுமுகத்தில் சுவரில்லாமலிருந்து பச்சிலை, கிச்சிலிக்கிமங்கு, முதலியவை. கோணமத்தியில் சுவரிருந்தால் அது புண் (ப. தா.) டரிக மெனப்படும். பலன் மத்திமம். வாசஸ்பதிமீசீரமதம் - இம்மதமேற்படுத்தி விசாலலக்ஷணம் - தெற்கும், மேற்கும் யவர் வாசஸ்பதிமிச்ார். இம்மதத்தவர் ஜீவ கட்டின வீட்டின் விசாலம் கமலாகரம் னுக்கும் ஈச்வானுக்கும் அஞ்ஞானங் கற் எனப்படும். இதன் பலம் லக்ஷ்மிப்பிரதம், பிப்பர். எவ்வாறெனின் ஜீவன் அஞ்ஞானி, மேற்கு முகம், வடக்கு முகம் கட்டின அவன் பிரமத்தை விஷக்கிறான். வீட்டின் விசாலத்திற்குச் சவர்ண பலம் லால் பிரமமும் அஞ்ஞானத்திற்கு விஷய எனப்படும். இதன் பலம் சோரபயம், மாகிறது என்பர். இந்த அஞ்ஞானம் ஒன் பீடை. நல்ல, அநேக ஜீவன்கள் தோறும் வெல் வடக்கு முகமும், கிழக்கு முகமும் கட் வேறு வகைப்பட்டிருக்குமென்பர். டின வீட்டின் விசாலம் யுஷ்கதமுஷ்டிகம் லால் அநேக ஜீவர்களால் கற்பிக்கப்படும். எனப்படும். இதன் பலன் ரோகபயம், ஈச்வாரும் அநேகராவர். இவ்வாறே பிர விஷபயம். மாண்டங்களும் அருந்தம் என்பர். எந்தச் தெற்கு, மேற்கு, வடக்குக்கட்டின வீடு சீவனுக்கு ஞானோதயம் உண்டாகின்றதோ களுக்கு அவ்விடத்தில் கிழக்கு வாசற்கால் அக்காலத்து அஞ்ஞானம் நீங்கும். ஈஸ் வைத்தால் புத்திரமுஷ்டிகம் எனப்படும், வான் பிரமாண்டம் இவைகளுக்கும் அவ் இதன்பலன் நற்பயன். வாறே நிவர்த்தியாம் என்பர். வடக்கு, கிழக்கு, தெற்குக்கட்டின வீட் வாசு - ஒரு ருஷி. இவர் தன்னை மயக்க டிற்கு மேற்கில் வாசற்கால் வைத்தால் வந்த கிருதாசி என்னும் தெய்வகணி அதிசய மென்னப்படும். இதன் பலன் கையை நீச உருவாகச்சபித்துப் பின்னர் ஹானியுண்டாம். கிழக்கு, மேற்கு, வடக் அநுக்கிரகித்தவர். குக் கட்டின வீட்டிற்கு வடக்கில் வாசற் வாசுகீ - 1. கத்ரு தநயன் ; ஆதிசேஷறுக் கால் வைத்தால் நல்ல சுகமுண்டாம். குச் சகோதரன் ; அஷ்டமாநாகங்களில் மேற்கு, கிழக்கு, வடக்கு இந்த மூன்று ஒருவன். பெண் உலூபி ; அருச்சுநன் பக்கத்திலும் வாசற்காலிருந்தால் கல்யாண தேவிகளில் ஒருத்தி, தேவாசார் அமு பதம் எனப்படும். இதில் சம்பத்துண்டாம். தம் கடையத் தாம்பு ஆனவன். அருச்சு கிழக்கு, மேற்கு, தெற்கு, வடக்கு இந்த நன் பப்ரவாகனால் மூர்ச்சித்த காலத்து நான்கு பக்கத்திலும் வீடுகட்டியிருந்தால் நாகரத்தினத்தினால் உயிர்பெறும் பொரு அது சதுச்சாலை எனப்படும். இதன் பலன் ட்டு உலூபிக்குக் கொடுத்து அனுப்பின