அபிதான சிந்தாமணி

வதிவை 1382 வந்தி வதுவை - தக்ஷன் குமாரி. தருமன் தேவி. ரதன் தன்குமாரி முதாவதி என்னும் வதூசரை - வதுசரையைக் காண்க. பெயர் உள்ள சநந்தையை மணப்பித்து வத்சந்திரன் - பனந் தன் குமாரன். இவன் இராச்சியத்தை அளிக்கத் தேவர் மகிழ்ந்து அரசனாய் இந்திரனுக்குச் சத்துருவாகும் வாழ்த்தினர். இவ்வாறு வத்சந்திரன் அா குசம்பனைச் சங்கரித்துச் சௌநந்தையை சாண்டு பிராம்சு, பிரவீரன், சௌரி, சுசக் மணந்தனன். இவன் அரசாளுகையில் கிரன், விக்கிரமன், கிரமன், பலன், பலா தன் தந்தையின் நண்பனாகிய விடூர தன் கன், சண்டன், பிரசண்டன், சண்ட விக் என்னும் வேறொரு அரசனுக்குச் சுநீதி கிரமன் முதலிய குமரரைப் பெற்றனன். சுமதி என்னும் குமாரரும் முதாவதி என் இவர்களில் மூத்தவனாகிய பிராம்சு அா னுங் குமாரியும் பிறந்தனர். இந்த வத் சாண்டு அவன் குமாரன் பிரசைக்கு அர சந்திரன் ஒருநாள் வேட்டைக்குச் சென்று சளித்தனன். பிரசை அரசளித்துத் தன் சுவிரதன் என்னும் முறிவன் ஆச்சிரமத் புத்திரர் கனி, சௌரி, உதாவசு, சுநயன், துக்கு அருகில் ஓராழமான பிலம் இருக் மகார தன் முதலிய புத்திரருள் சனிக்கு கக்கண்டு அம்முநிவரை அதன் வரலாறு அரசளித் தனன். (மார்க்கண்டேயம்.) வினவினன். முனிவர் அரசனே! உனக்கு வத்தவநாடு - (வத்ஸ தேசம்) இதன் தலை உன் இராச்சியத்தில் நடக்கும் செய்திகள் நகர் கௌசாம்பி ; இதற்குத் தலைவன் உத ஒன்றும் தெரியவில்லை ; ஆயினும் அதன் யணன். வச்சமெனவும், வத்தமெனவும் வரலாறு கூறுகின்றேன் கேள், பாதாளத் வழங்கும். (பெ.க.) தில் குசம்பன் என்னும் அரக்கன் ஒருவன் வத்தவன் வத்ஸராஜனாகிய உதயணன், இருக்கின்றான். அவன் துவட்டாவிடம் (மணிமேகலை.) இருப்புலக்கை பெற்றுத் தேவர் முதலிய வத்துவித்யாபதி - சிற்ப நூல்களில் ஒன்று. வரை வருத்தி யாகாதி கிருத்தியங்களை வநாயு - இது 1. ஒரு தேசம் (Aralia) நாசமாக்கித் தானும் தன் சேனைகளும் வர 2. தநுபுத்திரன். (பா, ஆதி.) அநேக வழிகளை உண்டாக்கினான். அவற் 3. புரூரவன் புத்திரன். (பா. ஆதி.) றுள் நீ கண்ட பிலம் அவன் இருக்கைக்குப் வந்தி - 1, ஒரு இருடி. இவருடன் போம்வழி. அவனிடம் இருக்கும் இருப்பு அஷ்டகோண ருஷி ஜநகருடைய யாக லக்கையை ஒரு பெண் தொவொளாயின் சாலையில் வாதிட்டுச் செயம்பெற்றனர். அதனது வவிகெடும். இது நிற்க, விதோன் 2. ஒரு மூதாட்டி, மதுரையில் பிட்டு பெண்ணாகிய முதாவதியை இவ்வரக்கன் வாணிபஞ்செய்து இறைவனை மண்சுமப் எடுத்துப் பாதாளத்திற் சென்றனன், இதை பித்துப் பேறுபெற்றவள், அறிந்த அவள் சகோதார் சுநீதி சுமதி என் 3. வருணபுத்திரன், பவர்கள் அவனுடன் யுத்தஞ் செய்து அவ வந்திகர் - ஒரு வே தவித் இவர் அட்ட னால் சிறைப்பட்டனர். டூர தன் களை கோண