அபிதான சிந்தாமணி

மூன்றாம்பிறை 1341 மெய்கண்டதேவர் பற்றி தோன்றிற்றே - கொல்லை, வழியிலொரு போஷிப்பர். பூசாரிகள் அதிக சீலத்துடன் பேய்மின்று வஞ்சனையாற் செய்த, குழியி 9 சிப்பர். இவர்களுக்கு உபவாச விரதங்க லெழு செந்தீக் கொழுந்து." ளுண்டு; தெய்வங்களுக்கு உற்சவாதிகள் இது பாண்டியன் “பிழைத்தாரோ செய்வர் ; இவர்கள் கல்யாணங்களில் காராளர் பேய்மகள் சொற் கேட்டுப், பிழை தலையை மொட்டை யிட்டுக்கொள்ளுவர். த்தார்க ளல்லர் பிழைதீர்ந்தார் - பிழைத் இவர்கள் மறு பிறப்பு, தேவ தண்டனை தார்கள், எல்லாருங் காண வெரியகத்தே உண்டென்பர். மூழ்கினார், எல்லாரு மென்று முளர்." மெய்கண்ட தேவர் - திருப்பெண்ணாகடம் முன்றம் பிறை - பங்குனியும், சித்திரையும், என்னுந் திருத்தூங்கானை மாடத்தில் சைவ தென்கோடுயாவேண்டும். வைகாசி முதல் வேளாளர் குலத்திற் பிறந்த அச்சு தகளப் மார்கழி வரை வடகோடுயா வேண்டும். பாளர் என்.வர் நாடோறும் புத்திரப்பேறு தையும் மாசியும் சமனாக இருக்கவேண்டும். வேண்டித் தம் குலகுருவாகிய சகலாகம இல்லாவிடில் கலகமும் பஞ்சமும் உண் பண்டிதரை வணங்கிக்கூற, அவரும் ஆளு டாகும். பின்வரும் வெண்பாவைக்காண்க. டைய பிள்ளையார் அருளிச்செய்த திருமு "மீனாடு தெற்குயா மிக்கெட்டுமே வடக் றையில் கயிறு சாத்தினர். அதில் "கண்கா ரம், தான்மகா கும்பஞ் சரியாக- மானே ட்டுநுதலானும்" எனும் சம்பந்தரது திரு கேள், சொன்னபடி சோம னிரானெனி. வெண் காட்டுத் திருப்பதிகத்தில் "பேயடை லோ கோன் மடிவன், அன்ன மரி தாய் யா பிரிவெய்தும் பிள்ளையினோடுள்ளவினை, விடும். 17 வாயினவே வரம்பெறுவ ரையு றவேண் மூஷிகம் - 1. திருவந்தபுரம், கொச்சி ராச் டாவொன்றும், வேயனதோளுமைபங்கன் சியங்களுக்கு வடக்கேயுள்ள நாடு, வெண்காட்டு முக்குள நீர், தோய்வினையா 2. சௌபரியின் மனைவியைக் கைப் ரவர் தம்மைத் தோயாவாந் தீவினையே." அவரால் மூஷிகமாகச் சபிக்கப் என்னும் திருப்பதிக முதிக்க, அதன் பொ பட்டுக் கடையில் விநாயகர் வாகனமான ரூளை ஆசிரியர் தெரிவிக்கத் தெரிந்து, அவ் வன். வாறே சுவேதாரண்யஞ் சென்று முக்குள மூஷிகாதன் - கக்கககயன், நாகன், நீர் மூழ்கிச் சிவபூசை செய்து வருகையில், சிவபெருமான் ஒருநாள் கனவின் கண் எழு மே ந்தருளி, உனக்கு மகவைத் தருகின்றோ' மென்று உருக்காந் தனர். பின்னர் சிலநா மேக்ஸிகோமதம் - அமெரிக்காவிலுள்ள ளிருந்து தம்மூருக்கு மீன் கையில் அவர் தம் மெக்ஸிகோ தேசத்திலுள்ளவர்கள் ஆதி காதலியாரிடத்துக் குழந்தை அவதரித் காலத்தில் சூரியனையும் பக்ஷிகளையும் பூசித் தது. தாய் தந்தையர் இருவரும் குழந்தை துக்கொண்டிருந்தனர். மெக்வி யென் யைச் சுவேதவனப் பெருமாள் எனப் பெய னும் தரும சாஸ்திரி பிறந்த பிறகு