அபிதான சிந்தாமணி

வண்ணக்கஞ்சாத்தனார் 1881 வதுவாதிபராசன் இவர் தரங்கம், தனிச்சொல், சரிதகம், என்ற குத் தாழ்ந்தவர்கள். இவருள் ஒரு வகையி இந்த ஆறு உறுப்புக்களும் ஒன்றன் பின் னர் பறையர்க்கு வெளுத்தலால் பொதா ஒன்றாகக் கொண்வெருவது. (யாப்பு இ.) வண்ணான் எனப் பெயர் பெற்று மற்ற வண்ணக்கஞ்சாத்தனூர்- கடைச்சங்கத்துப் வரினுந் தாழ்ந்தவராவர். இவர்கள் பாண் புலவருள் ஒருவர். (திருவள்ளுவமாலை.) டிய வண்ணான், தமிழ வண்ணான், வடுகு வண்ணக் கமகருஷி கோதான் - திருக்க வண்ணான், துலுக்கவண்ணான் எனப் பாகு டையூரில் மார்க்கண்டர் பொருட்டுச் சிவ படுவர். இவர்கள் கல்யாணத்தில் நாத்த மூர்த்தி யமனை உதைத்தகாலத்து யமனைத் னார் பெண் சழுத்தில் தாலி கட்டுவது தூக்கிவிட்டு அருள் பெற்றவன். வழக்கம். இவர்கள் குலதேவதை குரு வண்ணக்களஞ்சியப் புலவர் --வண்ணம் நாதன். இவர்கள் தங்களை ஈர்கோலி பாடுவதில் சாமர்த்தியமான ஒரு புலவர். வேளாளர் எனவும், ரஜகன் காத்தவராயன் வண்ணக்கன் சொருமருங்குமரனார் நா வம்சம் எனவும் கூறுவர். இவர்கள் இந்தி ணய சோதகராகிய இவர் குறிஞ்சித்திணை யர் வீடுகளில் சுபாசுபங்களில் வேலை யைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார். செய்து கட்டளை பெறுவர். இவர்களுக்குக் பாடலில் தலைமகன் இரவில் வரும் நெறி கிராமங்களில் மானியம் உண்டு, குடி யின் ஏதங்கூறிய பகுதி வியப்பைக் கொ யானவர் வீடுகளில் இரண்டு வேளையும் இக்குந் தன்மையது. இவர் பாடியது நற். அன்னம் எடுத்துண்பர். (உருஎ)ம் பாட்டு. வண்ணான் கருவிகள் (7) தப்புக்கல், வண்ணப்புறக்கந்தரத்தனர் - இவரது இயற் வெள்ளாவி அடுப்பு, நீர்ச்சால், உழமண், பெயர் கந்தரத்தன் என்பது. இவரை இஸ்திரிபொட்டி, குறடு, குறியிடும் பால். ஏனைக் கந்தரத்தனாரின் வேறுபடுத்த வதரிகாச்சிரமம் - இது பலவகைப்பட்ட வேண்டி இவரது பாடலில் வண்னைப் பூங்கொடிகளாலும், பழங்கள், புஷ்பங்கள், புறவின் செங்காற் சேவல்'" என்ற அடி முதலியவற்றாலும், அலங்கரிக்கப் பெற் யில் புறாவின் வண்ணைப்புறவு என்ற றதும், ஆறுகளும், அருவிகளும் கூடி சொற்சிறப்பு நோக்கி அச் சொல்லையே யுள்ளதும், புண்ணிய தீர்த்தங்களால் விளங் இவர்க்கு அடைமொழியாகக் கொடுக்கப் குவதும், தேவாலயங்கள் நிரம்பியுள்ள பெற்றவர். நற், (எக). பாலையைச் சிறப் ளதுமான இடம். இது கலிதோஷத்தைப் பித்துப் பாடியுள்ளார். இவர் பாடலில் போக்குவதற்குக் காரணமானது. கெடாத செவிலி மனையிருந்து வருந்திய பகுதி மிக்க நற்பயனுக்கு ஏதுவானது. இங்கு நானுடன் சுவையுடையதா யிருக்கும். (அகம் சங). நாராயணன் வசிக்கின்றான். இவ்விடத்தில் இவர் பாடியனவாக முன் காட்டிய இரண்டு கொடுக்கப்படும் தானமும், செபிக்கப்படும் பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. மந்திரமும் பெரும்பலனைத் தருகின்றன. வண்ணப்புறக்கல்லாடனூர் கடைச்சங்க