அபிதான சிந்தாமணி

வராககாரி 1388 வருணன் அமைந்த பொன்னாணயம். மூன் நறை ளுப்பிராண்டி, பள்ளி, விக்கட்டாங்கம், ரூபாய்க்குச் சமனானது. அம்மனை, பந்து, கழங்காடல், விண்ணகக் 2. பிரச்சோ தனனது அந்தப்புரத்து ஏவ காளி, விறற்கொந்தி, வண்டு, வாரிச்சி, லாளனாகிய ஒரு வில்வீரன், வாசவதத்தை பிச்சி, சடாதாரி, பிடார் நிருத்தம், தளிப் யைப் பிடி மீதேற்றி உதயனன் சென்ற பாட்டு, சதுரங்கம், சோணாண்டு, மலை பொழுது சிலதூரம் கூடத் தொடர்ந்து யாளி, வேதாளி, வாணி, குதிரை, வில் சென்றவன். (பெ. கதை.) வேடு, செந்தலைவிளக்குப்பிச்சி, மலைச்சி, வராககாரி - வராகமூர்த்தியைக் காண்க. இருண்முகப்பேதை, இருளன், பல்லாங் வராகி - சத்தமாதாக்களில் ஒருத்தி. மணி, குழி, பகடி, பகவதியாள், சாழல், உந்தி சாமரம், கதை, சக்கரம் அணிந்தவ அவலிடி, ஊராளி, யோகினிச்சி, பாரன், ளாய்ச் சிங்கவாகனத்தின் மீது எழுந்தருளி குணலை, மாலை விளையாட்டு, உள்ளிப்பூ, யிருப்பவள். ஐயனுக்குப்பாடும் பாட்டு, ஆடும்பள்ளி, வராங்கி - சரியாதியின் மனைவி. கும்பிடுநாட்டம், குணாட்டம், குணாலை, சும் வரீ- ஒருவகைக்கூத்து. அதாவது அவரவர் மைப்பூ, சோன கம், மஞ்சரி, உழைமை, பிறந்த நிலத்தன்மையும், பிறப்பிற்கேற்ற பறைமை. தொழிற்றன்மையும் தோன்ற நடித்தல் வரிதை -- 1. சுதாயுவின் தாய்; வருணன் அவ்வரி எட்டுவகைப்படும்: கண்கூவெரி, தேவி, காண்வரி, உள்வரி, புறவரி, கிளர்வரி, 2, கோதாவரியுடன் கலக்கும் நதி. தேர்ச்சிவரி, காட்சிவரி, எடுத்துக்கோள் வரியான் - புலகருக்குக் கதியிடம் பிறந்த வரி எனப்படும். அவற்றுள், கண்கூடுவரி - குமாரன். பிரிய தரிசனம், காண்வரி-வந்தபின் களித் வரிஷ்டர் - சாக்ஷச மனுவின் புத்திரர். தல், உள்வரி-வேற்றுருச்கொண்டு நடித் கிருத்சமரைக் காண்க (பார - அநுசா.) தல், புறவரி- தலைவனுடனணையாது புறத்து வரு - ஒரு அரசன். சூஷாமனன் புத்திரன், நின்று விளையாடுவது, கிளர்வரி - நடு நின் இவனது கொடையை இருக்குவேதத்தில் சார் இருவருக்கும் சந்து சொல்லக் கேட்டு புகழ்ந்து கூறப்பட்டிருக்கிறது. சிற்பது, தேர்ச்சிவரி-நாயகன் கிளை கட்குத் வருடகாரன் - தருசகனுடைய முதல் மந் தன் துன்பங்களைத் தேடித்தேடிச் சொல் திரி ; மிகக் கபடமான ஆலோசனையை லுவது, காட்சிவரி - தன் வருத்தத்தைப் யுடையவன். மிக்க தறுகண்மையை யுடை பலருங்காணும்படி நடிப்பது. யவன். பாஞ்சாலராசனை வெல்லுவதற்கு வரிக்குதிரை - இது குதிரையைப் போலச் இவன் செய்த ஆலோசனைகளும், அவை சாக பக்ஷணி. உருவத்தில் உயரமும் நீள தப்பாதபடி இவன் செய்த செயல்களும் மும் உள்ளது. இது காட்டு மிருகங்களைச் மிகப்பல. (பெ.