உத்தமம். வன், அருச்சுநனுக்கு வசுக்களால் வந்த பாசனை - மான்மதம், சவ்வாது, மணமலர் சாபத்தைத் தடுத்தவன். இவன் தன் கும களில் இறக்கிய கைலங்களும், தீநீர்களும், ரிகளாகிய சுப்பிரமை, மாலினி, பதுமினி, சந்தனம், அத்தர் முதலியனவுமாம். மண்டனை என்பவர்களைப் புண்ப்புஞ் பாசனைப்பொருள்கள் - சாம்பிராணி, கருப் சன் புத்திரர்களுக்கு மணஞ்செய்தி கொடுச் பூரம், பச்சைகர்ப்பூரம், புனுகுசட்டம், கஸ் தனன். தூரி, சவ்வாது, குங்குமப்பூ, சந்தனம், பச் 2. திருவள்ளுவர் தேவியார் ; மாகக் சிலை, கிச்சிலிக்கிழங்கு, கஸ்தூரிமஞ்சள், சகாயன் என்பான் குமாரி. இந்த அம்ம அகிற்கட்டை, தேவதாருக்கட்டை, அத் யாரை நாயனார் மனைவியர் ஆக்கிக்கொள் தர், பனிநீர், சிலவாசனைப்பொருள் களி ளும் முன், தாம் மணலைக் கொடுத்துச் லிறக்கும் தைலவகைகள் முதலியன மருக் சமைக்கச்சொல்ல அவ்வகை சமைத்துக்
வாசனை 1403 வாகக ஈசல் . தெற்கு முகமாக வாசற்படி பின்றி மற்ற கொழுந்து மரு பலவகைப் பூக்களிலிறக் மூன்று பக்கமிருக்கின் பாக்கியப் பிரதம் கிய எண்ணெய்கள் . மேற்கு முகமாக வாசற்படியின்றி மற்ற வாசனை வகை - சாம்பிராணி கர்ப்பூரம் மூன்று பக்கமிருந்தால் ஸ்ரீ நிலயம் எனப் பச்சைகர்ப்பூரம் ( இதன் வகை ) படும் . இதன் பலன் நல்லவாழ்வுண்டாம் . ஈமன் பூதச்சி தயன் ; புனுகுசட்டம் கஸ் வடக்குமுகமாக வாசற்படியின்றி மற்ற தூரி ( இதன் வகை ) சரிகை திலசை மூன்று பக்கங்களிலிருந்தால் சூரியநிலை குளுந்தை பிண்டகை நாயகை ; ஜவ்வாது யம் எனப்படும் . பலன் இராஜ குங்குமப்பூ கோரோசனை சந்தணம் பயம் வெகுமுகத்தில் சுவரில்லாமலிருந்து பச்சிலை கிச்சிலிக்கிமங்கு முதலியவை . கோணமத்தியில் சுவரிருந்தால் அது புண் ( . தா . ) டரிக மெனப்படும் . பலன் மத்திமம் . வாசஸ்பதிமீசீரமதம் - இம்மதமேற்படுத்தி விசாலலக்ஷணம் - தெற்கும் மேற்கும் யவர் வாசஸ்பதிமிச்ார் . இம்மதத்தவர் ஜீவ கட்டின வீட்டின் விசாலம் கமலாகரம் னுக்கும் ஈச்வானுக்கும் அஞ்ஞானங் கற் எனப்படும் . இதன் பலம் லக்ஷ்மிப்பிரதம் பிப்பர் . எவ்வாறெனின் ஜீவன் அஞ்ஞானி மேற்கு முகம் வடக்கு முகம் கட்டின அவன் பிரமத்தை விஷக்கிறான் . வீட்டின் விசாலத்திற்குச் சவர்ண பலம் லால் பிரமமும் அஞ்ஞானத்திற்கு விஷய எனப்படும் . இதன் பலம் சோரபயம் மாகிறது என்பர் . இந்த அஞ்ஞானம் ஒன் பீடை . நல்ல அநேக ஜீவன்கள் தோறும் வெல் வடக்கு முகமும் கிழக்கு முகமும் கட் வேறு வகைப்பட்டிருக்குமென்பர் . டின