அபிதான சிந்தாமணி

வளையசுந்தரம் 1898 வறசங்பன வளையசுந்தரம் தடமித்தன் பட்டத்து யிருந்த வள்ளிக்குழியில் பிறந்து வேட யானை. ராசன் கண்டெடுக்க வளர்ந்து வள்ளிக் வளையற்காரசெட்டி கவரையில் ஒரு குழியில் இருந்ததால் வள்ளி எனப் பெயர் வகையார். கண்ணாடி வாையல் அடைந்து குமாரக்கடவுளை மணந்தவள். வியாபாரம் செய்பவர்கள், இவள் சரிதையைப் பற்றிக் குமாரக் வளையாபதி -1, நவகோடி நாராயணசெட் கடவுளைக் காண்க. இவள் பூர்வநாமம் டியைப் பாடிய தமிழ் நூல், ஷை செட்டி குமரி ; இவள் தெய்வயானையிடம் மாறு யைக் காண்க. கொண்ட தால் மான் வயிற்றில் உதித்தவள். 2 காத்தவராயன் கதை. தமிழிற் சிற (திருச்செந்தூர் புராணம்.) காஞ்சனை யைக் ந்த இலக்கியத்துள் ஒன்று. காத்தவராய காண்க, இவள் தெய்வயானையிடம் மாறு னைக் காண்க. கொண்டதால் மான் வயிற்றிற் பிறந்தாள். வளைவண்ணன் நாகநாட்டாசன்; பீலி 2. திருவள்ளுவர் சரிதை. ஆதிக்கும் வளையின் தந்தை. வாசமயிலையின் கண பகவனுக்கும் பிறந்தவள். வன். (மணிமோலை.) வள்ளுவர் - 1. பழந் தமிழ்க் குடியினரில் வள்ளலார் இவர்கள் (சுச) சந்தானத் பாணரை யடுத்துத் திராவிடரால் மதிக்கப் தார். இச்சந்தானத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் பட்டவர் இவ்வகுப்பினர். இவர் அரசர் அனைவருக்கும் வள்ளலார் எனப் பெயர். பால் கருமத்தலைவராயும் யானைமேலிருந்து இவர்கள் வைதிகசைவசித்தாந்திகள் என்று முரசறைந்து அரசாணை சாற்றுவோராயும் அவர்கள் நூல்களால் வெளிப்படுகிறது. விளங்கினர். இக்குடியினர் இன்றும் உளர். இவர்கள், கண்ணுடைய வள்ளல் சிவஞான 2. இவர் பறையில் சற்றுயர்ந்தவர்கள், வள்ளல் எனப் பலராவார். இவர்கள் மடம் இவர்கள் பறையருக்குப் புரோகிதர்கள், சீர்காழியில் இருக்கின்றது ஆசாரியர் திரு இவர்கள் பிராமணர்கள் புரோகிதராகா ஞானசம்பந்த சுவாமிகள் என்ப. முன் பல்லவ அரசர்களுக்குப் புரோகிதம் வள்ளலார் சாத்திரம் - வள்ளலார் சந்தானத் செய்திருந்தவர்கள். கிராமங்களில் துணி துச் சிவஞான வள்ளலார் இயற்றிய நூல் தைத்தல் இவர்கள் தொழில். இவர்கள் கள். இது பதி, பசு, பாச இலக்கணங்களைக் புரோகிதஞ் செய்தும் சோசியம் கூறியும் கூறும் பதினாறு நூல்கள். வாழ்கிறார்கள். இவர்களிற் சிலர் தாசிரிய வள்ளல்கள் - (உக) இவர்கள் வரையாது ராகவும் பூணூல் தரிப்பவராகவுமிருப்பர். கொடுத்தோர். இவர்களில் குமுணன், இவர்கள் அறுப்புக் காலத்தில் குடிகளிட சகரன், சகாரன், செம்பியன், துந்துமாரி, மிருந்து நெல்பெறுவர். இவர்களில் லிங்க நளன், நிருதி முதலோர் முதல் எழுவள் தாரிகளும் உண்டு, இவர்களில் இரண்டு எல்கள். அக்குரூரன், அந்திமான், அரிச் பிரிவுகள் உண்டு, அறுபதுகு, நாற்பது சந்திரன், கன்னன், சந்திமான், சிசுபா