அபிதான சிந்தாமணி

வருணாச்சிரமம் 1890 வருணாச்சிரமம் புரிந்து பின் கிருகத்தராவர். இவர்கள் அவ் பொருள் பெற்று, தானம், தருமம், மடம், வவர் வருணத்திற்குத் தக்கபடி மான்றோல் தடம், கோயில், ஏரி, தடாகம், கிணறு, பூணூலாகவம், சணல், வெள்ளாட்டுத் சோலை இவைகளை யுண்டாக்கித் தான் தோல் மயிர் இவற்றால் நெய்த வஸ்திரத் செய்துவரும் தருமாதி தவங்கள் பிறரை தையும் அரையிற்றரித்தல் வேண்டும். அடையா வகை, குளம், கிணறு முதலிய பிராமணர் முப்புரியாய்ச்செய்த முஞ்சியும் வற்றில் முழுகி அதிலிருந்து இருகை கத்திரியர் மூர்வியால் செய்த வில்லினா மண்ணை வாரி வெளியிலிட்டுப் பூசைமுத ணும், வைசியர் முப்பிரியான சணலின் லிய நித்திய கருமாதிகளை முடித்துப் பர் அரைஞாணும் தரித்தல்வேண்டும். இவர் துக்களுடன் உணவருந்தல் வேண்டும். கள் முறையே பஞ்சு, சணல், ஆட்டுமயிரி அவ்வகை உண்ணுமிடத்து இரவில் தயி னாலுமான பூணூல் தரித்தல் வேண்டும், வில் ரையும், பால்வெண்ணெயாதிகளைப் பகலி வம் அல்லது பலாசம் ஆல் அல்லது கருங் லும் உண்ணல் அடாது, துயிலும் மகளி காலி மூங்கில் அல்லது அத்திகளின் தண் ரைப் பார்த்தலும், காலை மாலை வேளைக டம் கைக்கொள்ளவேண்டும். இவர்கள் தம் ளில் துயிலலும், இருளில் தனித்துப் பிக்ஷாபாத்திரத்தைக் கையிலேந்திச் சூரி போதலும், கையினால் சலபானம் செய்த யனுக்கு எதிரிலிருந்து அக்னியைப் பிர லும், இந்திர தனுசைக் காணலும், பெருந் தக்ஷிணம் செய்து பிகை செய்யவேண் துயில் கொள்ளலும், துயில்வோரையிடை டும். பிக்ஷைகொண்ட அன்னத்தைக் குரு யில் எழுப்பலும், பகல் நித்திரை செய் வுக்கு நிவேதித்துத் தானுண்ணல் தகுதி. தலும், காலைவெயில் காய்தலும், வீட் அத்யயனம் செய்வோர் பிரமாஞ்சலி டில் மயிர்கழித்தலும், விரித்த சிகையுட செய்தவராய்ப் பரிசுத்த வஸ்திரதாரியாய் னிருத்தலும், பிறர் துகிலணிதலும், சுடு ஜிதேந்திரியராய் இருந்து ஆசாரியனை காட்டுப் புகைப்படப் போதலும், குளித்த வணங்கி அத்யயனம் செய்தல் வேண்டும். பின் கையாற் றுடைத்தலும், தன்னைத் இவர்கள் இரவில் புசிப்பு, எண்ணெய், தானே புகழ்தலும், சொக்கட்டான், சந்தனம், தாம்பூலம் இவைகளை நீக்கித் சோழி, சதுரங்கம் முதலிய சூது பயில தரையில் கிடந்து நிட்டையிலிருத்தல் லும் ஆகாவாம் தன்மாயின் ஒழுக்கத்தைத் வேண்டும். இதைத் தவறில் நாகமாம். தவறல் ஆகாது. தனது மனைவியரை, கிரகஸ் தன் பிரமசரியம் நீங்கிச் சந்ததியின் அடைக்கலமாக வந்தடைந்தாரை, தன் பொருட்டும், தேகசம்ரக்ஷணத்தின் பொரு பொருளை, மனையாளின் சீதனப்பொருளை, ட்டும், தன்னுடன் கோத்ர சூத்ரம் ஒவ்வாத தன்மக்களை, தன்மக்களிருக்கத் தன பொரு. குடியில் பிறந்த நற்குணமாதைக் கிரகித் ளைத் தன்னுயிர் நீங்குவதாயினும் பிறருக் துத் தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து சுற் குக் கொடுக்கக்கூடாது. முன்னோளிருக் நத்தார் ஆகிய