அபிதான சிந்தாமணி

வல்லான 1397 வளையக்காரமண்டபம் வகை, உலக வல்லான் - இவன் ஒரு வீரன். நீதிநெறிச் இலக்கணப்போலி இலக்கணத்தைப்போல் சோழன் அல்லது பராந்தக சோழன் கால வருவது; மரூஉ - இலக்கணஞ் சிதைந்துமரு த்திலே அரசர் பலரை வதைத்துச் செங்குந் வியது. தகுதிவழக்கு என்பது ஒருபொரு தரில் பழுவூர்வீரன், பழுவநாராயணன், ளிற்கு இயல்பாயுள்ள சொல்லையொழித் கச்சித் தனியன், ஒற்றியூரான், களத்து தக்க வேறு சொல்லால் அப்பொரு ராசன், புற்றிடங்கொண்டான், கோளாக் ளைக்கூறுவது. அது இடக்கரடக்கல், மங் தகன், புலியூர்ப்பள்ளி கொண்டான், பிண கலம், குழூஉக்குறி என மூன்று வன், கண்டியூரான், முதுகுன்றமணியன், இடக்கரடக்கல் சொல்லத்தகாத மொழியை தஞ்சைவேம்பன், முதலிய (க2) பெயர் யடக்கிக்கூறல், பவ்வீ என்றாற்போல; சளுள் தலைவராகிய வீரன் நாராயணன் மங்கலம் அமங்கலத்தை மங்கலமாகக்கூறல், என்பவரால் செயிக்கப்பட்டவன், (வீரநா தாலி பெருகிற்று என்றாற்போல ; ராயண விஜயம்.) குழூஉக்குறி - ஒரு கூட்டத்தார் யாதானு வல்லூரன் - சோணாசலம் ஆண்ட அசுரன்; மோர் காரணத்தால் வைத்த பெயர், தெய்வீக அரசனைக் காண்க பொன்னைப் பறி என்றாற் போல. வல்லூர்தேவாரசக்கவிராயர் வழக்கு உலகத்தாரின் பாஷைவழக்கம். தொண்டை மண்டல வேளாளர். தமிழ் 3. இது உலக வழக்கு, செய்யுள் வழக்கு, வல்லவர். வடமொழிச் சூதசம்மிதையைத் இயல்புவழக்கு, தகு திவழக்கு எனப்படும். தமிழில் பாடியவர். இவர் காலம் முதலி உலக வழக்கு உலகத்தார் வழக்கும் சொற் யன தெரியவில்லை. (சூ சசங்கிதை.) கள், செய்யுள் வழக்கு செய்யுள் வழக்கம், வல்லூறு - (இராஜாளி) இது புறாவினத் இயல்பு வழக்கு ஒரு பொருளுக்கியல்பா தைச் சார்ந்தது. அளவு சிறியது. பருந்து யமைந்த சொல்லையொழித்துத் தகுதியான போன்றது. இதனைப் பணிகளுக்குப் புலி வேறு பெயரிட்டு வழங்குவது. இயல்பு எனலாம். அதிவேகமாய்ப் பறக்கும். இது வழக்கு இலக்கணமுடையது, இலக்கணப் தானியந் தின்னும், சாதுவான பக்ஷிகளைக் போலி, மரூஉ என மூன்று வகை; தகுதி கொன்று இரையாக்குகிறது. இது வலிய வழக்கு இடக்காடக்கல், மங்கலம், குழூஉக் ஆறு செய்தலின் இப்பெயர் பெற்றது. குறி என மூன்று வகை. வல்லெழத்துக்கள் - மெய்யெழுத்துக்களில் வழலை - இது பாம்பில் ஒரு வகை பேதம். வவிய ஒசைபெற்ற க், ச், ட், த், ப், ற், இது வெள்வழலை கருவழலையென இரு என்ற ஆறுமாம். (நன்.) வகை, வல்லையர் - வசவர்காலத்து இருந்த சங்கயர். வழி நூல் கடவுளும் அவனருள் வழிபட் வல்லோர்நவிற்சியணி உலக வழக்கச் டோரும் செய்த பொருண்முடிபுகள் சொல்லே மற்றொருபொருளை