அபிதான சிந்தாமணி

ஆண்டான் - 125 ஆதனுங்கன் ஆதனுங்கன் க்கு மாலை தொடுத்து எடுத்துச் செல்ல, ஆண்டு நிறைவு - ஆதித்திய கெதியால் ஓரா பெருமாள் கோதை சூடிய மாலையே ண்டு சென்ற, சென்மமாதஞ் சென்ம நமக்கு உகப்பாமென, ஆழ்வார் அன்று நக்ஷத்திரத்திலே யாதல், பஞ்சாங்கயோகம் முதலிம்மங்கையைப் பூமிபிராட்டி முத 'நன்றாகப் பொருந்தின நாளிலே யாதல், லிய மூவரில் ஒருத்தியாயிருக்கவேண்டு சுத்த சலத்தினாலே பிள்ளையை முழுக்காட் மென்றெண்ணிச் சூடிக்கொடுத்தாளெனத் டிப் பிராமணருக்குப் போசனங்கொடுத்து தாம் பெயரிட்டு அழைத்து வந்தனர். விதான நூல் சொல்லுகிறபடியே சுபக் இவ்வகை கோதை வளர்ந்து வருகையில் கோளு தயமாக ஆண்டு நிறைவிற் சிற் மணப்பருவம் நெருங்குதல் கண்டு அம்மே, சாடை உடுத்திப் பொன்னரை ஞாந்துக் நீ யாருக்கு வாழ்க்கைப் படவுள்ளாய் என, தரிப்பது. (விதானமாலை). ஆண்டாள் மனிதனெனில் வாழேன் ஆண்பாலெழத்து - அ, இ, உ, எ, ஒ, (இலக் மணிவண்ணனல்லது என்றனள்." அவன் | கண விளக்கம்). எவ்வூரான் என, கோதை, பெருமாள் ஆண்பாற்கிளவி - வேட்கை மிகும் ஆசை எழுந்தருளியிருக்கும் திவ்ய தேசங்களை எல்லைகடப்ப எக்கமுற்று மயங்கியிருந்த யெல்லாம் சொல்லும்படி கேட்டுத் திருவ தலைவன் சொல்லியது. (புறப்பொருள் ரங்கன் பெயர் கேட்டு நாணினள். ஆழ் வெண்பாமாலை.) வார் இம்மணங் கூடும் வகை எவ்வித ண்பாற் பிள்ளைத்தமிழ் - சாப்பு: செங் மென்றிருக்கையில் இவரது சுவப்பனத் கீரை, தால், சப்பாணி, முத்தம், வாரானை, கிற் பெருமாள் நீர், திருமணக்கோலமாய்க் - அம்புலி, சிறுபறை, சிற்றில், சிறுதேர் கோதையைக் கோயில் என்னும் திரு பெற்றது. வரங்கத்திற்கு அழைத்து வருகவென்று ஆண்பெண் அலி நாட்கள் - பரணி, கார்த் கட்டளை கொடுத்துக் கோயிற் பரிசனங்க திகை, உரோகிணி, புநர்பூசம், பூசம், அத் ளுக்கும் அவள் வரவு தெரிவித்தனர். பரி தம், அனுடம், திருவோணம், பூரட்டாதி, சனங்கள் கோதையை எதிர் சென்று உத்திரட்டாதி இவை புருஷ நக்ஷத்திரங் அழைத்து வந்து பெருமாளிடத்தில் விடக் கள். மிருகசீரிடம், சதயம், மூலம் இவை கோதை பெருமாளிடம் மறைந்தனள், அலிநக்ஷத்ரங்கள் ஒழிந்த அசுபதி, திருவா இவளருளிச் செய்த நூல்கள் நாய்ச்சியார் திரை, ஆயிலியம், மகம், பூரம், உத்திரம், திருமொழி திருப்பாவை முதலிய. (குரு சித்திரை, சோதி, விசாகம், கேட்டை, பரம்பரை). பூராடம், உத்திராடம், இரேவதி, இவை ஆண்டான் - திருமலையாண்டானுக்கு ஒரு பெண்ணாட்களாம். கிரகங்களிற் செவ் பெயர். வாய், வியாழன், ஆதித்தியன், இவை ஆண்டிகள் - தமிழ்நாட்டு இரந்துண்போர். ஆண். சனி, புதன், இவை அலி, வெள்ளி, இவர்களுக்குப் பண்டாரங்கள் என்றும் சந்திரன், இராகு, கேது