அபிதான சிந்தாமணி

மோகூர் 1348 மோதாசனார் அவனை இவர் 3. தாருகவனத்து இருடிகளை மயக்க மீண்டுவருமுன் அம்முரசு வைத்திருந்த அழகிய பெண்ணுருக்கொண்டு சென்ற கட்டிலிலேறிப் படுத்து உறங்குவராயினர். விஷ்ணுவின் திருவுரு. அதனை அறிந்த அரசன் தமிழருமை யறிந் 4. பஸ்மாசுரன் பொருட்டு தோனாதலின் இவரை யாதோரூறுபாடுஞ் சிவமூர்த்தியைக்கூடி அரிகர செய்யாது இவர் தாமே தூங்கியெழுமளவும் புத்திரனைப்பெற்ற விஷ்ணுவின் திருவுரு. அருகினின்று சாமரம் வீசிக்கொண்டிருந் 5. மமகாரன் தேவி. தனன். இவர் விழித்தெழுந்து துணுக் 6. திதியின் குமாரி. குற்றஞ்சி இயன்மொழி பாடி அரசனை மோகூர் - பழையனென்னும் குறுநில மன் உவப்பித்தார். புறம் டும். மற்றொருபொ னனூர். ழுது கொண் கானம் (கொங்கணம்) கிழா மோசி - இடைச்சங்கத்துப் புலவருள் ஒரு னிடஞ் சென்று பரிசில்வேண்டி வர். கூறிய பரிசிற்றுரையும், பாணாற்றுப்படை மோசி கண்ணத்தனார் - மோசி என்பது யும், இயன்மொழியும், நற்சுவை கொடா நிற்கும். அரசரது கோட்பாடு இத்தன்மை ஒரூர். திருப்புவனந் தாலுக்காவில் மோசிப் பட்டி யெனவும், பரமக்குடி தாலுக்காவில் யதாயிருக்கற்பாலதென்று இவர் கூறிய மோசுகுடி யெனவும், இரண்டு ஊர்காணப் பாடல் கவனிக்கத்தக்கது. இவர் கூறிய படுகின்றன. இவ்வூர் மோசிகீரனார், மோசி குறைநயப்பு எனையோர் பாடல் போன்று நுண்ணுணர்வினோரை மகிழ்விக்கும். சாத்தனார், முடமோசியார் என்று பேரு அகம் கூகஉ. பாதவர் கோமான் அதலை டைய பலவித்வான்களைத் தன்னிடத்தே யென்பவனது மலையையும், அண்டிரனது தோற்றுவித்து அளவிலாப் புகழைப்பெற் றது. இப்புலவர் நெய்தல் வளத்தைச் பொதிய மலையையும் பாராட்டிக் கூறியுள் சிறப்பித்துப் பாடி, தலைவன் தலைவி பிரி ளார். இவர் நெய் தலையும், குறிஞ்சியை யிற் காமந் தாங்காது இறந்துப்பவே துண்மை யும் சிறப்பித்துக் கூறியவர். முகம்புகு யென்பதைக் காரணத்தோடு விளக்கிக் கிளவி பாடியவரி விவரு மொருவர். இவர் காட்டி யிருக்கிறார், பாடியனவாக நற்றிணையில் ஒன்றும், குறுந் தொகையில் மூன்றும், அகத்தில் ஒன்றும், மோசிகரையனார் இவர் கடைச்சங்கமரு விய புலவர்களுள் ஒருவர். இவரியற் புறத்தில் ஐந்தும், திருவள்ளுவமாலையி பெயர் கரையனார். ஊர் மோசி. இவர் லொன்று மாகப் பதினொரு பாடல்கள் அகத்தில் நெய் தலைச் சிறப்பித்துப் பாடி மோசிகொற்றன் - இவர் கடைச்சங்க மரு ைெடத்திருக்கின்றன. யுள்ளார். (அக - உசு0.) விய புலவர்களில் ஒருவர். இவரது இயற் மோசிகீரனூர் - 1. கடைச்சங்கத்துப் புலவ பெயர் கொற்றன். ஊர் மோசி. பாண்டி ருள் ஒருவர். இவர் சங்கறுக்கும் குலத்த