அபிதான சிந்தாமணி

மைநாகம் 1347 மோகின கடலில் மண மைநாகம் இமவான் புத்திரனாகிய பர் மொழிமாற்று - ஏற்றபொருளுக்கு இசை வதம். இவன் புத்திரன் கிரௌஞ்சன். ந்த பயனிலைகளை மாற்றி யோரடியுள் The Sevalik hills at the foot of the வழங்கல். (தென்.) Himalayas between the Beas and the Ganges. மோ மைந்தன் - கிட்கிந்தையில் இருந்த வாரு என். அச்வரிதேவராய்ப் பிறந்தவன். சுக் மோகநீயம் உ அ. 1, மித்யா தவம், 2. யம் கிரீவன் சோபதியரில் ஒருவன். யக்மி த்யாத்வம், 3. ஸம்யகத்வம், 4. அநந் மைந்நாகம் ஒருபர்வதம். இமயத்திற்கும் தா நுபந்திகுரோதம், 5 அருந்தானு பந்தி மேருவிற்கும் பிறந்த குமாரன். இந்திர மானம், 6. அநந்தானு பந்திமாயை, 7. அருந் னுக்குப் பயந்து வாயுவின் சகாயத்தால் தானு பந்திலோபம், 8. அப்பிரத்தி யாக் ஒளித்து அநுமன் இலங்கை ஞானகுரோதம், 9. அப்பிரதி யாக்ஞான மேற் செல்லுகையில் ஒரு வியாஜமாகத் மானம், 10. அப்பிரதி யாக்ஞானமாயை, தடுக்க எண்ணி எதிரில் இருந்து அவ 11. அப்பிரதி யாக்ஞானலோபம், 12. னால் தலைகீழாகத் தள்ளப்பட்டுப் பிரா பிரதி யாக்ஞானகுரோதம், 13. பிரத்தியக் உருக்கொண்டு (தனக்குக் கடலிற் ஞானம், 14. பிரத்யக்ஞான மாயை, 15. செல்ல உதவியது வாயு புத்திரன் ஆதலால் பிரத்யக்ஞான லோபம், 16. சஞ்சுலன செய்ந்நன்றி எதிரில் நின்று மறவாது) குரோதம், 17. சஞ்சுலன மானம், 18. தங்க இடம் தந்து மீளுகையிலும் தன்னி சஞ்சுலன மாயை, 19. சஞ்சுலனலோபம், டம் தங்கிப்போக வரம் வேண்டிப் பெற் 20. ஹாஸ்யை, 21. பதி, 22. அரதி, 23. சோகம், 24. பயம், 25. சுகுப்சை, றது. 26. ஸ்திரிவே தம், 27. புருஷவேதம், மைந்நாகன் - மேனை புத்திரன், பித்ருவம்ச 28. நபும்ஸ சுவேதம். (சி-ப.) விவரணம் காண்க. மோகமானக்கடலார் - கடைச்சங்க மருவிய மையல் இது பாண்டி மண்டலத்திலுள்ள தமிழ்ப்புலவர். தோரூர். இது மாவனுக்குரியது. (புற.நா.) மோகவதி ரோகமவந்தன் பெண். மையோடக் கோவனர் - இவர் கடைச்சங் மோகவந்தன் நிருகன் வம்சத்தரசன். கப்புலவர் காலத்தவர். இவர்க்குக் கோவ யோகனங்கி களமேகருக்குரிய தாசி. னார் என்பது இயற்பெயராக இருக்கலாம். இவள் சரிதையைப்பற்றிக் காளமேகரைக் இவர் தாம்பாடிய பரிபாடற் செய்யுளில் காண்க. இடத்தைப் புகழ்ந்திருத்தல் பற்றி இப் மோகினி - 1. இவ்வுருவத்தை ஜகன்மோகி பெயர் வந்திருத்தல் கூடும் என எண்ணப் னியவதாரம் எனவும் கூறுவர். அமிர்த (பரிபாடல்) மதன