அபிதான சிந்தாமணி

யசோவதி 1352. யந்தனுக்கியன் வர். அவ்வகை கண்டு மயங்கினவள், இவள் நம் எனப்படும். விசேஷமாய்ச் செய் சண்ணனை உரலில் கட்ட எண்ணிப் பல யப்படுவது யாகம், அதனை யாகத்திற் தாம்புகள் கொண்டு கட்டி அவை போதா கூறினேம், தேவயக்ஞம் என்பது சூர் திருக்க வருந்தி நின்றவள். யாக்னி முதலிய தேவர்களைப் பூசிப்பது. 2. அஸ்திகன் தேவி. பிதுர்யக்ஞம் என்பது பிதுர்க்களைப் பூசிப் 3. மரீச மான சகன்னி. பிதுருக்களைக் பது. பூதயக்ஞம் பூதங்களுக்குப் பலி காண்க. போடுதல், பிரமயக்ஞ மென்பது வேத யசோவதி - 1. ஈசான மூர்த்தியின் பட்ட மோதுகை. மாநஷயக்ஞம் அதிதிகளைப் ணம். பூசித்தல். 2. இரப்பிய அரசனது மந்திரியின் யஞ்ஞவராகழர்த்தி வராகமூர்த்திக்கு ஒரு குமாரி. ஏகாவலியுடன் தாமரைத் தடாகத் பெயர். தில் நீர் விளையாடவந்து காலகேது என் யஞ்ஞவர்க்கர்- ஒரு மகருஷி. இரணிய நாப னும் அரக்கனால் பிடிபட்டுத் தன் சரிதை னிடத்து யோக முபதேசிக்கப் பெற்ற யும் ஏகாவலி ஹைஹயனை மணக்க இருப் பதும் ஹைஹயனுக்குக் கூறினவள். பின் யஞ்ஞவற்கலழனி- தருமருக்கு அசுவமேதத் ஹைஹயன் நீ அந்தப் பாதாளம் விட்டு இவ் தில் யாகஞ் செய்வித்தவர். தேவி மயித் விடம் வந்ததெவ்வாறெனத் தேவிமந்தி ரத்தால் எனக்கு வழியொன்று தோன்றி யஞ்ஞவிருக்ஷங்களாவன அரசு, அத்தி, ற்று; அதனாலிங்கு வந்து தேவி சொற் இரளி, ஆஷரடி, கருங்காலி, ஆல், வன்னி, படி உன்னைக் கண்டே' னென்று கூறி வில்வம், மா, விளா, அசனம், காட்டு அவனை அழைத்துப் பாதாளஞ்சென்று வாழை. இவற்றால் சுருக்கு சுருவம் முத காலகேதுவை வெல்வித்தவள். (தே-பா.) லிய யஞ்ஞசாதனங்கள் செய்யப்படும். யஞ்ஞக்கன் - விஷ்ணுவாற் கொல்லப்பட்ட யதி-1, நகுஷன் குமாரன். இவன் ஞானி அரக்கன். யாயினன். யஞ்ஞகுமாரன் - காசிராஜனுக்கு யாசத்திற் 2. பிரமன் புத்திரருளொருவன். இவ பிறந்தவன். இவன் சரிதையைப்பற்றி னைப் பிரமன் தவத்தில் பிரயத்தனஞ் வீதவவ்யனைக் காண்க. செய்வித்தும், சர்வ கர்மத்திலும் சம்மத யஞ்ஞகோபன்- மால்யவந்தன் குமாரனாகிய னாகவுஞ் செய்வித்ததால் இப்பெயர் பெற் அரக்கன். நனன். யஞ்ஞதத்தன் தசரதன் வேட்டைமேற் யதிராஜமகாநசிகர்- கிடாம்பி யாச்சானுக்கு சென்று இருளில் யானையென எண்ணிக் ஒரு திருநாமம். கொன்ற அந்தகராகிய தாய் தந்தையரின் யதிராஜர் - 1. இளையாழ்வார் துரியாச்சிர குமாரன், மம்வகிக்கையில் பெருமா ளவருக்கிட்ட யஞ்ஞழர்த்தி - 1. விஷ்ணுவின் அம்சம். பெயர். ருசிப்பிரசாபதிக்கு 'ஆவுதியிடத்துப் பிற 2. உடையவர்க்கு ஒரு பெயர். ந்த குமாரர். இவர் தங்கையாகிய தக்ஷணை யதீந்திரசாணன் - கூரத்தாழ்வானுக்கொரு யை மணம்புணர்ந் தவர். பெயர். 