அபிதான சிந்தாமணி

வல்லபன் 1396 வல்லாளன வந்து கினான். மதசித்தாந்தம் இம்மதத்தவர் கொண்டு தமது வீட்டிலிருந்து வேட்டி கோபிகாஸ்திரீவேஷம் தரித்து விஷ்ணு முதலியன கொண்டுவரச் செய்து உடுத்திக் மூர்த்தியைப் பூசிப்பர். குருபாத தீர்த்தம் கொண்டு வெளியில் வந்தவர். அமிர்தமாகப் பாவிப்பார்கள். (சகலார்த்த வல்லாளன் -1.கொங்கணதேசத்து அரசன், சாரம்.) 2. விஜயநகரத்து அரசரில் ஒருவன். வல்லபன் - மேலைச் சுளுக்கியாது பட்டப் இவன் புத்திரப்பேறு வேண்டிச் சிவன் பெயர்களி லொன்று. (கல்வெட்டு.) அடியவர்க்குத் தானஞ்செய்து வருகை வல்லபை விநாயகசத்தி. மரீசிமுநிவர் யில் சிவமூர்த்தி இவனிடம் ஒருசங்கமராய் ஸ்நானத்திற்குச் சென்றபோது அத்தடா பெண்போகம் விரும் ஒனர். அர கத்து இருந்த தாமரை ஒன்றில் சத்தி சன் சங்கமர்க்கு அவ்வாறு செய்விக்க எண் குழந்தை உருக்கொண்டு இருந்தனள். ணிக் குறித்த தினத்தில் தன் ஊர் முழுவ முனிவர் குழந்தையைக் கண்டு எடுத்து தும் தாசிகளைத் தேடி அழைத்துவர ஏவ, வந்து தமது தேவியாராகிய தேவவல்லியி எவலாளர் சென்று கண்டு ஒவ்வொருவர் டம் கொடுத்து வளர்த்து வல்லபை எனும் வீட்டிலும் ஒரு நாயகன் இருக்கக்கண்டு பெயர் இட்டனர். இவள் வளர்ந்து தவம் அரசனுக்குக் கூறினர். இதை அறிந்த அர இயற்றி வருகையில் விநாயகமூர்த்தி வேதி சன் தன் தேவியரில் ஒருத்தியை இசை யர் உருக்கொண்டு இவளிடம் வந்து வித்துப் பஞ்சணையில் படுத்து உறங்கும் வசிக்கப் பார்த்தனர். இவள் கலங்காது சங்கமரிடம் ஏவினன். அவள் சென்று தவச்சாலையில் நின்று நீங்கினள். வேதி மஞ்சத்தில் நித்திரை பூண்டிருந்த சங்கம யராக வந்த விநாயகமூர்த்தி தமது திரு ரைக்கண்டு அணைக்கச் சங்கமர் குழந்தை மேனிகாட்டித் திருமணஞ் செய்து கொண் உருவாய் அரசன் அவாக்கெட இருந்து டனர். இவளைக் கேசியின் குமாரி என்பர். அநுக்கிரகித்துச் சென்றனர். சில நாள் (பார்க்கவ புராணம்.) இருந்து அரசன் திருக்கைலை அடையச் வல்லபைகணேசர் வல்லபைதேவி தவம் சிவமூர்த்தி அரசருக்குத் தாமே கர்மாதி புரிகையில் பிரமசாரியாக எழுந்தருளி களைச் செய்தனர் என்பர். (அருணாசல வந்து பிறகு தமது உருவெளிப்படுத்தி புராணம்) மணந்த விநாயகர். 3. பல்லி என்னும் நகாத்து வைசிய வல்லம்பர் -வளம்பரைக் காண்க. னாகிய கல்யாணனுக்கும் இந்துமதிக்கும் வல்லராசன் - வீமனுடன் யுத்தஞ்செய்த பிறந்து இளமையில் கற்களை விநாயகரா அரசன். கக்கொண்டு அயல் சிறுவரையும் உடன் வல்லவன்-தத்தனைக்காண்க. தேவி கமலை. கொண்டு விளையாடி வந்தனன். அயற் வல்லன் - பீமன் விராடநகரத்தில் வைத் பிள்ளைகளின் தாய் தந்தையர் இதனை வல் துக்கொண்ட பெயர். (பா - வீரா.) லாளன் தந்தையாகிய கல்யாணனுக்கு வல்லாண்ழல்லை - இல்லையும் ஊரையும் அறிவித்தனர். கல்யாணன் தன் குமாரனி இயல்பினையுஞ் சொல்லி அழகிய ஆண் கோபித்து அவன் கணபதியாகப் மைத்தன்மையை நன்மை பெருகச் சொல் பாவித்துப் பூசித்த கற்களை விட்டெறிந்து லிய துறை. (பு.