அபிதான சிந்தாமணி

வசமனசு 1368 வங்கம் என்று சுவதும், சந்திரனுக்கு உரு வதும், சனிக்கு கூறினர். இந்திரன் பிரமன் இடத்தும், அ-வதும், இராகுவுக்கு - உக வதும், கேது பிரமன் விஷ்ணு மூர்த்தி இடமும், விஷ்ணு வுக்கு - உக-வது நட்சத்திரமும் லத்தை சிவமூர்த்தி இடமும் குறைகூறச் சிவ யென்று சொல்லப்படும். இதில் சூரியன் . மூர்த்தி தவஞ்செய்யும் இவரிடம் மன்ம அங்காரகன் - சனி - ரா - கேது - இந்த கு தனை ஏவ மன்மதன் பெண் உருக்கொண்டு பேரும் பாபக்கிரகங்களாகையால் இவர்க தவஞ்செய்யும் இருடியின் நிலைகெடுக்க ளுடைய லத்தையுண்டாகிய நட்சத்திரங் இருடி கோபித்து மன்மதன் என உணர் சளிலே சுபகாரியங்கள் செய்யக்கூடாது. ந்து நீ சிவமூர்த்தியின் தீவிழியால் சிதைக எனச் சாபம் இட மன்மதன் உற்றது கூற முனிவர் கோபம் தணிந்து இரதியால் அவ் வுருப்பெற அநுக்கிரகித்துத் திருக்கைலை யடைந்து சிவமூர்த்தியைப் பணியச் சிவ வகமானசு - மகாசாலன் குமாரன். இவன் மூர்த்தி மணிமுதலிய இலாது உலகம் குமாரன் உசீநரன். வருந்து தலால் அதனை நீக்க உன்னை வரு வகலைபீடம் - சத்திபீடங்களில் ஒன்று. வித்தனம் என, கட்டளை ஏற்றுச் சிவமூர்த் வதந்து - சானச்சுருதிக்கு நண்பன். தியை நோக்கிச் சுவாமி அடியேன் புத்தி வகுளமாலிகை - திருவேங்கடத்தில் ஸ்ரீகி ரர்களைத் தருப்பையாற் சிருட்டிப்பன் வாசனுக்குத் தளிகை செய்து அளித்துக் எனச் சிவமூர்த்தி இது பிரமசிருட்டிக்கு கட்டளைப்படி சுவாமி புட்கரணிக்கு இடம் மாறு ஆம் ஆதலால் உன் மரபுக்கு ஏற்ற ஆனவள். இவளே பதுமினிக்கும். பெரு கன்னியை மணந்து அவளால் மரபு தழைக் மாளுக்கும் தூது சென்றவள். கச் செய்க உமையை நோக்கி வகுளாபரணர் நம்மாழ்வாருக்கு ஒரு அவள் திருக்காத்து இருந்த மலரில் பெயர். ஒன்றைப் பெண் உருவாக்கித் தந்தனர். வதளை - உத்தமன் பாரி. இவன் கணவனை இருடி அவளை மணந்து அவளுடன் ஆயி வெறுத்துச் சாலபோதகன் என்னும் நாக ரம் தருப்பை முடிந்து பிரம தேவரால் ராஜனால் நாகலோகத்திற்குக் கொண்டு வேள்வி செய்வித்து ஆயிரம் ஆகுதி செய் போகப்பட்டு மீண்டும் கணவனை அடைந் வித்து அக்னியை நோக்கி ஆயிரம் புதல் தவள். வரை வேண்ட அவ்வகை அக்னிதேவன் வக்கிரதுண்டர் - இவர்க்கு ஐந்து சிரம் பத் பிரசாதிக்கப் பெற்றுத் திரிமூர்த்திகளால் துக்கை. இவர் துராசாரனைக் கொன்று வாழ்த்தப் பெற்றவன். இவன் வைசிய அவனைக் காலில் மிதித்து எந்நாளும் குல முதல்வன், இக்கோத்திரத்தார்க்குப் இருக்க வரம் அளித்தவர். இவர்க்கு உடு புல்வேழொன், புல்விகிழான், புல்விேெவட் ண்டி