வீட்டின் விசாலம் யுஷ்கதமுஷ்டிகம் லால் அநேக ஜீவர்களால் கற்பிக்கப்படும் . எனப்படும் . இதன் பலன் ரோகபயம் ஈச்வாரும் அநேகராவர் . இவ்வாறே பிர விஷபயம் . மாண்டங்களும் அருந்தம் என்பர் . எந்தச் தெற்கு மேற்கு வடக்குக்கட்டின வீடு சீவனுக்கு ஞானோதயம் உண்டாகின்றதோ களுக்கு அவ்விடத்தில் கிழக்கு வாசற்கால் அக்காலத்து அஞ்ஞானம் நீங்கும் . ஈஸ் வைத்தால் புத்திரமுஷ்டிகம் எனப்படும் வான் பிரமாண்டம் இவைகளுக்கும் அவ் இதன்பலன் நற்பயன் . வாறே நிவர்த்தியாம் என்பர் . வடக்கு கிழக்கு தெற்குக்கட்டின வீட் வாசு - ஒரு ருஷி . இவர் தன்னை மயக்க டிற்கு மேற்கில் வாசற்கால் வைத்தால் வந்த கிருதாசி என்னும் தெய்வகணி அதிசய மென்னப்படும் . இதன் பலன் கையை நீச உருவாகச்சபித்துப் பின்னர் ஹானியுண்டாம் . கிழக்கு மேற்கு வடக் அநுக்கிரகித்தவர் . குக் கட்டின வீட்டிற்கு வடக்கில் வாசற் வாசுகீ - 1. கத்ரு தநயன் ; ஆதிசேஷறுக் கால் வைத்தால் நல்ல சுகமுண்டாம் . குச் சகோதரன் ; அஷ்டமாநாகங்களில் மேற்கு கிழக்கு வடக்கு இந்த மூன்று ஒருவன் . பெண் உலூபி ; அருச்சுநன் பக்கத்திலும் வாசற்காலிருந்தால் கல்யாண தேவிகளில் ஒருத்தி தேவாசார் அமு பதம் எனப்படும் . இதில் சம்பத்துண்டாம் . தம் கடையத் தாம்பு ஆனவன் . அருச்சு கிழக்கு மேற்கு தெற்கு வடக்கு இந்த நன் பப்ரவாகனால் மூர்ச்சித்த காலத்து நான்கு பக்கத்திலும் வீடுகட்டியிருந்தால் நாகரத்தினத்தினால் உயிர்பெறும் பொரு அது சதுச்சாலை எனப்படும் . இதன் பலன் ட்டு உலூபிக்குக் கொடுத்து அனுப்பின உத்தமம் . வன் அருச்சுநனுக்கு வசுக்களால் வந்த பாசனை - மான்மதம் சவ்வாது மணமலர் சாபத்தைத் தடுத்தவன் . இவன் தன் கும களில் இறக்கிய கைலங்களும் தீநீர்களும் ரிகளாகிய சுப்பிரமை மாலினி பதுமினி சந்தனம் அத்தர் முதலியனவுமாம் . மண்டனை என்பவர்களைப் புண்ப்புஞ் பாசனைப்பொருள்கள் - சாம்பிராணி கருப் சன் புத்திரர்களுக்கு மணஞ்செய்தி கொடுச் பூரம் பச்சைகர்ப்பூரம் புனுகுசட்டம் கஸ் தனன் . தூரி சவ்வாது குங்குமப்பூ சந்தனம் பச் 2. திருவள்ளுவர் தேவியார் ; மாகக் சிலை கிச்சிலிக்கிழங்கு கஸ்தூரிமஞ்சள் சகாயன் என்பான் குமாரி . இந்த அம்ம அகிற்கட்டை தேவதாருக்கட்டை அத் யாரை நாயனார் மனைவியர் ஆக்கிக்கொள் தர் பனிநீர் சிலவாசனைப்பொருள் களி ளும் முன் தாம் மணலைக் கொடுத்துச் லிறக்கும் தைலவகைகள் முதலியன மருக் சமைக்கச்சொல்ல அவ்வகை சமைத்துக்