அபிதான சிந்தாமணி

யூதாசித் 1882 யுவனாசுவன் . வன, மாய் ரிஷிகளால் பிரிக்கப்பட்டது. அதர் யுதிஷ்டிரன் தருமராஜனுக்கு ஒரு பெயர். மம் விருத்தியாயிற்று, இந்த யுகக்கடை யுத்ததருமம் யுத்தத்தில் புறங்கொடாது யில் கலியு 5 தர்மம் ஆரம்பித்தது. கலியுக போர்செய்வோர் சுவர்க்கத்தை அடைவர். தர்மம், ஹிம்சை, சௌர்யம், நிறுத்தம், ஓராயுதத்தை மற்றோர் ஆயுதமாகக்காட்டி மாயாதிகள் முதலியன விருத்தியாய், யும், கர்ணிகார பாணங்கள் நுனியில் தபங்கள் க்ஷணித்துத் தர்மசொரூபம் அழி விஷந்தடவிய பாணங்கள், நெருப்பில் யும் சொற்கள் சித்தியாகா. மனிதர்கள் காய்ச்சிய பாணங்கள் இவைகளைப் பிர எந்தக் காலத்திலும் மோகத்தில் அழுந்து யோகிக்காமலும் இரதத்தைவிட்டுப் பூமி வர். பசி, தாகம், மழையின்மை, தேசவிப் யில் இறங்கினவன், பேடி, அஞ்சலி செய் ரீதம், எக்காலத்திலும் உண்டாம். சாஸ்தி தவன், தலைமயிரை அவிழ்த்துக்கொண் சப்பிரமாணம் லோபிக்கும், மனிதர் கரு டிருப்பவன், குந்திக்கொண்டிருப்பவன். விலும், சிலர் பால்ய யௌவன கௌமார அபயமென்று சொன்னவன், தூங்குகிற பருவத்திலும் அல்ப தேஜஸ் உள்ளவர்க வன், சந்தோஷமில்லா தவன், வஸ்திரமில் ளாய் இறப்பர். அனர்த்தம், அதர்மம், லாதவன், ஆயு தமில்லா தவன், எதிர்க்காத கோபம், விரதலோபம் இவற்றால் பாபம் சண்டையைப் பார்ப்பவன், மற் அடைவர். பிராமணர் வேதாத்தியயனம் றொருவனோடு சண்டைபோடுபவன், ஆயு எக்யாதிகளை விட்டுச் சூத்திரர்களால் மந்தி தம் ஒடிந்தவன், பிள்ளை முதலியோர் இற ரயோனி சம்பந்திகளாய் இருப்பர். பாஷ த்து விசனப்பபெவன், நன்றாக அடிபட் ண்டிகள் விருத்தியாவர். சிலர் காஷாய டவன், பயந் தவன், புறங்கொடுத்தோடு வஸ்திரம் தரித்துக் காபாலிகளாய்த் தர்ம கிறவன், இவ்வகைக் குணமுடையவர்ச தூஷகர் ஆவர். பிராமணர் வயிற்றின் ளைக் கொல்லக்கூடாது, பொருட்டு வேதவிக்கிரய ஜபதப ஒமாதிக யுத்தியணி - அஃதாவது தனது மர்மத்தை ளைச் செய்வர். சூத்திரர் வேதாத்தியயனம் மறைத்தற்பொருட்டுச் செய்கையாற் பிற செய்ய விரும்புவதே அல்லாமல் தர்மநிரூப ரை வஞ்சித்தலாம். ணஞ்செய்ய ஆரம்பிப்பர். சூத்திரர் வீட்டில் யுபசுலோகர் - திரிவக்கிரையிடம் கிருஷ் பிறந்த கூத்திரியர் அச்வமேதாதி யாகங் ணனுக்குப் பிறந்த குமாரர். நாரதருக்கு களைச் செய்வர். இவ்வகை கலியுக சந்தி மாணாக்கராயிருந்து ஞானிகள் ஆயினர். வரையில் நடக்கும். பிறகு பிரம்ம, ஷத்தி யுயுச்சு திருதராட்டிரனுக்குத் தாசியிடம் ரிய, வைசிய, சூத்திர வருணங்கள் கெட் பிறந்தவன், இவன் தருமர் இராசசூயத் க்ெ கலப்புலும், சூத்திரர் மிலேச்சர் முத தில் மடைப்பள்ளியி லிருந்தவன். இவன் லான அரசர்களை ஜெயிக்க பிருகு குலத் ராக்ஷஸாம்ச முடையவன் தில் பிரமதி என்னும் புருஷன் பிறந்து இப் யுயுதானன் - 1. சத்தியகன் குமாரன். பூமண்டலத்தில் (கூ. (0) வருஷம் சஞ்சரித்து இவன் குமாரன் செயன். அநேக துஷ்டராஜாக்களைக் 2. யாதவ வரசன் சாத்தகி. கங்கை, யமுனை முதலிய மத்தியப்பிர யுவந்திரன் குணி குமரன். தேசத்தில் தங்குவன், பின் ஜனங்கள் அர யுவனசுவன் - 1. (சூ.) சந்திரன் குமாரன். சர் இன்மையால் அந்யோந்ய சலகத்தால் இந்து குமாரன் என்பர். இறப்பர். 2. (சூ.) சோசித் குமாரன். இவன் தனக் யுதாசித் - 1. கேகயதேசாதிபதி. கைகேசி குப் புத்திரரிலாததால் விரக்தியடைந்து யின் சகோதரன். தன் (600) மனைவியருடன் வனமடைய 2, விருஷ்ணியின் இரண்டாங் குமாரன். அங்கு இருடிகள் இந்திரவேள்வி செய்த இவன் குமாரர் சரி, அநமித்திரன். னர். அதில் புத்திரோற்பத்தியினிமித்தம் 3. சுமந்திரன் குமாரன், வைத்திருந்த ஜலத்தைப் பாதியிரவில் அர 4. கோசல நாட்டுச் சத்ருஜித்தின் தாய் சன் தாகத்தால்வருந்த அதனைப் பருகினன், வழிப்பாட்டன். சுதரிசனனைக் காண்க அதனால் சிலகாலம் பொறுத்து யுவனா 5. தசரதபுத்ரனாகிய பரதனுக்கு அம் வலதுபாகத்தைப் பீறிக்கொண்டு மான் ; கிரிவிரச மாண்டவன், குமாரனாகப் பிறந்தனன். இருடிக ள நுக் யுதாயுதாயு - சுதச்சிரவசுவின் குமாரன். கிரகத்தால் அரசன் இறக்கவில்லை, பிறந்த இவன் குமரான் நிர்மித்திரன். குமாரன் பாலுக்கழ இந்திரன் தனது கெடுத்து, சுவன்
யூதாசித் 1882 யுவனாசுவன் . வன மாய் ரிஷிகளால் பிரிக்கப்பட்டது . அதர் யுதிஷ்டிரன் தருமராஜனுக்கு ஒரு பெயர் . மம் விருத்தியாயிற்று இந்த யுகக்கடை யுத்ததருமம் யுத்தத்தில் புறங்கொடாது யில் கலியு 5 தர்மம் ஆரம்பித்தது . கலியுக போர்செய்வோர் சுவர்க்கத்தை அடைவர் . தர்மம் ஹிம்சை சௌர்யம் நிறுத்தம் ஓராயுதத்தை மற்றோர் ஆயுதமாகக்காட்டி மாயாதிகள் முதலியன விருத்தியாய் யும் கர்ணிகார பாணங்கள் நுனியில் தபங்கள் க்ஷணித்துத் தர்மசொரூபம் அழி விஷந்தடவிய பாணங்கள் நெருப்பில் யும் சொற்கள் சித்தியாகா . மனிதர்கள் காய்ச்சிய பாணங்கள் இவைகளைப் பிர எந்தக் காலத்திலும் மோகத்தில் அழுந்து யோகிக்காமலும் இரதத்தைவிட்டுப் பூமி வர் . பசி தாகம் மழையின்மை தேசவிப் யில் இறங்கினவன் பேடி அஞ்சலி செய் ரீதம் எக்காலத்திலும் உண்டாம் . சாஸ்தி தவன் தலைமயிரை அவிழ்த்துக்கொண் சப்பிரமாணம் லோபிக்கும் மனிதர் கரு டிருப்பவன் குந்திக்கொண்டிருப்பவன் . விலும் சிலர் பால்ய யௌவன கௌமார அபயமென்று சொன்னவன் தூங்குகிற பருவத்திலும் அல்ப தேஜஸ் உள்ளவர்க வன் சந்தோஷமில்லா தவன் வஸ்திரமில் ளாய் இறப்பர் . அனர்த்தம் அதர்மம் லாதவன் ஆயு தமில்லா தவன் எதிர்க்காத கோபம் விரதலோபம் இவற்றால் பாபம் சண்டையைப் பார்ப்பவன் மற் அடைவர் . பிராமணர் வேதாத்தியயனம் றொருவனோடு