அபிதான சிந்தாமணி

வருணன 1889 வருணாச்சிரமம் (சிவா.) குமாரன் என, சமுத்திரராஜன் வருண வீரவாகு முதலிய வரை மீட்கவந்த வேலா னுக்கு முத்தாரம் முதலியன பூட்டி முதலை யுதத்தை வணங்கி க்ஷமை கேட்டவன். மீது ஏற்றித் தந்தையிடம் விட்டுவாச்செய் 13. தன் வயிற்றின் வலி தீர மதுரை தனன். குமாரன் வந்து தந்தையை வணங் யின் மேல் கடலை ஏவினவன். கத் தந்தை மகிழ்ந்தனர். பிறகு குமாரன் 14, பாண்டியன் வேண்டலால் சிவ சிவமூர்த்தியை எண்ணித் தவம் புரிந்து மூர்த்தி சடையில் இருந்த மேசங்களை ஏவி சலத்திற்கு இறைமையும் வருண உலகமும் நீரைவற்றச்செய்தனர். இதனால் வெட்கிச் பெற்றனன். இந்த உலகத்தைக் குளம், சிவபூசை செய்து வயிற்றின் வலி போக்கிக் கிணறு, கால்வாய், தண்ணீர்ப்பந்தல் முத கொண்டவன். லியன வைத்தவர் அடைவர். இவனுக்குக் 15. இவன் பாரி சேஷ்டை ; புத்திரன் குருத்துரோகத்தால் பிரமகத்தி வர அத தருமன். புத்திரி சுநந்தை, வாருணி, னால் கடலில் விழுந்து பாச நீங்கினன். 16. தனுபுத்திரனாகிய தானவன். குமா (காசிகண்டம், கோயிற்புராணம் ) ரன் திரவணன். 2. மதுரையின் மேல் இந்திரன் எவ 17. சோமன் என்னும் வஸுகுமாரன். லால் வந்து உக்கிர பாண்டியனால் வீறு 18. காச்யபருக்கு அதிதியிடம் உதித்த அடங்கிச் சென்றவன். குமாரன் ; துவா தசாதித்தரில் ஒருவன். 3. இரிசிகருக்கு ஒருகாது பசுமை நிறம் பாரி சாருஷ்ணி; குமாரர் வால்மீகி, பிருகு . உள்ள ஆயிரம் குதிரைகள் கொடுத்தவன். கண்ணுவர் சாபத்தால் சலரோகியாகி 4. அரிச்சந்திரனுக்குப் புத்திரப்பேறு ஸ்ரீசைலேசபூசையால் சுத்த மடைந்தான், உதவிப் புருஷ அவிசு விரும்பினவன். 5. நந்தகோபர் யமுனை நதியில் தீர்த் 19. உசத்தியாரைக் காண்க. தம் ஆடுகையில் கவர் பட்டு இவ்வுலகம் வருணாச்சிரமம் - நால்வகை ஆச்சிரமத்தவ அடைய, இவரை மீட்கும்படிவந்த கண் ரும் நடக்கும் ஒழுக்கங்களாம். இருபிறப் ணனைக்கண்டு உபசரித்து அருள் பெற்ற பாளருக்கு நிஷேகம் முதலிய சரீர சம்ஸ் வன். காரங்கள் வேத சம்பந்தமான புண்ய கரு 6. பிரபாச தீர்த்தத்தில் கண்ணனுக்கு மங்களாய் இருக்கின்றன. தாய் உதரத்தி சாந்திபனி குமார் மரித்த செய்தி கூறின லிருந்து தோன்றிய குழந்தையின் தொப் வன். புள்கொடி அறுப்பதற்கு முன் சாதகர்மம் 7. இவன் கிருஷ்ணமூர்த்திக்கும் ஒரு என்னும் சம்ஸ்காரம் செய்யவேண்டியது. காது பசுமையும் வெண்ணிறமும் உள்ள பத்தாவது அல்லது பன்னிரண்டாவது (க,000) குதிரைகள் கொடுத்தனன் என்று தினத்தில் நாமகரணம் செய்விக்க வேண் கூறும் சிவபுராணம் இவன் மேல் திசைக்கு டும். பிறந்த நான்காவது மாதத்தில் சூரிய