அபிதான சிந்தாமணி

வலாரி 1895 வல்லபமதம் கறி, ' உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் வலுவாடிகள் வலையரில் ஒருவருப்பு. கேள்' என்றனன். இந்திரன் இவ்வாறு இவர்கள் பயிர்த்தொழில் முதலிய செய்து சொல்லக்கேட்ட வலன், நீயோ எனக்கு பிழைப்போர். வாந்தருபவன்; நீ என்னவாம் விரும்புகின் வலையர் - ஒருவகை வேட்டைக்கார சாதி றையோ அதைக் கேள், தருகின் றனன்' யார். இவர்களிற் சிலர் மீன்பிடித்தும் சிலர் என்றனன் இந்திரன் மீ இம்மைமறுமைக் பக்ஷிகளை வேட்டையாடியும் சிலர் கழனி குப் புகழை நிறுத்தி எனக்கு யாகப்பசுவாக களில் கூலிவேலை செய்தும் பிழைக்கின் ஆகுக' என, அவ்வகையாகவே, யாகப்பசு றனர். இவர்கள் தேசத்தில் முதல் முத ஆயினன். இவனது உடலின் உதிரம் வில் இருந்தவர்கள் தாங்கள் என்று கூறு மாணிக்கமும், பற்கள் முத்துக்களும், கின்றனர். இவர்கள் அம்பலக்காரன், உரோமங்கள் வைடூரியமும், எலும்புகள் சேர்வைக்காரன் குருவிக்காரன், வேடன், வயிரங்களும், பித்தம் பச்சைகளும், நிணம் சிவியான் என்ற பல பட்டப் பெயர்களை கோமேதகமும், தசை பவளமும், கண் யுடையவர்கள். கள் நீலமுர், கபம் புஷ்பராகமும் ஆயின. வல்லபதேவராயன்-சேட தாசையர் காலத் (திருவிளை) துச் சைவனான ஒரு சைராசன். தேவி வலாரி - இந்திரன் வலனைக் கொன்றதால் சற்குணி. பெற்ற பெயர். வல்லபதேவன் பாண்டிநாட்டு அரசன். வலி - | இது தேகத்திலுள்ள நரம்பின் திருவணை (தர்ப்பசயனம்) யாத்திரை ரோகத்தால் உண்டாவது. (1) அமா செய்த வேதியரால் உறுதி உணர்ந்து கண்டவலி ; இது தேகநோவுடன் மூர் செல்வ நம்பியை ஆசாரியராகக்கொண்டு ச்சை அசைவ றக்கிடத்தல் முதலியவற்றை அவர் சொல்லியபடி பொற்கிழிகட்டிப் உண்டாக்கும். (2) குமரகண்டவலி; இது பெரியாழ்வாரால் அது அறுந்துவிழ, பெரி கழுத்தையும் முகத்தையு முருக்கல், உறுப் யாழ்வாரைப் பணிந்து அநுக்கிரகம் பெற் புக்களைக் கோணிக்காட்டல், இவற்றோடு றவன், சந்நிபாத குணங்களை யுண்டாக்கும். (3) வல்லபமதம் - இம்ம தஸ்தாபகனாகிய வல்ல பிரமகண்டவலி, கைகால்களை நீட்டின பாசாரியன். கிறிஸ்து சகம் 1478-ம் வரு விதம் துடித்தல், நிலைக்கண் வலிப்பு முத ஷம் பிறந்தவன். இவன் தந்தை லஷ் வியன உண்டாக்கும். (4) காக்கைவலி; மணபட், தாய் எல்லம்மை. இவர்களி கண்களை மலாவிழித்தல், அக்காலத்தில் ருவரும் காசிகசாஞ் சென்றிருக்கையில் மலஜலம் நழுவல், இரண்டு கால்களும் திருக்கர் படையெடுத்து வருகிறார்கள் விறைத்துக் கொள்ளுதல், தொண்டை வர என்று கேள்வியுற்று சாகப்பூருக்கு அரு ளுதல், நா அலைதல், வாயில் கோழை தள் கிலுள்ள சம்பாரணியத்தைப் போயடைந் ளல் முதலியன