காலத்தில் தேவாசுரர் இருவரும் அமிர்தம் கடைந்தனர். அசுரர் அமிர்தம் உண்ணில் தேவர்க்கு நீங்காத் துன்பம் உண்டாம் என நினைத்த விஷ்ணு மூர்த்தி மொண்டி ஒருவித முரட்டுச்சாதிப் பிச் அவர்களுக்கு அமிர்த விருப்பொழியத் தாம் சைக்காரர். இவர்கள் லண்டன், கல்லடி மோகினி யெனும் பெண்ணுருக்கொண்டு சித்தன், கல்லடி மங்கன் எனப்பெயர் பெறு அமிர்தம் தேவர்க்குப் பங்கிடுகையில், அசு வர். இவர்கள் வீடுகளிலும் கடைகளிலும் இவ்வுருவத்தைக்கண்டு மயங்கியிருக் சென்று பிக்ஷை கேட்டுப் பிக்ஷை கொடா தனர். அசுரர்களுள் இராகு கேதுக்கள் விட்டால் கல்லாலும் ஆயுதத்தாலும் தங் இருவரும் வேற்றுருக்கொண்டு அமுதம் களை வருத்திக்கொண்டு பிக்ஷைகொள்வர். புசிக்கத் தேவர் கூட்டத்தில் இருந்தனர். இவர்கள் நாடோடிகள், (தர்ஸ்டன்.) அவர்களை இன்னவர் என்று அறிந்த மொய்யார் பொய்கை - திருப்பெருந் மோகினி சட்டுவத்தால் புடைத்தனள். துறையிலுள்ள தோர் தீர்த்தம், (திருவிளை 2. திருமகள் தன்னிலும் அழகுள்ளார் யாடல்.) இலர் என்று இறுமாந்திருந்த காலத்து மொழி-(கூ) மெய்கூறல், புகழ்கூறல், பழி அவ்விறுமாப்பைக் கெடுக்க எடுத்த விஷ் கூறல். ணுவின் திருக்கோலம், படுகிறது. மொ
மைநாகம் 1347 மோகின கடலில் மண மைநாகம் இமவான் புத்திரனாகிய பர் மொழிமாற்று - ஏற்றபொருளுக்கு இசை வதம் . இவன் புத்திரன் கிரௌஞ்சன் . ந்த பயனிலைகளை மாற்றி யோரடியுள் The Sevalik hills at the foot of the வழங்கல் . ( தென் . ) Himalayas between the Beas and the Ganges . மோ மைந்தன் - கிட்கிந்தையில் இருந்த வாரு என் . அச்வரிதேவராய்ப் பிறந்தவன் . சுக் மோகநீயம் . 1 மித்யா தவம் 2. யம் கிரீவன் சோபதியரில் ஒருவன் . யக்மி த்யாத்வம் 3. ஸம்யகத்வம் 4. அநந் மைந்நாகம் ஒருபர்வதம் . இமயத்திற்கும் தா நுபந்திகுரோதம் 5 அருந்தானு பந்தி மேருவிற்கும் பிறந்த குமாரன் . இந்திர மானம் 6. அநந்தானு பந்திமாயை 7. அருந் னுக்குப் பயந்து வாயுவின் சகாயத்தால் தானு பந்திலோபம் 8. அப்பிரத்தி யாக் ஒளித்து அநுமன் இலங்கை ஞானகுரோதம் 9. அப்பிரதி யாக்ஞான மேற் செல்லுகையில் ஒரு வியாஜமாகத் மானம் 10. அப்பிரதி யாக்ஞானமாயை தடுக்க எண்ணி எதிரில் இருந்து அவ 11. அப்பிரதி யாக்ஞானலோபம் 12 . னால் தலைகீழாகத் தள்ளப்பட்டுப் பிரா பிரதி யாக்ஞானகுரோதம் 13. பிரத்தியக் உருக்கொண்டு ( தனக்குக் கடலிற் ஞானம் 14. பிரத்யக்ஞான மாயை 15 . செல்ல