வெ.) குமாரனை மரத்திற்கட்டி யடித்து உனது வல்லார் கிழான் பண்ணன் --சோணாட்டு விநாயகர் வல்லவரேல் உன் கட்டவிழ்த்து முகையலூர்ச் சிறுகருந்தும்பியாரால் பா விடுக எனக்கூறிச் சென்றனன். வல்லா டல்பெற்றவன். வல்லார் என்னும் ஊராளி ளன் விநாயகரைத் துதிக்க விநாயகர் பிர (புறநா.) மசாரியாய்த் தரிசனம் தந்து கட்டவிழ்த் வல்லாள முதலியார் - ஒரு வேளாளர். இவர் கல்யாணனுக்குச் செவிடு, குருடு, கொடையாளி. இவர் தம்லீடு நீங்கி தொழுநோய் உண்டாக்கிச் சென்றனர். தடாகத்து அருகில் இருக்கையில் ஒரு இந்நோயைக்கண்ட வல்லாளன் தாய், வல் வித்துவான் இவரைச் சந்தித்து இவாது லாளனை வேண்ட, வல்லாளன் இப்பிறப் வேட்டி முதலியவற்றை அவிழ்த்துக் பில் அல்லாமல் இனி வரும் பிறப்பினும் கொடுக்கக் கேட்க, இவர் அதற்கு மாறு இவன் தக்கன் எனப் பிறந்து இத் துன் உருமல் அவற்றைத் தந்து மானத்திற்கு பம் அனுபவித்து முற்கல முன்வரால் சாப அஞ்சி வீரிலிருந்து உடலை மறைத்துக் நீக்கம் அடைவான் என்று சொன்னவன். டம்
வல்லபன் 1396 வல்லாளன வந்து கினான் . மதசித்தாந்தம் இம்மதத்தவர் கொண்டு தமது வீட்டிலிருந்து வேட்டி கோபிகாஸ்திரீவேஷம் தரித்து விஷ்ணு முதலியன கொண்டுவரச் செய்து உடுத்திக் மூர்த்தியைப் பூசிப்பர் . குருபாத தீர்த்தம் கொண்டு வெளியில் வந்தவர் . அமிர்தமாகப் பாவிப்பார்கள் . ( சகலார்த்த வல்லாளன் -1.கொங்கணதேசத்து அரசன் சாரம் . ) 2. விஜயநகரத்து அரசரில் ஒருவன் . வல்லபன் - மேலைச் சுளுக்கியாது பட்டப் இவன் புத்திரப்பேறு வேண்டிச் சிவன் பெயர்களி லொன்று . ( கல்வெட்டு . ) அடியவர்க்குத் தானஞ்செய்து வருகை வல்லபை விநாயகசத்தி . மரீசிமுநிவர் யில் சிவமூர்த்தி இவனிடம் ஒருசங்கமராய் ஸ்நானத்திற்குச் சென்றபோது அத்தடா பெண்போகம் விரும் ஒனர் . அர கத்து இருந்த தாமரை ஒன்றில் சத்தி சன் சங்கமர்க்கு அவ்வாறு செய்விக்க எண் குழந்தை உருக்கொண்டு இருந்தனள் . ணிக் குறித்த தினத்தில் தன் ஊர் முழுவ முனிவர் குழந்தையைக் கண்டு எடுத்து தும் தாசிகளைத் தேடி அழைத்துவர ஏவ வந்து தமது தேவியாராகிய தேவவல்லியி எவலாளர் சென்று கண்டு ஒவ்வொருவர் டம் கொடுத்து வளர்த்து வல்லபை எனும் வீட்டிலும் ஒரு நாயகன் இருக்கக்கண்டு பெயர் இட்டனர் . இவள் வளர்ந்து தவம் அரசனுக்குக் கூறினர் . இதை அறிந்த அர இயற்றி வருகையில் விநாயகமூர்த்தி வேதி சன் தன் தேவியரில் ஒருத்தியை