அபிதான சிந்தாமணி

வாங்கலன 1402 வாசற்படிவைக்கும் லக்ஷணம் பான இவன் முதலாயி பாகடர் எனவும் இவர்செய்த நூலுக்கு காலம், செவிலித்தாய் முதலியவர்களோடு வாகடமெனவும் பெயர். வேற்றுருவங்கொண்டு மறைந்திருந்தனள்; வாங்கலன் (சு) சுத்தோதன் குமாரன், அவளுடைய ஆக்கத்தைக் கருதி இவ வாங்கூலகசபதி - ஒரு அரசன், இவன் ளடைந்த துன்பங்கள் பல ; உதயணனுக்கு பெண் கௌரவாம்பாள், இவள் பால் அன்பு அதிகம் ; பதுமாபதி வாரச்கேயம் - யசுர்வேத சாகை, யஞ்ஞ யைக் கண்டபொழுது இவள் பிழைத்து வல்கிய ருஷியின் பொருட்டு அச்வரூபி வந்து விட்டனளென்றே யெண்ணி அவன் சூரியனால் பிடரிமயிரினின்றும் அவளை அடையவிரும்பினான். "வன்றைக் விடுபட்டது. கஞ்சினவளி முகந்தெடுத்துழிக், கண்னுறக் வாசநன் - விசாகபூபன் குமாரன். சண்டே தன்னமர் காதன், மானேர் நோக் குமாரன் நந்திவர்த்தனன். கின் வாசவ தத்தை தானே யிவளெனத் வாசந்தவை - இராஜமாதேவி தான்றெரிந்து" இவளது பிரிவாற்றாமை னோர்க்கு வருத்தம் உண்டான காலத்து நீதி யால் அவன் உயிர் துறக்கவும் நினைத்த கூறித் தேறிய முதியவள், (மணி.) னன். இவளுடைய அணிகலங்களுள் ஒவ் வாசந்தௌவை - ஒரு முதியவள். இவள் வொன்றையும் பார்த்துப் பார்த்துத் தனித் இராஜமாதேவி முதலியவர்க்கு மனத்துன் தனியேவிளித்து விளித்து அவன் வருந்திக் பம் உண்டான காலத்தில் பல நீதி கூறித் கூறிய பகுதிகளும் யாருடைய மனத்தை தேற்றியவள். யும் உருகச்செய்யும் ; கனவில் இவளைக் வாசமயிலை - வளை வணன் மனைவி; பீலி கண்டு அவன் அரற்றுவது முண்டு; இவ வளையின் தாய். (மணிமேகலை) ளைப்பற்றிய செய்தியை யாரேனும் பேசும் வாசம்-1.6. இலவங்கம், ஏலம், கருப்பூரம், பொழுது அவனுக்குத் துன்பந் தீரும். இவ ஜாதிக்காய், தக்கோலம், பின்னும் தக் ளுக்குத் தோழியர் பலரிருப்பினும் காஞ் கோலம் தீம்புகை தகைசா லிலவங்கம் சனமாலையிடத்தே தான் மிகுந்த அன்புடை கர்ப்பூரம் சாதியோடைந்து' என்பர். யாள், மிக்க தூய்மை யுடையளாயிருந்தது 2. அம்பரேச்சம், கத்தூரி, சவ்வாது, பற்றியே சோதவனென்னும் முனிவான் சாந்து, குங்குமம், பனிநீர், புனுகு, தக் இவளுடைய கருப்பத்திற்றங்கி நாவாண கோலம், நாகப்பூ, இலவங்கம், சாதிக்காய், தத்தனா ஈப்பிறந்து வித்தியாதா சக்கா விசுவாசி, நிரியாசம், தைலம் முதலியன. வர்த்தியாக ஆயின னென்பர். இவளு வாசவதத்தை - 1. இவள் உதையணனு டைய மற்றக் குணவிசேடங்கள் விரிவஞ்சி டைய தேவியர் நால்வருள் முதல்வி. பிரச் விடுக்கப்பெற்றன. (பெ. கதை) சோ தனனுடைய பட்டத்தேவியர் பதினா 2. உஜ்ஜினியை அரசாண்ட. சண்ட றாயிரவருள் முதல்வியாகிய பதும காரிகை மகேசன் குமாரி. வச்சதேசத்து அரச யின் புதல்வி. இந்திரனருளால் உதித்தவ னாகிய உதயணனால் கவரப்பட்டவள், ளாதலால் இவள் இப்பெயர் பெற்றாள்; வாசவன் - 1. ஒரு மல்லன். விராடராச இவளுடைய செவிலித்தாய் சாங்கியத் னிடம் இருந்த டலாயனன் என்னும் வீம தாய்; அழகிலும், குணத்திலும் சிறந்தவள். னால் கொலையுண்டவன். பெண்பாலார்க்குரிய கலைகளில் மிகப் 2. இந்திரனுக்கு ஒருபெயர். பயிற்சியுள்ளவள். அவற்றுள் இசையையும், வாசவி-1, பராசர்தேவி; வியாசருக்குத் தாய். யாழையும் உதயணன்பாற் கற்றுத்தேர்ந் 2. உபரிசரவசுவின் புத்திரியாகிய சத் தவள் ; மாலைதொடுத்தல் முதலிய கைத் தியவதிக்கு ஒரு பெயர். தொழிலிற் சிறந்தவள் ; சிற்பவேலையில் வாசவேயன் - வாசவியின் புத்திரன். இவளுக்கு மிக்க பயிற்சியுண்டு; தந்தைமுத வாசற்படிவைக்கும் லக்ஷணம் - ஒரு வீட் லியவர்பால் மிக்க அன்புள்ளவள்; மற்ற டிற்கு நான்கு பக்கங்களிலும் வசாற்படி மகளிற் பலருள்ளும் பிரச்சோ தனனுக்கு வைத்திருந்தால் விசுவதோமுக மெனப் இவள் பால் அன்பு அதிகம் ; தன்பாலுள்ள படும். அதன் பலன் விருத்தி. காதலால் உதயணன் இராசகாரியத்தை கீழண்டை வாசற்படியில்லாமல் மற்ற மறந்துவிட்டானென்று பிறர் சொல்லத் மூன்று பக்கங்களி லிருந்தால் வியாக்க தெரிந்தமையால், இவள் தான் இறந்து பாதம் எனப்படும். பசுக்களுக்குப் பாதை; போய் விட்டதாகப் பெயர் பண்ணிச் சில திருடர் பயம் உண்டு,
வாங்கலன 1402 வாசற்படிவைக்கும் லக்ஷணம் பான இவன் முதலாயி பாகடர் எனவும் இவர்செய்த நூலுக்கு காலம் செவிலித்தாய் முதலியவர்களோடு வாகடமெனவும் பெயர் . வேற்றுருவங்கொண்டு மறைந்திருந்தனள் ; வாங்கலன் ( சு ) சுத்தோதன் குமாரன் அவளுடைய ஆக்கத்தைக் கருதி இவ வாங்கூலகசபதி - ஒரு அரசன் இவன் ளடைந்த துன்பங்கள் பல ; உதயணனுக்கு பெண் கௌரவாம்பாள் இவள் பால் அன்பு அதிகம் ; பதுமாபதி வாரச்கேயம் - யசுர்வேத சாகை யஞ்ஞ யைக் கண்டபொழுது இவள் பிழைத்து வல்கிய ருஷியின் பொருட்டு அச்வரூபி வந்து விட்டனளென்றே யெண்ணி அவன் சூரியனால் பிடரிமயிரினின்றும் அவளை அடையவிரும்பினான் . வன்றைக் விடுபட்டது . கஞ்சினவளி முகந்தெடுத்துழிக் கண்னுறக் வாசநன் - விசாகபூபன் குமாரன் . சண்டே தன்னமர் காதன் மானேர் நோக் குமாரன் நந்திவர்த்தனன் . கின் வாசவ தத்தை தானே யிவளெனத் வாசந்தவை - இராஜமாதேவி தான்றெரிந்து இவளது பிரிவாற்றாமை னோர்க்கு வருத்தம் உண்டான காலத்து நீதி யால் அவன் உயிர் துறக்கவும் நினைத்த கூறித் தேறிய முதியவள் ( மணி . ) னன் . இவளுடைய அணிகலங்களுள் ஒவ் வாசந்தௌவை - ஒரு முதியவள் . இவள் வொன்றையும் பார்த்துப் பார்த்துத் தனித் இராஜமாதேவி முதலியவர்க்கு மனத்துன் தனியேவிளித்து விளித்து அவன் வருந்திக் பம் உண்டான காலத்தில் பல நீதி