அபிதான சிந்தாமணி

யாத்வா 1351 யாப்பருங்கலக்காரிகை பன். இச்சம்சாரத்தா லுண்டாம் பேத இறுதி விளைத்தது. இவ்வகைத் தாங்கள் ஞானம், சத்கர்மத்தால் கெட்டு உண்டாம் இருப் புலக்கையை யராவி விட்டோம் அயேத ஞானத்தால் பிரமமாவன் என்பன். என்று களிப்புட னிருக்கையில் ஒரு கால் யாதவர் - இவர்கள் யது வம்சத்தில் பிறந்த கடற்கரைக்கு விளையாடச் சென்று தம்மில் வர்கள். இந்த வம்சத்தில் பல அரசர்கள் ஒருவர்க்கொருவர் கலகம் விளைத்து ஆயுதம் பிரபலம் பெற்றிருந்தனர். அவர்களில் யது கள் முறிந்து வேறு ஆயுதங்க ளில்லா வின் முதற் மாரனாகிய சகஸ்திரசித்தி மையால் அருகிருந்த சம்பங் கோரைகளைப் யிடமிருந்து கய வம்ச முண்டாயிற்று. பிடுங்கி அடித்துக்கொண்டு மாண்டனா இவர்களுக்கு மாகிஷ்மதி பட்டணம். யது யாதன சரீரம் - யமபுரத்தில் உயிர்கள் துன்ப வின் இரண்டாவது புத்திரன் குரோஷ்டு. மனுபவிக்கப் பெறும் தேகம். இவன் வம்சத்திற் பிரபலமாயிருந்த வரசன் யாதன் - சதிகோதரன் குமாரன் ; புட்கரத் விதர்ப்பன், சியாமகன், சசிபிந்து. யதுவின் தீவை யாண்டவன், இரண்டாங் குமாரனது வம்சத்தவ னாகிய சாத்வ தனிட மிருந்து போஜ வம்சமும், யாத்திரைக்கு நாட்கள் (வாரங்கள்) திங் அந்தக வம்சமும், விருஷ்ணி வம்சமும் கள்-புதன் - வியாழம் வெள்ளி, (திதிகள்) உண்டாயின, அந்தகவம்சத்தவன் கிருஷ் துவிதியை- திரிதியை - பஞ்சமி - ஸப்தமி - ணன் சாத்தகி விருஷ்ணி வம்சத்தவன். தசமி - திரயோ தசி, (நட்சத்திரங்கள்) அஸ் இவர்கள் இன்னும் விருஷ்ணிகர், போஜர், வனி - மிருகசீரிடம் - புனர்பூசம் - பூசம் - அந்தகர், தாசார்ஹர், சாத்வதர், மாதவர், அஸ்தம் - அதுஷம் - சிராவணம் - அவிட்டம் அற்புதர், மாதுரர், மிதற்சனர், சூரசேனர், ரேவதி இவை உத்தமம். ரோகிணி-உத்தி தகுார், குந்தியர் எனப் பல விதப்படுவர். ரம் - உத்திரட்டாதி இவைமத்திமம், ணங்களில் பத்திரவாகாணம் கூடாது. லக் இவர்கள் ஒணானா யிருந்த நிருகமகாராஜ னைக் கண்டு தூக்க முடியாது கண்ண கினங்கள் விருஷபம் . மிதுனம் - கடகம் - சிங்கம் - துலாம் - தனுசு - மகாம் - மீனம் னுக்கு அறிவித்துச் சாப நீக்குவித்தவர். இவைசுபம், யாத்திரைக்கு முக்கியமாய் இவர்கள் ஒரு நாள் பிண்டராக க்ஷேத்தி சத்தை யடைந்து அவ்விட மிருந்த இருடி யோகினி வாரசூலை பார்க்கவேண்டும். மேல்விவரித்த எல்லா விஷயங்களையும் களை ஏமாற்றச் சாம்பனைக் கருப்பிணி சரியாய்ப்பார்க்கும் பக்ஷத்தில் முகூர்த்தல் போல் வேஷமிட்டு அந்த இருடிகளை கள் கிடைப்பன அரிதாய்விடும். ஆதலால் இவள் வயிற்றி லிருப்பது ஆணோ பெண் ணோவென்று பரிகசிக்க, அவைகளின் பலாபலன்களையும் அனுச இருவிகள் ரிக்கவேண்டும் உணர்ந்து, இவள் வயிற்றி லிருப்பது