அபிதான சிந்தாமணி

வருணாச்சிரமம் 1891 வருஷகர்ப்பம் நஞ்சள்ள பொருளையிடுதலும், பொய் இலகுவாக உண்டு தன தூராயின் தெற்கு பேசுதலும், கடுங்கோபங்கொள்ளலும் ஆகா லும் கிழக்கிலும், வேற்றூராயின் மேற்கி வாம். தேவதார்ச்சனை செய்து லுந் துயின்று, நன்னெறிநின்று வீட்டயை யால் தேவப்பிரீதி செய்விக்கின் ஆயுள் முயலல் வேண்டும். வானப்பிரத்தன் வளரும். பிதுர் கருமம், தர்ப்பணம், சிரார் தனம் முதலியவற்றைத் துறந்து மனைவி த்தம் முதலியன செய்தல் வேண்டும். தாய் யுடன் காட்டிற் சஞ்சரித்துச் சாகாதிகளை தந்தையர் இறந்த திதியில் திவசம் கொடு உண்டு செபம் தியானங்களைப் பொருளா த்தல் வேண்டும். மணங்கொள்கையில் கக்கொண்டு புலன்களைவென்று, பனி வெ பெண்களையே பெறுபவள் வயிற்றில் பிறந் யில்களிலும் நீரிலும், நெருப்பிடையிலும் தவளை மணத்தலா காது. அக்கன்னிகை தவஞ்செய்து நன்னெறியடைவோனாம். தன் கோத்திரத்தவளல்லாளாயும், பிணி, சந்நியாசி உடல், பொருள், ஆவி இவற் பழி, இல்லாத சந்ததியிற் சேர்ந்தவளா றில் அணுவளவும் அவாவின்றி முற்றத் யும், பறவை, நக்ஷத்ரப்பெயர் துறந்து ஞானமே பொருளாய் ஆசாரி பெற்றவளல்லா தவளாயும், தனக்கிளையா யன் செல்வழி நிட்டைகூடி இறைவன் ளாயும், மிருதுபாஷியாயுமிருத்தல் வேண் திருவடி அடைபவன். வானப்பிரத்த சந் டும். அக்கன்னிகையை மணந்து கூடு நியாசிகளின் பிரிவுகளை வேறு எழுதி கையில், அவள் பூத்து நீராடும் நாளிலும், னாம்; ஆண்டுக் காண்க. பகலிலும், ஷஷ்டி, அஷ்டமி, சதுர்த்தசி, வருத்தமானம் - ஒரு வித்தியாதர நகரம், அமாவாசை, பௌர்ணமி, விரததினம், (சூளா.) தனக்காகாநாள், தான் பிறந்தநாள், சிரா வருத்தமாளன் - புண்டா நகரத்திலிருந்த ர்த்ததினம் இவைகளை யொழித்தல், ஒருபகாரி. வாசவதத்தை முதலியோர் வேண்டும். கிருகத்தன் பெண்கொண்ட இவனது இல்லத்திற் சிலநாள் மறைந்தி வீட்டில் பொன் கவால் ஆகாது. தென் ருந்தனர். (பெ. கதை.) புலத்தார், தெய்வம், விருந்து, ஒக்கல் வருத்தனை - (ச) அபவேட்டிதம், உபவேட் முதவியவரைக் காத்தல் வேண்டும். வஷ்டி, டிதம், வியாவர்த்திதம், பராவர்த்திதம் அஷ்டமி, அமாவாசை, சதுர்த்தசி, பூரணை என்பன. நாட்களில் எண்ணெயிட்டுக் வருமதிருக்கு- சுவபலருக்குக் காந்தியிடம் கொளலாகாது. ஆடி, புரட்டாசி, மார் உதித்த குமாரன். கழி, மாசிமாதத்திலும், ஞாயிறு, சனி, வருமுலையாரித்தி இவள் பெண் கவி செவ்வாய்க்கிழமை, மாதப்பிறப்பு, வரு போலும். இவன் பெயர் இத்தியென் றிருத் ஷப்பிறப்பு, புண்யகாலம், விரத்தினத்தி தல்கூடும். மற்றது அடைமொழி. கடைச் லும் மயிர்களை தல் கூடாது. காலை, மாலை, சங்கத்தார் காலத்தவள். (குறு - எசு.) மத்தியான்னம் கிரகணகாலங்களில் வருஷகர்ப்பம் ஆதித்தன், கார்த்திகை, சூரியனைப் பார்த்தலும், தன்னிழலச் சலத் ஆவணி, தை