2. ஒரு ஏக தண்ட சந்தியாசி உடை யதீந்திரப்பிரணவர் மாமுநிக யவரிடத்தில் (கஎ) நாள் வாதிட்டு (கஅ ) ளுக் கொருபெயர். தோற்றுப் பஞ்சசமஸ்காரம் யது - 1. ஒரு இராஜ வம்சம். பெற்று அருளாளப்பெருமாள் எம்பெருமா அரசன். தத்தாத்திரேயரால் னார் எனப் பின் பெயர்பெற்றவர். ஞான உபதேசம் பெற்றவன். யஞ்ஞம் தேவப்பிரீதியாய் இஷ்டசித்தி 3. யயாதியின் ஜ்யேஷ்ட புத்திரன். யின் பொருட்டுச் செய்யப்படும் யாகம் இவன் குமாரர் சகஸ் திரஜித், குரோஷ்ட், இது நித்யமாய்ச் செய்யப்படுவதும் விசேஷ நளன், ரிபு என்பவர், மாய்ச் செய்யப்படுவதும் என இருவி தப் யதுகிரி- திருநாராயணபுரத்துக்குப் பழைய படும். அவற்றுள் நித்தியமாய்ச் செய் பெயர். யப்படுவது தேவயஞ்ஞம், பிதுர்யஞ்ஞம், யதுதானன் - கர்னன். பூதயஞ்ஞம், பிரமயஞ்ஞம், மானுஷயஞ் யந்தனுக்கியன் - ஓர் அரசன், மணவாள ஆம் நாள் 2. ஒரு
யசோவதி 1352 . யந்தனுக்கியன் வர் . அவ்வகை கண்டு மயங்கினவள் இவள் நம் எனப்படும் . விசேஷமாய்ச் செய் சண்ணனை உரலில் கட்ட எண்ணிப் பல யப்படுவது யாகம் அதனை யாகத்திற் தாம்புகள் கொண்டு கட்டி அவை போதா கூறினேம் தேவயக்ஞம் என்பது சூர் திருக்க வருந்தி நின்றவள் . யாக்னி முதலிய தேவர்களைப் பூசிப்பது . 2. அஸ்திகன் தேவி . பிதுர்யக்ஞம் என்பது பிதுர்க்களைப் பூசிப் 3. மரீச மான சகன்னி . பிதுருக்களைக் பது . பூதயக்ஞம் பூதங்களுக்குப் பலி காண்க . போடுதல் பிரமயக்ஞ மென்பது வேத யசோவதி - 1. ஈசான மூர்த்தியின் பட்ட மோதுகை . மாநஷயக்ஞம் அதிதிகளைப் ணம் . பூசித்தல் . 2. இரப்பிய அரசனது மந்திரியின் யஞ்ஞவராகழர்த்தி வராகமூர்த்திக்கு ஒரு குமாரி . ஏகாவலியுடன் தாமரைத் தடாகத் பெயர் . தில் நீர் விளையாடவந்து காலகேது என் யஞ்ஞவர்க்கர்- ஒரு மகருஷி . இரணிய நாப னும் அரக்கனால் பிடிபட்டுத் தன் சரிதை னிடத்து யோக முபதேசிக்கப் பெற்ற யும் ஏகாவலி ஹைஹயனை மணக்க இருப் பதும் ஹைஹயனுக்குக் கூறினவள் . பின் யஞ்ஞவற்கலழனி- தருமருக்கு அசுவமேதத் ஹைஹயன் நீ அந்தப் பாதாளம் விட்டு இவ் தில் யாகஞ் செய்வித்தவர் . தேவி