அபிதான சிந்தாமணி

யவக்கிரீதன் 1355 யாகங்கள் இவன் குமாரி முநிவர்கண்ணைக் குத்திய 4. இவர்கள் தமிழகத்திற்றங்கிய மேற் சால் சேனைகளுக்குக் கண்ணீங்க அரசன் றிசை வியாபாரிகள். இவர்கள் கிரேக்கர், தன் குமாரியை முனிவருக்கு மணஞ்செய் உரோமசாதியினர். வித்து அதை நீக்கிக்கொண்டவன். யாத யவீநான் - 1. (பூரு.) திவிமீடன் குமாரன். வர்க்குச் சிங்காதன மில்லாமற் போகச் 2. முத்கலன் தம்பி. சபித்தவன். யவுகந்திரன் - 1. யுகந்திரன் இரண்டாம் யவக்கிரீதன் - இவன் ஒரு ருஷி. பாரவசு பிறவியில் பெற்ற பெயர். யாகஞ்செய்விக்க நீங்கியகாலத்து அவனது 2. ஒரு வித்யை. மனைவியைப் புணர்ந்ததறிந்து பாராவசின் யக்ஷகன் - இந்திரன் தூ தன். தந்தையாகிய சைப்பியருஷி, மருகியைத் யக்ஷணி - 1. இயக்கர் பெண்கள் இருதுக் துண்டித்து ஓமஞ்செய்து ஒரு அரக்கி களில் மணம் பெறப் பூமியில் சஞ்சரிப் யைப் பிறப்பித்து யவக்கிரீவனைக் சொல் போர். வித்தனன். இதனையறிந்த யவக்கிரீவன் 2. கட்கம், கேடகம் முதலிய ஆயுதங் தந்தை, புதல்வனைக்கொன்றவன் ரைப்பிய களை யுடையவளாய் விகார வுருவுடன் னென அறிந்து, புத்திரனால் உயிரிழக்க' கபாலம், சிரகோசம் கொண்டிருப்பவள். எனச் சபித்தனன், இதுநிற்க ஒருநாள் பக்ஷர் காசிபருக்குச் சுரசையிடம் பிறந்த தீர்த்தக்கரைக்கு மான்றோலைப் போர்த் குமாரர். துச்சென்ற ரைப்பிய முனிவனைப் பராவசு மானென்று தன் தந்தையை யறியாது யா கொன்றதைத் தன் தம்பியாகிய பரத்வாச ருக்குக் கூறப் பரத்வாசர், உன்னாலாகாது; யாககேது - இராவணனது (20) கோடி உனக்கு வந்த பிரமகத்தியை நான் தவஞ் வீரருக்குத் தலைவன், இலக்குமணரால் செய்து நீக்குகிறேனென்று தவஞ்செய்து கொல்லப்பட்டவன். பிரமகத்தியை நீக்கி வீட்டிற்கு வருகை யாகங்கள் - இவை பிரமம், தெய்வம், பூதம், யில், பராவசு தந்தையைக் கொன்று பிரம பிதுர், மானுஷம் என்பன ; இவற்றுள், ஹத்திசெய்தவன்; வீட்டில் வரக்கூடாது வேதம் ஓதல் பிரமயாகம், ஓமம்வளர்த்தல் என்று துரத்த, பாத்வாசர் தேவர்களிடம் தெய்வயாகம். பலியீதல் பூதயாகம். தாப் முறையிட்டிருக்க, தேவர்கள் சைப்பிய பணம் செய்தல் பிதுர்யாகம். இரப்போர்க் முனிவரும் பரத்வாச முனிவரும் உயிர் களித்தல் மனுஷயாகம். இவை வேதங்க பெற அருள் செய்தனர். (சிவ புராணம்.) ளிலும் புராணங்களிலும் கூறிய அக்னி யவதத்தன் ஸ்ரீதத்தன் பிதா. கார்யங்களாம். இவற்றின் குண்ட மண் யவனம் - மிலேச்ச தேசம். (அரேபியா.) டல மந்திராதி கிரியைகள் ஆங்காங்கு யவனர் - 1. அரேபியா நாட்டு மிலேச்சர். வழக்கங்குறைந்து சிதைந்தும் பிறழ்ந்தும 2, யயாதியின் மகனான துர்வசுமரபி கிடத்தலின் அவைகளின் கிரியைகளையும் னர். ஒழுக்கங்குன்றி இவ்விடம் சேர்ந்து மண்டல வேதிகைளையும் எழு இப்பெயர் பெற்றனர். தாது பெயர் மாத்திரம் எழுதுகிறேன். 