அபிதான சிந்தாமணி

வசிட்டகாமதேனு 1372 பற்றி இப்பெயர் பெற்றனர். இவர் வரு 2. இவர்க்குப் புலியின் கர்ப்பத்தில் ணன் வீட்டிற்கு இரவில் நித்திரை செய்ய வியாக்ரபாதர் முதலிய பத்தொன்பது புத் வேண்டுமென்ற எண்ணத்துடனும் மூன்று சர் பிறந்தனர். இவர் ஒருகாலத்து வை நாள் உபவாசம் இருந்த பசி தீரவேண்டித் கானஸமெனும் மடுவில் தேவரை வருத் தானியத்தைத் திருட வேண்டும் என்ற திய பலினர் எனும் அசுரரை யோகாக்னி எண்ணத்துடனும் வருகையில் அவ்வீட்டு யால் சாம்பராக்கினர். பின் அந்த மடுவில் நாய் தன் மேல் விழ, அது உறங்கும்படி ஆகாயகங்கையை விழச் செய்தனர். இருக்கு வேதத்தில் சில மந்திரங்களைக் னால் மடு உடையச் சரயுவானது. அவர்க கூறினார். (இருக்கு.) ளிறந்த தேசம் பலினமாயிற்று. (பார். 3. இவர் ஸ்தானு தீர்த்தக் கீழ்கரை அதுசா.) யில் தவஞ்செய்திருந்தார். விச்வாமித்ரர் வசிஷ்டாபவானை தீர்த்தம் - வசிட்டரைக் மேல்கரையில் தவமியற்றினார். விச்வா காண்க. மித்ரர் வசிட்டரைக் கொல்ல எண்ணங் வக-1. வச்சிரன் குமாரன். தாய் சுவதிதி. கொண்டு சரஸ்வதியை நோக்கி வசிட்ட 2. இரண்யரோமன் அல்லது இரண்ய ரைக்கொண்டு வருகவென நதி வசிட்ட ரே தளக்குக் குமாரன். குசத்தீவு ஆண் ரைக்கொண்டுவர மனமில்லாமல் விச்வா டவன். மித்ர கோபத்திற் கஞ்சி வசிட்டரைக் 3. தக்ஷன் பெண், தருமன் தேவி. கொண்டு நிறுத்தி விச்வாமித்திரர் தங்கின குமாரர் அஷ்ட வசுக்கள். கரை இடியச்செய்தது. பின் வசிட்டர் நதி 4. முராசுரன் குமாரன். கண்ணனுடன் யால் இழுத்துக்கொண்டு போகப்பட்டார். பொருது மாண்டவன். இதனால் விச்வாமித்திரர் சாஸ்வதியிடம் 5. இந்திரசாவர்ணி மனுப் புத்திரன். கோபித்து நீ என்னை வஞ்சித்தாயா தலால் நீ 6. பூதச்சோதிசு குமாரன். விருகன் இரத்தத்தைப் பெருக்குக எனச்சபித்தனர். வம்சத்தவன். பின் தீர்த்தஸ்நானத்தின் பொருட்டு வந்த 7. குசன் குமாரன். ருஷிகள் சிவந்த கற்களால் சரஸ்வதி நதி 8. பதிரிகாச்சிரமத்தில் இருந்த நாரா யின் சாபத்தைத் தீர்த்தனர். இது இரத் யண ருஷியின் ஒளியைக் கண்டு மோக்ஷம் தப் பிரவாஹமானபோது தன்னை யுண்டு அடைந்தவன், வந்த ராக்ஷதர் பொருட்டு அருணையாகி 9. அபிசித் குமாரன். புத்திரன் இல் அவர்களின் பாபத்தைப் போக்கிச் சுத்த லாது யாகஞ் செய்ய அதில் அதன் பிறந் ராக்கியது, இதில் இந்திரன் ஸ்நானஞ் தனன். (நந்.) செய்து பிரமகத்தி நீங்கினான். இந்த 10. வசுதேவருக்கு ஸ்ரீதேவியிடம் உதி சரஸ்வதிக்கு வசிட்டாபவானை தீர்த்த த்த குமாரன். மெனப் பெயர். ஸ்தாணு தீர்த்தமெனவும் 11. கலிங்க