உதவியது வாயு புத்திரன் ஆதலால் பிரத்யக்ஞான லோபம் 16. சஞ்சுலன செய்ந்நன்றி எதிரில் நின்று மறவாது ) குரோதம் 17 . சஞ்சுலன மானம் 18 . தங்க இடம் தந்து மீளுகையிலும் தன்னி சஞ்சுலன மாயை 19. சஞ்சுலனலோபம் டம் தங்கிப்போக வரம் வேண்டிப் பெற் 20 . ஹாஸ்யை 21. பதி 22. அரதி 23. சோகம் 24. பயம் 25. சுகுப்சை றது . 26. ஸ்திரிவே தம் 27. புருஷவேதம் மைந்நாகன் - மேனை புத்திரன் பித்ருவம்ச 28. நபும்ஸ சுவேதம் . ( சி - . ) விவரணம் காண்க . மோகமானக்கடலார் - கடைச்சங்க மருவிய மையல் இது பாண்டி மண்டலத்திலுள்ள தமிழ்ப்புலவர் . தோரூர் . இது மாவனுக்குரியது . ( புற.நா. ) மோகவதி ரோகமவந்தன் பெண் . மையோடக் கோவனர் - இவர் கடைச்சங் மோகவந்தன் நிருகன் வம்சத்தரசன் . கப்புலவர் காலத்தவர் . இவர்க்குக் கோவ யோகனங்கி களமேகருக்குரிய தாசி . னார் என்பது இயற்பெயராக இருக்கலாம் . இவள் சரிதையைப்பற்றிக் காளமேகரைக் இவர் தாம்பாடிய பரிபாடற் செய்யுளில் காண்க . இடத்தைப் புகழ்ந்திருத்தல் பற்றி இப் மோகினி - 1. இவ்வுருவத்தை ஜகன்மோகி பெயர் வந்திருத்தல் கூடும் என எண்ணப் னியவதாரம் எனவும் கூறுவர் . அமிர்த ( பரிபாடல் ) மதன காலத்தில் தேவாசுரர் இருவரும் அமிர்தம் கடைந்தனர் . அசுரர் அமிர்தம் உண்ணில் தேவர்க்கு நீங்காத் துன்பம் உண்டாம் என நினைத்த விஷ்ணு மூர்த்தி மொண்டி ஒருவித முரட்டுச்சாதிப் பிச் அவர்களுக்கு அமிர்த விருப்பொழியத் தாம் சைக்காரர் . இவர்கள் லண்டன் கல்லடி மோகினி யெனும் பெண்ணுருக்கொண்டு சித்தன் கல்லடி மங்கன் எனப்பெயர் பெறு அமிர்தம் தேவர்க்குப் பங்கிடுகையில் அசு வர் . இவர்கள் வீடுகளிலும் கடைகளிலும் இவ்வுருவத்தைக்கண்டு மயங்கியிருக் சென்று பிக்ஷை கேட்டுப் பிக்ஷை கொடா தனர் . அசுரர்களுள் இராகு கேதுக்கள் விட்டால் கல்லாலும் ஆயுதத்தாலும் தங் இருவரும் வேற்றுருக்கொண்டு அமுதம் களை வருத்திக்கொண்டு பிக்ஷைகொள்வர் . புசிக்கத் தேவர் கூட்டத்தில் இருந்தனர் . இவர்கள் நாடோடிகள் ( தர்ஸ்டன் . ) அவர்களை இன்னவர் என்று அறிந்த மொய்யார் பொய்கை - திருப்பெருந் மோகினி சட்டுவத்தால் புடைத்தனள் . துறையிலுள்ள தோர் தீர்த்தம் ( திருவிளை 2. திருமகள் தன்னிலும் அழகுள்ளார் யாடல் . ) இலர் என்று இறுமாந்திருந்த காலத்து மொழி- ( கூ ) மெய்கூறல் புகழ்கூறல் பழி அவ்விறுமாப்பைக் கெடுக்க எடுத்த விஷ் கூறல் . ணுவின் திருக்கோலம் படுகிறது . மொ