அபிதான சிந்தாமணி

வரைவிடைவைத்துப் - பிரிதல் 1893 வர்த்தகர்பரிபாஷை தல் வரைவை சாகன் நிஉங.) வரைவிடைவைத்துப் பொருள்வயிற் பிரி கூறல், ஆறு பார்த்துற்ற அச்சங்கறல், இடையிலென ஆற்றாத்தன்மை யாற்றச்கூறல், வைத்துத் தனக்குப் பழங்கிடையாய்ப் மிகவுரைத்தல், காமமிகவுரைத்தல், கனவு பெரும் பொருளிருப்பினும் தன்றாளான் நலிபுரைத்தல், கவினழி புரைத்தல், எனும் வரை தற்கு வேண்டும் பொருள் காரண விரியினையுமுடைத்து. (இலக். வி. மாகப் பிரிதல். இது பிரிவு அறிவுறுத்தல், பிரிவு உடன்படாமை, பிரிவு உடன்படுத் வரைவுமலிவு - இது வரைவின் பொருட்டு, தல், பிரிவு உடன்படுதல், பிரிவுழிக் கலங் நடக்க முயற்சியாகிய கிளவியின் தொகை. கல், வன்புறை, வன்பொறை, வருவழிக் இது வரைவுமலிவும், அறத்தொடு நிற்றலு கலங்கல், வந்துழி மகிழ்ச்சி என்னும் மென இருவகைத்து. அவற்றுள் வரைவு ஒன்பது வகையினையும், என்பொருட் பிரி மலிவு, வரைவுமுயல் வுணர்த்தல், வரை வுணர்த்து எந்திழைக் கென் றல், நின் வெதிர் வுணர்த்தல், வரைவறிந்து மகிழ் பொருட் பிரிவுரை நீ யவட்கென்றல், தல், பரவல்கண்டு உவத்தல் என நான்கு நீடேனென் றவ னீங்கல், பாங்கி தலை வகைத்து. இது காதலன் முலை விலை விடுத் விக்கு அவன் செலவு உணர்த்தல், தலைவி தமை பாங்கி காதலிக்குணர்த்தல், காதலி யிரங்கல், பாங்கி கொடுஞ்சொற் சொல்லல், நற்றாயுள்ளம் மகிழ்ச்சியுள்ளல், பாங்கி தமர் தலைவி கொடுஞ்சொற் சொல்லல், வருகு வரை வெதிர்ந்தமை தலைவிக்குணர்த்தல், வர் மீண்டெனப் பாங்கிவலித்தல், பருவக் தலைமகளுவகை யாற்றாது உளத்தொடு கண்டு பெருமகள் புலம்பல், இகுளை கிளத்தல், தலைவனைப் பாங்கி வாழ்த்தல், வம்பென்னல், இறை மகண்மறுத்தல், தலைவி மணம் பொருட்டாக அணங்கைப் அவர் தூதாகி வந்தடைந்த திப்பொழுது பராநிலை காட்டல், பராநிலை கண்ட தலை எத் துணைவி சாற்றல், தலைமக ளாற்றல், மகன் மகிழ்தல், எனும் விரியினையுடை அவன் அவட்புலம்பல், பாகனொடுசொல் த்து. (அகம்.) லல், மேகத்தொடு சொல்லல், பாங்கிவலம் வரோத்தமை - அழகர் மலையடியிலிருந்து புரி கேட்டு அவன் வரவறிவுறுத்தல், வலம் கோவலனை அழிவற்ற இன்பம் யாது புரி கிழவி வாழ்த்தல், தலைவன் வந்துழிப் என வினவியவள். (சிலப்-காடு.) பாங்கி நினைத்தமை வினாவல், தலைவன் வர்க்கசோழகன் - சுக்கிரீவசேநாபதி. வினைத்தமை செப்பல், பாங்கி தலைவியை வர்சீசன் - சோமன் புத்திரன். யாற்றுவித்திருந்தமை கூறல் எனும் விரி வர்ச்சஸன் சோமன் என்னும் வசுவின் யினையும் உடைத்து. (இலக். வி. சூ. குமாரன், குஉசு-எ.) வர்ச்சஸ் - சந்திரன் குமாரன், வரைவு - தலைமகன் தலைமகளைக் குரவர் வர்ணியசமை- தாபிக்கத்தக்க திருஷ்டாந்த முதலோர் கொடுப்பவும் கொடாதொழிய