வுண்டாக்கும். (5) முயல் தனர். அடைகையில் எழுமாதத்திய கர்ப் வலி; எழும்புதல், வாயில் நுரை தள்ளல், பிணியாகிய எல்லம்மைக்குக் கர்ப்பசிராவ வயிற்றுவலி, கை, கால், கண் முறைத்தல் மாயிற்று, பிறந்த அக்குழந்தையைத் தாய் இவற்றை யுண்டாக்கும். இந்த ரோகம் ஒருவாழையிலையில் வளர்த்தி மரத்தடியில் தண்ணீரைக் காணிணும், தண்ணீரைச் மறைத்துப் போயினள். பின் காசியில் சிரசில் தெளிக்கினும், அக்கினியைக் கண் கலகந் தீர்ந்ததென்று கேள்விப்பட்டு அவ் டாலும், அக்கினி சுடுகை பட்டாலும், வழிவருகையில் தான் குழந்தையை வைத்த சனப்பெருக்கத்தைக் காணினும் உண்டா மரத்தடியில் அக்கினிகுண்டத்தில் ஓர் கும். (ஜீவ.) குழந்தை விளையாடுதலைக்கண்டு அக்குண் 2. வைதருப்பச் செய்யு ணெறியில் டத்தை நெருங்கமுடியாமல் தூத்தே ஒன்று. இது தொகைச் சொற்றொடர்பு நின்று கடவுளைப் புகழ்ந்து இக்குழந்தை உண்டாகத் தொடுப்பது. (தண்டி.) என் குழந்தையாயின் அணுகவொண்ணா வலிழகன் - இவிங்கியைக் காண்க. அக்னி வழிவிடுக என்கையில், அக்கினி வலியவன் - கரிக்குருவியைக் காண்க. விலக, எல்லம்மை அச்சிசுவைக் கைக் வலியன் கரிக்குருவியினம். அதனி கொண்டனள். இவன் கல்விகேள்விக னும், காரிப்பிள்ளையினும், வேறுபாடான ளில் வல்லவனாய்ப் பல தேசங்களுக்குப் போய்த் தன்முதத்தை ஸ்தாபிக்கத் தொடல் பறவை.
வலாரி 1895 வல்லபமதம் கறி ' உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் வலுவாடிகள் வலையரில் ஒருவருப்பு . கேள் ' என்றனன் . இந்திரன் இவ்வாறு இவர்கள் பயிர்த்தொழில் முதலிய செய்து சொல்லக்கேட்ட வலன் நீயோ எனக்கு பிழைப்போர் . வாந்தருபவன் ; நீ என்னவாம் விரும்புகின் வலையர் - ஒருவகை வேட்டைக்கார சாதி றையோ அதைக் கேள் தருகின் றனன் ' யார் . இவர்களிற் சிலர் மீன்பிடித்தும் சிலர் என்றனன் இந்திரன் மீ இம்மைமறுமைக் பக்ஷிகளை வேட்டையாடியும் சிலர் கழனி குப் புகழை நிறுத்தி எனக்கு யாகப்பசுவாக களில் கூலிவேலை செய்தும் பிழைக்கின் ஆகுக ' என அவ்வகையாகவே யாகப்பசு றனர் . இவர்கள் தேசத்தில் முதல் முத ஆயினன் . இவனது உடலின் உதிரம் வில் இருந்தவர்கள் தாங்கள் என்று கூறு மாணிக்கமும் பற்கள் முத்துக்களும் கின்றனர் . இவர்கள் அம்பலக்காரன் உரோமங்கள் வைடூரியமும் எலும்புகள் சேர்வைக்காரன் குருவிக்காரன் வேடன் வயிரங்களும் பித்தம் பச்சைகளும் நிணம் சிவியான் என்ற பல பட்டப் பெயர்களை கோமேதகமும் தசை பவளமும் கண் யுடையவர்கள் . கள் நீலமுர் கபம் புஷ்பராகமும் ஆயின . வல்லபதேவராயன் - சேட தாசையர் காலத் ( திருவிளை ) துச் சைவனான ஒரு சைராசன் . தேவி வலாரி - இந்திரன் வலனைக் கொன்றதால் சற்குணி . பெற்ற