மகருஷியின் பிதாவாகிய அநேக யார் விடுவிக்கிறார்களோ அவர்களுக்குத் பக்தருடன் வாதிட்டு வெற்றியடைந்தனர். தன் குமாரியைத் தருவதுடன் தன் இராச் வந்தை - 1. ஒரு தெய்வப்பெண். தேவேந் சியத்தில் பாதியைத் தருவதாகவும் பறை திரன் உத்தியானவனத்துத் தவநிலையில் யறைந்திருக்கின் றனன்' எனக் கூறக் இருந்த முநிவரைக் காதலித்துச் சௌபத் கேட்டு, விரே தனைக் கண்டு பேசிப் பாதா திர தீர்த்தத்து முதலையாக இருந்து அருச் ளத்தில் அரக்கனிடம் யுத்தஞ் செய்யச் சுனனால் சாபநீக்கம் அடைந்தவள். சென்றனன். வத்சந்திரன் தம்மை விடு ளுடன் இவள் தோழியாகிய சௌாபேயி, விக்க வருவதைக்கேட்ட முதாவதி இருப் வந்தை, சமீசி, லலிதை முதலியோரும் புலக்கையைப் பெண்கள் தீண்டின் அதன் அத்தீர்த்தத்தில் முதலைகளாய் இருந்த வலிகெடும் என்பது அறிந்தவளாதலால் னர். இத்தீர்த்தம் பிறகு நாரி தீர்த்தம் அவனுடன் களித்து இருப்பவள் போல் எனப்பட்டது. உலக்கையைத் தீண்டி அது பயன் படாது 2. மேல் சொன்னவளுக்குத் தோழி . போகச் செய்தனள். அரக்கன் யுத்தத்தில் வந்தி - 1. பாண்டவர்கள் வனவாசத்தில் தோற்று இறந்தனன். வத்சந்திரன் முதா தங்கள் ஆயுதங்களை இதன் மீது வைத்துச் வதியையும் அவள் சகோதரரையும் விடு சர்ப்பங்களாக அபிமந்தரித்துச் சென்ற வித்து விரே தனிடம் அனுப்பினன். விடு விருட்சம். (பா. வன.)
வதிவை 1382 வந்தி வதுவை - தக்ஷன் குமாரி . தருமன் தேவி . ரதன் தன்குமாரி முதாவதி என்னும் வதூசரை - வதுசரையைக் காண்க . பெயர் உள்ள சநந்தையை மணப்பித்து வத்சந்திரன் - பனந் தன் குமாரன் . இவன் இராச்சியத்தை அளிக்கத் தேவர் மகிழ்ந்து அரசனாய் இந்திரனுக்குச் சத்துருவாகும் வாழ்த்தினர் . இவ்வாறு வத்சந்திரன் அா குசம்பனைச் சங்கரித்துச் சௌநந்தையை சாண்டு பிராம்சு பிரவீரன் சௌரி சுசக் மணந்தனன் . இவன் அரசாளுகையில் கிரன் விக்கிரமன் கிரமன் பலன் பலா தன் தந்தையின் நண்பனாகிய விடூர தன் கன் சண்டன் பிரசண்டன் சண்ட விக் என்னும் வேறொரு அரசனுக்குச் சுநீதி கிரமன் முதலிய குமரரைப் பெற்றனன் . சுமதி என்னும் குமாரரும் முதாவதி என் இவர்களில் மூத்தவனாகிய பிராம்சு அா னுங் குமாரியும் பிறந்தனர் . இந்த வத் சாண்டு அவன் குமாரன் பிரசைக்கு அர சந்திரன் ஒருநாள் வேட்டைக்குச் சென்று சளித்தனன் . பிரசை அரசளித்துத் தன் சுவிரதன் என்னும் முறிவன் ஆச்சிரமத் புத்திரர் கனி சௌரி உதாவசு சுநயன் துக்கு அருகில் ஓராழமான பிலம் இருக் மகார தன் முதலிய புத்திரருள் சனிக்கு கக்கண்டு அம்முநிவரை அதன் வரலாறு அரசளித் தனன் . ( மார்க்கண்டேயம் . ) வினவினன் . முனிவர் அரசனே ! உனக்கு வத்தவநாடு - ( வத்ஸ தேசம் ) இதன் தலை உன் இராச்சியத்தில் நடக்கும் செய்திகள் நகர் கௌசாம்பி ; இதற்குத் தலைவன் உத ஒன்றும் தெரியவில்லை ; ஆயினும் அதன் யணன் . வச்சமெனவும் வத்தமெனவும் வரலாறு கூறுகின்றேன் கேள் பாதாளத் வழங்கும் . ( பெ.