அபிதான சிந்தாமணி

வரராமன் 1387 வராகன் வரராமன் - ஒரு அரசன். திருக்கோணமலை வராகபுராணம் இரண்யாக்ஷன், இரண்ய யில் பல திருப்பணிகள் செய்வித்தவன். கசிபு முதலானோர் பூர்வத்தோற்றம், சம் இவன் குமாரன் குளக்கோட்டன். மேற் மாரம், அவர்கள் விஷ்ணுமூர்த்தியுடன் சொன்னவன் மரபில் கயவாகு அரசனான யுத்தஞ்செய்தமை முதலியவற்றை உணர் வன். த்தும் நூல். இது உச,000 கிரந்தம் வாருசி காத்தியாயனருஷிக்கு ஒருபெயர். உள்ளது. இவர் பாணினி வியா காரணத்திற்கு அதி வராகபுரி அருச்சுநனுடன் சுபத்திரை காணம் வகுத்தவர். பொருட்டு யுத்தத்திற்குச் சென்ற யாதவ வாவனாற்றி - என்பது சித்திரக் கவியி வீரர் தங்கிய பட்டணம், னொன்று; ஓரெழுத்துக் கொடுத்தால் அது வராகமிகிரர் - இவர் முற்காலத்திலே விக்ர முதலாக வீற்றடிபாடிப், பின்னும் ஒரே மார்க்கன் சபைக்கணிருந்த பிரபல சோதி ழுத்துக் கொடுத்தால் எருத்தடி பாடி, பின் பஞ்சசித்தாந்திகா எனும் கணித னும் ஒரெழுத்துக் கொடுத்தால் இரண்டா நூலாசிரியர். பிரகத் ஜாதகம் என்ற மடி பாடிப், பின்னுமோ ரெழுத்துக் சோதிட நூலும் பிரசத்சம் ஹிதை யென்ற கொடுத்தால் முதலடி பாடிப்பொருண் பலகலை நூலுமியற்றியிருக்கின்றனர். முடிய எதுகை வழுவாமற் பாடுவது : வராகமிருதன்-வராக்கிரியில் தவம் இயற்றி (யாப்பு - வி.) அட்ட சித்தி யடைந்தவன். வாவெதிர்ந்திருத்தல் - முல்லை யரும்பன்ன வராகழதிவன் - காசிபர் குலத்து முரிவன். நகையாற் சிறந்த கூரிய பல்லினையுடைய இவன் யோக்கிரியில் தவஞ்செய்ய, சிவ மடவாள் பலகூறுபடக் கைசெய்த செல்வ மூர்த்தி பிரத்தியக்ஷமாய்ச் சகல சித்தியு மனையிடத்தே தலைவன் வருதலை ஏற்றிக் மளித்து இவர் தவம் செய்த கிரிக்கும் வரா கூறுந்துறை. (பு. வெ. பெருந்திணை.) ககிரி என்று பெயர் அளித்தனர். இக்கிரி வாளை - காசியில் உள்ள ஒரு நதி. பாண்டி நாட்டில் இருக்கின்றது. (பழ.4:) வாககர்ணன் ஒரு யக்ஷன். வராகழர்த்தி இரண்யாக்ஷன் பூமியைச் வராககற்பம் - பிரமன் முடிவில் சூரியன் சுருட்டிப் பாதாளத்திற் செல்லத், தேவர் நூறு வருஷம் அழற்கதிர் பரப்பி உலகம் பிரமனிடம் முறையிடப் பிரமதேவர் முழுவதும் எரித்திடுவன். பின்பு நூறு வரு விஷ்ணு மூர்த்தியைத் துதிக்க, அப்பிரம ஷம் மேகங்கள் கூடிச் சோனைபோல் மழை தேவர் மூக்கிலிருந்து வராக உருக்கொ வருஷித்து வெள்ளப்படுத்தும். இக்காலத் ண்டு வெளிப்பட்டு அவனைக் கொன்று தில் பிரமன் யோகநித்திரை புரிவான். பூமியைக் கொம்பில் தாங்கி முன்போல் இதனை வராககற்பம் என்பர். இது நைமித் விரித்தவர். இவரைப் பூமிதேவி புணர்ந்து திகப் பிரளயம், பின்னும் ஒரு