3 தமிழ் நாட்டில் முன் காலத்தில் (க) அக்னிஷ்டோமம், (உ) அத்தியக்னிஷ் தங்கி வியாபாரஞ் செய்து வந்த மேற் டோமம், (கூ) உக்தீயம், (ச) சோடச், றிசை வியாபாரிகளாகிய கிரேக்கரைக் (G) வாசபேயம், (சு) அதிராத்ரம், (எ) குறிக்கும். இப்பதம் அவர்கள் பாலை அப்தோரியாமம், (அ) அக்னியாதேயம், யில் ஐயோனிஸ் என்பது. இவர்கள் (க) அக்னிஹோத்ரம், (க) தரிசபூர்ண முசிரி, வேய்கரை முதலிய துறைமுகங் மாசம், (க) சாதுர்மாஸ்யம், (62) நிரூட களில் சாராயம், பித்தளை, ஈயம், கண் டசுபந்தம், (கூ) ஆக்கிரயணம், (கச) ணாடி முதலியவற்றை விற்று மிளகு, வெற் சௌத்திராமணி, (கரு) அஷ்டகை, (கசு) றிலை, தந்தம், முதலியன வாங்கிச்செல்வர். பார்வணம், (கஎ) சிராத்தம், (கஅ) சிரா இவர்களைத் தமிழ் நாட்டாசர் தங்களுக் வணி, (கக) அக்ரசாயணி, (20) சைத்திரீ, குப் போர் வீரராகவு மமைத்துக்கொண்ட (உக) ஆச்வயுசீ, (உட) விசுவசிக, (உக) னர். இவர்கள் நாட்டு நாணயங்களும் ஆதானம், (உச) நாசிகே தசயனம், (உரு ) தமிழ் நாட்டில் வழங்கிவந்தன. காடகசயனம், (உக) ஆருண கேது கசய குண்ட
யவக்கிரீதன் 1355 யாகங்கள் இவன் குமாரி முநிவர்கண்ணைக் குத்திய 4. இவர்கள் தமிழகத்திற்றங்கிய மேற் சால் சேனைகளுக்குக் கண்ணீங்க அரசன் றிசை வியாபாரிகள் . இவர்கள் கிரேக்கர் தன் குமாரியை முனிவருக்கு மணஞ்செய் உரோமசாதியினர் . வித்து அதை நீக்கிக்கொண்டவன் . யாத யவீநான் - 1. ( பூரு . ) திவிமீடன் குமாரன் . வர்க்குச் சிங்காதன மில்லாமற் போகச் 2. முத்கலன் தம்பி . சபித்தவன் . யவுகந்திரன் - 1. யுகந்திரன் இரண்டாம் யவக்கிரீதன் - இவன் ஒரு ருஷி . பாரவசு பிறவியில் பெற்ற பெயர் . யாகஞ்செய்விக்க நீங்கியகாலத்து அவனது 2. ஒரு வித்யை . மனைவியைப் புணர்ந்ததறிந்து பாராவசின் யக்ஷகன் - இந்திரன் தூ தன் . தந்தையாகிய சைப்பியருஷி மருகியைத் யக்ஷணி - 1. இயக்கர் பெண்கள் இருதுக் துண்டித்து ஓமஞ்செய்து ஒரு அரக்கி களில் மணம் பெறப் பூமியில் சஞ்சரிப் யைப் பிறப்பித்து யவக்கிரீவனைக் சொல் போர் . வித்தனன் . இதனையறிந்த யவக்கிரீவன் 2. கட்கம் கேடகம் முதலிய ஆயுதங் தந்தை புதல்வனைக்கொன்றவன் ரைப்பிய களை யுடையவளாய் விகார வுருவுடன் னென அறிந்து புத்திரனால் உயிரிழக்க ' கபாலம் சிரகோசம் கொண்டிருப்பவள் . எனச் சபித்தனன் இதுநிற்க ஒருநாள் பக்ஷர் காசிபருக்குச் சுரசையிடம் பிறந்த தீர்த்தக்கரைக்கு