அபிதான சிந்தாமணி

யமம் 1354 யயாதி கால பூர்ண கத்திற்கும், தென் மேற்கில் அதிசாரத் 10. இவன் ஆயுள் முடிந்த ஜீவர்களின் திற்கும், வடமேற்கில் சன்னிக்கும், இடங் உயிரைக் கவரும் விதம் யாண்டுங் கள் இருக்கின்றன. இந்த சோசங்கள் தூதர் மூவரை யேவுகிறவன். எல்லாம் யமனுடைய கட்டளையை எதிர் யமாதித்தன் யமன் காசியில் சூரியப்பிர பார்த்துக்கொண்டு அந்த அரண்மனையில் திட்டை செய்து பூசித்ததால் அச்சூரிய வசிக்கின்றன. னுக்கு வந்த பெயர்.) யமம் தரும நூல்களுள் ஒன்று. யமனால் யமி - யமுனையைக் காண்க. கூறப்பட்டது. யழனை - சூரியனுக்குச் சுவாகா தேவியிடம் யமளை காசிராஜன் பெண், சராசந்தன் பிறந்தகுமாரி, யமியெனவும் பெயர். யமன் தேவி, தங்கை. இவள் ஒரு தீர்த்தமாயினள். இவ யமன் 1. விவச்சுவானுக்கு (சூரியன்) ளுக்கு மற்றொரு பெயர் காளிந்தி. (சமுக்கை) சாயா தேவியிடம் பிறந்த குமா ளுக்கு ஆமை வாகனம். ஒரு கரத்தில் என். இவன் இறைவனாணையால் உயிர்களை கருநெய்தலும் மற்றக் கரத்தில் அவர்கள் செய்த புண்ணிய பாபங்களுக் கும்பமும் இருக்கும், கீடாகக் காலமுடிவில் சுவர்க்க நரகங்களிற் பழனைத் துறைவர் 1. யமுனைத் துறையி செலுத்துங் காலக் கடவுள், இவனது பட் லுள்ள கோவர்த்தன புரத்துப் பெருமாள். டணம் சைய்மனி; வாகனம் எருமைக்கடா; 2 ஈசுவர முநிகள் குமாரர். நாதமுநிக ஆயுதங்கள் தண்டம், பாசம், குடாரம், ளுக்குப் பவுத்திரர், ஆளவந்தாருக்கு ஒரு சரிகை; தேவி சாமளை அல்லது கன்னி; பெயர். தூதர் ஔதும்பான், சண்டா மிருகன், யயாதி - 1. (சங்.) நகுஷன் குமாரர்களில் சம்பான், சார்த்தூலன், ஒருவன். தாய் பிரியம் வதை; தெய்வ 2. மார்க்கண்டன் பொருட்டுச் சிவமூர்த் யானையைக் கிணற்றினின்று தூக்கிச் சுக்கி தியால் சிக்ஷிக்கப்பட்டவன். ரன் சொற்படி அவளை மணந்தவன். இவன் 3. சிவே தன் பொருட்டும் அவ்வகை விடபன்மன் மகளாகிய சன்மிஷ்டையைக் தண்டனை யடைந்தவன். கூடி மூன்று புத்திரர்களைப் பெற்றவன். 4. பிரமன் சொற்படி இராவணன் திக் தேவயானியிடத்து அன்பிலாமை யறிந்த குவிஜயத்தில் கால தண்ட மவன்மேல் சுக்கிரனால் மூப்படையச் சாபம் பெற்ற விடாதிருந்தவன். வன். தெய்வயானியின் குமாரரிருவரை 5. சுவாகாவையும அலா சுரனையும் யுந் தன் மூப்பைப் பெற்றுக்கொண்டு காண்க. அவர்கள் இளைமையைத் தரக்கேட்டு அவர் 6. தன்னிடம் கருணையிலாத சாயா கள் மறுக்கக் கண்டு அவர்களைக் கிராதரா தேவியை யுதைத்துக் காலில் புழுச்சொரி கச் சபித்தவன். சன்மிஷ்டையின் மூத்த சாபமடைந்து தந்தைபா லறிவித்து குமாரனாகிய பூருவிற்கு மூப்புக் கொடுத்த