கு. முதல் கூறியவன் நந்திக்குருக்களின் லன், தந்தவக்கிரன் இவர்கள் எழுவரும் சந்ததியான்; மற்றவன் சிதம்பர சாயுச்சிய இடை எழுவள்ளல்கள், எழினி, காரி, ஐயங்கார் வகையினன் ; திருப்பாணாழ்வார் ஒரி, நள்ளி, பாரி, பேகன், மலையன் இவர் குலம் என்பர். இவர்கள் திருவள்ளுவரைத் கள் எழுவரும் கடைவள்ளல்கள், தங்களினத்தவர் என்பர். (தர்ஸ்டன் ) வள்ளி ஆபரணத்தினாற் சிறந்த முலையி 3. திருவள்ளுவரைக் காண்க. னையுடையார் நெஞ்சுநெகிழ வேலினை வள்ளைப்புறகந்தரத்தனர் கடைச்சங்கம் யுடைய குமரனுக்கு வெறியென்னும் மருவிய புலவர். (அகநானூறு.) கூத்தை ஆடிய துறை, (பு.வெ. பாடாண்.) வற்சநாபன் - ஒரு தவசி. இவன் தவஞ் வள்ளிநாய்ச்சியார்-1. விஷ்ணுமூர்த்தியின் செய்கையில் புற்று இவனை மூடியது. வலக்கண்ணில் பிறந்த குமாரி. இவள் குமா இவனது தவநிலை அறிய இந்திரன் பெரு ரக்கடவுளை மணக்கத் தவஞ்செய்து இருக் மழை வருஷித்து இடியால் புற்றைப்பேர்ப் கையில் அருகில் தவஞ்செய்து கொண்டு பித்து அம் மழைநீர் புற்றினுள் நுழையச் இருந்த சிவமுனிவர் அவ்விடம் மேய்ந்து செய்வித்தனன். இதனை அறிந்த தரு கொண்டிருந்த மானை நோக்கினர். வள்ளி மம் ஒரு எருமை உருக்கொண்டு புற்று காய்ச்சியார் அம்மான் வயிற்றில் இடை யிருக்க வயிற்றால் மூடி எழுநாள் வேசித்து அவ்விடம் குறவர் தோண்டி காத்து ஏழாநாள் தவசி விழித்துப் பார்த்
வளையசுந்தரம் 1898 வறசங்பன வளையசுந்தரம் தடமித்தன் பட்டத்து யிருந்த வள்ளிக்குழியில் பிறந்து வேட யானை . ராசன் கண்டெடுக்க வளர்ந்து வள்ளிக் வளையற்காரசெட்டி கவரையில் ஒரு குழியில் இருந்ததால் வள்ளி எனப் பெயர் வகையார் . கண்ணாடி வாையல் அடைந்து குமாரக்கடவுளை மணந்தவள் . வியாபாரம் செய்பவர்கள் இவள் சரிதையைப் பற்றிக் குமாரக் வளையாபதி -1 நவகோடி நாராயணசெட் கடவுளைக் காண்க . இவள் பூர்வநாமம் டியைப் பாடிய தமிழ் நூல் ஷை செட்டி குமரி ; இவள் தெய்வயானையிடம் மாறு யைக் காண்க . கொண்ட தால் மான் வயிற்றில் உதித்தவள் . 2 காத்தவராயன் கதை . தமிழிற் சிற ( திருச்செந்தூர் புராணம் . ) காஞ்சனை யைக் ந்த இலக்கியத்துள் ஒன்று . காத்தவராய காண்க இவள் தெய்வயானையிடம் மாறு னைக் காண்க . கொண்டதால் மான் வயிற்றிற் பிறந்தாள் . வளைவண்ணன் நாகநாட்டாசன் ; பீலி 2. திருவள்ளுவர் சரிதை . ஆதிக்கும் வளையின் தந்தை . வாசமயிலையின் கண பகவனுக்கும் பிறந்தவள் . வன் . ( மணிமோலை . ) வள்ளுவர் - 1. பழந் தமிழ்க் குடியினரில் வள்ளலார் இவர்கள் ( சுச ) சந்தானத் பாணரை யடுத்துத் திராவிடரால் மதிக்கப் தார் . இச்சந்தானத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் பட்டவர் இவ்வகுப்பினர் . இவர் அரசர் அனைவருக்கும் வள்ளலார் எனப் பெயர் . பால் கருமத்தலைவராயும் யானைமேலிருந்து