கூறிய ரிட்டு வளர்த்துவந்தனர். இவ்வாறு வளர் விதம் எவ்வாறெனில் விட்ஜலி, புட்ஜலி த்து வருகையில், பத்தினியின் சகோதரர், என்னும் தேவன் ஆதியில் பக்ஷி உருவங் திருவெண்ணெய் நல்லூர் காங்கேயபூபதி கொண்டு ஒரு பார்வத சிகரத்தில் உட்கார்ந் இவர் வீட்டிற்குவந்து அக் குழந்தையைத் திருந் தனன். அப்பு உருக்கொண்ட தாம் வளர்ப்பதாய் எடுத்துச்சென்று வளர் வன் இருந்த ஸ்தலத்தில் மெக்கோ த்துவந்தனர். இக்குழந்தை வீதியில் மண என்னும் நகரம் நிருபிக்கப்பட்டது. பின் லைச் சிவவிங்கமாகச் செய்து அர்ச்சித்துத் ஓம் பயங்கரமான டியஸ் என்னும் தேவன் தியானத்தி லிருககையில் அவ்வழி வந்த ஒருவன் உண்டு. அவனுக்கு லோகமே சிங் பாஞ்சோதிமுநிவர் இக்குழநனதயின் பரி காசரும், பூமிமுதலாகிய பாக்ய தெய்வங்க பாகத்தை நோக்கிச் சிவமூர்த்தியின் செயல் ளும் க்ஷமாம் முதலாகிய துஷ்கர்மதேவதை களை ஞான திருஷ்டியால் அறிந்து, இவர்க் களும் உண்டு என்பன. ஆசாரம் பூமியும் குச் சிவ தீக்ஷை செய்து சுவேதனப் பெரு இவர்களுக்குத் தேவதை யாகையால் பூ மாள் எனத் தீக்ஷாநாமம் இட்டுத் தாம் மிக்கு நரபலியிடுவர். இவர்களின் தேவால சந்தான பரம்பரையிற் சேட்ட சிவஞான யங்களில் மனிதர்களின் மண்டையோட் போதத்தினை அருளி, அதற்குப் பொருள் டைத் தொங்கவிட்டிருப்பர். பாம்புகளைப் அருளிச்செய்து இச்சிவஞான போதத்தி
மூன்றாம்பிறை 1341 மெய்கண்டதேவர் பற்றி தோன்றிற்றே - கொல்லை வழியிலொரு போஷிப்பர் . பூசாரிகள் அதிக சீலத்துடன் பேய்மின்று வஞ்சனையாற் செய்த குழியி 9 சிப்பர் . இவர்களுக்கு உபவாச விரதங்க லெழு செந்தீக் கொழுந்து . ளுண்டு ; தெய்வங்களுக்கு உற்சவாதிகள் இது பாண்டியன் பிழைத்தாரோ செய்வர் ; இவர்கள் கல்யாணங்களில் காராளர் பேய்மகள் சொற் கேட்டுப் பிழை தலையை மொட்டை யிட்டுக்கொள்ளுவர் . த்தார்க ளல்லர் பிழைதீர்ந்தார் - பிழைத் இவர்கள் மறு பிறப்பு தேவ தண்டனை தார்கள் எல்லாருங் காண வெரியகத்தே உண்டென்பர் . மூழ்கினார் எல்லாரு மென்று முளர் . மெய்கண்ட தேவர் - திருப்பெண்ணாகடம் முன்றம் பிறை - பங்குனியும் சித்திரையும் என்னுந் திருத்தூங்கானை மாடத்தில் சைவ தென்கோடுயாவேண்டும் . வைகாசி முதல் வேளாளர் குலத்திற் பிறந்த அச்சு தகளப் மார்கழி வரை வடகோடுயா வேண்டும் . பாளர் என்.வர் நாடோறும் புத்திரப்பேறு தையும் மாசியும் சமனாக இருக்கவேண்டும் . வேண்டித் தம் குலகுருவாகிய சகலாகம இல்லாவிடில் கலகமும் பஞ்சமும் உண் பண்டிதரை வணங்கிக்கூற அவரும் ஆளு டாகும் . பின்வரும் வெண்பாவைக்காண்க . டைய பிள்ளையார் அருளிச்செய்த திருமு மீனாடு தெற்குயா மிக்கெட்டுமே வடக் றையில் கயிறு சாத்தினர் . அதில் கண்கா ரம் தான்மகா கும்பஞ் சரியாக- மானே ட்டுநுதலானும் எனும் சம்பந்தரது திரு கேள் சொன்னபடி சோம னிரானெனி . வெண் காட்டுத் திருப்பதிகத்தில் பேயடை லோ கோன் மடிவன் அன்ன மரி தாய் யா பிரிவெய்தும் பிள்ளையினோடுள்ளவினை விடும் . 