இவர்களைக் காத்து, பஞ்ச கப் பின்னொருத்தியை மணத்தல் ஆகாது. மகா பாதகங்களை இருப்பவனாம். இவ் உண்டபின் வாயில் சலத்தை யுமிழாது இல்லறத்தான், அச்சம், நாணம், மடம், உட்கொண்டால் பிதுர்க்களுக்கு ஆகாது. பயிர்ப்பு என்னும் நாற்குணங்களை நாற் தீக்கனாக்காணில் பின் ஸ்நாநம் செய்து படையாகக்கொண்ட கன்னிகைப் பருவமு தெய்வந் தொழல்வேண்டும். சுடுகாட்டில் டையாளை மணந்து தாய் தந்தையரைப் பூசி அடுக்கிய சிதையைத் தொடில் ஸ்நாகஞ் த்து விருத்தர், பாலர், பெண்கள், கோயி செய்தல் வேண்டும். தேவாலயத்தில் உண் னர், முதலியோர்க் குணவளித்து அதிதி ணல் ஆகாது. இலையின் மீது சலந்தெளி கள், தென்புலத்தவர், தெய்வம், சுற்றத் உண்ணல் வேண்டும். கட்டிலின் தவர் முதலியவர்களைப் பூசித்து, கொலை, மீதும் பீடத்தின் மீதும் இருந்தும் உண் களவு, பொய், கள், காமம், என்னும் மகா ணலாகாது. மாதர் கலவியினும், அந்த பாதகங்களை நீக்கிப் பக்ஷபாதம், வழக் ணர் உயிர்காத்தற் பொருட்டும், பசுவைக் கழிவு, பரநிந்தை, கடுங்கோடம் முதலிய காக்கவும், கலியாணநிமித்தமும், ஒரு போக்கித் தம்முயிர்போல் மற்றவர்களி வாறு பொய் சொல்லலாம். பேசுசையில் டத் தன்புள்ளானாய்த் தெய்வம், ஆசாரி துரும்பைக் கிள்ளலும், குருமொழி கடத் யன் இவர்களை வழிபட்டுத் தர்ப்பணாதி தலும், விளக்குமாற்றின் றூசிலிருத்த விரதானுஷ்டானமுற்றவனாய் பல்வழியிற் லும், தீபத்தை அவித்தலும், உணவில்
வருணாச்சிரமம் 1890 வருணாச்சிரமம் புரிந்து பின் கிருகத்தராவர் . இவர்கள் அவ் பொருள் பெற்று தானம் தருமம் மடம் வவர் வருணத்திற்குத் தக்கபடி மான்றோல் தடம் கோயில் ஏரி தடாகம் கிணறு பூணூலாகவம் சணல் வெள்ளாட்டுத் சோலை இவைகளை யுண்டாக்கித் தான் தோல் மயிர் இவற்றால் நெய்த வஸ்திரத் செய்துவரும் தருமாதி தவங்கள் பிறரை தையும் அரையிற்றரித்தல் வேண்டும் . அடையா வகை குளம் கிணறு முதலிய பிராமணர் முப்புரியாய்ச்செய்த முஞ்சியும் வற்றில் முழுகி அதிலிருந்து இருகை கத்திரியர் மூர்வியால் செய்த வில்லினா மண்ணை வாரி வெளியிலிட்டுப் பூசைமுத ணும் வைசியர் முப்பிரியான சணலின் லிய நித்திய கருமாதிகளை முடித்துப் பர் அரைஞாணும் தரித்தல்வேண்டும் . இவர் துக்களுடன் உணவருந்தல் வேண்டும் . கள் முறையே பஞ்சு சணல் ஆட்டுமயிரி அவ்வகை உண்ணுமிடத்து இரவில் தயி னாலுமான பூணூல் தரித்தல் வேண்டும் வில் ரையும் பால்வெண்ணெயாதிகளைப் பகலி வம் அல்லது பலாசம் ஆல் அல்லது கருங் லும் உண்ணல் அடாது துயிலும் மகளி காலி மூங்கில் அல்லது அத்திகளின் தண் ரைப் பார்த்தலும் காலை மாலை வேளைக டம் கைக்கொள்ளவேண்டும் . இவர்கள் தம் ளில் துயிலலும் இருளில் தனித்துப் பிக்ஷாபாத்திரத்தைக் கையிலேந்திச் சூரி போதலும் கையினால் சலபானம் செய்த யனுக்கு எதிரிலிருந்து அக்னியைப் பிர லும் இந்திர