கதை.) சேர்ந்தது. கடித்தலும் உதைத்தலுமுள்ள வருணசிவர் - சைவசித்தாந்த பத்ததிசெய்த மிருகம். பழக்கினாலும் வசப்படாது குரூர சிவாசாரியர் பதினெண்மரு ளொருவர். வருணபுரோகிதர்கள் - த்ருடேயுருதேயு, வரிக் கூத்து - (கங) சிந்துப்பிழுக்கை, பரிவ்ராதர், ஏகதர், த்வி தர், தரிதர், சாரஸ் சந்தி, கொந்தி, கவுசி, குடப்பிழுக்கை, வதர். சர் தன் பாட்டு, ஆலங்காட்டாண்டி, பரு வருணன் - 1. கருத்தம பிரசாபதிக்குத் தூம் மணனெல்லிச்சி, சூலநட்டம், தூண்டில், ரையிடம் சுசிட்டுமான் எனும் ஒரு குமார ஆண்டி, அமண், புனவேடு, ஆளத்தி, னிருந்தான். இவன் சில குமாரருடன் கோப்பாளி, பண்டிப்பிழுக்கை, பாம் கங்கைக்கரைக்கு ஸ்நானத்திற்குச் செல்ல பாட்டி, கடவுட்சடை, வீரம், மகேசம், ஒருமுதலை விழுங்கிற்று. இச்செய்தியை காமன், சிந்து, வாமகம், விகடம், கொற்றி, உடன் சென்ற குமாரர் யோகத்திருந்த பலகை, வாள், பப்பரப்பு, தகுணிச்சம், இவன் தந்தைக்கு உணர்த்தினர். தந்தை சித்து, முண்டிதம், பறை, பண்டிதன், யோகக்காட்சியில் நடப்பதைப் பார்த்திருக் பத்தன், குரவை, பப்பறை, காவதன், தனர். விழுங்கிய முதலையைக் கங்கை பித்தன், மாணி, பெரும்பிழுக்கை, மது கடவில் சேர்த்தனர். அப்போது ஒரு விளையாட்டு, களியாட்டு, பறைக்குடும்பு, கணநாதன் சமுத்திரராஜனுக்கு முன் தோற்கூத்து, மூத்தகிழவன், கிழவி, கிள் தோன்றி இவன் கர்த்தமப்பிரசாபதியின் முள்ள பிராணி.
வராககாரி 1388 வருணன் அமைந்த பொன்னாணயம் . மூன் நறை ளுப்பிராண்டி பள்ளி விக்கட்டாங்கம் ரூபாய்க்குச் சமனானது . அம்மனை பந்து கழங்காடல் விண்ணகக் 2. பிரச்சோ தனனது அந்தப்புரத்து ஏவ காளி விறற்கொந்தி வண்டு வாரிச்சி லாளனாகிய ஒரு வில்வீரன் வாசவதத்தை பிச்சி சடாதாரி பிடார் நிருத்தம் தளிப் யைப் பிடி மீதேற்றி உதயனன் சென்ற பாட்டு சதுரங்கம் சோணாண்டு மலை பொழுது சிலதூரம் கூடத் தொடர்ந்து யாளி வேதாளி வாணி குதிரை வில் சென்றவன் . ( பெ . கதை . ) வேடு செந்தலைவிளக்குப்பிச்சி மலைச்சி வராககாரி - வராகமூர்த்தியைக் காண்க . இருண்முகப்பேதை இருளன் பல்லாங் வராகி - சத்தமாதாக்களில் ஒருத்தி . மணி குழி பகடி பகவதியாள் சாழல் உந்தி சாமரம் கதை சக்கரம் அணிந்தவ அவலிடி ஊராளி யோகினிச்சி பாரன் ளாய்ச் சிங்கவாகனத்தின் மீது எழுந்தருளி குணலை மாலை விளையாட்டு உள்ளிப்பூ யிருப்பவள் . ஐயனுக்குப்பாடும் பாட்டு ஆடும்பள்ளி வராங்கி - சரியாதியின் மனைவி . கும்பிடுநாட்டம் குணாட்டம் குணாலை சும் வரீ- ஒருவகைக்கூத்து . அதாவது அவரவர் மைப்பூ சோன கம் மஞ்சரி உழைமை பிறந்த நிலத்தன்மையும் பிறப்பிற்கேற்ற பறைமை . தொழிற்றன்மையும் தோன்ற நடித்தல் வரிதை -- 1. சுதாயுவின் தாய் ; வருணன் அவ்வரி