17 வாயினவே வரம்பெறுவ ரையு றவேண் மூஷிகம் - 1. திருவந்தபுரம் கொச்சி ராச் டாவொன்றும் வேயனதோளுமைபங்கன் சியங்களுக்கு வடக்கேயுள்ள நாடு வெண்காட்டு முக்குள நீர் தோய்வினையா 2. சௌபரியின் மனைவியைக் கைப் ரவர் தம்மைத் தோயாவாந் தீவினையே . அவரால் மூஷிகமாகச் சபிக்கப் என்னும் திருப்பதிக முதிக்க அதன் பொ பட்டுக் கடையில் விநாயகர் வாகனமான ரூளை ஆசிரியர் தெரிவிக்கத் தெரிந்து அவ் வன் . வாறே சுவேதாரண்யஞ் சென்று முக்குள மூஷிகாதன் - கக்கககயன் நாகன் நீர் மூழ்கிச் சிவபூசை செய்து வருகையில் சிவபெருமான் ஒருநாள் கனவின் கண் எழு மே ந்தருளி உனக்கு மகவைத் தருகின்றோ ' மென்று உருக்காந் தனர் . பின்னர் சிலநா மேக்ஸிகோமதம் - அமெரிக்காவிலுள்ள ளிருந்து தம்மூருக்கு மீன் கையில் அவர் தம் மெக்ஸிகோ தேசத்திலுள்ளவர்கள் ஆதி காதலியாரிடத்துக் குழந்தை அவதரித் காலத்தில் சூரியனையும் பக்ஷிகளையும் பூசித் தது . தாய் தந்தையர் இருவரும் குழந்தை துக்கொண்டிருந்தனர் . மெக்வி யென் யைச் சுவேதவனப் பெருமாள் எனப் பெய னும் தரும சாஸ்திரி பிறந்த பிறகு கூறிய ரிட்டு வளர்த்துவந்தனர் . இவ்வாறு வளர் விதம் எவ்வாறெனில் விட்ஜலி புட்ஜலி த்து வருகையில் பத்தினியின் சகோதரர் என்னும் தேவன் ஆதியில் பக்ஷி உருவங் திருவெண்ணெய் நல்லூர் காங்கேயபூபதி கொண்டு ஒரு பார்வத சிகரத்தில் உட்கார்ந் இவர் வீட்டிற்குவந்து அக் குழந்தையைத் திருந் தனன் . அப்பு உருக்கொண்ட தாம் வளர்ப்பதாய் எடுத்துச்சென்று வளர் வன் இருந்த ஸ்தலத்தில் மெக்கோ த்துவந்தனர் . இக்குழந்தை வீதியில் மண என்னும் நகரம் நிருபிக்கப்பட்டது . பின் லைச் சிவவிங்கமாகச் செய்து அர்ச்சித்துத் ஓம் பயங்கரமான டியஸ் என்னும் தேவன் தியானத்தி லிருககையில் அவ்வழி வந்த ஒருவன் உண்டு . அவனுக்கு லோகமே சிங் பாஞ்சோதிமுநிவர் இக்குழநனதயின் பரி காசரும் பூமிமுதலாகிய பாக்ய தெய்வங்க பாகத்தை நோக்கிச் சிவமூர்த்தியின் செயல் ளும் க்ஷமாம் முதலாகிய துஷ்கர்மதேவதை களை ஞான திருஷ்டியால் அறிந்து இவர்க் களும் உண்டு என்பன . ஆசாரம் பூமியும் குச் சிவ தீக்ஷை செய்து சுவேதனப் பெரு இவர்களுக்குத் தேவதை யாகையால் பூ மாள் எனத் தீக்ஷாநாமம் இட்டுத் தாம் மிக்கு நரபலியிடுவர் . இவர்களின் தேவால சந்தான பரம்பரையிற் சேட்ட சிவஞான யங்களில் மனிதர்களின் மண்டையோட் போதத்தினை அருளி அதற்குப் பொருள் டைத் தொங்கவிட்டிருப்பர் . பாம்புகளைப் அருளிச்செய்து இச்சிவஞான போதத்தி