தனுசைக் காணலும் பெருந் தக்ஷிணம் செய்து பிகை செய்யவேண் துயில் கொள்ளலும் துயில்வோரையிடை டும் . பிக்ஷைகொண்ட அன்னத்தைக் குரு யில் எழுப்பலும் பகல் நித்திரை செய் வுக்கு நிவேதித்துத் தானுண்ணல் தகுதி . தலும் காலைவெயில் காய்தலும் வீட் அத்யயனம் செய்வோர் பிரமாஞ்சலி டில் மயிர்கழித்தலும் விரித்த சிகையுட செய்தவராய்ப் பரிசுத்த வஸ்திரதாரியாய் னிருத்தலும் பிறர் துகிலணிதலும் சுடு ஜிதேந்திரியராய் இருந்து ஆசாரியனை காட்டுப் புகைப்படப் போதலும் குளித்த வணங்கி அத்யயனம் செய்தல் வேண்டும் . பின் கையாற் றுடைத்தலும் தன்னைத் இவர்கள் இரவில் புசிப்பு எண்ணெய் தானே புகழ்தலும் சொக்கட்டான் சந்தனம் தாம்பூலம் இவைகளை நீக்கித் சோழி சதுரங்கம் முதலிய சூது பயில தரையில் கிடந்து நிட்டையிலிருத்தல் லும் ஆகாவாம் தன்மாயின் ஒழுக்கத்தைத் வேண்டும் . இதைத் தவறில் நாகமாம் . தவறல் ஆகாது . தனது மனைவியரை கிரகஸ் தன் பிரமசரியம் நீங்கிச் சந்ததியின் அடைக்கலமாக வந்தடைந்தாரை தன் பொருட்டும் தேகசம்ரக்ஷணத்தின் பொரு பொருளை மனையாளின் சீதனப்பொருளை ட்டும் தன்னுடன் கோத்ர சூத்ரம் ஒவ்வாத தன்மக்களை தன்மக்களிருக்கத் தன பொரு . குடியில் பிறந்த நற்குணமாதைக் கிரகித் ளைத் தன்னுயிர் நீங்குவதாயினும் பிறருக் துத் தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து சுற் குக் கொடுக்கக்கூடாது . முன்னோளிருக் நத்தார் ஆகிய இவர்களைக் காத்து பஞ்ச கப் பின்னொருத்தியை மணத்தல் ஆகாது . மகா பாதகங்களை இருப்பவனாம் . இவ் உண்டபின் வாயில் சலத்தை யுமிழாது இல்லறத்தான் அச்சம் நாணம் மடம் உட்கொண்டால் பிதுர்க்களுக்கு ஆகாது . பயிர்ப்பு என்னும் நாற்குணங்களை நாற் தீக்கனாக்காணில் பின் ஸ்நாநம் செய்து படையாகக்கொண்ட கன்னிகைப் பருவமு தெய்வந் தொழல்வேண்டும் . சுடுகாட்டில் டையாளை மணந்து தாய் தந்தையரைப் பூசி அடுக்கிய சிதையைத் தொடில் ஸ்நாகஞ் த்து விருத்தர் பாலர் பெண்கள் கோயி செய்தல் வேண்டும் . தேவாலயத்தில் உண் னர் முதலியோர்க் குணவளித்து அதிதி ணல் ஆகாது . இலையின் மீது சலந்தெளி கள் தென்புலத்தவர் தெய்வம் சுற்றத் உண்ணல் வேண்டும் . கட்டிலின் தவர் முதலியவர்களைப் பூசித்து கொலை மீதும் பீடத்தின் மீதும் இருந்தும் உண் களவு பொய் கள் காமம் என்னும் மகா ணலாகாது . மாதர் கலவியினும் அந்த பாதகங்களை நீக்கிப் பக்ஷபாதம் வழக் ணர் உயிர்காத்தற் பொருட்டும் பசுவைக் கழிவு பரநிந்தை கடுங்கோடம் முதலிய காக்கவும் கலியாணநிமித்தமும் ஒரு போக்கித் தம்முயிர்போல் மற்றவர்களி வாறு பொய் சொல்லலாம் . பேசுசையில் டத் தன்புள்ளானாய்த் தெய்வம் ஆசாரி துரும்பைக் கிள்ளலும் குருமொழி கடத் யன் இவர்களை வழிபட்டுத் தர்ப்பணாதி தலும் விளக்குமாற்றின் றூசிலிருத்த விரதானுஷ்டானமுற்றவனாய் பல்வழியிற் லும் தீபத்தை அவித்தலும் உணவில்