இவை பெண் பெயர். இவர்கள் பலவகைப் பட்ட ஜாதி ணாம். (விதானமாலை) பார். ஜங்கமாண்டி, ஜோகியாண்டி, கோவி ஆண்ராசி - மேஷம், மிதுனம், சிங்கம், லாண்டி, முடவாண்டி, கோமணாண்டி துலாம், தனசு, கும்பம் ஆக சு. லிங்க தாரி, உப்பாண்டி, பஞ்சத்தாண்டி, ஆததாயிகள் - வீட்டிற்குத் தீயிடுவோர், பரம்பரையாண்டி முதலியோர் இவர்கள் ஆயுத முதலியவற்றாற் கொலை புரிவோர், வீடுவாசல் இல்லாமல் பிக்ஷை யெடுத்தலே பிறர்பொருளை முற்றுங் கவர்வோர், பிறர் தொழிலாக கொண்டவர்கள். (தர்ஸ்டன்.) மனைவியை விரும்புவோர். (சுக்கிரநீதி) ஆண்டி நியர்-தொம்சாதியர் தவளை தின் போர். ஆதபன் - விபாவசு என்னும் உசுவிற்கு ஆண்டிப்புலவர் - இவர் செஞ்சியை யடுத்த உஷையிடம் பிறந்த குமான். ஊற்றங்காற் கிராமத்திற் பிறந்தவர். இவ ஆதனழிசி - ஒல்லையூர் தந்த பூதபாண்டிய ருக்குப் பிதா பவதேவன். இவர்க்குப் பா னுக்கு நண்பன். (புறநானூறு) வாடை வாத்தியார் எனவும் பெயர் கூறு ஆதனுங்கன் - கள்ளில் ஆத்திரையனாரால் வர். நன்னூலுக்கு ஒரு உரை செய்தனர். பாடப்பெற்ற வள்ளல் வேங்கடமென் அதற்கு உரையறி நன்னுலென்று பெயர். னும் ஊரிலிருந்தவன். புலவர் இவனை இவர் ஒரு நிகண்டு இயற்றினர். அதற்கு உன்னை எக்காலத்தும் மறவேன் என்வை ஆசிரியநிகண்டென்று பெயர். கரு சமைந்த "எந்தைவாழி ஆதனும் "
ஆண்டான் - 125 ஆதனுங்கன் ஆதனுங்கன் க்கு மாலை தொடுத்து எடுத்துச் செல்ல ஆண்டு நிறைவு - ஆதித்திய கெதியால் ஓரா பெருமாள் கோதை சூடிய மாலையே ண்டு சென்ற சென்மமாதஞ் சென்ம நமக்கு உகப்பாமென ஆழ்வார் அன்று நக்ஷத்திரத்திலே யாதல் பஞ்சாங்கயோகம் முதலிம்மங்கையைப் பூமிபிராட்டி முத ' நன்றாகப் பொருந்தின நாளிலே யாதல் லிய மூவரில் ஒருத்தியாயிருக்கவேண்டு சுத்த சலத்தினாலே பிள்ளையை முழுக்காட் மென்றெண்ணிச் சூடிக்கொடுத்தாளெனத் டிப் பிராமணருக்குப் போசனங்கொடுத்து தாம் பெயரிட்டு அழைத்து வந்தனர் . விதான நூல் சொல்லுகிறபடியே சுபக் இவ்வகை கோதை வளர்ந்து வருகையில் கோளு தயமாக ஆண்டு நிறைவிற் சிற் மணப்பருவம் நெருங்குதல் கண்டு அம்மே சாடை உடுத்திப் பொன்னரை ஞாந்துக் நீ யாருக்கு வாழ்க்கைப் படவுள்ளாய் என தரிப்பது . ( விதானமாலை ) . ஆண்டாள் மனிதனெனில் வாழேன் ஆண்பாலெழத்து - ( இலக் மணிவண்ணனல்லது என்றனள் . அவன் | கண விளக்கம் ) . எவ்வூரான் என கோதை பெருமாள் ஆண்பாற்கிளவி - வேட்கை மிகும் ஆசை எழுந்தருளியிருக்கும் திவ்ய தேசங்களை எல்லைகடப்ப எக்கமுற்று மயங்கியிருந்த யெல்லாம் சொல்லும்படி கேட்டுத் திருவ தலைவன் சொல்லியது . ( புறப்பொருள் ரங்கன் பெயர் கேட்டு நாணினள் . ஆழ் வெண்பாமாலை . ) வார் இம்மணங் கூடும் வகை எவ்வித ண்பாற் பிள்ளைத்தமிழ் - சாப்பு : செங் மென்றிருக்கையில் இவரது சுவப்பனத் கீரை தால் சப்பாணி முத்தம் வாரானை கிற் பெருமாள் நீர் திருமணக்கோலமாய்க் - அம்புலி சிறுபறை சிற்றில் சிறுதேர் கோதையைக் கோயில் என்னும் திரு பெற்றது . வரங்கத்திற்கு அழைத்து வருகவென்று ஆண்பெண் அலி நாட்கள் - பரணி கார்த் கட்டளை கொடுத்துக் கோயிற் பரிசனங்க திகை உரோகிணி புநர்பூசம் பூசம் அத் ளுக்கும் அவள் வரவு தெரிவித்தனர் . பரி தம் அனுடம் திருவோணம் பூரட்டாதி சனங்கள் கோதையை எதிர் சென்று உத்திரட்டாதி இவை புருஷ நக்ஷத்திரங் அழைத்து வந்து பெருமாளிடத்தில் விடக் கள் . மிருகசீரிடம் சதயம் மூலம் இவை கோதை பெருமாளிடம் மறைந்தனள் அலிநக்ஷத்ரங்கள் ஒழிந்த அசுபதி திருவா இவளருளிச் செய்த நூல்கள் நாய்ச்சியார் திரை ஆயிலியம் மகம் பூரம் உத்திரம் திருமொழி திருப்பாவை முதலிய . ( குரு சித்திரை சோதி விசாகம் கேட்டை பரம்பரை ) . பூராடம் உத்திராடம் இரேவதி இவை ஆண்டான் - திருமலையாண்டானுக்கு ஒரு பெண்ணாட்களாம் . கிரகங்களிற் செவ் பெயர் . வாய் வியாழன் ஆதித்தியன் இவை ஆண்டிகள் - தமிழ்நாட்டு இரந்துண்போர் . ஆண் . சனி புதன் இவை அலி வெள்ளி இவர்களுக்குப் பண்டாரங்கள் என்றும் சந்திரன் இராகு கேது இவை பெண் பெயர் . இவர்கள் பலவகைப் பட்ட ஜாதி ணாம் . ( விதானமாலை ) பார் . ஜங்கமாண்டி ஜோகியாண்டி கோவி ஆண்ராசி - மேஷம் மிதுனம் சிங்கம் லாண்டி முடவாண்டி கோமணாண்டி துலாம் தனசு கும்பம் ஆக சு . லிங்க தாரி உப்பாண்டி பஞ்சத்தாண்டி ஆததாயிகள் - வீட்டிற்குத் தீயிடுவோர் பரம்பரையாண்டி முதலியோர் இவர்கள் ஆயுத முதலியவற்றாற் கொலை புரிவோர் வீடுவாசல் இல்லாமல் பிக்ஷை யெடுத்தலே பிறர்பொருளை முற்றுங் கவர்வோர் பிறர் தொழிலாக கொண்டவர்கள் . ( தர்ஸ்டன் . ) மனைவியை விரும்புவோர் . ( சுக்கிரநீதி ) ஆண்டி நியர் - தொம்சாதியர் தவளை தின் போர் . ஆதபன் - விபாவசு என்னும் உசுவிற்கு ஆண்டிப்புலவர் - இவர் செஞ்சியை யடுத்த உஷையிடம் பிறந்த குமான் . ஊற்றங்காற் கிராமத்திற் பிறந்தவர் . இவ ஆதனழிசி - ஒல்லையூர் தந்த பூதபாண்டிய ருக்குப் பிதா பவதேவன் . இவர்க்குப் பா னுக்கு நண்பன் . ( புறநானூறு ) வாடை வாத்தியார் எனவும் பெயர் கூறு ஆதனுங்கன் - கள்ளில் ஆத்திரையனாரால் வர் . நன்னூலுக்கு ஒரு உரை செய்தனர் . பாடப்பெற்ற வள்ளல் வேங்கடமென் அதற்கு உரையறி நன்னுலென்று பெயர் . னும் ஊரிலிருந்தவன் . புலவர் இவனை இவர் ஒரு நிகண்டு இயற்றினர் . அதற்கு உன்னை எக்காலத்தும் மறவேன் என்வை ஆசிரியநிகண்டென்று பெயர் . கரு சமைந்த எந்தைவாழி ஆதனும்