அபிதான சிந்தாமணி

பின்னும் யோக்வதி 1365 -- யோகினியறிதல் கண்டம், சூலம், வியாசாதம், வச்சிரம் யோகிதாசன் திருவரங்கத்திருந்த ஒரு வி தீபாதம், பரீகம், வைதிருதி என்னும் குட்டநோயாளி, இவன் முதலாழ்வார்கள் ஒன்பதும் அன்றி மற்றவை நல்லன. அருளால் குட்டங்கி அரசகுமாரத்தி இவற்றுள்ளும் கம்பத்தின் மூன்றும், குலத் களை மணந்து இன்பமுற்றவன். தில் ஐந்தும், கண்டத்திலும் அதிகண்டத் யோகினி -- ஒரு பெண்தேவதை, இவள் நிர் திலும் ஆறும். வியாகாதத்தில் ஒன்பது வாணி; விரிந்த கேசமும், தேகமுழுதும் நாழிகையும் கழித்துநின்ற நாழிகையும் ஆம். வெண்ணீற்றுப் பூச்சும், மங்கலா பரண யோகவதி - ஞானசு தரிசனன் தேவி. இவள் மின்றிச் சங்காபரணமும், கையில் வெறித்த கணவன் அதி திபூசைசெய்யும்படி சொன் கபாலமும், தீரா அமங்கலான சிவந்த னசொல் தவறாமல் விருந்தாய்வந்த வேதிய வர்ணமும், உடையவள். இவளுக்கு முன் னாகிய யமனுட னிசைந்திருக்கப் புருஷன் னும், இடப்புறமும் ஆகாது. கண்டு களித்தவன். இதையறிந்த யமன் வலப்புறமும் நன்றாம். ஆகாயம், பூமி அவனைப் புகழ்ந்து இருவருக்கும் யமவாத மத்திமம், யோகினியறிதல் - சுக்லபக்ஷம் னையிலாது நற்பத மீந்து யோகவதியை பிரதமை முதல் இஷ்டதின திதி வரையில் நீ உன் புருஷனுக்குப் பெண்ணுருவுட எண்ணிவந்த தொகையைப் பத்தால் வகு னிருந்து உலகோர் பாபத்தை நீக்க வேக த்த மிச்சம் (க)க்கு கிழக்கு, (உ)க்கு வதியாயிருக்கவென வரம்பெற்ற கற்பரசி. வடக்கு, (ங)க்கு தென்தெற்கு, (ச)க்கு இவளைப் புணர்ந்ததாக இவிங்கபுராணங் தென்மேற்கு, (இ)க்கு தெற்கு, (சு)க்கு கூறவில்லை. உடன்பட்டதே சாலும் எனக் மேற்கு, (எ)க்கு வடமேற்கு, (அ)க்கு கூறியுள்ளது. வடகிழக்கு, (க)க்கு ஆகாசம், (கா)க்கு யோக வுற்பவம் அசுவநி முதல் ஆதித்த பூமி. வழக்கு, சூது, யுத்தம், யாத்திரை, னின்ற நாள்ளவு மெண்ணிச் சந்திரனின்ற இவற்றிற்கு யோகினி பார்க்க வேண்டி நாளையுங் கூட்டி இதிலொன்று கழித்தால் யது பிரதானம். நின்றதொகை நித்யயோகமாம், பரிகத்தில் யோகினிகள் ஒருவித மயக்குஞ்சத்திகள். பின்னரை சுபகன்மங்களுக்காம். இவர்கள் (கச) கோடியர். இவர்களைச் சிவ யோகவொழக்கம் - (அ) இயமம், நியமம், மூர்த்தி சங்கரித்தனர். அவர்களுட் சிலர் இருப்பு, உயிர்நிலை, மனவொடுக்கம், காளியிட மேவல் செய்திருக்கின் றனர். தாரணை, தியானம், சமாதி என்பன. அவர்கள் (சுச) வர் திவ்யயோகி, யோகன்- யமனுக்குக் கிரியையிட முதித்த யோகி, சித்தயோகி, கணேஸ்வரி, பிரேதா குமாரன். சிபிகினி, காளராத்திரி, நிசாசரி, ஜங்காரி, யோகா - நவசத்திகளில் ஒருத்தி. ஊர்த்துவவே தாளி, பிசாசி, பூதடாமரி, யோகாங்கன் - சுப்பிரதீபனைக் காண்க. ஊர்த்துவகேசி, விரூபாக்ஷி, சுஷ்காங்கி, யோகாசனம் (20) - (க), பத்மம், (உ) நரபோஜனி, ராக்ஷசி, கோசாக்தாக்ஷி, ஸ்வஸ்திகம், (கூ) கோமுகம், (ச) விசதம், விஸ்வரூபி, பயங்கரி, வீரகௌமாரி, கீச (ரு) சூசிதம், (சு) ஏகபாதம், (எ) குக்குடம், ண்டி, வராகி, முண்ட தாரிணி, பிராமரி, (அ) வீரம், (க) பத்ராயனம், (க0) கூர்மம், ருத்ரவே தாளி, பீஷ்கரி, திரிபுராந்தகி, (கக) விமலம், (கஉ) தண்டம், (கூ) பிண் பைரவி, துவம்சனி, குரோதி, துர்முகி, டம், (கச) கோகர்ணம், (கடு) சிம்மாசனம், பிரேதவாகினி, கட்வாங்கி, தீர்க்கலம் (கச) விருத்தம், (கஎ) கடிசம், (கச) கசாஸ் போஷ்டி; மாலினி, மந்திரயோகினி, யம், (கக) கசகர்ணிகம், (20) சுகாசனம், காலாக்னி, கிறாமணி, சக்ரி, கங்காளி, என்பனவாம். இவற்றின் கிரியை முதலிய புவனேச்வரி, பட்காரி, வீரபத்ரேசி, சம் வற்றைப் பெருநூல்களிற் காண்க. ராணி, கலகப்பிரியை, கண்டகி, நாடகி, யோகாசாரம் - ஒருமதம். சௌத்திராந்திக மாரி, எமதூதி, கராளினி, கௌசிகி, மர்த் னிற் சிறிதுவேறுபட்ட பௌத்தம். அறிவு தனி, எக்ஷி, ரோமஜங்கி, பிரஹாரிணி, அரூபம் என்றும் பிரபஞ்சம் பொய் என் சகஸ்ராக்ஷி, காமலோலா, காக தமிஷ்டிரி, றும் கூறும். போதம் சலத்தில் வெள்ளம் அதோமுகி, தூர்சடி, கோரி, போலவும், மருந்து எண்ணெயிலூறிப் பலி கபாலி, விஷலங்கினி. ப்பதுபோலவும் பலிக்கும் என்பர். இது யோகினியறிதல் - சுக்கிலபடிம் பிரதமை, பௌத்தமத வேறுபாடு, (தத்துவநிஜாம்). ஏகாதசி, கிருஷ்ணபக்ஷம் சஷ்டி-கிழக்கு. மகா விகடி,
பின்னும் யோக்வதி 1365 -- யோகினியறிதல் கண்டம் சூலம் வியாசாதம் வச்சிரம் யோகிதாசன் திருவரங்கத்திருந்த ஒரு வி தீபாதம் பரீகம் வைதிருதி என்னும் குட்டநோயாளி இவன் முதலாழ்வார்கள் ஒன்பதும் அன்றி மற்றவை நல்லன . அருளால் குட்டங்கி அரசகுமாரத்தி இவற்றுள்ளும் கம்பத்தின் மூன்றும் குலத் களை மணந்து இன்பமுற்றவன் . தில் ஐந்தும் கண்டத்திலும் அதிகண்டத் யோகினி -- ஒரு பெண்தேவதை இவள் நிர் திலும் ஆறும் . வியாகாதத்தில் ஒன்பது வாணி ; விரிந்த கேசமும் தேகமுழுதும் நாழிகையும் கழித்துநின்ற நாழிகையும் ஆம் . வெண்ணீற்றுப் பூச்சும் மங்கலா பரண யோகவதி - ஞானசு தரிசனன் தேவி . இவள் மின்றிச் சங்காபரணமும் கையில் வெறித்த கணவன் அதி திபூசைசெய்யும்படி சொன் கபாலமும் தீரா அமங்கலான சிவந்த னசொல் தவறாமல் விருந்தாய்வந்த வேதிய வர்ணமும் உடையவள் . இவளுக்கு முன் னாகிய யமனுட னிசைந்திருக்கப் புருஷன் னும் இடப்புறமும் ஆகாது . கண்டு களித்தவன் . இதையறிந்த யமன் வலப்புறமும் நன்றாம் . ஆகாயம் பூமி அவனைப் புகழ்ந்து இருவருக்கும் யமவாத மத்திமம் யோகினியறிதல் - சுக்லபக்ஷம் னையிலாது நற்பத மீந்து யோகவதியை பிரதமை முதல் இஷ்டதின திதி வரையில் நீ உன் புருஷனுக்குப் பெண்ணுருவுட எண்ணிவந்த தொகையைப் பத்தால் வகு னிருந்து உலகோர் பாபத்தை நீக்க வேக த்த