இவற்றில் சங்கிரமித்த தில் காணலும், நிர்வாணியாய் நீராடலும், காலத்தில் மழை பெய்யும். மார்கழி, ஐப் கன்றைக்கட்டிய தாம்பைக் கடத்தலும் புரட்டாசி இவற்றில் ஆகா. வழியிற் செல்லுமிடத்துத் தேவால காலத்து மழையுண்டாயின் மழை இல்லை யம், அந்தணர், அறந்தோர், கவிஞர், யாம். ஞாயிறு செவ்வாய் சனி இவற்றி நீர்க்குடம், அரசன், தயிர், நெய், உயர்ந் னாயினும், சந்தியா காலத்தினாயினும், பாற் தோர், அரசமாம் எதிர்ப்படின் வலமாகச் காலத்தினாயினும் சங்கிரமிக்கின் மழைக் செல்லல் வேண்டும். மனைவியை நீக்கிப் குறைவுண்டாம். ஐந்து, ஆறு கோட்கள் பரத்தையர் வீடுசோல் ஆகாது. நிறையே சோவிற்குமாயின் மிகுமழை இனம் புரிந்து, மனைவி, மக்கள், விருந்தி உண்டாம். பூராடத்தில் ஆதித்தியன் புக்க னர், ஒக்கலுடன் உண்டு களித்துப் பக நான் முதல் (கூ) நாட்கள் சந்திராதித்தர் வில் சாஸ்திர ஆராய்ச்சி செய்து இம்மை களை மந்தாரம் மறைக்குமாகில் திருவா யில் செல்வநிலையாமை, இளமைநி லையா திரை மூன்றாங்காலில் ஆதித்யன் புக்க மை, யாக்சைநிலையாமை முதலாயவற்றை நான் முதல் மாதம் ஒன்றுக்கு (கே) நான் யுணர்ந்து உலக ஏல்விட்டு வீட்டு ஏல் ஓதி வீதம் சகசையகிரியில் மழை பெய்யும். உண்மையுணர்ந்து மாலையில் சந்திமுடித்து ஆதித்யகதியால் (சு, எ) பாட்களளவும் முதலிய சங்கிரம
வருணாச்சிரமம் 1891 வருஷகர்ப்பம் நஞ்சள்ள பொருளையிடுதலும் பொய் இலகுவாக உண்டு தன தூராயின் தெற்கு பேசுதலும் கடுங்கோபங்கொள்ளலும் ஆகா லும் கிழக்கிலும் வேற்றூராயின் மேற்கி வாம் . தேவதார்ச்சனை செய்து லுந் துயின்று நன்னெறிநின்று வீட்டயை யால் தேவப்பிரீதி செய்விக்கின் ஆயுள் முயலல் வேண்டும் . வானப்பிரத்தன் வளரும் . பிதுர் கருமம் தர்ப்பணம் சிரார் தனம் முதலியவற்றைத் துறந்து மனைவி த்தம் முதலியன செய்தல் வேண்டும் . தாய் யுடன் காட்டிற் சஞ்சரித்துச் சாகாதிகளை தந்தையர் இறந்த திதியில் திவசம் கொடு உண்டு செபம் தியானங்களைப் பொருளா த்தல் வேண்டும் . மணங்கொள்கையில் கக்கொண்டு புலன்களைவென்று பனி வெ பெண்களையே பெறுபவள் வயிற்றில் பிறந் யில்களிலும் நீரிலும் நெருப்பிடையிலும் தவளை மணத்தலா காது . அக்கன்னிகை தவஞ்செய்து நன்னெறியடைவோனாம் . தன் கோத்திரத்தவளல்லாளாயும் பிணி சந்நியாசி உடல் பொருள் ஆவி இவற் பழி இல்லாத சந்ததியிற் சேர்ந்தவளா றில் அணுவளவும் அவாவின்றி முற்றத் யும் பறவை நக்ஷத்ரப்பெயர் துறந்து ஞானமே பொருளாய் ஆசாரி பெற்றவளல்லா தவளாயும் தனக்கிளையா யன் செல்வழி நிட்டைகூடி இறைவன் ளாயும் மிருதுபாஷியாயுமிருத்தல் வேண் திருவடி அடைபவன் . வானப்பிரத்த சந் டும் . அக்கன்னிகையை மணந்து கூடு நியாசிகளின் பிரிவுகளை