அபிதான சிந்தாமணி

யாழ்முரி 1359 யும் பரிமாணம் கினுள் இணை - இரண்டு நரம்பு ; கிளை - யாஜோபயாசர் துருபதனுக்கு ஒரு பெ ஐந்து நரம்பு; பகை - ஆழம், மூன்றும். ண்ணையும் ஒரு புத்திரனையும் பெற யஞ் யாழ் வாசிக்கும் முறையாவது "நல்லிசை ஞஞ் செய்வித்தவர் மடந்தை நல்லெழில் காட்டி, யல்லியம் பங்கயத் தவனினிது படைத்த, தெய்வஞ் யு சான்ற தீஞ்சுவை நல்யாழ், மெய்பெற வணங்கி மேலொடு கீழ்புணர்த், திருகை யுகந்தாம் - நெடுங்காலஞ் சீவித்த ஆமை, யின் வாங்கி யிடவயின் நிறீஇ, மருவிய யுகந்தான் - சதானீகனுக்கு மந்திரி. அவிநயம் மாட்டுதல் கடனே." என்பத யுக பரிமாணம் பிரமனுக்கு ஸ்வமானத் னால் அறிக. தால் (க00) வருஷமாயுள், எவ்வகையென் யாழ்ழரி - திருஞானசம்பந்தசுவாமிகளை னில் நிமிஷம் (கடு) கொண்டது காஷ் திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் கேட்டுக் டை, காஷ்டை (கூ0) கொண்டது கலை, கொள்ளப் பாடியருளிய திருப்பதிகம். கலை (60) கொண்டது முகூர்த்தம், யாளிதத்தன் - இவன் ஒளவைக்குத் தந்தை. முகூர்த்தம் (கூ0) கொண்டது அகோராத் இவனைப் பகவ னெனவும் கூறுவ துண்டு, திரம், அகோராத்திரம் (கரு) கொண்டது இதனை "யாளிகூவற்றூண்டு" எனும் ஞானா பக்ஷம், பக்ஷம் (உ) கொண்டது மாதம், மிர்தச் செய்யுளான் அறிக. மாதம் (சு) கொண்டது அயனம், அயனம் யாயாவார் பிதுர்க்கள். இவர்கள் ஜாத் (உ) கொண்டது வருஷம். இது மனுஷ காரு ருஷி வம்ச பிதுர்க்கள். ஜரத்காரு மாதக்கணக்கு. இனித் தேவமானமாவது ருஷி இங்குமங்கும் அலைந்து திரிகையில் இந்த மனுஷவருஷம் ஒன்று தேவர்களு ஒரு பள்ளத்தில் கீழ் மேலாகத் தொங்கிக் க்கு ஒரு அகோராத்ரம். (நாள்) இவ்வகை கொண்டிருந்த இருடிகளை நோக்கி நீங்கள் பக்ஷம் மாத அயனாதி கண்டுகொள்க. இவ் யார் என, நாங்கள் ஜரத்காரு ருஷியின் வகையில் உத்தராயனம் பகல், தக்ஷணா பிதுர்க்கள், அவ்வம்சத்தில் ஜாத்காரன் யனம் இரவு. இவ்வகைத் தேவவருஷம் மணங்கொள்ளாததினால் வம்சத்திற்கு நாத (க2,000) ஆயின் கிருத, திரேதா, துவா ரில்லா ததினால் இவ்வாறு இருக்கிறோம் பர, கலியென்னுஞ் சதுர்யுகங்களாம். எனக் கேட்டு, ஜாத்காரு தன் பெயருள்ள அவற்றில் கிருதயுகத்திற்கு u (5000), வனை மணப்பதென்னும் விரதப்படி திரேதாயுகத்திற்கு வருஷம் (கூ000), வாஸுகியின் சகோதரி யாகிய ஜரத்கா துவாபாயுகத்திற்கு வருஷம் (2000), கலி ருவை மணந்து ஆஸ்திகரைப்பெறக் களிப் யுகத்திற்கு வருஷம் (5000). இவை திவ்ய படைந்தவர்கள். யுகமாம். இந்தத் திவ்யயுகம் (5000) யானிழகன் சூரபதுமன் கட்டளையால் முறை திரும்பில் பிரமனுக்கு ஒரு இலங்கையாண்ட அரசன், லாம். இதில் (கச) மன்வந்தரம்போம். யானைக்கட்சேய் மாந்தரஞ் சோ லிரும்பொ பின்னும் (கூ0சு எ10000) இவ்வளவு றை - ஒருசோன். குறுங்கோழியூர்க் கிழா மானுஷ வருஷமாயின் ஒரு மன் வந்தாம். ராற் பாடப்பெற்றவன். இவன் பாண்டி இந்தப்பகல் எவ்வளவோ அவ்வளவு சென் யன் தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற றால் ஒரு இரவு. இப்படிப்பட்ட அகோ நெடுஞ்செழியனாற் கட்டுண்டவன். புலத் ராத்ரம் (ஙசு0) கொண்டது பிரமனுக்கு துறை முற்றிய கூடலூர்க் கிழாரால் ஐவ் ஒரு வருஷம், இவ்வருஷம் (500) கொண் குறு நூறு தொகுப்பித்தோன். (ஐங்குறு.) --து பிரமனாயுள். இதில் பூர்வபாகம் 2. ஒரு சேர அரசன். இவன் அரச (60) வருஷம் பூர்வபரார்த்தம் பாத்மகற்ப னும் புலவனும், வள்ளலுமாக இருந்தவன், மெனப்படும். பிற்பாகம் (10) வருஷம் ஐங்குறு நூறு தொகுப்பித்தோன் என்பர். ஓவிதியபரார்த்தம் வராக கற்பம் எனப் இவன் இளஞ்சேரலிரும்பொறைக்கு உற படும். இதில் இப்போது நடப்பது வராக வினன். கற்பம். இவ்வகைப் பிரமனுக்கு இராத் யானைத்தீ தணியாப்பசியை விளைக்கும் திரியானால் ஒரு பிரளயம். இனி மனித ஒருநோய், இதனால் காயசண்டிகை மிகத் அளவை யுகமாவது முன் சொல்லிய துன்புற்றுப் பின் மணிமேகலை யிட்ட உண கணக்குப்படி வருஷங்களாம். இதில் கிருத வால் பசியொழிந்தனள். (மணிமேகலை ) யுகத்திற்கு வருஷம் (சஎ) இலகூத்து
யாழ்முரி 1359 யும் பரிமாணம் கினுள் இணை - இரண்டு நரம்பு ; கிளை - யாஜோபயாசர் துருபதனுக்கு ஒரு பெ ஐந்து நரம்பு ; பகை - ஆழம் மூன்றும் . ண்ணையும் ஒரு புத்திரனையும் பெற யஞ் யாழ் வாசிக்கும் முறையாவது நல்லிசை ஞஞ் செய்வித்தவர் மடந்தை நல்லெழில் காட்டி யல்லியம் பங்கயத் தவனினிது படைத்த தெய்வஞ் யு சான்ற தீஞ்சுவை நல்யாழ் மெய்பெற வணங்கி மேலொடு கீழ்புணர்த் திருகை யுகந்தாம் - நெடுங்காலஞ் சீவித்த ஆமை யின் வாங்கி யிடவயின் நிறீஇ மருவிய யுகந்தான் - சதானீகனுக்கு மந்திரி . அவிநயம் மாட்டுதல் கடனே . என்பத யுக பரிமாணம் பிரமனுக்கு ஸ்வமானத் னால் அறிக . தால் ( 00 ) வருஷமாயுள் எவ்வகையென் யாழ்ழரி - திருஞானசம்பந்தசுவாமிகளை னில் நிமிஷம் ( கடு ) கொண்டது காஷ் திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் கேட்டுக் டை காஷ்டை ( கூ 0 ) கொண்டது கலை கொள்ளப் பாடியருளிய திருப்பதிகம் . கலை ( 60 ) கொண்டது முகூர்த்தம் யாளிதத்தன் - இவன் ஒளவைக்குத் தந்தை . முகூர்த்தம் ( கூ 0 ) கொண்டது அகோராத் இவனைப் பகவ னெனவும் கூறுவ துண்டு திரம் அகோராத்திரம் ( கரு ) கொண்டது இதனை யாளிகூவற்றூண்டு எனும் ஞானா பக்ஷம் பக்ஷம் ( ) கொண்டது மாதம் மிர்தச் செய்யுளான் அறிக . மாதம் ( சு ) கொண்டது அயனம் அயனம் யாயாவார் பிதுர்க்கள் . இவர்கள் ஜாத் ( ) கொண்டது