எட்டுவகைப்படும் : கண்கூவெரி தேவி காண்வரி உள்வரி புறவரி கிளர்வரி 2 கோதாவரியுடன் கலக்கும் நதி . தேர்ச்சிவரி காட்சிவரி எடுத்துக்கோள் வரியான் - புலகருக்குக் கதியிடம் பிறந்த வரி எனப்படும் . அவற்றுள் கண்கூடுவரி - குமாரன் . பிரிய தரிசனம் காண்வரி - வந்தபின் களித் வரிஷ்டர் - சாக்ஷச மனுவின் புத்திரர் . தல் உள்வரி - வேற்றுருச்கொண்டு நடித் கிருத்சமரைக் காண்க ( பார - அநுசா . ) தல் புறவரி- தலைவனுடனணையாது புறத்து வரு - ஒரு அரசன் . சூஷாமனன் புத்திரன் நின்று விளையாடுவது கிளர்வரி - நடு நின் இவனது கொடையை இருக்குவேதத்தில் சார் இருவருக்கும் சந்து சொல்லக் கேட்டு புகழ்ந்து கூறப்பட்டிருக்கிறது . சிற்பது தேர்ச்சிவரி - நாயகன் கிளை கட்குத் வருடகாரன் - தருசகனுடைய முதல் மந் தன் துன்பங்களைத் தேடித்தேடிச் சொல் திரி ; மிகக் கபடமான ஆலோசனையை லுவது காட்சிவரி - தன் வருத்தத்தைப் யுடையவன் . மிக்க தறுகண்மையை யுடை பலருங்காணும்படி நடிப்பது . யவன் . பாஞ்சாலராசனை வெல்லுவதற்கு வரிக்குதிரை - இது குதிரையைப் போலச் இவன் செய்த ஆலோசனைகளும் அவை சாக பக்ஷணி . உருவத்தில் உயரமும் நீள தப்பாதபடி இவன் செய்த செயல்களும் மும் உள்ளது . இது காட்டு மிருகங்களைச் மிகப்பல . ( பெ.கதை . ) சேர்ந்தது . கடித்தலும் உதைத்தலுமுள்ள வருணசிவர் - சைவசித்தாந்த பத்ததிசெய்த மிருகம் . பழக்கினாலும் வசப்படாது குரூர சிவாசாரியர் பதினெண்மரு ளொருவர் . வருணபுரோகிதர்கள் - த்ருடேயுருதேயு வரிக் கூத்து - ( கங ) சிந்துப்பிழுக்கை பரிவ்ராதர் ஏகதர் த்வி தர் தரிதர் சாரஸ் சந்தி கொந்தி கவுசி குடப்பிழுக்கை வதர் . சர் தன் பாட்டு ஆலங்காட்டாண்டி பரு வருணன் - 1. கருத்தம பிரசாபதிக்குத் தூம் மணனெல்லிச்சி சூலநட்டம் தூண்டில் ரையிடம் சுசிட்டுமான் எனும் ஒரு குமார ஆண்டி அமண் புனவேடு ஆளத்தி னிருந்தான் . இவன் சில குமாரருடன் கோப்பாளி பண்டிப்பிழுக்கை பாம் கங்கைக்கரைக்கு ஸ்நானத்திற்குச் செல்ல பாட்டி கடவுட்சடை வீரம் மகேசம் ஒருமுதலை விழுங்கிற்று . இச்செய்தியை காமன் சிந்து வாமகம் விகடம் கொற்றி உடன் சென்ற குமாரர் யோகத்திருந்த பலகை வாள் பப்பரப்பு தகுணிச்சம் இவன் தந்தைக்கு உணர்த்தினர் . தந்தை சித்து முண்டிதம் பறை பண்டிதன் யோகக்காட்சியில் நடப்பதைப் பார்த்திருக் பத்தன் குரவை பப்பறை காவதன் தனர் . விழுங்கிய முதலையைக் கங்கை பித்தன் மாணி பெரும்பிழுக்கை மது கடவில் சேர்த்தனர் . அப்போது ஒரு விளையாட்டு களியாட்டு பறைக்குடும்பு கணநாதன் சமுத்திரராஜனுக்கு முன் தோற்கூத்து மூத்தகிழவன் கிழவி கிள் தோன்றி இவன் கர்த்தமப்பிரசாபதியின் முள்ள பிராணி .