இவர்கள் வைதிகசைவசித்தாந்திகள் என்று முரசறைந்து அரசாணை சாற்றுவோராயும் அவர்கள் நூல்களால் வெளிப்படுகிறது . விளங்கினர் . இக்குடியினர் இன்றும் உளர் . இவர்கள் கண்ணுடைய வள்ளல் சிவஞான 2. இவர் பறையில் சற்றுயர்ந்தவர்கள் வள்ளல் எனப் பலராவார் . இவர்கள் மடம் இவர்கள் பறையருக்குப் புரோகிதர்கள் சீர்காழியில் இருக்கின்றது ஆசாரியர் திரு இவர்கள் பிராமணர்கள் புரோகிதராகா ஞானசம்பந்த சுவாமிகள் என்ப . முன் பல்லவ அரசர்களுக்குப் புரோகிதம் வள்ளலார் சாத்திரம் - வள்ளலார் சந்தானத் செய்திருந்தவர்கள் . கிராமங்களில் துணி துச் சிவஞான வள்ளலார் இயற்றிய நூல் தைத்தல் இவர்கள் தொழில் . இவர்கள் கள் . இது பதி பசு பாச இலக்கணங்களைக் புரோகிதஞ் செய்தும் சோசியம் கூறியும் கூறும் பதினாறு நூல்கள் . வாழ்கிறார்கள் . இவர்களிற் சிலர் தாசிரிய வள்ளல்கள் - ( உக ) இவர்கள் வரையாது ராகவும் பூணூல் தரிப்பவராகவுமிருப்பர் . கொடுத்தோர் . இவர்களில் குமுணன் இவர்கள் அறுப்புக் காலத்தில் குடிகளிட சகரன் சகாரன் செம்பியன் துந்துமாரி மிருந்து நெல்பெறுவர் . இவர்களில் லிங்க நளன் நிருதி முதலோர் முதல் எழுவள் தாரிகளும் உண்டு இவர்களில் இரண்டு எல்கள் . அக்குரூரன் அந்திமான் அரிச் பிரிவுகள் உண்டு அறுபதுகு நாற்பது சந்திரன் கன்னன் சந்திமான் சிசுபா கு . முதல் கூறியவன் நந்திக்குருக்களின் லன் தந்தவக்கிரன் இவர்கள் எழுவரும் சந்ததியான் ; மற்றவன் சிதம்பர சாயுச்சிய இடை எழுவள்ளல்கள் எழினி காரி ஐயங்கார் வகையினன் ; திருப்பாணாழ்வார் ஒரி நள்ளி பாரி பேகன் மலையன் இவர் குலம் என்பர் . இவர்கள் திருவள்ளுவரைத் கள் எழுவரும் கடைவள்ளல்கள் தங்களினத்தவர் என்பர் . ( தர்ஸ்டன் ) வள்ளி ஆபரணத்தினாற் சிறந்த முலையி 3. திருவள்ளுவரைக் காண்க . னையுடையார் நெஞ்சுநெகிழ வேலினை வள்ளைப்புறகந்தரத்தனர் கடைச்சங்கம் யுடைய குமரனுக்கு வெறியென்னும் மருவிய புலவர் . ( அகநானூறு . ) கூத்தை ஆடிய துறை ( பு.வெ. பாடாண் . ) வற்சநாபன் - ஒரு தவசி . இவன் தவஞ் வள்ளிநாய்ச்சியார் -1 . விஷ்ணுமூர்த்தியின் செய்கையில் புற்று இவனை மூடியது . வலக்கண்ணில் பிறந்த குமாரி . இவள் குமா இவனது தவநிலை அறிய இந்திரன் பெரு ரக்கடவுளை மணக்கத் தவஞ்செய்து இருக் மழை வருஷித்து இடியால் புற்றைப்பேர்ப் கையில் அருகில் தவஞ்செய்து கொண்டு பித்து அம் மழைநீர் புற்றினுள் நுழையச் இருந்த சிவமுனிவர் அவ்விடம் மேய்ந்து செய்வித்தனன் . இதனை அறிந்த தரு கொண்டிருந்த மானை நோக்கினர் . வள்ளி மம் ஒரு எருமை உருக்கொண்டு புற்று காய்ச்சியார் அம்மான் வயிற்றில் இடை யிருக்க வயிற்றால் மூடி எழுநாள் வேசித்து அவ்விடம் குறவர் தோண்டி காத்து ஏழாநாள் தவசி விழித்துப் பார்த்