யுட்கொண் பெரும்பாலுமொத்து வழி நூல்செய்வோன் டிருத்தல், இதனைச் சகோத்தியலங்காரம் தான் செய்தற்குத் தக்க வேறுபாடுகளைக் என்பர். (குவல.) கூறி நிலைபெறச்செய்வது. (நன் -பா.) வல்விலோரி இவன் கடையெழுவள்ளல் வழ - 1, கச. அகத்திணை வழு எழும் புறத் களில் ஒருவன். கொல்லிமலைக்குத் தலை திணை வழு எழுமாம். வன். காரியுடன் மலைந் தவன், இவனை 2. திணை, பால், இடம் காலம், வினா, ஆதனோரி எனவும் கூறுவர். இவனைப் மரபு, இவை மயங்கி வருவது. பாடியவர் வன்பரணர், கழைதின் யானை (நன்.) யார். (புறநா.) வளம்பர் - தஞ்சாவூர் திரிசிராப்பள்ளியில் வழக்கு - 1, உலகவழக்கம் நாடகவழக்கம் பயிரிடும் ஒருசிறு சாதியார். தாங்கள் என்பன. வேளாளருக்கும் வலைச்சிக்கும் பிறந்தவர் 2. இது சொற்கள் வழங்கி வரும் வழக் சள் என்பர் கம். இயல்புவழக்கு சுருதி வழக்கென இரு வளைகுடா - வாய்குறுகிப் பூமிக்குள் சென் விதப்படும். இயல்புவழக்கு ஒரு பொருளி றிருக்கும் கடற்பிரிவுக்கு வளை குடா என்று னியற்பெயரான பொருளைக் கூறல், அது பெயர். (பூகோளம் ) இலக்கணமுடையது, இலக்கணப்போலி வளையக்காரமண்டயம் - இது மதுரையில் மரூஉ, என மூவகைப்படும். இலக்கண வடக்கு ஆவணி மூலவீதியிலுள்ளது. (திரு முடையது இலக்கணநெறியால் வருவது ;! விளை,)
வல்லான 1397 வளையக்காரமண்டபம் வகை உலக வல்லான் - இவன் ஒரு வீரன் . நீதிநெறிச் இலக்கணப்போலி இலக்கணத்தைப்போல் சோழன் அல்லது பராந்தக சோழன் கால வருவது ; மரூஉ - இலக்கணஞ் சிதைந்துமரு த்திலே அரசர் பலரை வதைத்துச் செங்குந் வியது . தகுதிவழக்கு என்பது ஒருபொரு தரில் பழுவூர்வீரன் பழுவநாராயணன் ளிற்கு இயல்பாயுள்ள சொல்லையொழித் கச்சித் தனியன் ஒற்றியூரான் களத்து தக்க வேறு சொல்லால் அப்பொரு ராசன் புற்றிடங்கொண்டான் கோளாக் ளைக்கூறுவது . அது இடக்கரடக்கல் மங் தகன் புலியூர்ப்பள்ளி கொண்டான் பிண கலம் குழூஉக்குறி என மூன்று வன் கண்டியூரான் முதுகுன்றமணியன் இடக்கரடக்கல் சொல்லத்தகாத மொழியை தஞ்சைவேம்பன் முதலிய ( 2 ) பெயர் யடக்கிக்கூறல் பவ்வீ என்றாற்போல ; சளுள் தலைவராகிய வீரன் நாராயணன் மங்கலம் அமங்கலத்தை மங்கலமாகக்கூறல் என்பவரால் செயிக்கப்பட்டவன் ( வீரநா தாலி பெருகிற்று என்றாற்போல ; ராயண விஜயம் . ) குழூஉக்குறி - ஒரு கூட்டத்தார் யாதானு வல்லூரன் - சோணாசலம் ஆண்ட அசுரன் ; மோர் காரணத்தால் வைத்த பெயர் தெய்வீக அரசனைக் காண்க பொன்னைப் பறி என்றாற் போல . வல்லூர்தேவாரசக்கவிராயர் வழக்கு உலகத்தாரின் பாஷைவழக்கம் . தொண்டை மண்டல வேளாளர் . தமிழ் 3. இது உலக வழக்கு