அபிதான சிந்தாமணி

மெய்யெழுத்து 1343 மேகம் வகை, காட்சி வேட்கை யுள்ளு தன் மெலித, மேககூடம் வித்தியாதா ஈகரம், லாக்கஞ் செப்ப னாணுவரையிறத்த, னோக் (சூளா.) குவ வெல்லா மவையே போறன், மறத் மேகசந்தி - 1. ஒரு கூத்திரியன். ஜாரசக் தன் மயக்கஞ் சாக்கா டென்ற ஐயிரண் தன் புத்திரனாகிய சகதேவன் புத்திரன், டவத்தையும்....... மெய்யுறு பணர்ச்? என் (பார - ஆதி.) னும் இலசீகண விளக்கச் சூத்திரத்தா 2. சாரசர் தன் போன், மசத சோதி லுணர்க (சாரு) காட்சி - தலைமகளைத் தலை பதி, இவன் அச்வமேதக் குதிரையின் பின் வன் தனியிடத்துக் காணுதல். வேட்கை - சென்ற அருச்சுனனுடன் யுத்தஞ்செய்து இவளைப் பெறவேண்டு மென்னுமுள்ள தோற்றவன். (பார - அச்.) நிகழ்ச்சி. ஒரு தலையுள்ளல் இடைவிடாது மேகசுவாதி -- சிபௌகன் குமாரன், இவன் நினைத்தல், மெலிதல் - உடம்பு வாடுதல். குமாரன் அடமாசன். ஆக்கஞ்செப்பல் - தன்னெஞ்சில் வருத்தத் மேகநாதன் - 1. இந்திரசித்தின் பெயர். தைப் பிறர்க்குரைத்தல் நாணுவரை யிறத் இந்திரசித்தைக் காண்க. தல் - நாணத்தினெல்லை கடத்தல், நோக் 2. சந்திராபீடனது சேனாபதி. குவ வெல்லாமவையே போறல்-காண்பன மேகபுரம் - ஒரு வித்தியாதா நகாம். (சூளா.) வெல்லாம் அவளுறுப்புப் போலத் தோன் மேகபுஷ்பம் - கிருஷ்ணன் தேர்க்கு திரை அதல். மறத்தல் - அறிவு திரிதல், மயக்கம்- களில் ஒன்று. மோகித்தல். சாக்காடு - இறந்துபடல். மேகப்பிரஷ்டன் பிரியவிரதன் போன், (அகம்.) கிருதபிருஷ்டன் குமாரன். மெய்யெழத்து - இவை தாமே யியங்கா மேகப்பிருத்தியன் சிவகணத்தவரில் ஒரு வெழுத்துக்கள். இவை உயிரேறு தற்கு வன். கல்கியின் குமாரன், உடம்பு போலுதலின் மெய்யெழுத் தென மேகமலள் ப்பட்டன. க், ங், ச், ஞ், ட், ண், த், ந், மேகமாலி சண்முகன் சேநாவீரன். ப், ம், ய், ர்,ல்,வ்,ழ்,ள்,ற்,ன் எனப் மேகமாலினி மேகவாகனன் மனை வி. பதினெட்டு. (சூளா.) மெல்லெழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக் மேகம் - 1. (எ) சம்வர்த்தம், ஆவர்த்தம், களில் மெலிந்த ஓசை யுள்ள ங், ஞ், ண், புட்கலாவர்த்தம், சங்காரித்தம், துரோ ந்,ம்,ன் என்னும் ஆறுமாம். ணம், காளமுகி, நீலவருணம் என்பன. மெழகு - தேனீயாலும் ஒரு வசைக் கொசு இவை முறையே மணி, நீர், பொன், பூ, வாலும் சேர்க்கப்படும் தேனினின்றும் மண், கல், தீ இவற்றைப் பொழியும். 