சண்டைபோடுபவன் ஆயு எக்யாதிகளை விட்டுச் சூத்திரர்களால் மந்தி தம் ஒடிந்தவன் பிள்ளை முதலியோர் இற ரயோனி சம்பந்திகளாய் இருப்பர் . பாஷ த்து விசனப்பபெவன் நன்றாக அடிபட் ண்டிகள் விருத்தியாவர் . சிலர் காஷாய டவன் பயந் தவன் புறங்கொடுத்தோடு வஸ்திரம் தரித்துக் காபாலிகளாய்த் தர்ம கிறவன் இவ்வகைக் குணமுடையவர்ச தூஷகர் ஆவர் . பிராமணர் வயிற்றின் ளைக் கொல்லக்கூடாது பொருட்டு வேதவிக்கிரய ஜபதப ஒமாதிக யுத்தியணி - அஃதாவது தனது மர்மத்தை ளைச் செய்வர் . சூத்திரர் வேதாத்தியயனம் மறைத்தற்பொருட்டுச் செய்கையாற் பிற செய்ய விரும்புவதே அல்லாமல் தர்மநிரூப ரை வஞ்சித்தலாம் . ணஞ்செய்ய ஆரம்பிப்பர் . சூத்திரர் வீட்டில் யுபசுலோகர் - திரிவக்கிரையிடம் கிருஷ் பிறந்த கூத்திரியர் அச்வமேதாதி யாகங் ணனுக்குப் பிறந்த குமாரர் . நாரதருக்கு களைச் செய்வர் . இவ்வகை கலியுக சந்தி மாணாக்கராயிருந்து ஞானிகள் ஆயினர் . வரையில் நடக்கும் . பிறகு பிரம்ம ஷத்தி யுயுச்சு திருதராட்டிரனுக்குத் தாசியிடம் ரிய வைசிய சூத்திர வருணங்கள் கெட் பிறந்தவன் இவன் தருமர் இராசசூயத் க்ெ கலப்புலும் சூத்திரர் மிலேச்சர் முத தில் மடைப்பள்ளியி லிருந்தவன் . இவன் லான அரசர்களை ஜெயிக்க பிருகு குலத் ராக்ஷஸாம்ச முடையவன் தில் பிரமதி என்னும் புருஷன் பிறந்து இப் யுயுதானன் - 1. சத்தியகன் குமாரன் . பூமண்டலத்தில் ( கூ . ( 0 ) வருஷம் சஞ்சரித்து இவன் குமாரன் செயன் . அநேக துஷ்டராஜாக்களைக் 2. யாதவ வரசன் சாத்தகி . கங்கை யமுனை முதலிய மத்தியப்பிர யுவந்திரன் குணி குமரன் . தேசத்தில் தங்குவன் பின் ஜனங்கள் அர யுவனசுவன் - 1. ( சூ . ) சந்திரன் குமாரன் . சர் இன்மையால் அந்யோந்ய சலகத்தால் இந்து குமாரன் என்பர் . இறப்பர் . 2. ( சூ . ) சோசித் குமாரன் . இவன் தனக் யுதாசித் - 1. கேகயதேசாதிபதி . கைகேசி குப் புத்திரரிலாததால் விரக்தியடைந்து யின் சகோதரன் . தன் ( 600 ) மனைவியருடன் வனமடைய 2 விருஷ்ணியின் இரண்டாங் குமாரன் . அங்கு இருடிகள் இந்திரவேள்வி செய்த இவன் குமாரர் சரி அநமித்திரன் . னர் . அதில் புத்திரோற்பத்தியினிமித்தம் 3. சுமந்திரன் குமாரன் வைத்திருந்த ஜலத்தைப் பாதியிரவில் அர 4. கோசல நாட்டுச் சத்ருஜித்தின் தாய் சன் தாகத்தால்வருந்த அதனைப் பருகினன் வழிப்பாட்டன் . சுதரிசனனைக் காண்க அதனால் சிலகாலம் பொறுத்து யுவனா 5. தசரதபுத்ரனாகிய பரதனுக்கு அம் வலதுபாகத்தைப் பீறிக்கொண்டு மான் ; கிரிவிரச மாண்டவன் குமாரனாகப் பிறந்தனன் . இருடிக நுக் யுதாயுதாயு - சுதச்சிரவசுவின் குமாரன் . கிரகத்தால் அரசன் இறக்கவில்லை பிறந்த இவன் குமரான் நிர்மித்திரன் . குமாரன் பாலுக்கழ இந்திரன் தனது கெடுத்து சுவன்