அபிதான சிந்தாமணி

வஞ்சுளை 1878 வடமலையப்பப்பிள்ளை கைமை - வஞ்சுளை - ஒரு பார்ப்பனி. இவள் கண வடசொல் ஆரியமொழி தமிழில் வழங் வன் விதான் என்போன். இவ்வி துரன் குவது தன் மனைவியைவிட்டுத் தாசிவீடே கதியா வடதிருவாலவாய் இது இடைக்காட சத் திரிகையில், இவன் சோரத்தொழில் ருடைய பிணக்கைத் தீர்க்கும் பொருட்டுச் செய்யத் தொடங்கினள். இதை யறிந்த சோமசுந்தரக்கடவுள் எழுந்தருளி யிருந்த கணவன் இவளை அடிக்கப்போகையில் இடம், இக்கோயில் இக்காலத்துப் பழைய வஞ்சளை புருஷனை நோக்கி, 'காமம், புரு சொக்கநாதர் கோயிலென வழங்குகின்றது. ஷர் பெண்கள் இருவர்க்கும் பொது; நீ (திருவிளை.) என் ஆவலைத் தணிக்காததால் இவ்வகை வடதுருவம் -- இது பூமியின் மேற்பாப்பு புரிந்தேன்' எனக் கூறக்கேட்டு இரக்கப் சந்திக்கும் இடம். தென் துருவம் பூமியின் பட்டு, ஆயின் உன் மனப்படி இருக்க' கீழ்பரப்புச் சந்திக்கும் இடம், வெனக்கூறி, அவள் பலரிடம் சம்பாதித்த வடத்தானம் - பாரதர் படை இருந்தவிடம். பொருள்களை வேசைகளுக்குக் கொடுத்து வடபெருங்கோயில் உடையான் - ஸ்ரீ இறந்து போயினன். வஞ்சுளை வில்லிபுத்தூரில் எழுந்தருளிய பெருமா யாய்க் கோகர்ணஞ்சென்று சிவ தரிசனஞ் ளுக்குப் பெயர். செய்து சோரஞ்செய்தவர் அடைகதியைப் வடமதுரை - சத்த முத்தித் தலங்களுள் புராணிகர் சொல்லக்கேட்டுப் பயந்து புரா ஒன்று, ணிகரால் சிவகதை சொல்வித்துக் கேட்டுக் வடம நெடுந்தத்தனார் நாலை கிழவனைப் சைலை அடைந்து, பிராட்டிக்குப் பணி பாடிய புலவர், இவரை வடநெடுந் தத்த விடை புரிந்து பிராட்டியாரால் தன் புரு னார் எனவும், வடமநெடுந்தச்சனார் எனவும் ஷன்நிலை அறிந்து பிராட்டியார் ஏவுதலால் கூறுவர். (புற. நா.) நாரதரைக்கொண்டு சிவகதை கேட்பித்து வடமலையப்பப்பிள்ளை இவர் சோழ நற்கதி அடைவித்தவன், (பிரமோத்தா நாட்டுச் சீரங்கத்தை யடுத்த கிராமவாசி. காண்டம்.) வேளாள குலம் என்பர். இவரது ஐந்தாம் வட அமெரிகா - இது சற்றேறக்குறைய வயதில் தாய் தந்தையரி றக்க இவாது சிறிய கடலால் சூழப்பட்ட கண்டம். இது குட தந்தை இவரை வளர்த்து வந்தனர். இவர் கோளார்த்தத்திலுள்ளது. வட அமெரிகா சிறிய தந்தை தம்மிடம் வேறுபட்ட மனங் தேசங்கள் கனடா, நியூபவுண்ட்லாண்ட், கொள்ளக்கண்டு அவாறியாது நீங்கி நெடுந் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், மெக்ஸிகோ, காடி தூரஞ்சென்று றங்க ஒரு அரவம் இவர்க்கு மாலா, ஸான்ஸால்வாடர், நைகராகுவ, இனி துன்பநீங்க நிழல் செய்தது. இதனை காஸ்டாரைகா, பிரிடிஷ் ஆண்டுராய் முத அவ்வழி வந்த தாதாசாரியர் கண்டு இவரை லியன மத்ய அமெரிகாவைச் சார்ந்தவை. அழைத்துச்சென்று இவாது சுபலக்ஷணங்க வடகரைப்புலவர் - இவர் செங்கோட் னால் அரசராவரென வெண்ணிக் கற்பித்து டைக்கு மேற்கிலுள்ள