பெயர் . வல்லபதேவன் பாண்டிநாட்டு அரசன் . வலி - | இது தேகத்திலுள்ள நரம்பின் திருவணை ( தர்ப்பசயனம் ) யாத்திரை ரோகத்தால் உண்டாவது . ( 1 ) அமா செய்த வேதியரால் உறுதி உணர்ந்து கண்டவலி ; இது தேகநோவுடன் மூர் செல்வ நம்பியை ஆசாரியராகக்கொண்டு ச்சை அசைவ றக்கிடத்தல் முதலியவற்றை அவர் சொல்லியபடி பொற்கிழிகட்டிப் உண்டாக்கும் . ( 2 ) குமரகண்டவலி ; இது பெரியாழ்வாரால் அது அறுந்துவிழ பெரி கழுத்தையும் முகத்தையு முருக்கல் உறுப் யாழ்வாரைப் பணிந்து அநுக்கிரகம் பெற் புக்களைக் கோணிக்காட்டல் இவற்றோடு றவன் சந்நிபாத குணங்களை யுண்டாக்கும் . ( 3 ) வல்லபமதம் - இம்ம தஸ்தாபகனாகிய வல்ல பிரமகண்டவலி கைகால்களை நீட்டின பாசாரியன் . கிறிஸ்து சகம் 1478 - ம் வரு விதம் துடித்தல் நிலைக்கண் வலிப்பு முத ஷம் பிறந்தவன் . இவன் தந்தை லஷ் வியன உண்டாக்கும் . ( 4 ) காக்கைவலி ; மணபட் தாய் எல்லம்மை . இவர்களி கண்களை மலாவிழித்தல் அக்காலத்தில் ருவரும் காசிகசாஞ் சென்றிருக்கையில் மலஜலம் நழுவல் இரண்டு கால்களும் திருக்கர் படையெடுத்து வருகிறார்கள் விறைத்துக் கொள்ளுதல் தொண்டை வர என்று கேள்வியுற்று சாகப்பூருக்கு அரு ளுதல் நா அலைதல் வாயில் கோழை தள் கிலுள்ள சம்பாரணியத்தைப் போயடைந் ளல் முதலியன வுண்டாக்கும் . ( 5 ) முயல் தனர் . அடைகையில் எழுமாதத்திய கர்ப் வலி ; எழும்புதல் வாயில் நுரை தள்ளல் பிணியாகிய எல்லம்மைக்குக் கர்ப்பசிராவ வயிற்றுவலி கை கால் கண் முறைத்தல் மாயிற்று பிறந்த அக்குழந்தையைத் தாய் இவற்றை யுண்டாக்கும் . இந்த ரோகம் ஒருவாழையிலையில் வளர்த்தி மரத்தடியில் தண்ணீரைக் காணிணும் தண்ணீரைச் மறைத்துப் போயினள் . பின் காசியில் சிரசில் தெளிக்கினும் அக்கினியைக் கண் கலகந் தீர்ந்ததென்று கேள்விப்பட்டு அவ் டாலும் அக்கினி சுடுகை பட்டாலும் வழிவருகையில் தான் குழந்தையை வைத்த சனப்பெருக்கத்தைக் காணினும் உண்டா மரத்தடியில் அக்கினிகுண்டத்தில் ஓர் கும் . ( ஜீவ . ) குழந்தை விளையாடுதலைக்கண்டு அக்குண் 2. வைதருப்பச் செய்யு ணெறியில் டத்தை நெருங்கமுடியாமல் தூத்தே ஒன்று . இது தொகைச் சொற்றொடர்பு நின்று கடவுளைப் புகழ்ந்து இக்குழந்தை உண்டாகத் தொடுப்பது . ( தண்டி . ) என் குழந்தையாயின் அணுகவொண்ணா வலிழகன் - இவிங்கியைக் காண்க . அக்னி வழிவிடுக என்கையில் அக்கினி வலியவன் - கரிக்குருவியைக் காண்க . விலக எல்லம்மை அச்சிசுவைக் கைக் வலியன் கரிக்குருவியினம் . அதனி கொண்டனள் . இவன் கல்விகேள்விக னும் காரிப்பிள்ளையினும் வேறுபாடான ளில் வல்லவனாய்ப் பல தேசங்களுக்குப் போய்த் தன்முதத்தை ஸ்தாபிக்கத் தொடல் பறவை .