இறை, பட்டணம் - விபாவரி (அல்லது) தரிசனம் செய்விக்க வேண்டும். ஆரு சிரத்தாவதி, ஆயுதம் - பாசம், வாகனம் வதுமாதத்தில் அன்னப்பிராசனம் செய் வித்தல் வேண்டும். முதல்வருஷத்திலாவது 8. ஒருமுறை இராவணனிடம் தோற் மூன்றாம் வருஷத்திலாவது சௌௗம் செய் றுப் பாசம் இழந்தவன். வித்தல் தகுதி. பிராமணராயின் எட்டாம் 9. இராமமூர்த்தி இவனைத் துதித்தும் வருஷத்திலும், க்ஷத்திரியராயின் பதினோ வாராமையால் பாணம் அதனால் ராம் வயதிலும், வைசியராயின் பன்னிரண் தேகம் எரிந்து, மீன்கள் சண்டையிட்டன; டாம்வயதிலும், உபநயனம் செய்விக்க. இவ் அவற்றை விலக்கச்சென்றேன் பொறுக்க வசை முறைப்படி சம்ஸ்காராதிகள் ஆகாத என அடைக்கலம் அடைந்தவன், வருடன் பிராமணன் சம்பந்தமுதலா தல் 10. பிரகஸ்பதியின் மனைவியைக் கவர்ந் கூடாது. பிரமசாரிகள் கிருகத்தனிடம் அவர் சமுத்திரஜலத்தை எல் தோன்றி இரவுண்ணல், எண்ணெய், சந் லாம் வறளச்செய்ய, வணங்கி மீண்டும் தனம், பெண்போகம், பஞ்சேந்திரிய அவளைக் கொடுத்தவன். அவா இவைகளை நீக்கி வேதாப்பியாசிய 11. சலந்திரனை வளர்த்தவன். ராய், முக்காலமும் நிஷ்டைகூடிப்பிக்ஷை 12 பானுகோபன் மோகனாஸ்திரம் பிர வாங்கியுண்டு, சடைவளர்த்துத் தரையிற் யோகஞ்செய்து கடலில் முழுகச்செய்த ஆசாரியருக்குப் பணிவிடை முதலை, இதனால் படுத்து,
வருணன 1889 வருணாச்சிரமம் ( சிவா . ) குமாரன் என சமுத்திரராஜன் வருண வீரவாகு முதலிய வரை மீட்கவந்த வேலா னுக்கு முத்தாரம் முதலியன பூட்டி முதலை யுதத்தை வணங்கி க்ஷமை கேட்டவன் . மீது ஏற்றித் தந்தையிடம் விட்டுவாச்செய் 13. தன் வயிற்றின் வலி தீர மதுரை தனன் . குமாரன் வந்து தந்தையை வணங் யின் மேல் கடலை ஏவினவன் . கத் தந்தை மகிழ்ந்தனர் . பிறகு குமாரன் 14 பாண்டியன் வேண்டலால் சிவ சிவமூர்த்தியை எண்ணித் தவம் புரிந்து மூர்த்தி சடையில் இருந்த மேசங்களை ஏவி சலத்திற்கு இறைமையும் வருண உலகமும் நீரைவற்றச்செய்தனர் . இதனால் வெட்கிச் பெற்றனன் . இந்த உலகத்தைக் குளம் சிவபூசை செய்து வயிற்றின் வலி போக்கிக் கிணறு கால்வாய் தண்ணீர்ப்பந்தல் முத கொண்டவன் . லியன வைத்தவர் அடைவர் . இவனுக்குக் 15. இவன் பாரி சேஷ்டை ; புத்திரன் குருத்துரோகத்தால் பிரமகத்தி வர அத தருமன் . புத்திரி சுநந்தை வாருணி னால் கடலில் விழுந்து பாச நீங்கினன் . 16. தனுபுத்திரனாகிய தானவன் . குமா ( காசிகண்டம் கோயிற்புராணம் ) ரன் திரவணன் . 2. மதுரையின் மேல் இந்திரன் எவ 17. சோமன் என்னும் வஸுகுமாரன் . லால் வந்து உக்கிர பாண்டியனால் வீறு 18. காச்யபருக்கு அதிதியிடம் உதித்த அடங்கிச் சென்றவன் . குமாரன் ; துவா தசாதித்தரில் ஒருவன் . 