மிச்சம் ( ) க்கு கிழக்கு ( ) க்கு வதியாயிருக்கவென வரம்பெற்ற கற்பரசி . வடக்கு ( ) க்கு தென்தெற்கு ( ) க்கு இவளைப் புணர்ந்ததாக இவிங்கபுராணங் தென்மேற்கு ( ) க்கு தெற்கு ( சு ) க்கு கூறவில்லை . உடன்பட்டதே சாலும் எனக் மேற்கு ( ) க்கு வடமேற்கு ( ) க்கு கூறியுள்ளது . வடகிழக்கு ( ) க்கு ஆகாசம் ( கா ) க்கு யோக வுற்பவம் அசுவநி முதல் ஆதித்த பூமி . வழக்கு சூது யுத்தம் யாத்திரை னின்ற நாள்ளவு மெண்ணிச் சந்திரனின்ற இவற்றிற்கு யோகினி பார்க்க வேண்டி நாளையுங் கூட்டி இதிலொன்று கழித்தால் யது பிரதானம் . நின்றதொகை நித்யயோகமாம் பரிகத்தில் யோகினிகள் ஒருவித மயக்குஞ்சத்திகள் . பின்னரை சுபகன்மங்களுக்காம் . இவர்கள் ( கச ) கோடியர் . இவர்களைச் சிவ யோகவொழக்கம் - ( ) இயமம் நியமம் மூர்த்தி சங்கரித்தனர் . அவர்களுட் சிலர் இருப்பு உயிர்நிலை மனவொடுக்கம் காளியிட மேவல் செய்திருக்கின் றனர் . தாரணை தியானம் சமாதி என்பன . அவர்கள் ( சுச ) வர் திவ்யயோகி யோகன் யமனுக்குக் கிரியையிட முதித்த யோகி சித்தயோகி கணேஸ்வரி பிரேதா குமாரன் . சிபிகினி காளராத்திரி நிசாசரி ஜங்காரி யோகா - நவசத்திகளில் ஒருத்தி . ஊர்த்துவவே தாளி பிசாசி பூதடாமரி யோகாங்கன் - சுப்பிரதீபனைக் காண்க . ஊர்த்துவகேசி விரூபாக்ஷி சுஷ்காங்கி யோகாசனம் ( 20 ) - ( ) பத்மம் ( ) நரபோஜனி ராக்ஷசி கோசாக்தாக்ஷி ஸ்வஸ்திகம் ( கூ ) கோமுகம் ( ) விசதம் விஸ்வரூபி பயங்கரி வீரகௌமாரி கீச ( ரு ) சூசிதம் ( சு ) ஏகபாதம் ( ) குக்குடம் ண்டி வராகி முண்ட தாரிணி பிராமரி ( ) வீரம் ( ) பத்ராயனம் ( 0 ) கூர்மம் ருத்ரவே தாளி பீஷ்கரி திரிபுராந்தகி ( கக ) விமலம் ( கஉ ) தண்டம் ( கூ ) பிண் பைரவி துவம்சனி குரோதி துர்முகி டம் ( கச ) கோகர்ணம் ( கடு ) சிம்மாசனம் பிரேதவாகினி கட்வாங்கி தீர்க்கலம் ( கச ) விருத்தம் ( கஎ ) கடிசம் ( கச ) கசாஸ் போஷ்டி ; மாலினி மந்திரயோகினி யம் ( கக ) கசகர்ணிகம் ( 20 ) சுகாசனம் காலாக்னி கிறாமணி சக்ரி கங்காளி என்பனவாம் . இவற்றின் கிரியை முதலிய புவனேச்வரி பட்காரி வீரபத்ரேசி சம் வற்றைப் பெருநூல்களிற் காண்க . ராணி கலகப்பிரியை கண்டகி நாடகி யோகாசாரம் - ஒருமதம் . சௌத்திராந்திக மாரி எமதூதி கராளினி கௌசிகி மர்த் னிற் சிறிதுவேறுபட்ட பௌத்தம் . அறிவு தனி எக்ஷி ரோமஜங்கி பிரஹாரிணி அரூபம் என்றும் பிரபஞ்சம் பொய் என் சகஸ்ராக்ஷி காமலோலா காக தமிஷ்டிரி றும் கூறும் . போதம் சலத்தில் வெள்ளம் அதோமுகி தூர்சடி கோரி போலவும் மருந்து எண்ணெயிலூறிப் பலி கபாலி விஷலங்கினி . ப்பதுபோலவும் பலிக்கும் என்பர் . இது யோகினியறிதல் - சுக்கிலபடிம் பிரதமை பௌத்தமத வேறுபாடு ( தத்துவநிஜாம் ) . ஏகாதசி கிருஷ்ணபக்ஷம் சஷ்டி - கிழக்கு . மகா விகடி