தருமத்தைப் பஷாந்திரத்திற் சாதிப்பது. வும் வதுவைச் சடங்கொடு பொருந்த (புகழ்ந்துரை.) மணஞ்செய்து கோடல், வர்த்தகர் பரிபாஷை - அல்லது (குழூஉக் வரைவு கடாதல் - இது பாங்கி தலைவனோடு குறி) ஜவுளிக்கடைக்காரர் 1, 23, 4, 5, வரைவுகூறிவினாதல் என்பர். இது பொய்த் 6, 7, 8, 9, 10, வீசம், அரைக்கால், சால், தல், மறுத்தல், கழறல், மெய்த்தல், எனும் அரை, முக்கால், ரூபா, அணா, குறையப் நான்குவகையினையும், வினவிய செவிலிக்கு பார், ஏறப்பார், விலைவைத்துச்சொல் என் மறைத்தமை விளம்பல், அலரறிவுறுத்தல், பவைகளுக்கு முறையே மதி, வினை, தாயறிவுணர்த்தல், வெறியச்சுறுத்தல், பிறர் குணம், சுருதி, சாம், மதம், திரி, கிரி, வரைவுணர்த்தல், வரைவெதிர்வுணர்த்தல், மணி, தசம், பூ, பிஞ்சு, தங்கம், பழம், வரையுநாளுணர்த்தல், அறிவறிவுணர்த் வெள்ளி, ணா, பதியப்பார், முடுக்காப்பார் தல், குறிபெயர்த்திடுதல், பகல்வருவானை சிவன், தாம்பிரம் எனவும், பூட்டுக்கடை யிரவுவருகென்றல், இரவு வருவானைப் கோமட்டிகள் ஒன்று முதல் பத்துவரையில், பகல் வருகென் றல், பகலினு மிரவினும் கேவு, சாயம், உத்தரம், பனம், மூலம், பயின்று வருகென் றல், பகலினுமிரவினு தீபனம், மாராம், தாமம், தீமசம், காலம் மகலிவணென் றல், உரவோன் நாடும் ஊரும் எனவும், 4யை தாபிதெலுபு எ-ம், தயை நக குலனும் மரபும் புகழும் வாய்மையும். லிதெலுபு எ-ம், வெள்ளியை தெலுபு எம், 175
வரைவிடைவைத்துப் - பிரிதல் 1893 வர்த்தகர்பரிபாஷை தல் வரைவை சாகன் நிஉங . ) வரைவிடைவைத்துப் பொருள்வயிற் பிரி கூறல் ஆறு பார்த்துற்ற அச்சங்கறல் இடையிலென ஆற்றாத்தன்மை யாற்றச்கூறல் வைத்துத் தனக்குப் பழங்கிடையாய்ப் மிகவுரைத்தல் காமமிகவுரைத்தல் கனவு பெரும் பொருளிருப்பினும் தன்றாளான் நலிபுரைத்தல் கவினழி புரைத்தல் எனும் வரை தற்கு வேண்டும் பொருள் காரண விரியினையுமுடைத்து . ( இலக் . வி . மாகப் பிரிதல் . இது பிரிவு அறிவுறுத்தல் பிரிவு உடன்படாமை பிரிவு உடன்படுத் வரைவுமலிவு - இது வரைவின் பொருட்டு தல் பிரிவு உடன்படுதல் பிரிவுழிக் கலங் நடக்க முயற்சியாகிய கிளவியின் தொகை . கல் வன்புறை வன்பொறை வருவழிக் இது வரைவுமலிவும் அறத்தொடு நிற்றலு கலங்கல் வந்துழி மகிழ்ச்சி என்னும் மென இருவகைத்து . அவற்றுள் வரைவு ஒன்பது வகையினையும் என்பொருட் பிரி மலிவு வரைவுமுயல் வுணர்த்தல் வரை வுணர்த்து எந்திழைக் கென் றல் நின் வெதிர் வுணர்த்தல் வரைவறிந்து மகிழ் பொருட் பிரிவுரை நீ யவட்கென்றல் தல் பரவல்கண்டு உவத்தல் என நான்கு நீடேனென் றவ னீங்கல் பாங்கி தலை வகைத்து . இது காதலன் முலை விலை விடுத் விக்கு அவன் செலவு உணர்த்தல் தலைவி தமை பாங்கி காதலிக்குணர்த்தல் காதலி யிரங்கல் பாங்கி