வராய் இருக்கலாம். சேரமான் தகடூர் காட்டிலுள்ளது. (குறு - கூஎஎ.) மோசிசாத்தனூர் எறிந்த பெருஞ்சோ லிரும்பொறையைப் - ஒரு தமிழ்ப் புலவா. பாடியவர். (திருவள்ளுவமாலை). புறம்-272-ம் செய்யுளைப் பாடியவர். (புற. 2. இவர் மோசியென்னும் ஊரிலே நா.) மோச்சி தோன்றிய கீரனென்றும் இயற்பெயரு -ஒரு ஜாதிவகை. மாராத்தி பேசு டையவர். ஒரோவிடத்துப் படுமாற்றூர் வர். இவர்கள் முன்னாளில் இராஜதானி மோசிகீரனெனவும் கூறப்படுவார். படு உத்தியோக சாலைகளில் பேனாசீவல், மை மாற்றூர் மதுரையைச் சார்ந்ததோரூர். செய்தல், பென்ஸில் சீவல் முதலாயவேலை சிவகங்கைத் தாலுக்காவில் படமாத்தூர் கள் செய்வர். என்றொரு ஊர் காணப்படுகின்றது. ப மோதாகிரி - அங்கதேசத்தின் கிழக்கிலுள்ள மாற்றூரில் வந்து தங்கிய மோசிகீரனா ஒரு பர்வதம். Monghir - Mudgagiri or ரெனக் கொள்க. ஒரு காலத்துச் சோ Mudgallgiri in Bhagalpur Distriot. மான் தகெேரறிந்த பெருஞ்சோ லிரும் மோதாசனர் - இவர் கடைச்சங்கமருவய பொறைபிடத்துப் பரிசில்பெறச் சென்றி புலவர்களில் ஒருவர். இவர் தலைவன் ருந்த இவர் அவ னாண்மனையிலிருந்து தலைவியின் கூந்தலையும் தலைவி தலைவன் ரோட்டக் கொண்டுபோயிருந்த வீரமுரசம் சிகையைப் பிடித்தலுமாகிய சிறுபோரை
மோகூர் 1348 மோதாசனார் அவனை இவர் 3. தாருகவனத்து இருடிகளை மயக்க மீண்டுவருமுன் அம்முரசு வைத்திருந்த அழகிய பெண்ணுருக்கொண்டு சென்ற கட்டிலிலேறிப் படுத்து உறங்குவராயினர் . விஷ்ணுவின் திருவுரு . அதனை அறிந்த அரசன் தமிழருமை யறிந் 4. பஸ்மாசுரன் பொருட்டு தோனாதலின் இவரை யாதோரூறுபாடுஞ் சிவமூர்த்தியைக்கூடி அரிகர செய்யாது இவர் தாமே தூங்கியெழுமளவும் புத்திரனைப்பெற்ற விஷ்ணுவின் திருவுரு . அருகினின்று சாமரம் வீசிக்கொண்டிருந் 5. மமகாரன் தேவி . தனன் . இவர் விழித்தெழுந்து துணுக் 6. திதியின் குமாரி . குற்றஞ்சி இயன்மொழி பாடி அரசனை மோகூர் - பழையனென்னும் குறுநில மன் உவப்பித்தார் . புறம் டும் . மற்றொருபொ னனூர் . ழுது கொண் கானம் ( கொங்கணம் ) கிழா மோசி - இடைச்சங்கத்துப் புலவருள் ஒரு னிடஞ் சென்று பரிசில்வேண்டி வர் . கூறிய பரிசிற்றுரையும் பாணாற்றுப்படை மோசி கண்ணத்தனார் - மோசி என்பது யும் இயன்மொழியும் நற்சுவை கொடா நிற்கும் . அரசரது கோட்பாடு இத்தன்மை ஒரூர் . திருப்புவனந் தாலுக்காவில் மோசிப் பட்டி யெனவும் பரமக்குடி தாலுக்காவில் யதாயிருக்கற்பாலதென்று இவர் கூறிய மோசுகுடி யெனவும் இரண்டு ஊர்காணப் பாடல் கவனிக்கத்தக்கது . இவர் கூறிய படுகின்றன . இவ்வூர் மோசிகீரனார் மோசி