ஆரியன் காவில் ஐய அக்காலத்தாசனும் தம் மாணாக்கனுமாகிய னார் தரிசனம் பண்ணுகையில் கூறியது. சொக்கநாத நாயக்கன் ஐயரிடம் ஒப்பு ஊராரைப் பின் சொல்லி யுற்றரைப் விக்க, அவன் இவரை உயர் பதவியில் பின்சொல்லி யொன்றெனினும், தாரைப் நிறுத்தி ஐயன் என்னும் பட்டமும் அளித் பின் சொல்லிச் சற்று முகம் பாராரைப் பின் துத் திருநெல்வேலியை யாளச்செய்த சொல்லிப் பார்த்தாரைப் பின் சொல்லிப் னன். இவர் ஆண்டுவருகையில் போர்த்து பாழ்ந்தகும்பிக், காராரைப் பின் சொல்லு கேசியர் திருச்செந்தூர் புகுந்து திருக் வேன் திருவாரியங் காவையனே.?" கோயிலின் திருவாபரணங்களைக் கைக்கொ வடகன் - கோரன் குமாரன். ண்டு ஆறுமுகப் பெருமானையும் தூக்கிப் வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை - நடாதூரம் படகிலேற்றிச் சென்றனர். அவ்வாறு மாளை ஆச்ரயித்தவர். இவர்க்கு ஸ்ரீ கிரு செல்கையில் சுழல்காற்றுப் படகை மோத ஷ்ணபாதர் என்றும் பெயருண்டு. அஞ்சிக் குமாரக்கடவுளைக் கடலிலெறிந்து பிள்ளை திருவடிகளை யாச்ரயித்தவர் என சென்றனர். குமாரக்கடவுள் பிள்ளையின் வும் கூறுவர். திருவாய்மொழிக்கு கனவிற் கூற, பிள்ளை சென்று விக்ரகமூர் (5000) ப்படி வியாக்கியானம் செய்த த்தியை யெடுத்துக் கும்பாபிஷேகப் பிர வர். இவர் குமாரர் பிள்ளை லோகாசாரியர், திஷ்டை செய்வித்தனர். இவர் காலம் நம்
வஞ்சுளை 1878 வடமலையப்பப்பிள்ளை கைமை - வஞ்சுளை - ஒரு பார்ப்பனி . இவள் கண வடசொல் ஆரியமொழி தமிழில் வழங் வன் விதான் என்போன் . இவ்வி துரன் குவது தன் மனைவியைவிட்டுத் தாசிவீடே கதியா வடதிருவாலவாய் இது இடைக்காட சத் திரிகையில் இவன் சோரத்தொழில் ருடைய பிணக்கைத் தீர்க்கும் பொருட்டுச் செய்யத் தொடங்கினள் . இதை யறிந்த சோமசுந்தரக்கடவுள் எழுந்தருளி யிருந்த கணவன் இவளை அடிக்கப்போகையில் இடம் இக்கோயில் இக்காலத்துப் பழைய வஞ்சளை புருஷனை நோக்கி ' காமம் புரு சொக்கநாதர் கோயிலென வழங்குகின்றது . ஷர் பெண்கள் இருவர்க்கும் பொது ; நீ ( திருவிளை . ) என் ஆவலைத் தணிக்காததால் இவ்வகை வடதுருவம் -- இது பூமியின் மேற்பாப்பு புரிந்தேன் ' எனக் கூறக்கேட்டு இரக்கப் சந்திக்கும் இடம் . தென் துருவம் பூமியின் பட்டு ஆயின் உன் மனப்படி இருக்க ' கீழ்பரப்புச் சந்திக்கும் இடம் வெனக்கூறி அவள் பலரிடம் சம்பாதித்த வடத்தானம் - பாரதர் படை இருந்தவிடம் . பொருள்களை வேசைகளுக்குக் கொடுத்து வடபெருங்கோயில் உடையான் - ஸ்ரீ இறந்து போயினன் . வஞ்சுளை வில்லிபுத்தூரில் எழுந்தருளிய பெருமா யாய்க் கோகர்ணஞ்சென்று சிவ தரிசனஞ் ளுக்குப் பெயர் . செய்து சோரஞ்செய்தவர் அடைகதியைப் வடமதுரை - சத்த முத்தித் தலங்களுள் புராணிகர் சொல்லக்கேட்டுப் பயந்து புரா ஒன்று ணிகரால் சிவகதை