கற்பத்தில் நரகாசுரனைப் பெற்றாள். இவர் பூமிதேவி விஷ்ணு சலத்தில் முழுகிய அண்டத்தைக் யைத் தாங்கும் கூர்மத்துடன் போரிடத் கோட்டிற் சுமந்து பிரமனுக்கு உதவின தேவர் வேண்டுகோளால் சிவமூர்த்தி வரா தால் இதற்கு வராககற்பம் என்று பெயர். கத்தின் கொம்பைப் பிடுங்கித் தரித்தனர். வராககேது - விராதனுக்குச் சாதையிடம் அவர்க்கு வராககாரி என்று பெயர். இவர் ஞானவராக மூர்த்தி, நீலவராக மூர்த்தி, பிறந்த குமாரன். சுவே தவராக மூர்த்தி, பூவராக மூர்த்தி வராகசம்மாரழர்த்தி-வராக உருக்கொண்ட என்று நான்கு திரு உருக்கொண்டனர். விஷ்ணுவின் கொம்பினை ஒடித்து வீற (இலிங்கபுராணம்.) டக்கி அதனை மார்பு அணியாக்கொண்ட வராகம் - 1. கிரிவிரசத்துக்கு அரணாய் சிவமூர்த்தியின் திருவுரு. உள்ள மலை, வார்கத்துவஜன் - ஜயதரனுக்கு ஒருபெயர். 2. ஒரு விஷ்ணுத்தலம் ; நேபாளத்தில் (பா. துரோ.) இருப்பது. வராகதீர்த்தம் - பூசதீர்த்தம். இதற்கு மற் 3. மகததேசத்திலிருக்கும் மலை. றொரு பெயர் கோகாமுகம். (பா. வன.) 4. ஒரு புராணம். வராகதேவன் - சிவதிரவ்யம் கவர்ந்ததால் 5. வராககற்பம். பன்றியான ஒரு வேதியன். (திருப்பெருந் வராகன்-1. பாதகண்டத்தவர் முற்காலத்து துறைப் புராணம்.) வழங்கி வந்த வராகமூர்த்தியின் திருவு பூ
வரராமன் 1387 வராகன் வரராமன் - ஒரு அரசன் . திருக்கோணமலை வராகபுராணம் இரண்யாக்ஷன் இரண்ய யில் பல திருப்பணிகள் செய்வித்தவன் . கசிபு முதலானோர் பூர்வத்தோற்றம் சம் இவன் குமாரன் குளக்கோட்டன் . மேற் மாரம் அவர்கள் விஷ்ணுமூர்த்தியுடன் சொன்னவன் மரபில் கயவாகு அரசனான யுத்தஞ்செய்தமை முதலியவற்றை உணர் வன் . த்தும் நூல் . இது உச 000 கிரந்தம் வாருசி காத்தியாயனருஷிக்கு ஒருபெயர் . உள்ளது . இவர் பாணினி வியா காரணத்திற்கு அதி வராகபுரி அருச்சுநனுடன் சுபத்திரை காணம் வகுத்தவர் . பொருட்டு யுத்தத்திற்குச் சென்ற யாதவ வாவனாற்றி - என்பது சித்திரக் கவியி வீரர் தங்கிய பட்டணம் னொன்று ; ஓரெழுத்துக் கொடுத்தால் அது வராகமிகிரர் - இவர் முற்காலத்திலே விக்ர முதலாக வீற்றடிபாடிப் பின்னும் ஒரே மார்க்கன் சபைக்கணிருந்த பிரபல சோதி ழுத்துக் கொடுத்தால் எருத்தடி பாடி பின் பஞ்சசித்தாந்திகா எனும் கணித னும் ஒரெழுத்துக் கொடுத்தால் இரண்டா நூலாசிரியர் . பிரகத் ஜாதகம் என்ற மடி பாடிப் பின்னுமோ ரெழுத்துக் சோதிட நூலும் பிரசத்சம் ஹிதை யென்ற கொடுத்தால் முதலடி பாடிப்பொருண் பலகலை நூலுமியற்றியிருக்கின்றனர் . முடிய எதுகை வழுவாமற் பாடுவது : வராகமிருதன் - வராக்கிரியில் தவம் இயற்றி ( யாப்பு - வி . ) அட்ட சித்தி