கூறித் கூறிய பகுதிகளும் யாருடைய மனத்தை தேற்றியவள் . யும் உருகச்செய்யும் ; கனவில் இவளைக் வாசமயிலை - வளை வணன் மனைவி ; பீலி கண்டு அவன் அரற்றுவது முண்டு ; இவ வளையின் தாய் . ( மணிமேகலை ) ளைப்பற்றிய செய்தியை யாரேனும் பேசும் வாசம் -1.6 . இலவங்கம் ஏலம் கருப்பூரம் பொழுது அவனுக்குத் துன்பந் தீரும் . இவ ஜாதிக்காய் தக்கோலம் பின்னும் தக் ளுக்குத் தோழியர் பலரிருப்பினும் காஞ் கோலம் தீம்புகை தகைசா லிலவங்கம் சனமாலையிடத்தே தான் மிகுந்த அன்புடை கர்ப்பூரம் சாதியோடைந்து ' என்பர் . யாள் மிக்க தூய்மை யுடையளாயிருந்தது 2. அம்பரேச்சம் கத்தூரி சவ்வாது பற்றியே சோதவனென்னும் முனிவான் சாந்து குங்குமம் பனிநீர் புனுகு தக் இவளுடைய கருப்பத்திற்றங்கி நாவாண கோலம் நாகப்பூ இலவங்கம் சாதிக்காய் தத்தனா ஈப்பிறந்து வித்தியாதா சக்கா விசுவாசி நிரியாசம் தைலம் முதலியன . வர்த்தியாக ஆயின னென்பர் . இவளு வாசவதத்தை - 1. இவள் உதையணனு டைய மற்றக் குணவிசேடங்கள் விரிவஞ்சி டைய தேவியர் நால்வருள் முதல்வி . பிரச் விடுக்கப்பெற்றன . ( பெ . கதை ) சோ தனனுடைய பட்டத்தேவியர் பதினா 2. உஜ்ஜினியை அரசாண்ட . சண்ட றாயிரவருள் முதல்வியாகிய பதும காரிகை மகேசன் குமாரி . வச்சதேசத்து அரச யின் புதல்வி . இந்திரனருளால் உதித்தவ னாகிய உதயணனால் கவரப்பட்டவள் ளாதலால் இவள் இப்பெயர் பெற்றாள் ; வாசவன் - 1. ஒரு மல்லன் . விராடராச இவளுடைய செவிலித்தாய் சாங்கியத் னிடம் இருந்த டலாயனன் என்னும் வீம தாய் ; அழகிலும் குணத்திலும் சிறந்தவள் . னால் கொலையுண்டவன் . பெண்பாலார்க்குரிய கலைகளில் மிகப் 2. இந்திரனுக்கு ஒருபெயர் . பயிற்சியுள்ளவள் . அவற்றுள் இசையையும் வாசவி -1 பராசர்தேவி ; வியாசருக்குத் தாய் . யாழையும் உதயணன்பாற் கற்றுத்தேர்ந் 2. உபரிசரவசுவின் புத்திரியாகிய சத் தவள் ; மாலைதொடுத்தல் முதலிய கைத் தியவதிக்கு ஒரு பெயர் . தொழிலிற் சிறந்தவள் ; சிற்பவேலையில் வாசவேயன் - வாசவியின் புத்திரன் . இவளுக்கு மிக்க பயிற்சியுண்டு ; தந்தைமுத வாசற்படிவைக்கும் லக்ஷணம் - ஒரு வீட் லியவர்பால் மிக்க அன்புள்ளவள் ; மற்ற டிற்கு நான்கு பக்கங்களிலும் வசாற்படி மகளிற் பலருள்ளும் பிரச்சோ தனனுக்கு வைத்திருந்தால் விசுவதோமுக மெனப் இவள் பால் அன்பு அதிகம் ; தன்பாலுள்ள படும் . அதன் பலன் விருத்தி . காதலால் உதயணன் இராசகாரியத்தை கீழண்டை வாசற்படியில்லாமல் மற்ற மறந்துவிட்டானென்று பிறர் சொல்லத் மூன்று பக்கங்களி லிருந்தால் வியாக்க தெரிந்தமையால் இவள் தான் இறந்து பாதம் எனப்படும் . பசுக்களுக்குப் பாதை ; போய் விட்டதாகப் பெயர் பண்ணிச் சில திருடர் பயம் உண்டு