ஆணுமன்று, பெண்ணுமன்று, உங்கள் எல்லாச் சுபங்களுக்கும் மாசத்தியாஜ்யம் குலத்தைக் கருவறுப்பதாகிய ஓர் இருப் அல்லது கரிநாள். தாராபலன், புலக்கை யென் றனர். அவ்வகைச் சாபம் பலன் பார்க்கவேண்டும். பெற்று மீண்ட பின், சாம்பன் வயிற்றில் காலற்ற நாள், உடலற்ற நாள். தலை இருப்புலக்கை யொன்று பிறந்தது. அத யற்ற நாள். னைக் கண்ணனுக் கறிவிக்கக் கண்ணன் "காலற்றன வுடலற்றன தலையற்றன அதனை யராவிக் கடலில் விடுக வென் நாளிற், கோலக்குய மடவார் தம்மைக் நனன். அவ்வகை - செய்ய அவ்வராவுத கூடின் மலடாவார், மாலுக்கொரு மனை மாளிகை கோலினது பாழாம், ஞாலத்த லுக்கு அகப்படாமல் ஒரு துண்டு கடலில் விழுந்தது. அவ்வாப் பொடிகள் கடற் வர் வழிபோகினு நலமெய்திடா ரவமே" கரையில் சம்பங்கோரைகளாக முளைத்தன. கார்த்திகை, உத்திரம், உத்திராடம். மிரு முன் அராவலுக்கு அகப்படாது கடலி சசிரம். சித்திரை, அவிட்டம், புனர்பூசம், விசாகம், டைப்பட்ட இருப்புத்துண்டை மீனொன்று பூரட்டாதியான. இவ்வொன் விழுங்கியது. அம்மீன் வேட னொருவ பதநாளும் புணர்ச்சிக்கும், மனை முகூர்த் னிடம் அகப்பட்டது. அதை அவன் சேதிக் தத்திற்கும், யாத்திரைக்கும் ஆகாவாம். கையில் வயிற்றி விருப்புத் துண்டைக் யாப்பருங்கலக்காரிகை - அமுதசாகரரிய கண்டு அதனை அம்பி னுனியில் இட்டு யற்றிய செய்யுளிலக்கணம். இது சட்ட வைத்தனன். இத்துண்டு சண்ணனுக்கு ளைக்கலித்துறையா ஞயது.
யாத்வா 1351 யாப்பருங்கலக்காரிகை பன் . இச்சம்சாரத்தா லுண்டாம் பேத இறுதி விளைத்தது . இவ்வகைத் தாங்கள் ஞானம் சத்கர்மத்தால் கெட்டு உண்டாம் இருப் புலக்கையை யராவி விட்டோம் அயேத ஞானத்தால் பிரமமாவன் என்பன் . என்று களிப்புட னிருக்கையில் ஒரு கால் யாதவர் - இவர்கள் யது வம்சத்தில் பிறந்த கடற்கரைக்கு விளையாடச் சென்று தம்மில் வர்கள் . இந்த வம்சத்தில் பல அரசர்கள் ஒருவர்க்கொருவர் கலகம் விளைத்து ஆயுதம் பிரபலம் பெற்றிருந்தனர் . அவர்களில் யது கள் முறிந்து வேறு ஆயுதங்க ளில்லா வின் முதற் மாரனாகிய சகஸ்திரசித்தி மையால் அருகிருந்த சம்பங் கோரைகளைப் யிடமிருந்து கய வம்ச முண்டாயிற்று . பிடுங்கி அடித்துக்கொண்டு மாண்டனா இவர்களுக்கு மாகிஷ்மதி பட்டணம் . யது யாதன சரீரம் - யமபுரத்தில் உயிர்கள் துன்ப வின் இரண்டாவது புத்திரன் குரோஷ்டு . மனுபவிக்கப் பெறும் தேகம் . இவன் வம்சத்திற் பிரபலமாயிருந்த வரசன் யாதன் - சதிகோதரன் குமாரன் ; புட்கரத் விதர்ப்பன் சியாமகன் சசிபிந்து . யதுவின் தீவை யாண்டவன் இரண்டாங் குமாரனது வம்சத்தவ னாகிய சாத்வ தனிட மிருந்து போஜ வம்சமும் யாத்திரைக்கு நாட்கள் ( வாரங்கள் ) திங் அந்தக வம்சமும் விருஷ்ணி வம்சமும் கள் - புதன் - வியாழம் வெள்ளி ( திதிகள் ) உண்டாயின அந்தகவம்சத்தவன் கிருஷ் துவிதியை- திரிதியை - பஞ்சமி - ஸப்தமி - ணன் சாத்தகி விருஷ்ணி வம்சத்தவன் . தசமி - திரயோ தசி ( நட்சத்திரங்கள் ) அஸ் இவர்கள் இன்னும் விருஷ்ணிகர் போஜர் வனி - மிருகசீரிடம் - புனர்பூசம் - பூசம் - அந்தகர் தாசார்ஹர் சாத்வதர் மாதவர் அஸ்தம் - அதுஷம் - சிராவணம் - அவிட்டம் அற்புதர் மாதுரர் மிதற்சனர் சூரசேனர் ரேவதி இவை உத்தமம் . ரோகிணி - உத்தி தகுார் குந்தியர் எனப் பல விதப்படுவர் . ரம் - உத்திரட்டாதி இவைமத்திமம் ணங்களில் பத்திரவாகாணம் கூடாது . லக் இவர்கள் ஒணானா யிருந்த நிருகமகாராஜ னைக் கண்டு தூக்க முடியாது கண்ண கினங்கள் விருஷபம் . மிதுனம் - கடகம் - சிங்கம் - துலாம் - தனுசு - மகாம் - மீனம் னுக்கு அறிவித்துச் சாப நீக்குவித்தவர் . இவைசுபம் யாத்திரைக்கு முக்கியமாய் இவர்கள் ஒரு நாள் பிண்டராக க்ஷேத்தி சத்தை யடைந்து அவ்விட மிருந்த இருடி யோகினி வாரசூலை பார்க்கவேண்டும் . மேல்விவரித்த எல்லா விஷயங்களையும் களை ஏமாற்றச் சாம்பனைக் கருப்பிணி சரியாய்ப்பார்க்கும் பக்ஷத்தில் முகூர்த்தல் போல் வேஷமிட்டு அந்த இருடிகளை கள் கிடைப்பன அரிதாய்விடும் . ஆதலால் இவள் வயிற்றி லிருப்பது ஆணோ பெண் ணோவென்று பரிகசிக்க அவைகளின் பலாபலன்களையும் அனுச இருவிகள் ரிக்கவேண்டும் உணர்ந்து இவள் வயிற்றி லிருப்பது ஆணுமன்று பெண்ணுமன்று உங்கள் எல்லாச் சுபங்களுக்கும் மாசத்தியாஜ்யம் குலத்தைக் கருவறுப்பதாகிய ஓர் இருப் அல்லது கரிநாள் . தாராபலன் புலக்கை யென் றனர் . அவ்வகைச் சாபம் பலன் பார்க்கவேண்டும் . பெற்று மீண்ட பின் சாம்பன் வயிற்றில் காலற்ற நாள் உடலற்ற நாள் . தலை இருப்புலக்கை யொன்று பிறந்தது . அத யற்ற நாள் . னைக் கண்ணனுக் கறிவிக்கக் கண்ணன் காலற்றன வுடலற்றன தலையற்றன அதனை யராவிக் கடலில் விடுக வென் நாளிற் கோலக்குய மடவார் தம்மைக் நனன் . அவ்வகை - செய்ய அவ்வராவுத கூடின் மலடாவார் மாலுக்கொரு மனை மாளிகை கோலினது பாழாம் ஞாலத்த லுக்கு அகப்படாமல் ஒரு துண்டு கடலில் விழுந்தது . அவ்வாப் பொடிகள் கடற் வர் வழிபோகினு நலமெய்திடா ரவமே கரையில் சம்பங்கோரைகளாக முளைத்தன . கார்த்திகை உத்திரம் உத்திராடம் . மிரு முன் அராவலுக்கு அகப்படாது கடலி சசிரம் . சித்திரை அவிட்டம் புனர்பூசம் விசாகம் டைப்பட்ட இருப்புத்துண்டை மீனொன்று பூரட்டாதியான . இவ்வொன் விழுங்கியது . அம்மீன் வேட னொருவ பதநாளும் புணர்ச்சிக்கும் மனை முகூர்த் னிடம் அகப்பட்டது . அதை அவன் சேதிக் தத்திற்கும் யாத்திரைக்கும் ஆகாவாம் . கையில் வயிற்றி விருப்புத் துண்டைக் யாப்பருங்கலக்காரிகை - அமுதசாகரரிய கண்டு அதனை அம்பி னுனியில் இட்டு யற்றிய செய்யுளிலக்கணம் . இது சட்ட வைத்தனன் . இத்துண்டு சண்ணனுக்கு ளைக்கலித்துறையா ஞயது .