3. இரிசிகருக்கு ஒருகாது பசுமை நிறம் பாரி சாருஷ்ணி ; குமாரர் வால்மீகி பிருகு . உள்ள ஆயிரம் குதிரைகள் கொடுத்தவன் . கண்ணுவர் சாபத்தால் சலரோகியாகி 4. அரிச்சந்திரனுக்குப் புத்திரப்பேறு ஸ்ரீசைலேசபூசையால் சுத்த மடைந்தான் உதவிப் புருஷ அவிசு விரும்பினவன் . 5. நந்தகோபர் யமுனை நதியில் தீர்த் 19. உசத்தியாரைக் காண்க . தம் ஆடுகையில் கவர் பட்டு இவ்வுலகம் வருணாச்சிரமம் - நால்வகை ஆச்சிரமத்தவ அடைய இவரை மீட்கும்படிவந்த கண் ரும் நடக்கும் ஒழுக்கங்களாம் . இருபிறப் ணனைக்கண்டு உபசரித்து அருள் பெற்ற பாளருக்கு நிஷேகம் முதலிய சரீர சம்ஸ் வன் . காரங்கள் வேத சம்பந்தமான புண்ய கரு 6. பிரபாச தீர்த்தத்தில் கண்ணனுக்கு மங்களாய் இருக்கின்றன . தாய் உதரத்தி சாந்திபனி குமார் மரித்த செய்தி கூறின லிருந்து தோன்றிய குழந்தையின் தொப் வன் . புள்கொடி அறுப்பதற்கு முன் சாதகர்மம் 7. இவன் கிருஷ்ணமூர்த்திக்கும் ஒரு என்னும் சம்ஸ்காரம் செய்யவேண்டியது . காது பசுமையும் வெண்ணிறமும் உள்ள பத்தாவது அல்லது பன்னிரண்டாவது ( 000 ) குதிரைகள் கொடுத்தனன் என்று தினத்தில் நாமகரணம் செய்விக்க வேண் கூறும் சிவபுராணம் இவன் மேல் திசைக்கு டும் . பிறந்த நான்காவது மாதத்தில் சூரிய இறை பட்டணம் - விபாவரி ( அல்லது ) தரிசனம் செய்விக்க வேண்டும் . ஆரு சிரத்தாவதி ஆயுதம் - பாசம் வாகனம் வதுமாதத்தில் அன்னப்பிராசனம் செய் வித்தல் வேண்டும் . முதல்வருஷத்திலாவது 8. ஒருமுறை இராவணனிடம் தோற் மூன்றாம் வருஷத்திலாவது சௌௗம் செய் றுப் பாசம் இழந்தவன் . வித்தல் தகுதி . பிராமணராயின் எட்டாம் 9. இராமமூர்த்தி இவனைத் துதித்தும் வருஷத்திலும் க்ஷத்திரியராயின் பதினோ வாராமையால் பாணம் அதனால் ராம் வயதிலும் வைசியராயின் பன்னிரண் தேகம் எரிந்து மீன்கள் சண்டையிட்டன ; டாம்வயதிலும் உபநயனம் செய்விக்க . இவ் அவற்றை விலக்கச்சென்றேன் பொறுக்க வசை முறைப்படி சம்ஸ்காராதிகள் ஆகாத என அடைக்கலம் அடைந்தவன் வருடன் பிராமணன் சம்பந்தமுதலா தல் 10. பிரகஸ்பதியின் மனைவியைக் கவர்ந் கூடாது . பிரமசாரிகள் கிருகத்தனிடம் அவர் சமுத்திரஜலத்தை எல் தோன்றி இரவுண்ணல் எண்ணெய் சந் லாம் வறளச்செய்ய வணங்கி மீண்டும் தனம் பெண்போகம் பஞ்சேந்திரிய அவளைக் கொடுத்தவன் . அவா இவைகளை நீக்கி வேதாப்பியாசிய 11. சலந்திரனை வளர்த்தவன் . ராய் முக்காலமும் நிஷ்டைகூடிப்பிக்ஷை 12 பானுகோபன் மோகனாஸ்திரம் பிர வாங்கியுண்டு சடைவளர்த்துத் தரையிற் யோகஞ்செய்து கடலில் முழுகச்செய்த ஆசாரியருக்குப் பணிவிடை முதலை இதனால் படுத்து