குறைநயப்பு எனையோர் பாடல் போன்று நுண்ணுணர்வினோரை மகிழ்விக்கும் . சாத்தனார் முடமோசியார் என்று பேரு அகம் கூகஉ . பாதவர் கோமான் அதலை டைய பலவித்வான்களைத் தன்னிடத்தே யென்பவனது மலையையும் அண்டிரனது தோற்றுவித்து அளவிலாப் புகழைப்பெற் றது . இப்புலவர் நெய்தல் வளத்தைச் பொதிய மலையையும் பாராட்டிக் கூறியுள் சிறப்பித்துப் பாடி தலைவன் தலைவி பிரி ளார் . இவர் நெய் தலையும் குறிஞ்சியை யிற் காமந் தாங்காது இறந்துப்பவே துண்மை யும் சிறப்பித்துக் கூறியவர் . முகம்புகு யென்பதைக் காரணத்தோடு விளக்கிக் கிளவி பாடியவரி விவரு மொருவர் . இவர் காட்டி யிருக்கிறார் பாடியனவாக நற்றிணையில் ஒன்றும் குறுந் தொகையில் மூன்றும் அகத்தில் ஒன்றும் மோசிகரையனார் இவர் கடைச்சங்கமரு விய புலவர்களுள் ஒருவர் . இவரியற் புறத்தில் ஐந்தும் திருவள்ளுவமாலையி பெயர் கரையனார் . ஊர் மோசி . இவர் லொன்று மாகப் பதினொரு பாடல்கள் அகத்தில் நெய் தலைச் சிறப்பித்துப் பாடி மோசிகொற்றன் - இவர் கடைச்சங்க மரு ைெடத்திருக்கின்றன . யுள்ளார் . ( அக - உசு 0 . ) விய புலவர்களில் ஒருவர் . இவரது இயற் மோசிகீரனூர் - 1. கடைச்சங்கத்துப் புலவ பெயர் கொற்றன் . ஊர் மோசி . பாண்டி ருள் ஒருவர் . இவர் சங்கறுக்கும் குலத்த வராய் இருக்கலாம் . சேரமான் தகடூர் காட்டிலுள்ளது . ( குறு - கூஎஎ . ) மோசிசாத்தனூர் எறிந்த பெருஞ்சோ லிரும்பொறையைப் - ஒரு தமிழ்ப் புலவா . பாடியவர் . ( திருவள்ளுவமாலை ) . புறம் - 272 - ம் செய்யுளைப் பாடியவர் . ( புற . 2. இவர் மோசியென்னும் ஊரிலே நா . ) மோச்சி தோன்றிய கீரனென்றும் இயற்பெயரு -ஒரு ஜாதிவகை . மாராத்தி பேசு டையவர் . ஒரோவிடத்துப் படுமாற்றூர் வர் . இவர்கள் முன்னாளில் இராஜதானி மோசிகீரனெனவும் கூறப்படுவார் . படு உத்தியோக சாலைகளில் பேனாசீவல் மை மாற்றூர் மதுரையைச் சார்ந்ததோரூர் . செய்தல் பென்ஸில் சீவல் முதலாயவேலை சிவகங்கைத் தாலுக்காவில் படமாத்தூர் கள் செய்வர் . என்றொரு ஊர் காணப்படுகின்றது . மோதாகிரி - அங்கதேசத்தின் கிழக்கிலுள்ள மாற்றூரில் வந்து தங்கிய மோசிகீரனா ஒரு பர்வதம் . Monghir - Mudgagiri or ரெனக் கொள்க . ஒரு காலத்துச் சோ Mudgallgiri in Bhagalpur Distriot . மான் தகெேரறிந்த பெருஞ்சோ லிரும் மோதாசனர் - இவர் கடைச்சங்கமருவய பொறைபிடத்துப் பரிசில்பெறச் சென்றி புலவர்களில் ஒருவர் . இவர் தலைவன் ருந்த இவர் அவ னாண்மனையிலிருந்து தலைவியின் கூந்தலையும் தலைவி தலைவன் ரோட்டக் கொண்டுபோயிருந்த வீரமுரசம் சிகையைப் பிடித்தலுமாகிய சிறுபோரை