மயித் விடம் வந்ததெவ்வாறெனத் தேவிமந்தி ரத்தால் எனக்கு வழியொன்று தோன்றி யஞ்ஞவிருக்ஷங்களாவன அரசு அத்தி ற்று ; அதனாலிங்கு வந்து தேவி சொற் இரளி ஆஷரடி கருங்காலி ஆல் வன்னி படி உன்னைக் கண்டே ' னென்று கூறி வில்வம் மா விளா அசனம் காட்டு அவனை அழைத்துப் பாதாளஞ்சென்று வாழை . இவற்றால் சுருக்கு சுருவம் முத காலகேதுவை வெல்வித்தவள் . ( தே - பா . ) லிய யஞ்ஞசாதனங்கள் செய்யப்படும் . யஞ்ஞக்கன் - விஷ்ணுவாற் கொல்லப்பட்ட யதி -1 நகுஷன் குமாரன் . இவன் ஞானி அரக்கன் . யாயினன் . யஞ்ஞகுமாரன் - காசிராஜனுக்கு யாசத்திற் 2. பிரமன் புத்திரருளொருவன் . இவ பிறந்தவன் . இவன் சரிதையைப்பற்றி னைப் பிரமன் தவத்தில் பிரயத்தனஞ் வீதவவ்யனைக் காண்க . செய்வித்தும் சர்வ கர்மத்திலும் சம்மத யஞ்ஞகோபன்- மால்யவந்தன் குமாரனாகிய னாகவுஞ் செய்வித்ததால் இப்பெயர் பெற் அரக்கன் . நனன் . யஞ்ஞதத்தன் தசரதன் வேட்டைமேற் யதிராஜமகாநசிகர்- கிடாம்பி யாச்சானுக்கு சென்று இருளில் யானையென எண்ணிக் ஒரு திருநாமம் . கொன்ற அந்தகராகிய தாய் தந்தையரின் யதிராஜர் - 1. இளையாழ்வார் துரியாச்சிர குமாரன் மம்வகிக்கையில் பெருமா ளவருக்கிட்ட யஞ்ஞழர்த்தி - 1. விஷ்ணுவின் அம்சம் . பெயர் . ருசிப்பிரசாபதிக்கு ' ஆவுதியிடத்துப் பிற 2. உடையவர்க்கு ஒரு பெயர் . ந்த குமாரர் . இவர் தங்கையாகிய தக்ஷணை யதீந்திரசாணன் - கூரத்தாழ்வானுக்கொரு யை மணம்புணர்ந் தவர் . பெயர் . 2. ஒரு ஏக தண்ட சந்தியாசி உடை யதீந்திரப்பிரணவர் மாமுநிக யவரிடத்தில் ( கஎ ) நாள் வாதிட்டு ( கஅ ) ளுக் கொருபெயர் . தோற்றுப் பஞ்சசமஸ்காரம் யது - 1. ஒரு இராஜ வம்சம் . பெற்று அருளாளப்பெருமாள் எம்பெருமா அரசன் . தத்தாத்திரேயரால் னார் எனப் பின் பெயர்பெற்றவர் . ஞான உபதேசம் பெற்றவன் . யஞ்ஞம் தேவப்பிரீதியாய் இஷ்டசித்தி 3. யயாதியின் ஜ்யேஷ்ட புத்திரன் . யின் பொருட்டுச் செய்யப்படும் யாகம் இவன் குமாரர் சகஸ் திரஜித் குரோஷ்ட் இது நித்யமாய்ச் செய்யப்படுவதும் விசேஷ நளன் ரிபு என்பவர் மாய்ச் செய்யப்படுவதும் என இருவி தப் யதுகிரி- திருநாராயணபுரத்துக்குப் பழைய படும் . அவற்றுள் நித்தியமாய்ச் செய் பெயர் . யப்படுவது தேவயஞ்ஞம் பிதுர்யஞ்ஞம் யதுதானன் - கர்னன் . பூதயஞ்ஞம் பிரமயஞ்ஞம் மானுஷயஞ் யந்தனுக்கியன் - ஓர் அரசன் மணவாள ஆம் நாள் 2. ஒரு