கொடுஞ்சொற் சொல்லல் நற்றாயுள்ளம் மகிழ்ச்சியுள்ளல் பாங்கி தமர் தலைவி கொடுஞ்சொற் சொல்லல் வருகு வரை வெதிர்ந்தமை தலைவிக்குணர்த்தல் வர் மீண்டெனப் பாங்கிவலித்தல் பருவக் தலைமகளுவகை யாற்றாது உளத்தொடு கண்டு பெருமகள் புலம்பல் இகுளை கிளத்தல் தலைவனைப் பாங்கி வாழ்த்தல் வம்பென்னல் இறை மகண்மறுத்தல் தலைவி மணம் பொருட்டாக அணங்கைப் அவர் தூதாகி வந்தடைந்த திப்பொழுது பராநிலை காட்டல் பராநிலை கண்ட தலை எத் துணைவி சாற்றல் தலைமக ளாற்றல் மகன் மகிழ்தல் எனும் விரியினையுடை அவன் அவட்புலம்பல் பாகனொடுசொல் த்து . ( அகம் . ) லல் மேகத்தொடு சொல்லல் பாங்கிவலம் வரோத்தமை - அழகர் மலையடியிலிருந்து புரி கேட்டு அவன் வரவறிவுறுத்தல் வலம் கோவலனை அழிவற்ற இன்பம் யாது புரி கிழவி வாழ்த்தல் தலைவன் வந்துழிப் என வினவியவள் . ( சிலப் - காடு . ) பாங்கி நினைத்தமை வினாவல் தலைவன் வர்க்கசோழகன் - சுக்கிரீவசேநாபதி . வினைத்தமை செப்பல் பாங்கி தலைவியை வர்சீசன் - சோமன் புத்திரன் . யாற்றுவித்திருந்தமை கூறல் எனும் விரி வர்ச்சஸன் சோமன் என்னும் வசுவின் யினையும் உடைத்து . ( இலக் . வி . சூ . குமாரன் குஉசு - . ) வர்ச்சஸ் - சந்திரன் குமாரன் வரைவு - தலைமகன் தலைமகளைக் குரவர் வர்ணியசமை- தாபிக்கத்தக்க திருஷ்டாந்த முதலோர் கொடுப்பவும் கொடாதொழிய தருமத்தைப் பஷாந்திரத்திற் சாதிப்பது . வும் வதுவைச் சடங்கொடு பொருந்த ( புகழ்ந்துரை . ) மணஞ்செய்து கோடல் வர்த்தகர் பரிபாஷை - அல்லது ( குழூஉக் வரைவு கடாதல் - இது பாங்கி தலைவனோடு குறி ) ஜவுளிக்கடைக்காரர் 1 23 4 5 வரைவுகூறிவினாதல் என்பர் . இது பொய்த் 6 7 8 9 10 வீசம் அரைக்கால் சால் தல் மறுத்தல் கழறல் மெய்த்தல் எனும் அரை முக்கால் ரூபா அணா குறையப் நான்குவகையினையும் வினவிய செவிலிக்கு பார் ஏறப்பார் விலைவைத்துச்சொல் என் மறைத்தமை விளம்பல் அலரறிவுறுத்தல் பவைகளுக்கு முறையே மதி வினை தாயறிவுணர்த்தல் வெறியச்சுறுத்தல் பிறர் குணம் சுருதி சாம் மதம் திரி கிரி வரைவுணர்த்தல் வரைவெதிர்வுணர்த்தல் மணி தசம் பூ பிஞ்சு தங்கம் பழம் வரையுநாளுணர்த்தல் அறிவறிவுணர்த் வெள்ளி ணா பதியப்பார் முடுக்காப்பார் தல் குறிபெயர்த்திடுதல் பகல்வருவானை சிவன் தாம்பிரம் எனவும் பூட்டுக்கடை யிரவுவருகென்றல் இரவு வருவானைப் கோமட்டிகள் ஒன்று முதல் பத்துவரையில் பகல் வருகென் றல் பகலினு மிரவினும் கேவு சாயம் உத்தரம் பனம் மூலம் பயின்று வருகென் றல் பகலினுமிரவினு தீபனம் மாராம் தாமம் தீமசம் காலம் மகலிவணென் றல் உரவோன் நாடும் ஊரும் எனவும் 4 யை தாபிதெலுபு - ம் தயை நக குலனும் மரபும் புகழும் வாய்மையும் . லிதெலுபு - ம் வெள்ளியை தெலுபு எம் 175