இவ்விடத்துக் கங்கை இருக்கிறது. இவ் மருவிய புலவர். (அகநானூறு.) விடத்துப் பிதுருகருமஞ் செய்கிறவன் எல் வண்ணாத்திப் பூச்சி இது முதலில் புழுப் லாப் பிதுருக்களையும் நற்கதியிற் சேர்த்தவ போலிருந்து பின் மாறி இறக்கைகளை னாகிறான், இது தேவகாந்தர்வர்களால் யடைந்து வெளிவரும். இவற்றிற்கு ஊசி விரும்பப்பட்டது, போல் நீண்ட் துதிக்கையுண்டு. அதனால் வதனாரம்பம் திருச்செந்தூரில் உள்ள பூவிலுள்ள தேனை யுறுஞ்சிச் சீவிக்கும். தீர்த்தம். வண்ணான் - 1. வைசியன் பிராமணஸ்திரீ வதானியழனிவன் - அட்டகோண கருஷிக் யைப் புணரப் பிறந்தவன். பின்னும், சான் குப் பெண் கொடுத்தவன். முன் பிராமணஸ்திரீயைப் புணாப் பிறந் வதுசரை - ஒருநதி. இது பிருகுமுரிவர் மனை தவன். இந்த இனத்தில் ஒருவன் சீதை வியைப் புலோமன் எனும் அரக்கன் எடுக் யைப் பழிகூறி அவளை மீண்டும் காட்டிற் கையில் அவள் அழுத கண்ணீரால் உண் குப்போகக் காரணமானவன். டான நதி. இப்பெயர் பிரமனால் இடப்பட் 2. இவர்கள் ஊரில் துணி வெளுத்துச் இதற்கு வதூசரை எனவும் பெயர். சிவனம் செய்வோர். இவர்கள் தாழ்ந்த வதுவாதிபராசன் - அகத்தியர் வந்து பொ ஜாதியில் ஒருவராக எண்ணப்பட்டவர் ருள் சேட்ட காலையில் பொக்கிஷத்தில் கள், வழக்கத்தில் இவர்கள் அம்பட்டருக் பொருள் இலாது குறையிரந்த அரசன்,
வண்ணக்கஞ்சாத்தனார் 1881 வதுவாதிபராசன் இவர் தரங்கம் தனிச்சொல் சரிதகம் என்ற குத் தாழ்ந்தவர்கள் . இவருள் ஒரு வகையி இந்த ஆறு உறுப்புக்களும் ஒன்றன் பின் னர் பறையர்க்கு வெளுத்தலால் பொதா ஒன்றாகக் கொண்வெருவது . ( யாப்பு . ) வண்ணான் எனப் பெயர் பெற்று மற்ற வண்ணக்கஞ்சாத்தனூர்- கடைச்சங்கத்துப் வரினுந் தாழ்ந்தவராவர் . இவர்கள் பாண் புலவருள் ஒருவர் . ( திருவள்ளுவமாலை . ) டிய வண்ணான் தமிழ வண்ணான் வடுகு வண்ணக் கமகருஷி கோதான் - திருக்க வண்ணான் துலுக்கவண்ணான் எனப் பாகு டையூரில் மார்க்கண்டர் பொருட்டுச் சிவ படுவர் . இவர்கள் கல்யாணத்தில் நாத்த மூர்த்தி யமனை உதைத்தகாலத்து யமனைத் னார் பெண் சழுத்தில் தாலி கட்டுவது தூக்கிவிட்டு அருள் பெற்றவன் . வழக்கம் . இவர்கள் குலதேவதை குரு வண்ணக்களஞ்சியப் புலவர் --வண்ணம் நாதன் . இவர்கள் தங்களை ஈர்கோலி பாடுவதில் சாமர்த்தியமான ஒரு புலவர் . வேளாளர் எனவும் ரஜகன் காத்தவராயன் வண்ணக்கன் சொருமருங்குமரனார் நா வம்சம் எனவும் கூறுவர் . இவர்கள் இந்தி ணய சோதகராகிய இவர் குறிஞ்சித்திணை யர் வீடுகளில் சுபாசுபங்களில் வேலை யைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார் . செய்து கட்டளை பெறுவர் . இவர்களுக்குக் பாடலில் தலைமகன் இரவில் வரும் நெறி கிராமங்களில் மானியம் உண்டு குடி யின் ஏதங்கூறிய பகுதி வியப்பைக் கொ யானவர் வீடுகளில் இரண்டு வேளையும் இக்குந் தன்மையது . இவர் பாடியது நற் . அன்னம் எடுத்துண்பர் . ( உருஎ ) ம் பாட்டு . வண்ணான் கருவிகள் ( 7 ) தப்புக்கல் வண்ணப்புறக்கந்தரத்தனர் - இவரது இயற் வெள்ளாவி அடுப்பு நீர்ச்சால் உழமண் பெயர் கந்தரத்தன் என்பது . இவரை இஸ்திரிபொட்டி குறடு குறியிடும் பால் . ஏனைக் கந்தரத்தனாரின் வேறுபடுத்த வதரிகாச்சிரமம் - இது பலவகைப்பட்ட வேண்டி இவரது பாடலில் வண்னைப் பூங்கொடிகளாலும் பழங்கள் புஷ்பங்கள் புறவின் செங்காற் சேவல் ' என்ற அடி முதலியவற்றாலும் அலங்கரிக்கப் பெற் யில் புறாவின் வண்ணைப்புறவு என்ற றதும் ஆறுகளும் அருவிகளும் கூடி சொற்சிறப்பு நோக்கி அச் சொல்லையே யுள்ளதும் புண்ணிய தீர்த்தங்களால் விளங் இவர்க்கு அடைமொழியாகக் கொடுக்கப் குவதும் தேவாலயங்கள் நிரம்பியுள்ள பெற்றவர் . நற் ( எக ) . பாலையைச் சிறப் ளதுமான இடம் . இது கலிதோஷத்தைப் பித்துப் பாடியுள்ளார் . இவர் பாடலில் போக்குவதற்குக் காரணமானது . கெடாத செவிலி மனையிருந்து வருந்திய பகுதி மிக்க நற்பயனுக்கு ஏதுவானது . இங்கு நானுடன் சுவையுடையதா யிருக்கும் . ( அகம் சங ) . நாராயணன் வசிக்கின்றான் . இவ்விடத்தில் இவர் பாடியனவாக முன் காட்டிய இரண்டு கொடுக்கப்படும் தானமும் செபிக்கப்படும் பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன . மந்திரமும் பெரும்பலனைத் தருகின்றன . வண்ணப்புறக்கல்லாடனூர் கடைச்சங்க இவ்விடத்துக் கங்கை இருக்கிறது . இவ் மருவிய புலவர் . ( அகநானூறு . ) விடத்துப் பிதுருகருமஞ் செய்கிறவன் எல் வண்ணாத்திப் பூச்சி இது முதலில் புழுப் லாப் பிதுருக்களையும் நற்கதியிற் சேர்த்தவ போலிருந்து பின் மாறி இறக்கைகளை னாகிறான் இது தேவகாந்தர்வர்களால் யடைந்து வெளிவரும் . இவற்றிற்கு ஊசி விரும்பப்பட்டது போல் நீண்ட் துதிக்கையுண்டு . அதனால் வதனாரம்பம் திருச்செந்தூரில் உள்ள பூவிலுள்ள தேனை யுறுஞ்சிச் சீவிக்கும் . தீர்த்தம் . வண்ணான் - 1. வைசியன் பிராமணஸ்திரீ வதானியழனிவன் - அட்டகோண கருஷிக் யைப் புணரப் பிறந்தவன் . பின்னும் சான் குப் பெண் கொடுத்தவன் . முன் பிராமணஸ்திரீயைப் புணாப் பிறந் வதுசரை - ஒருநதி . இது பிருகுமுரிவர் மனை தவன் . இந்த இனத்தில் ஒருவன் சீதை வியைப் புலோமன் எனும் அரக்கன் எடுக் யைப் பழிகூறி அவளை மீண்டும் காட்டிற் கையில் அவள் அழுத கண்ணீரால் உண் குப்போகக் காரணமானவன் . டான நதி . இப்பெயர் பிரமனால் இடப்பட் 2. இவர்கள் ஊரில் துணி வெளுத்துச் இதற்கு வதூசரை எனவும் பெயர் . சிவனம் செய்வோர் . இவர்கள் தாழ்ந்த வதுவாதிபராசன் - அகத்தியர் வந்து பொ ஜாதியில் ஒருவராக எண்ணப்பட்டவர் ருள் சேட்ட காலையில் பொக்கிஷத்தில் கள் வழக்கத்தில் இவர்கள் அம்பட்டருக் பொருள் இலாது குறையிரந்த அரசன்