இசை யர் உருக்கொண்டு இவளிடம் வந்து வித்துப் பஞ்சணையில் படுத்து உறங்கும் வசிக்கப் பார்த்தனர் . இவள் கலங்காது சங்கமரிடம் ஏவினன் . அவள் சென்று தவச்சாலையில் நின்று நீங்கினள் . வேதி மஞ்சத்தில் நித்திரை பூண்டிருந்த சங்கம யராக வந்த விநாயகமூர்த்தி தமது திரு ரைக்கண்டு அணைக்கச் சங்கமர் குழந்தை மேனிகாட்டித் திருமணஞ் செய்து கொண் உருவாய் அரசன் அவாக்கெட இருந்து டனர் . இவளைக் கேசியின் குமாரி என்பர் . அநுக்கிரகித்துச் சென்றனர் . சில நாள் ( பார்க்கவ புராணம் . ) இருந்து அரசன் திருக்கைலை அடையச் வல்லபைகணேசர் வல்லபைதேவி தவம் சிவமூர்த்தி அரசருக்குத் தாமே கர்மாதி புரிகையில் பிரமசாரியாக எழுந்தருளி களைச் செய்தனர் என்பர் . ( அருணாசல வந்து பிறகு தமது உருவெளிப்படுத்தி புராணம் ) மணந்த விநாயகர் . 3. பல்லி என்னும் நகாத்து வைசிய வல்லம்பர் -வளம்பரைக் காண்க . னாகிய கல்யாணனுக்கும் இந்துமதிக்கும் வல்லராசன் - வீமனுடன் யுத்தஞ்செய்த பிறந்து இளமையில் கற்களை விநாயகரா அரசன் . கக்கொண்டு அயல் சிறுவரையும் உடன் வல்லவன் - தத்தனைக்காண்க . தேவி கமலை . கொண்டு விளையாடி வந்தனன் . அயற் வல்லன் - பீமன் விராடநகரத்தில் வைத் பிள்ளைகளின் தாய் தந்தையர் இதனை வல் துக்கொண்ட பெயர் . ( பா - வீரா . ) லாளன் தந்தையாகிய கல்யாணனுக்கு வல்லாண்ழல்லை - இல்லையும் ஊரையும் அறிவித்தனர் . கல்யாணன் தன் குமாரனி இயல்பினையுஞ் சொல்லி அழகிய ஆண் கோபித்து அவன் கணபதியாகப் மைத்தன்மையை நன்மை பெருகச் சொல் பாவித்துப் பூசித்த கற்களை விட்டெறிந்து லிய துறை . ( பு.வெ. ) குமாரனை மரத்திற்கட்டி யடித்து உனது வல்லார் கிழான் பண்ணன் --சோணாட்டு விநாயகர் வல்லவரேல் உன் கட்டவிழ்த்து முகையலூர்ச் சிறுகருந்தும்பியாரால் பா விடுக எனக்கூறிச் சென்றனன் . வல்லா டல்பெற்றவன் . வல்லார் என்னும் ஊராளி ளன் விநாயகரைத் துதிக்க விநாயகர் பிர ( புறநா . ) மசாரியாய்த் தரிசனம் தந்து கட்டவிழ்த் வல்லாள முதலியார் - ஒரு வேளாளர் . இவர் கல்யாணனுக்குச் செவிடு குருடு கொடையாளி . இவர் தம்லீடு நீங்கி தொழுநோய் உண்டாக்கிச் சென்றனர் . தடாகத்து அருகில் இருக்கையில் ஒரு இந்நோயைக்கண்ட வல்லாளன் தாய் வல் வித்துவான் இவரைச் சந்தித்து இவாது லாளனை வேண்ட வல்லாளன் இப்பிறப் வேட்டி முதலியவற்றை அவிழ்த்துக் பில் அல்லாமல் இனி வரும் பிறப்பினும் கொடுக்கக் கேட்க இவர் அதற்கு மாறு இவன் தக்கன் எனப் பிறந்து இத் துன் உருமல் அவற்றைத் தந்து மானத்திற்கு பம் அனுபவித்து முற்கல முன்வரால் சாப அஞ்சி வீரிலிருந்து உடலை மறைத்துக் நீக்கம் அடைவான் என்று சொன்னவன் . டம்