நாட்டுச் சிங்கபுரத்து அர பெயர். இதில் பலராமர் தீர்த்த யாத்தி சன். (மணிமேகலை) ரையில் ஸ்நானஞ் செய்தனர். இந்திரன் 12. காமரூப நாட்டு அரசன் குமாரன். ஸ்நானஞ்செய்து பிரமகத்தி நீங்கினான். தான் கோயிலுக்குப் போய் ஒரு பொன் (பார - சா.) கண்டெடுத்து அதைக் கோயில் அதிகாரி வசிட்டகாமதேனு - இது வசிட்டரிட கள் கேட்கவும் உதவாமல் தந்தையிடம் மிருந்து உபகரிக்கும் பசு. விஸ்வாமித் கொடுத்தனன். தந்தை பொக்கிஷத்தில் திரன் வசிட்டர் கட்டளையின்றி இதனை வைத்தனன். அதனால் அப்பொருள் முழு வலுவிற் கொண்டுபோக இது தன்னுடலி தும் கள்ளர் கைக்கொள்ள இருவரும் நர லிருந்து பலவீரரைப் பிறப்பித்து அவ கம் அடைந்தனர். னது சேனையைக் கொன்று விச்வாமித் 13. கிருதி குமாரன். தேவி கிரியை. திரன் தவத்தனாதற்குக் காரணமானது, சேதி தேசாதிபதி. இவன் தவத்திற்கு (இசா - பால.) மெச்சி இந்திரன் ஒரு விமானத்தைக் வசிஷ்டர் - 1. வரிஷ்டன். எல்லாரினுஞ் கொடுக்க அதில் ஏறி இவன் நினைத்த சிறந்தவன். இதில் (ரி.) சியாக மாறியது. இடம் சென்றதனால் இவனுக்கு உபரிசா சப்தருஷி மண்டலத்தில் வசிப்பதால் வஸு என்று பெயர் வந்தது. இந்திரன் இப்பெயர் பெற்றார். இவனுக்கு வாடாத வைஜயந்தி மாலையை
வசிட்டகாமதேனு 1372 பற்றி இப்பெயர் பெற்றனர் . இவர் வரு 2. இவர்க்குப் புலியின் கர்ப்பத்தில் ணன் வீட்டிற்கு இரவில் நித்திரை செய்ய வியாக்ரபாதர் முதலிய பத்தொன்பது புத் வேண்டுமென்ற எண்ணத்துடனும் மூன்று சர் பிறந்தனர் . இவர் ஒருகாலத்து வை நாள் உபவாசம் இருந்த பசி தீரவேண்டித் கானஸமெனும் மடுவில் தேவரை வருத் தானியத்தைத் திருட வேண்டும் என்ற திய பலினர் எனும் அசுரரை யோகாக்னி எண்ணத்துடனும் வருகையில் அவ்வீட்டு யால் சாம்பராக்கினர் . பின் அந்த மடுவில் நாய் தன் மேல் விழ அது உறங்கும்படி ஆகாயகங்கையை விழச் செய்தனர் . இருக்கு வேதத்தில் சில மந்திரங்களைக் னால் மடு உடையச் சரயுவானது . அவர்க கூறினார் . ( இருக்கு . ) ளிறந்த தேசம் பலினமாயிற்று . ( பார் . 3. இவர் ஸ்தானு தீர்த்தக் கீழ்கரை அதுசா . ) யில் தவஞ்செய்திருந்தார் . விச்வாமித்ரர் வசிஷ்டாபவானை தீர்த்தம் - வசிட்டரைக் மேல்கரையில் தவமியற்றினார் . விச்வா காண்க . மித்ரர் வசிட்டரைக் கொல்ல எண்ணங் வக -1 . வச்சிரன் குமாரன் . தாய் சுவதிதி . கொண்டு சரஸ்வதியை நோக்கி வசிட்ட 2. இரண்யரோமன் அல்லது இரண்ய ரைக்கொண்டு வருகவென நதி வசிட்ட ரே தளக்குக் குமாரன் . குசத்தீவு ஆண் ரைக்கொண்டுவர மனமில்லாமல் விச்வா டவன் . மித்ர