விநாயகர் என்றும் பெயர். ஒருகற் இழான், நாணல்கிழான், வக்குவர் பூவால் பத்தில் திரிமூர்த்திகளைத் தமது உதித்தமையால் புஷ்ப வாணிபர் , பிரமன் கையால் எடுத்து விழுங்கி விராட்டுருவாய் வேள்வியில் உதித்தமையால் வேள்விமிண் பின்றவர். டன், வேள்விகிழான், வேள்வி வேட்டன் வக்ரதுவாரம் - இது ஒரு பர்வதம். (பா, சா.) என்று பெயர் பெற்று இவர்கள் குபேர வக்கிரபாலன் சூரபன்மன் மந்திரி. னால் உலகம் எல்லாம் பரவினர். (வைசிய வக்கிரயோதி-விப்பிரசித்தியின் குமாரன். புராணம்.) அசுரன். வக்ராசுரன் - ஒரு அசுரன், சத்தியால் வகீரன் - அநிருத்தன் புத்ரன். கொல்லப்பட்டவன். வக்கிரன் - 1. துல்யவக்கிரனைக் காண்க. யயாதியின் பேரன், 2. ஒரு அசுரன், வங்கம் -1. இது கீழ் வங்காள இராஜ்யம். 3. சுசீந்திரத்தின் மருத்துமலையில் இஷ் இத் தேசத்தவர் பேசும்பாஷை வங்கம்; டசித்தி அடைந்த ஒரு சூத்திரன். இத்தேசத்தை ஆண்டவன் வங்கன், அவ வக்குவமகருஷி பிரமதேவரின் தொடை னால் இராஜ்யத்திற்குப் பெயர் உண்டா யிற் பிறந்து தவம் இயற்றினர். இவர் யிற்று. இலாது உலகம் நவமணிபெய இயலாது 2. ஒரு தேயம் (சூளா.) வருந்துகையில் தேவர் இந்திரனிடம் கறை 3 The Province of Bengal. . வக்னி
வசமனசு 1368 வங்கம் என்று சுவதும் சந்திரனுக்கு உரு வதும் சனிக்கு கூறினர் . இந்திரன் பிரமன் இடத்தும் - வதும் இராகுவுக்கு - உக வதும் கேது பிரமன் விஷ்ணு மூர்த்தி இடமும் விஷ்ணு வுக்கு - உக - வது நட்சத்திரமும் லத்தை சிவமூர்த்தி இடமும் குறைகூறச் சிவ யென்று சொல்லப்படும் . இதில் சூரியன் . மூர்த்தி தவஞ்செய்யும் இவரிடம் மன்ம அங்காரகன் - சனி - ரா - கேது - இந்த கு தனை ஏவ மன்மதன் பெண் உருக்கொண்டு பேரும் பாபக்கிரகங்களாகையால் இவர்க தவஞ்செய்யும் இருடியின் நிலைகெடுக்க ளுடைய லத்தையுண்டாகிய நட்சத்திரங் இருடி கோபித்து மன்மதன் என உணர் சளிலே சுபகாரியங்கள் செய்யக்கூடாது . ந்து நீ சிவமூர்த்தியின் தீவிழியால் சிதைக எனச் சாபம் இட மன்மதன் உற்றது கூற முனிவர் கோபம் தணிந்து இரதியால் அவ் வுருப்பெற அநுக்கிரகித்துத் திருக்கைலை யடைந்து சிவமூர்த்தியைப் பணியச் சிவ வகமானசு - மகாசாலன் குமாரன் . இவன் மூர்த்தி மணிமுதலிய இலாது உலகம் குமாரன் உசீநரன் . வருந்து தலால் அதனை நீக்க உன்னை வரு வகலைபீடம் - சத்திபீடங்களில் ஒன்று . வித்தனம் என கட்டளை ஏற்றுச் சிவமூர்த் வதந்து - சானச்சுருதிக்கு நண்பன் . தியை நோக்கிச் சுவாமி அடியேன் புத்தி வகுளமாலிகை - திருவேங்கடத்தில் ஸ்ரீகி ரர்களைத் தருப்பையாற் சிருட்டிப்பன் வாசனுக்குத் தளிகை செய்து அளித்துக் எனச் சிவமூர்த்தி இது பிரமசிருட்டிக்கு கட்டளைப்படி சுவாமி புட்கரணிக்கு இடம் மாறு ஆம் ஆதலால் உன் மரபுக்கு ஏற்ற ஆனவள் . இவளே பதுமினிக்கும் . பெரு கன்னியை மணந்து அவளால் மரபு தழைக் மாளுக்கும் தூது சென்றவள் . கச் செய்க உமையை நோக்கி வகுளாபரணர் நம்மாழ்வாருக்கு ஒரு அவள் திருக்காத்து இருந்த மலரில் பெயர் . ஒன்றைப் பெண் உருவாக்கித் தந்தனர் . வதளை - உத்தமன் பாரி . இவன் கணவனை இருடி அவளை மணந்து அவளுடன் ஆயி வெறுத்துச் சாலபோதகன் என்னும் நாக ரம் தருப்பை முடிந்து பிரம தேவரால் ராஜனால் நாகலோகத்திற்குக் கொண்டு வேள்வி செய்வித்து ஆயிரம் ஆகுதி செய் போகப்பட்டு மீண்டும் கணவனை அடைந் வித்து அக்னியை நோக்கி ஆயிரம் புதல் தவள் . வரை வேண்ட அவ்வகை அக்னிதேவன் வக்கிரதுண்டர் - இவர்க்கு ஐந்து சிரம் பத் பிரசாதிக்கப் பெற்றுத் திரிமூர்த்திகளால் துக்கை . இவர் துராசாரனைக் கொன்று வாழ்த்தப் பெற்றவன் . இவன் வைசிய அவனைக் காலில் மிதித்து எந்நாளும் குல முதல்வன் இக்கோத்திரத்தார்க்குப் இருக்க வரம் அளித்தவர் . இவர்க்கு உடு புல்வேழொன் புல்விகிழான் புல்விேெவட் ண்டி விநாயகர் என்றும் பெயர் . ஒருகற் இழான் நாணல்கிழான் வக்குவர் பூவால் பத்தில் திரிமூர்த்திகளைத் தமது உதித்தமையால் புஷ்ப வாணிபர் பிரமன் கையால் எடுத்து விழுங்கி விராட்டுருவாய் வேள்வியில் உதித்தமையால் வேள்விமிண் பின்றவர் . டன் வேள்விகிழான் வேள்வி வேட்டன் வக்ரதுவாரம் - இது ஒரு பர்வதம் . ( பா சா . ) என்று பெயர் பெற்று இவர்கள் குபேர வக்கிரபாலன் சூரபன்மன் மந்திரி . னால் உலகம் எல்லாம் பரவினர் . ( வைசிய வக்கிரயோதி - விப்பிரசித்தியின் குமாரன் . புராணம் . ) அசுரன் . வக்ராசுரன் - ஒரு அசுரன் சத்தியால் வகீரன் - அநிருத்தன் புத்ரன் . கொல்லப்பட்டவன் . வக்கிரன் - 1. துல்யவக்கிரனைக் காண்க . யயாதியின் பேரன் 2. ஒரு அசுரன் வங்கம் -1 . இது கீழ் வங்காள இராஜ்யம் . 3. சுசீந்திரத்தின் மருத்துமலையில் இஷ் இத் தேசத்தவர் பேசும்பாஷை வங்கம் ; டசித்தி அடைந்த ஒரு சூத்திரன் . இத்தேசத்தை ஆண்டவன் வங்கன் அவ வக்குவமகருஷி பிரமதேவரின் தொடை னால் இராஜ்யத்திற்குப் பெயர் உண்டா யிற் பிறந்து தவம் இயற்றினர் . இவர் யிற்று . இலாது உலகம் நவமணிபெய இயலாது 2. ஒரு தேயம் ( சூளா . ) வருந்துகையில் தேவர் இந்திரனிடம் கறை 3 The Province of Bengal . . வக்னி