யடைந்தவன் . வாவெதிர்ந்திருத்தல் - முல்லை யரும்பன்ன வராகழதிவன் - காசிபர் குலத்து முரிவன் . நகையாற் சிறந்த கூரிய பல்லினையுடைய இவன் யோக்கிரியில் தவஞ்செய்ய சிவ மடவாள் பலகூறுபடக் கைசெய்த செல்வ மூர்த்தி பிரத்தியக்ஷமாய்ச் சகல சித்தியு மனையிடத்தே தலைவன் வருதலை ஏற்றிக் மளித்து இவர் தவம் செய்த கிரிக்கும் வரா கூறுந்துறை . ( பு . வெ . பெருந்திணை . ) ககிரி என்று பெயர் அளித்தனர் . இக்கிரி வாளை - காசியில் உள்ள ஒரு நதி . பாண்டி நாட்டில் இருக்கின்றது . ( பழ .4 :) வாககர்ணன் ஒரு யக்ஷன் . வராகழர்த்தி இரண்யாக்ஷன் பூமியைச் வராககற்பம் - பிரமன் முடிவில் சூரியன் சுருட்டிப் பாதாளத்திற் செல்லத் தேவர் நூறு வருஷம் அழற்கதிர் பரப்பி உலகம் பிரமனிடம் முறையிடப் பிரமதேவர் முழுவதும் எரித்திடுவன் . பின்பு நூறு வரு விஷ்ணு மூர்த்தியைத் துதிக்க அப்பிரம ஷம் மேகங்கள் கூடிச் சோனைபோல் மழை தேவர் மூக்கிலிருந்து வராக உருக்கொ வருஷித்து வெள்ளப்படுத்தும் . இக்காலத் ண்டு வெளிப்பட்டு அவனைக் கொன்று தில் பிரமன் யோகநித்திரை புரிவான் . பூமியைக் கொம்பில் தாங்கி முன்போல் இதனை வராககற்பம் என்பர் . இது நைமித் விரித்தவர் . இவரைப் பூமிதேவி புணர்ந்து திகப் பிரளயம் பின்னும் ஒரு கற்பத்தில் நரகாசுரனைப் பெற்றாள் . இவர் பூமிதேவி விஷ்ணு சலத்தில் முழுகிய அண்டத்தைக் யைத் தாங்கும் கூர்மத்துடன் போரிடத் கோட்டிற் சுமந்து பிரமனுக்கு உதவின தேவர் வேண்டுகோளால் சிவமூர்த்தி வரா தால் இதற்கு வராககற்பம் என்று பெயர் . கத்தின் கொம்பைப் பிடுங்கித் தரித்தனர் . வராககேது - விராதனுக்குச் சாதையிடம் அவர்க்கு வராககாரி என்று பெயர் . இவர் ஞானவராக மூர்த்தி நீலவராக மூர்த்தி பிறந்த குமாரன் . சுவே தவராக மூர்த்தி பூவராக மூர்த்தி வராகசம்மாரழர்த்தி - வராக உருக்கொண்ட என்று நான்கு திரு உருக்கொண்டனர் . விஷ்ணுவின் கொம்பினை ஒடித்து வீற ( இலிங்கபுராணம் . ) டக்கி அதனை மார்பு அணியாக்கொண்ட வராகம் - 1. கிரிவிரசத்துக்கு அரணாய் சிவமூர்த்தியின் திருவுரு . உள்ள மலை வார்கத்துவஜன் - ஜயதரனுக்கு ஒருபெயர் . 2. ஒரு விஷ்ணுத்தலம் ; நேபாளத்தில் ( பா . துரோ . ) இருப்பது . வராகதீர்த்தம் - பூசதீர்த்தம் . இதற்கு மற் 3. மகததேசத்திலிருக்கும் மலை . றொரு பெயர் கோகாமுகம் . ( பா . வன . ) 4. ஒரு புராணம் . வராகதேவன் - சிவதிரவ்யம் கவர்ந்ததால் 5. வராககற்பம் . பன்றியான ஒரு வேதியன் . ( திருப்பெருந் வராகன் -1 . பாதகண்டத்தவர் முற்காலத்து துறைப் புராணம் . ) வழங்கி வந்த வராகமூர்த்தியின் திருவு பூ