செய்யுள் வழக்கு வல்லவர் . வடமொழிச் சூதசம்மிதையைத் இயல்புவழக்கு தகு திவழக்கு எனப்படும் . தமிழில் பாடியவர் . இவர் காலம் முதலி உலக வழக்கு உலகத்தார் வழக்கும் சொற் யன தெரியவில்லை . ( சூ சசங்கிதை . ) கள் செய்யுள் வழக்கு செய்யுள் வழக்கம் வல்லூறு - ( இராஜாளி ) இது புறாவினத் இயல்பு வழக்கு ஒரு பொருளுக்கியல்பா தைச் சார்ந்தது . அளவு சிறியது . பருந்து யமைந்த சொல்லையொழித்துத் தகுதியான போன்றது . இதனைப் பணிகளுக்குப் புலி வேறு பெயரிட்டு வழங்குவது . இயல்பு எனலாம் . அதிவேகமாய்ப் பறக்கும் . இது வழக்கு இலக்கணமுடையது இலக்கணப் தானியந் தின்னும் சாதுவான பக்ஷிகளைக் போலி மரூஉ என மூன்று வகை ; தகுதி கொன்று இரையாக்குகிறது . இது வலிய வழக்கு இடக்காடக்கல் மங்கலம் குழூஉக் ஆறு செய்தலின் இப்பெயர் பெற்றது . குறி என மூன்று வகை . வல்லெழத்துக்கள் - மெய்யெழுத்துக்களில் வழலை - இது பாம்பில் ஒரு வகை பேதம் . வவிய ஒசைபெற்ற க் ச் ட் த் ப் ற் இது வெள்வழலை கருவழலையென இரு என்ற ஆறுமாம் . ( நன் . ) வகை வல்லையர் - வசவர்காலத்து இருந்த சங்கயர் . வழி நூல் கடவுளும் அவனருள் வழிபட் வல்லோர்நவிற்சியணி உலக வழக்கச் டோரும் செய்த பொருண்முடிபுகள் சொல்லே மற்றொருபொருளை யுட்கொண் பெரும்பாலுமொத்து வழி நூல்செய்வோன் டிருத்தல் இதனைச் சகோத்தியலங்காரம் தான் செய்தற்குத் தக்க வேறுபாடுகளைக் என்பர் . ( குவல . ) கூறி நிலைபெறச்செய்வது . ( நன் -பா . ) வல்விலோரி இவன் கடையெழுவள்ளல் வழ - 1 கச . அகத்திணை வழு எழும் புறத் களில் ஒருவன் . கொல்லிமலைக்குத் தலை திணை வழு எழுமாம் . வன் . காரியுடன் மலைந் தவன் இவனை 2. திணை பால் இடம் காலம் வினா ஆதனோரி எனவும் கூறுவர் . இவனைப் மரபு இவை மயங்கி வருவது . பாடியவர் வன்பரணர் கழைதின் யானை ( நன் . ) யார் . ( புறநா . ) வளம்பர் - தஞ்சாவூர் திரிசிராப்பள்ளியில் வழக்கு - 1 உலகவழக்கம் நாடகவழக்கம் பயிரிடும் ஒருசிறு சாதியார் . தாங்கள் என்பன . வேளாளருக்கும் வலைச்சிக்கும் பிறந்தவர் 2. இது சொற்கள் வழங்கி வரும் வழக் சள் என்பர் கம் . இயல்புவழக்கு சுருதி வழக்கென இரு வளைகுடா - வாய்குறுகிப் பூமிக்குள் சென் விதப்படும் . இயல்புவழக்கு ஒரு பொருளி றிருக்கும் கடற்பிரிவுக்கு வளை குடா என்று னியற்பெயரான பொருளைக் கூறல் அது பெயர் . ( பூகோளம் ) இலக்கணமுடையது இலக்கணப்போலி வளையக்காரமண்டயம் - இது மதுரையில் மரூஉ என மூவகைப்படும் . இலக்கண வடக்கு ஆவணி மூலவீதியிலுள்ளது . ( திரு முடையது இலக்கணநெறியால் வருவது ; ! விளை )