2. நீராவியின் பரிணாமமே மேகம் எனப் எடுக்கப்படும் மசை. ஒரு வித மீனின் பேர் பெறும். இதன் மீது குளிர்ந்த கொழுப்பால் செய்யப்படுவது மீன்மெழுகு. காற்றுப் படின் பனி, மழை முதலியவாக மெழகுதைல மீறக்கும் பாண்டம் - கழுத்து மாறுகிறது. இது ஆகாயத்தில் கறுப்பான நீண்டு மேல் ஓடு மூடிய ஒரு குடத்தை நிறத்துடன் தோன்றில் கார்மேகம் என அடுப்பிலிட்டு மருந்தை நிரப்பி அதன் வும், படைப் படையாக இருக்கில் படை வாய்க்குப் பொருந்திய சிறு கடத்தில் மேகம் எனவும், குவியலாகத் தோன்றின் துவாரங்களிட்டு அச்சிறு துவாரங் குவியல்மேகம் எனவும், சுருண்டு தோன் களின் அடியில் ஒரு பாத்திரமமைத்து றின் சுருள் மேகமெனவும் கூறுவர், இவை எரிக்கத் தைலமிறங்கும். இதுவே மெழுகு பூமிக்கு (2, 3) மைலுக்கு மேல் காணப் தைலமிறக்கும் பாண்டம். இதனை மெழகு படும். மேற்கூறிய நீராவி என் கிளம்பு தைல இயந்திரமென்றுங் கூறுவர். கிறதென்னில் அது ஆகாயத்தினும் லேசாக இருப்பதால் உயருகிறது, 3. மழை யென்றொரு பொருளுண்டு. ஆறு, குளம், எரி, முதலியவற்றி லுள்ள மேககன் - உடுண்டுபன் நண்பன். நீர் ஆவியாகப் பரிணமிப்பது. இதுவே ஒழுக்கமுடையவன். அவனைப் பாம்பாகும் குளிர்ந்த காற்றுப் படின் மழையாம். படிச் சாபமிட்டவன், பிறவற்றிற்கு உடுண் 4. பனி, இது உஷ்ணமடைந்த ஆகா டுபனைக் காண்க, யம் குளிர்ந்து பல காரணங்களால் தன் மே
மெய்யெழுத்து 1343 மேகம் வகை காட்சி வேட்கை யுள்ளு தன் மெலித மேககூடம் வித்தியாதா ஈகரம் லாக்கஞ் செப்ப னாணுவரையிறத்த னோக் ( சூளா . ) குவ வெல்லா மவையே போறன் மறத் மேகசந்தி - 1. ஒரு கூத்திரியன் . ஜாரசக் தன் மயக்கஞ் சாக்கா டென்ற ஐயிரண் தன் புத்திரனாகிய சகதேவன் புத்திரன் டவத்தையும் ....... மெய்யுறு பணர்ச் ? என் ( பார - ஆதி . ) னும் இலசீகண விளக்கச் சூத்திரத்தா 2. சாரசர் தன் போன் மசத சோதி லுணர்க ( சாரு ) காட்சி - தலைமகளைத் தலை பதி இவன் அச்வமேதக் குதிரையின் பின் வன் தனியிடத்துக் காணுதல் . வேட்கை - சென்ற அருச்சுனனுடன் யுத்தஞ்செய்து இவளைப் பெறவேண்டு மென்னுமுள்ள தோற்றவன் . ( பார - அச் . ) நிகழ்ச்சி . ஒரு தலையுள்ளல் இடைவிடாது மேகசுவாதி -- சிபௌகன் குமாரன் இவன் நினைத்தல் மெலிதல் - உடம்பு வாடுதல் . குமாரன் அடமாசன் . ஆக்கஞ்செப்பல் - தன்னெஞ்சில் வருத்தத் மேகநாதன் - 1. இந்திரசித்தின் பெயர் . தைப் பிறர்க்குரைத்தல் நாணுவரை யிறத் இந்திரசித்தைக் காண்க . தல் - நாணத்தினெல்லை கடத்தல் நோக் 2. சந்திராபீடனது சேனாபதி . குவ வெல்லாமவையே போறல் - காண்பன மேகபுரம் - ஒரு வித்தியாதா நகாம் . ( சூளா . ) வெல்லாம் அவளுறுப்புப் போலத் தோன் மேகபுஷ்பம் - கிருஷ்ணன் தேர்க்கு திரை அதல் . மறத்தல் - அறிவு திரிதல் மயக்கம் களில் ஒன்று . மோகித்தல் . சாக்காடு - இறந்துபடல் . மேகப்பிரஷ்டன் பிரியவிரதன் போன் ( அகம் . ) கிருதபிருஷ்டன் குமாரன் . மெய்யெழத்து - இவை தாமே யியங்கா மேகப்பிருத்தியன் சிவகணத்தவரில் ஒரு வெழுத்துக்கள் . இவை உயிரேறு தற்கு வன் . கல்கியின் குமாரன் உடம்பு போலுதலின் மெய்யெழுத் தென மேகமலள் ப்பட்டன . க் ங் ச் ஞ் ட் ண் த் ந் மேகமாலி சண்முகன் சேநாவீரன் . ப் ம் ய் ர் ல் வ் ழ் ள் ற் ன் எனப் மேகமாலினி மேகவாகனன் மனை வி . பதினெட்டு . ( சூளா . ) மெல்லெழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக் மேகம் - 1. ( ) சம்வர்த்தம் ஆவர்த்தம் களில் மெலிந்த ஓசை யுள்ள ங் ஞ் ண் புட்கலாவர்த்தம் சங்காரித்தம் துரோ ந் ம் ன் என்னும் ஆறுமாம் . ணம் காளமுகி நீலவருணம் என்பன . மெழகு - தேனீயாலும் ஒரு வசைக் கொசு இவை முறையே மணி நீர் பொன் பூ வாலும் சேர்க்கப்படும் தேனினின்றும் மண் கல் தீ இவற்றைப் பொழியும் . 2. நீராவியின் பரிணாமமே மேகம் எனப் எடுக்கப்படும் மசை . ஒரு வித மீனின் பேர் பெறும் . இதன் மீது குளிர்ந்த கொழுப்பால் செய்யப்படுவது மீன்மெழுகு . காற்றுப் படின் பனி மழை முதலியவாக மெழகுதைல மீறக்கும் பாண்டம் - கழுத்து மாறுகிறது . இது ஆகாயத்தில் கறுப்பான நீண்டு மேல் ஓடு மூடிய ஒரு குடத்தை நிறத்துடன் தோன்றில் கார்மேகம் என அடுப்பிலிட்டு மருந்தை நிரப்பி அதன் வும் படைப் படையாக இருக்கில் படை வாய்க்குப் பொருந்திய சிறு கடத்தில் மேகம் எனவும் குவியலாகத் தோன்றின் துவாரங்களிட்டு அச்சிறு துவாரங் குவியல்மேகம் எனவும் சுருண்டு தோன் களின் அடியில் ஒரு பாத்திரமமைத்து றின் சுருள் மேகமெனவும் கூறுவர் இவை எரிக்கத் தைலமிறங்கும் . இதுவே மெழுகு பூமிக்கு ( 2 3 ) மைலுக்கு மேல் காணப் தைலமிறக்கும் பாண்டம் . இதனை மெழகு படும் . மேற்கூறிய நீராவி என் கிளம்பு தைல இயந்திரமென்றுங் கூறுவர் . கிறதென்னில் அது ஆகாயத்தினும் லேசாக இருப்பதால் உயருகிறது 3. மழை யென்றொரு பொருளுண்டு . ஆறு குளம் எரி முதலியவற்றி லுள்ள மேககன் - உடுண்டுபன் நண்பன் . நீர் ஆவியாகப் பரிணமிப்பது . இதுவே ஒழுக்கமுடையவன் . அவனைப் பாம்பாகும் குளிர்ந்த காற்றுப் படின் மழையாம் . படிச் சாபமிட்டவன் பிறவற்றிற்கு உடுண் 4. பனி இது உஷ்ணமடைந்த ஆகா டுபனைக் காண்க யம் குளிர்ந்து பல காரணங்களால் தன் மே