மான்றோலைப் போர்த் குமாரர் . துச்சென்ற ரைப்பிய முனிவனைப் பராவசு மானென்று தன் தந்தையை யறியாது யா கொன்றதைத் தன் தம்பியாகிய பரத்வாச ருக்குக் கூறப் பரத்வாசர் உன்னாலாகாது ; யாககேது - இராவணனது ( 20 ) கோடி உனக்கு வந்த பிரமகத்தியை நான் தவஞ் வீரருக்குத் தலைவன் இலக்குமணரால் செய்து நீக்குகிறேனென்று தவஞ்செய்து கொல்லப்பட்டவன் . பிரமகத்தியை நீக்கி வீட்டிற்கு வருகை யாகங்கள் - இவை பிரமம் தெய்வம் பூதம் யில் பராவசு தந்தையைக் கொன்று பிரம பிதுர் மானுஷம் என்பன ; இவற்றுள் ஹத்திசெய்தவன் ; வீட்டில் வரக்கூடாது வேதம் ஓதல் பிரமயாகம் ஓமம்வளர்த்தல் என்று துரத்த பாத்வாசர் தேவர்களிடம் தெய்வயாகம் . பலியீதல் பூதயாகம் . தாப் முறையிட்டிருக்க தேவர்கள் சைப்பிய பணம் செய்தல் பிதுர்யாகம் . இரப்போர்க் முனிவரும் பரத்வாச முனிவரும் உயிர் களித்தல் மனுஷயாகம் . இவை வேதங்க பெற அருள் செய்தனர் . ( சிவ புராணம் . ) ளிலும் புராணங்களிலும் கூறிய அக்னி யவதத்தன் ஸ்ரீதத்தன் பிதா . கார்யங்களாம் . இவற்றின் குண்ட மண் யவனம் - மிலேச்ச தேசம் . ( அரேபியா . ) டல மந்திராதி கிரியைகள் ஆங்காங்கு யவனர் - 1. அரேபியா நாட்டு மிலேச்சர் . வழக்கங்குறைந்து சிதைந்தும் பிறழ்ந்தும 2 யயாதியின் மகனான துர்வசுமரபி கிடத்தலின் அவைகளின் கிரியைகளையும் னர் . ஒழுக்கங்குன்றி இவ்விடம் சேர்ந்து மண்டல வேதிகைளையும் எழு இப்பெயர் பெற்றனர் . தாது பெயர் மாத்திரம் எழுதுகிறேன் . 3 தமிழ் நாட்டில் முன் காலத்தில் ( ) அக்னிஷ்டோமம் ( ) அத்தியக்னிஷ் தங்கி வியாபாரஞ் செய்து வந்த மேற் டோமம் ( கூ ) உக்தீயம் ( ) சோடச் றிசை வியாபாரிகளாகிய கிரேக்கரைக் ( G ) வாசபேயம் ( சு ) அதிராத்ரம் ( ) குறிக்கும் . இப்பதம் அவர்கள் பாலை அப்தோரியாமம் ( ) அக்னியாதேயம் யில் ஐயோனிஸ் என்பது . இவர்கள் ( ) அக்னிஹோத்ரம் ( ) தரிசபூர்ண முசிரி வேய்கரை முதலிய துறைமுகங் மாசம் ( ) சாதுர்மாஸ்யம் ( 62 ) நிரூட களில் சாராயம் பித்தளை ஈயம் கண் டசுபந்தம் ( கூ ) ஆக்கிரயணம் ( கச ) ணாடி முதலியவற்றை விற்று மிளகு வெற் சௌத்திராமணி ( கரு ) அஷ்டகை ( கசு ) றிலை தந்தம் முதலியன வாங்கிச்செல்வர் . பார்வணம் ( கஎ ) சிராத்தம் ( கஅ ) சிரா இவர்களைத் தமிழ் நாட்டாசர் தங்களுக் வணி ( கக ) அக்ரசாயணி ( 20 ) சைத்திரீ குப் போர் வீரராகவு மமைத்துக்கொண்ட ( உக ) ஆச்வயுசீ ( உட ) விசுவசிக ( உக ) னர் . இவர்கள் நாட்டு நாணயங்களும் ஆதானம் ( உச ) நாசிகே தசயனம் ( உரு ) தமிழ் நாட்டில் வழங்கிவந்தன . காடகசயனம் ( உக ) ஆருண கேது கசய குண்ட