கோபத்திற் கஞ்சி வசிட்டரைக் 3. தக்ஷன் பெண் தருமன் தேவி . கொண்டு நிறுத்தி விச்வாமித்திரர் தங்கின குமாரர் அஷ்ட வசுக்கள் . கரை இடியச்செய்தது . பின் வசிட்டர் நதி 4. முராசுரன் குமாரன் . கண்ணனுடன் யால் இழுத்துக்கொண்டு போகப்பட்டார் . பொருது மாண்டவன் . இதனால் விச்வாமித்திரர் சாஸ்வதியிடம் 5. இந்திரசாவர்ணி மனுப் புத்திரன் . கோபித்து நீ என்னை வஞ்சித்தாயா தலால் நீ 6. பூதச்சோதிசு குமாரன் . விருகன் இரத்தத்தைப் பெருக்குக எனச்சபித்தனர் . வம்சத்தவன் . பின் தீர்த்தஸ்நானத்தின் பொருட்டு வந்த 7. குசன் குமாரன் . ருஷிகள் சிவந்த கற்களால் சரஸ்வதி நதி 8. பதிரிகாச்சிரமத்தில் இருந்த நாரா யின் சாபத்தைத் தீர்த்தனர் . இது இரத் யண ருஷியின் ஒளியைக் கண்டு மோக்ஷம் தப் பிரவாஹமானபோது தன்னை யுண்டு அடைந்தவன் வந்த ராக்ஷதர் பொருட்டு அருணையாகி 9. அபிசித் குமாரன் . புத்திரன் இல் அவர்களின் பாபத்தைப் போக்கிச் சுத்த லாது யாகஞ் செய்ய அதில் அதன் பிறந் ராக்கியது இதில் இந்திரன் ஸ்நானஞ் தனன் . ( நந் . ) செய்து பிரமகத்தி நீங்கினான் . இந்த 10. வசுதேவருக்கு ஸ்ரீதேவியிடம் உதி சரஸ்வதிக்கு வசிட்டாபவானை தீர்த்த த்த குமாரன் . மெனப் பெயர் . ஸ்தாணு தீர்த்தமெனவும் 11. கலிங்க நாட்டுச் சிங்கபுரத்து அர பெயர் . இதில் பலராமர் தீர்த்த யாத்தி சன் . ( மணிமேகலை ) ரையில் ஸ்நானஞ் செய்தனர் . இந்திரன் 12. காமரூப நாட்டு அரசன் குமாரன் . ஸ்நானஞ்செய்து பிரமகத்தி நீங்கினான் . தான் கோயிலுக்குப் போய் ஒரு பொன் ( பார - சா . ) கண்டெடுத்து அதைக் கோயில் அதிகாரி வசிட்டகாமதேனு - இது வசிட்டரிட கள் கேட்கவும் உதவாமல் தந்தையிடம் மிருந்து உபகரிக்கும் பசு . விஸ்வாமித் கொடுத்தனன் . தந்தை பொக்கிஷத்தில் திரன் வசிட்டர் கட்டளையின்றி இதனை வைத்தனன் . அதனால் அப்பொருள் முழு வலுவிற் கொண்டுபோக இது தன்னுடலி தும் கள்ளர் கைக்கொள்ள இருவரும் நர லிருந்து பலவீரரைப் பிறப்பித்து அவ கம் அடைந்தனர் . னது சேனையைக் கொன்று விச்வாமித் 13. கிருதி குமாரன் . தேவி கிரியை . திரன் தவத்தனாதற்குக் காரணமானது சேதி தேசாதிபதி . இவன் தவத்திற்கு ( இசா - பால . ) மெச்சி இந்திரன் ஒரு விமானத்தைக் வசிஷ்டர் - 1. வரிஷ்டன் . எல்லாரினுஞ் கொடுக்க அதில் ஏறி இவன் நினைத்த சிறந்தவன் . இதில் ( ரி . ) சியாக மாறியது . இடம் சென்றதனால் இவனுக்கு உபரிசா சப்தருஷி மண்டலத்தில் வசிப்பதால் வஸு என்று பெயர் வந்தது . இந்திரன் இப்பெயர் பெற்றார் . இவனுக்கு வாடாத வைஜயந்தி மாலையை