ஒழித்தவன், வன். சன்மிட்டையின் மற்ற இரண்டு 7. விருத்தை உசத்தியர் குமாரரையும் மீன் விற்பவனாகவுங் கள் பெண் பொருட்டுத் தவமியற்றிய குச்சக விற்பவனாகவுஞ் சபித்தவன். பிரமனி ரிடத்து வந்து அவளுயிரைத் தந்து மீண் டத்து எந்த வுலகமுங் காண விமானம் டவன், பெற்று இந்திரலோகஞ் சென்று தன்னைப் 8. அக்னிமுகனுடன் யுத்தஞ் செய் புகழ்ந்ததால் சுவர்க்கத்திலிருந்து பூமிக்குத் திறந்த வீரன்பொருட்டு வீரவாகு எழுதி தள்ளப்பட்டு வழியில் அஷ்டகனைக்கண்டு விட்ட திருமுகத்தின் கட்டளைப்படி நான் யயாதி, புண்யந்தேய் தலினால் மேவி கொண்டுவந்து விட்டு மீண்டவன் ருந்து பூமிக்குத் தள்ளப்பட்டேன் என்று 9. தன் உடன்பிறந் தாளாகிய யமுனை அந்தரத்திருந்து அஷ்ட கனிடம் புண்ய யிடங் காதல் கொண்டு அவளைப் புணரச் பாபவரலாறு கேட்டவன். தேவயானிக்கு செல்கையில் அவளால் நியாயவாயிலாகத் ஆட்டின் கதைகூறி இல்லமறுத்தவன் ; தடையுண் டடங்கியவன். (இருக்குவே இவன் இராசதானி காண்டவப்பிரத்தம், தம்.) மாண்டு முனிவர் சாபத்தால் சூத்திர 2. ஒரு அரசன். இவன் குமாரி (சுக னாய்க் கோகர்ணத்தில் சிவபூசை செய்து ன்னி - சௌநகர் கண்ணைக் குத்தினவள்.) பிர்மல மடைந்தவன். சிவானை.) இவனுக்குச் சையாதி யெனவும் பெயர் யென்னும்
யமம் 1354 யயாதி கால பூர்ண கத்திற்கும் தென் மேற்கில் அதிசாரத் 10. இவன் ஆயுள் முடிந்த ஜீவர்களின் திற்கும் வடமேற்கில் சன்னிக்கும் இடங் உயிரைக் கவரும் விதம் யாண்டுங் கள் இருக்கின்றன . இந்த சோசங்கள் தூதர் மூவரை யேவுகிறவன் . எல்லாம் யமனுடைய கட்டளையை எதிர் யமாதித்தன் யமன் காசியில் சூரியப்பிர பார்த்துக்கொண்டு அந்த அரண்மனையில் திட்டை செய்து பூசித்ததால் அச்சூரிய வசிக்கின்றன . னுக்கு வந்த பெயர் . ) யமம் தரும நூல்களுள் ஒன்று . யமனால் யமி - யமுனையைக் காண்க . கூறப்பட்டது . யழனை - சூரியனுக்குச் சுவாகா தேவியிடம் யமளை காசிராஜன் பெண் சராசந்தன் பிறந்தகுமாரி யமியெனவும் பெயர் . யமன் தேவி தங்கை . இவள் ஒரு தீர்த்தமாயினள் . இவ யமன் 1. விவச்சுவானுக்கு ( சூரியன் ) ளுக்கு மற்றொரு பெயர் காளிந்தி . ( சமுக்கை ) சாயா தேவியிடம் பிறந்த குமா ளுக்கு ஆமை வாகனம் . ஒரு கரத்தில் என் . இவன் இறைவனாணையால் உயிர்களை கருநெய்தலும் மற்றக் கரத்தில் அவர்கள் செய்த புண்ணிய பாபங்களுக் கும்பமும் இருக்கும் கீடாகக் காலமுடிவில் சுவர்க்க நரகங்களிற் பழனைத் துறைவர் 1. யமுனைத் துறையி செலுத்துங் காலக் கடவுள் இவனது பட் லுள்ள கோவர்த்தன புரத்துப் பெருமாள் . டணம் சைய்மனி ; வாகனம் எருமைக்கடா ; 2 ஈசுவர முநிகள் குமாரர் . நாதமுநிக ஆயுதங்கள் தண்டம் பாசம் குடாரம் ளுக்குப் பவுத்திரர் ஆளவந்தாருக்கு ஒரு சரிகை ; தேவி சாமளை அல்லது கன்னி ; பெயர் . தூதர் ஔதும்பான் சண்டா மிருகன் யயாதி - 1. ( சங் . ) நகுஷன் குமாரர்களில் சம்பான் சார்த்தூலன் ஒருவன் . தாய் பிரியம் வதை ; தெய்வ 2. மார்க்கண்டன் பொருட்டுச் சிவமூர்த் யானையைக் கிணற்றினின்று தூக்கிச் சுக்கி தியால் சிக்ஷிக்கப்பட்டவன் . ரன் சொற்படி அவளை மணந்தவன் . இவன் 3. சிவே தன் பொருட்டும் அவ்வகை விடபன்மன் மகளாகிய சன்மிஷ்டையைக் தண்டனை யடைந்தவன் . கூடி மூன்று புத்திரர்களைப் பெற்றவன் . 4. பிரமன் சொற்படி இராவணன் திக் தேவயானியிடத்து அன்பிலாமை யறிந்த குவிஜயத்தில் கால தண்ட மவன்மேல் சுக்கிரனால் மூப்படையச் சாபம் பெற்ற விடாதிருந்தவன் . வன் . தெய்வயானியின் குமாரரிருவரை 5. சுவாகாவையும அலா சுரனையும் யுந் தன் மூப்பைப் பெற்றுக்கொண்டு காண்க . அவர்கள் இளைமையைத் தரக்கேட்டு அவர் 6. தன்னிடம் கருணையிலாத சாயா கள் மறுக்கக் கண்டு அவர்களைக் கிராதரா தேவியை யுதைத்துக் காலில் புழுச்சொரி கச் சபித்தவன் . சன்மிஷ்டையின் மூத்த சாபமடைந்து தந்தைபா லறிவித்து குமாரனாகிய பூருவிற்கு மூப்புக் கொடுத்த ஒழித்தவன் வன் . சன்மிட்டையின் மற்ற இரண்டு 7. விருத்தை உசத்தியர் குமாரரையும் மீன் விற்பவனாகவுங் கள் பெண் பொருட்டுத் தவமியற்றிய குச்சக விற்பவனாகவுஞ் சபித்தவன் . பிரமனி ரிடத்து வந்து அவளுயிரைத் தந்து மீண் டத்து எந்த வுலகமுங் காண விமானம் டவன் பெற்று இந்திரலோகஞ் சென்று தன்னைப் 8. அக்னிமுகனுடன் யுத்தஞ் செய் புகழ்ந்ததால் சுவர்க்கத்திலிருந்து பூமிக்குத் திறந்த வீரன்பொருட்டு வீரவாகு எழுதி தள்ளப்பட்டு வழியில் அஷ்டகனைக்கண்டு விட்ட திருமுகத்தின் கட்டளைப்படி நான் யயாதி புண்யந்தேய் தலினால் மேவி கொண்டுவந்து விட்டு மீண்டவன் ருந்து பூமிக்குத் தள்ளப்பட்டேன் என்று 9. தன் உடன்பிறந் தாளாகிய யமுனை அந்தரத்திருந்து அஷ்ட கனிடம் புண்ய யிடங் காதல் கொண்டு அவளைப் புணரச் பாபவரலாறு கேட்டவன் . தேவயானிக்கு செல்கையில் அவளால் நியாயவாயிலாகத் ஆட்டின் கதைகூறி இல்லமறுத்தவன் ; தடையுண் டடங்கியவன் . ( இருக்குவே இவன் இராசதானி காண்டவப்பிரத்தம் தம் . ) மாண்டு முனிவர் சாபத்தால் சூத்திர 2. ஒரு அரசன் . இவன் குமாரி ( சுக னாய்க் கோகர்ணத்தில் சிவபூசை செய்து ன்னி - சௌநகர் கண்ணைக் குத்தினவள் . ) பிர்மல மடைந்தவன் . சிவானை . ) இவனுக்குச் சையாதி யெனவும் பெயர் யென்னும்