சொல்வித்துக் கேட்டுக் வடம நெடுந்தத்தனார் நாலை கிழவனைப் சைலை அடைந்து பிராட்டிக்குப் பணி பாடிய புலவர் இவரை வடநெடுந் தத்த விடை புரிந்து பிராட்டியாரால் தன் புரு னார் எனவும் வடமநெடுந்தச்சனார் எனவும் ஷன்நிலை அறிந்து பிராட்டியார் ஏவுதலால் கூறுவர் . ( புற . நா . ) நாரதரைக்கொண்டு சிவகதை கேட்பித்து வடமலையப்பப்பிள்ளை இவர் சோழ நற்கதி அடைவித்தவன் ( பிரமோத்தா நாட்டுச் சீரங்கத்தை யடுத்த கிராமவாசி . காண்டம் . ) வேளாள குலம் என்பர் . இவரது ஐந்தாம் வட அமெரிகா - இது சற்றேறக்குறைய வயதில் தாய் தந்தையரி றக்க இவாது சிறிய கடலால் சூழப்பட்ட கண்டம் . இது குட தந்தை இவரை வளர்த்து வந்தனர் . இவர் கோளார்த்தத்திலுள்ளது . வட அமெரிகா சிறிய தந்தை தம்மிடம் வேறுபட்ட மனங் தேசங்கள் கனடா நியூபவுண்ட்லாண்ட் கொள்ளக்கண்டு அவாறியாது நீங்கி நெடுந் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் மெக்ஸிகோ காடி தூரஞ்சென்று றங்க ஒரு அரவம் இவர்க்கு மாலா ஸான்ஸால்வாடர் நைகராகுவ இனி துன்பநீங்க நிழல் செய்தது . இதனை காஸ்டாரைகா பிரிடிஷ் ஆண்டுராய் முத அவ்வழி வந்த தாதாசாரியர் கண்டு இவரை லியன மத்ய அமெரிகாவைச் சார்ந்தவை . அழைத்துச்சென்று இவாது சுபலக்ஷணங்க வடகரைப்புலவர் - இவர் செங்கோட் னால் அரசராவரென வெண்ணிக் கற்பித்து டைக்கு மேற்கிலுள்ள ஆரியன் காவில் ஐய அக்காலத்தாசனும் தம் மாணாக்கனுமாகிய னார் தரிசனம் பண்ணுகையில் கூறியது . சொக்கநாத நாயக்கன் ஐயரிடம் ஒப்பு ஊராரைப் பின் சொல்லி யுற்றரைப் விக்க அவன் இவரை உயர் பதவியில் பின்சொல்லி யொன்றெனினும் தாரைப் நிறுத்தி ஐயன் என்னும் பட்டமும் அளித் பின் சொல்லிச் சற்று முகம் பாராரைப் பின் துத் திருநெல்வேலியை யாளச்செய்த சொல்லிப் பார்த்தாரைப் பின் சொல்லிப் னன் . இவர் ஆண்டுவருகையில் போர்த்து பாழ்ந்தகும்பிக் காராரைப் பின் சொல்லு கேசியர் திருச்செந்தூர் புகுந்து திருக் வேன் திருவாரியங் காவையனே . ? கோயிலின் திருவாபரணங்களைக் கைக்கொ வடகன் - கோரன் குமாரன் . ண்டு ஆறுமுகப் பெருமானையும் தூக்கிப் வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை - நடாதூரம் படகிலேற்றிச் சென்றனர் . அவ்வாறு மாளை ஆச்ரயித்தவர் . இவர்க்கு ஸ்ரீ கிரு செல்கையில் சுழல்காற்றுப் படகை மோத ஷ்ணபாதர் என்றும் பெயருண்டு . அஞ்சிக் குமாரக்கடவுளைக் கடலிலெறிந்து பிள்ளை திருவடிகளை யாச்ரயித்தவர் என சென்றனர் . குமாரக்கடவுள் பிள்ளையின் வும் கூறுவர் . திருவாய்மொழிக்கு கனவிற் கூற பிள்ளை சென்று விக்ரகமூர் ( 5000 ) ப்படி வியாக்கியானம் செய்த த்தியை யெடுத்துக் கும்பாபிஷேகப் பிர வர் . இவர் குமாரர் பிள்ளை லோகாசாரியர் திஷ்டை செய்வித்தனர் . இவர் காலம் நம்