க. ) தில் குசம்பன் என்னும் அரக்கன் ஒருவன் வத்தவன் வத்ஸராஜனாகிய உதயணன் இருக்கின்றான் . அவன் துவட்டாவிடம் ( மணிமேகலை . ) இருப்புலக்கை பெற்றுத் தேவர் முதலிய வத்துவித்யாபதி - சிற்ப நூல்களில் ஒன்று . வரை வருத்தி யாகாதி கிருத்தியங்களை வநாயு - இது 1. ஒரு தேசம் ( Aralia ) நாசமாக்கித் தானும் தன் சேனைகளும் வர 2. தநுபுத்திரன் . ( பா ஆதி . ) அநேக வழிகளை உண்டாக்கினான் . அவற் 3. புரூரவன் புத்திரன் . ( பா . ஆதி . ) றுள் நீ கண்ட பிலம் அவன் இருக்கைக்குப் வந்தி - 1 ஒரு இருடி . இவருடன் போம்வழி . அவனிடம் இருக்கும் இருப்பு அஷ்டகோண ருஷி ஜநகருடைய யாக லக்கையை ஒரு பெண் தொவொளாயின் சாலையில் வாதிட்டுச் செயம்பெற்றனர் . அதனது வவிகெடும் . இது நிற்க விதோன் 2. ஒரு மூதாட்டி மதுரையில் பிட்டு பெண்ணாகிய முதாவதியை இவ்வரக்கன் வாணிபஞ்செய்து இறைவனை மண்சுமப் எடுத்துப் பாதாளத்திற் சென்றனன் இதை பித்துப் பேறுபெற்றவள் அறிந்த அவள் சகோதார் சுநீதி சுமதி என் 3. வருணபுத்திரன் பவர்கள் அவனுடன் யுத்தஞ் செய்து அவ வந்திகர் - ஒரு வே தவித் இவர் அட்ட னால் சிறைப்பட்டனர் . டூர தன் களை கோண மகருஷியின் பிதாவாகிய அநேக யார் விடுவிக்கிறார்களோ அவர்களுக்குத் பக்தருடன் வாதிட்டு வெற்றியடைந்தனர் . தன் குமாரியைத் தருவதுடன் தன் இராச் வந்தை - 1. ஒரு தெய்வப்பெண் . தேவேந் சியத்தில் பாதியைத் தருவதாகவும் பறை திரன் உத்தியானவனத்துத் தவநிலையில் யறைந்திருக்கின் றனன் ' எனக் கூறக் இருந்த முநிவரைக் காதலித்துச் சௌபத் கேட்டு விரே தனைக் கண்டு பேசிப் பாதா திர தீர்த்தத்து முதலையாக இருந்து அருச் ளத்தில் அரக்கனிடம் யுத்தஞ் செய்யச் சுனனால் சாபநீக்கம் அடைந்தவள் . சென்றனன் . வத்சந்திரன் தம்மை விடு ளுடன் இவள் தோழியாகிய சௌாபேயி விக்க வருவதைக்கேட்ட முதாவதி இருப் வந்தை சமீசி லலிதை முதலியோரும் புலக்கையைப் பெண்கள் தீண்டின் அதன் அத்தீர்த்தத்தில் முதலைகளாய் இருந்த வலிகெடும் என்பது அறிந்தவளாதலால் னர் . இத்தீர்த்தம் பிறகு நாரி தீர்த்தம் அவனுடன் களித்து இருப்பவள் போல் எனப்பட்டது . உலக்கையைத் தீண்டி அது பயன் படாது 2. மேல் சொன்னவளுக்குத் தோழி . போகச் செய்தனள் . அரக்கன் யுத்தத்தில் வந்தி - 1. பாண்டவர்கள் வனவாசத்தில் தோற்று இறந்தனன் . வத்சந்திரன் முதா தங்கள் ஆயுதங்களை இதன் மீது வைத்துச் வதியையும் அவள் சகோதரரையும் விடு சர்ப்பங்களாக அபிமந்தரித்துச் சென்ற வித்து விரே தனிடம் அனுப்பினன் . விடு விருட்சம் . ( பா . வன . )