வேறு எழுதி கையில் அவள் பூத்து நீராடும் நாளிலும் னாம் ; ஆண்டுக் காண்க . பகலிலும் ஷஷ்டி அஷ்டமி சதுர்த்தசி வருத்தமானம் - ஒரு வித்தியாதர நகரம் அமாவாசை பௌர்ணமி விரததினம் ( சூளா . ) தனக்காகாநாள் தான் பிறந்தநாள் சிரா வருத்தமாளன் - புண்டா நகரத்திலிருந்த ர்த்ததினம் இவைகளை யொழித்தல் ஒருபகாரி . வாசவதத்தை முதலியோர் வேண்டும் . கிருகத்தன் பெண்கொண்ட இவனது இல்லத்திற் சிலநாள் மறைந்தி வீட்டில் பொன் கவால் ஆகாது . தென் ருந்தனர் . ( பெ . கதை . ) புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் வருத்தனை - ( ) அபவேட்டிதம் உபவேட் முதவியவரைக் காத்தல் வேண்டும் . வஷ்டி டிதம் வியாவர்த்திதம் பராவர்த்திதம் அஷ்டமி அமாவாசை சதுர்த்தசி பூரணை என்பன . நாட்களில் எண்ணெயிட்டுக் வருமதிருக்கு- சுவபலருக்குக் காந்தியிடம் கொளலாகாது . ஆடி புரட்டாசி மார் உதித்த குமாரன் . கழி மாசிமாதத்திலும் ஞாயிறு சனி வருமுலையாரித்தி இவள் பெண் கவி செவ்வாய்க்கிழமை மாதப்பிறப்பு வரு போலும் . இவன் பெயர் இத்தியென் றிருத் ஷப்பிறப்பு புண்யகாலம் விரத்தினத்தி தல்கூடும் . மற்றது அடைமொழி . கடைச் லும் மயிர்களை தல் கூடாது . காலை மாலை சங்கத்தார் காலத்தவள் . ( குறு - எசு . ) மத்தியான்னம் கிரகணகாலங்களில் வருஷகர்ப்பம் ஆதித்தன் கார்த்திகை சூரியனைப் பார்த்தலும் தன்னிழலச் சலத் ஆவணி தை இவற்றில் சங்கிரமித்த தில் காணலும் நிர்வாணியாய் நீராடலும் காலத்தில் மழை பெய்யும் . மார்கழி ஐப் கன்றைக்கட்டிய தாம்பைக் கடத்தலும் புரட்டாசி இவற்றில் ஆகா . வழியிற் செல்லுமிடத்துத் தேவால காலத்து மழையுண்டாயின் மழை இல்லை யம் அந்தணர் அறந்தோர் கவிஞர் யாம் . ஞாயிறு செவ்வாய் சனி இவற்றி நீர்க்குடம் அரசன் தயிர் நெய் உயர்ந் னாயினும் சந்தியா காலத்தினாயினும் பாற் தோர் அரசமாம் எதிர்ப்படின் வலமாகச் காலத்தினாயினும் சங்கிரமிக்கின் மழைக் செல்லல் வேண்டும் . மனைவியை நீக்கிப் குறைவுண்டாம் . ஐந்து ஆறு கோட்கள் பரத்தையர் வீடுசோல் ஆகாது . நிறையே சோவிற்குமாயின் மிகுமழை இனம் புரிந்து மனைவி மக்கள் விருந்தி உண்டாம் . பூராடத்தில் ஆதித்தியன் புக்க னர் ஒக்கலுடன் உண்டு களித்துப் பக நான் முதல் ( கூ ) நாட்கள் சந்திராதித்தர் வில் சாஸ்திர ஆராய்ச்சி செய்து இம்மை களை மந்தாரம் மறைக்குமாகில் திருவா யில் செல்வநிலையாமை இளமைநி லையா திரை மூன்றாங்காலில் ஆதித்யன் புக்க மை யாக்சைநிலையாமை முதலாயவற்றை நான் முதல் மாதம் ஒன்றுக்கு ( கே ) நான் யுணர்ந்து உலக ஏல்விட்டு வீட்டு ஏல் ஓதி வீதம் சகசையகிரியில் மழை பெய்யும் . உண்மையுணர்ந்து மாலையில் சந்திமுடித்து ஆதித்யகதியால் ( சு ) பாட்களளவும் முதலிய சங்கிரம