வருஷம் . இது மனுஷ காரு ருஷி வம்ச பிதுர்க்கள் . ஜரத்காரு மாதக்கணக்கு . இனித் தேவமானமாவது ருஷி இங்குமங்கும் அலைந்து திரிகையில் இந்த மனுஷவருஷம் ஒன்று தேவர்களு ஒரு பள்ளத்தில் கீழ் மேலாகத் தொங்கிக் க்கு ஒரு அகோராத்ரம் . ( நாள் ) இவ்வகை கொண்டிருந்த இருடிகளை நோக்கி நீங்கள் பக்ஷம் மாத அயனாதி கண்டுகொள்க . இவ் யார் என நாங்கள் ஜரத்காரு ருஷியின் வகையில் உத்தராயனம் பகல் தக்ஷணா பிதுர்க்கள் அவ்வம்சத்தில் ஜாத்காரன் யனம் இரவு . இவ்வகைத் தேவவருஷம் மணங்கொள்ளாததினால் வம்சத்திற்கு நாத ( 2 ) ஆயின் கிருத திரேதா துவா ரில்லா ததினால் இவ்வாறு இருக்கிறோம் பர கலியென்னுஞ் சதுர்யுகங்களாம் . எனக் கேட்டு ஜாத்காரு தன் பெயருள்ள அவற்றில் கிருதயுகத்திற்கு u ( 5000 ) வனை மணப்பதென்னும் விரதப்படி திரேதாயுகத்திற்கு வருஷம் ( கூ 000 ) வாஸுகியின் சகோதரி யாகிய ஜரத்கா துவாபாயுகத்திற்கு வருஷம் ( 2000 ) கலி ருவை மணந்து ஆஸ்திகரைப்பெறக் களிப் யுகத்திற்கு வருஷம் ( 5000 ) . இவை திவ்ய படைந்தவர்கள் . யுகமாம் . இந்தத் திவ்யயுகம் ( 5000 ) யானிழகன் சூரபதுமன் கட்டளையால் முறை திரும்பில் பிரமனுக்கு ஒரு இலங்கையாண்ட அரசன் லாம் . இதில் ( கச ) மன்வந்தரம்போம் . யானைக்கட்சேய் மாந்தரஞ் சோ லிரும்பொ பின்னும் ( கூ 0 சு 10000 ) இவ்வளவு றை - ஒருசோன் . குறுங்கோழியூர்க் கிழா மானுஷ வருஷமாயின் ஒரு மன் வந்தாம் . ராற் பாடப்பெற்றவன் . இவன் பாண்டி இந்தப்பகல் எவ்வளவோ அவ்வளவு சென் யன் தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற றால் ஒரு இரவு . இப்படிப்பட்ட அகோ நெடுஞ்செழியனாற் கட்டுண்டவன் . புலத் ராத்ரம் ( ஙசு 0 ) கொண்டது பிரமனுக்கு துறை முற்றிய கூடலூர்க் கிழாரால் ஐவ் ஒரு வருஷம் இவ்வருஷம் ( 500 ) கொண் குறு நூறு தொகுப்பித்தோன் . ( ஐங்குறு . ) --து பிரமனாயுள் . இதில் பூர்வபாகம் 2. ஒரு சேர அரசன் . இவன் அரச ( 60 ) வருஷம் பூர்வபரார்த்தம் பாத்மகற்ப னும் புலவனும் வள்ளலுமாக இருந்தவன் மெனப்படும் . பிற்பாகம் ( 10 ) வருஷம் ஐங்குறு நூறு தொகுப்பித்தோன் என்பர் . ஓவிதியபரார்த்தம் வராக கற்பம் எனப் இவன் இளஞ்சேரலிரும்பொறைக்கு உற படும் . இதில் இப்போது நடப்பது வராக வினன் . கற்பம் . இவ்வகைப் பிரமனுக்கு இராத் யானைத்தீ தணியாப்பசியை விளைக்கும் திரியானால் ஒரு பிரளயம் . இனி மனித ஒருநோய் இதனால் காயசண்டிகை மிகத் அளவை யுகமாவது முன் சொல்லிய துன்புற்றுப் பின் மணிமேகலை யிட்ட உண கணக்குப்படி வருஷங்களாம் . இதில் கிருத வால் பசியொழிந்தனள் . ( மணிமேகலை ) யுகத்திற்கு வருஷம் ( சஎ ) இலகூத்து