அபிதான சிந்தாமணி

முரசை 1334 முல்லை வர் என்பதனை புனை மருப பழுந்தக் குத் புலவர் புராணம் முதலாய பல பெருநூல் திப் புலியொடு பொழுது வென்றகனை குா கள் இயற்றி யிருக்கின் றனர். ஒருமுச் சீற்றக்கதழ்விடை யுரிவை போர் முருக நாயனார் - இவர் சோணாட்டில் திருப் த்த, அனை தான் முரசத்தானை" என வருஞ் புகலூரில் பிராமணகுலத்திற்பிறந்து சிவ சிந்தாமணியானறிக. பக்தியிற் சிறந்தவர். இவர் பிராம்ம முகூர்த் மூரசை குபேரன் மனைவி. தத்தில் எழுந்து தீர்த்தமாடி வர்த்தமா முரஞ்சியூர் முடிநாகராயர் -- இவர் தலைச் னீச்சுரருக்குச் சாத்த மலர் பறித்துத் திரு சங்கத்திருந்து தமிழாராய்ந்த புலவருள் மாலைகள் தொடுத்துச்சாத்தி அருச்சித்து ஒருவர். இதனை இறையனார் அகப்பொ வருவர். இவ்வகை நடத்துங்காலத்துத் ருள் முதலியவற்றாலறிக, இவர் சேரமான் திருஞானசம்பந்தமூர்த்திகளுக்கு நண்ப பெருஞ்சோற்று உதியனைப் பாடியவர். சாகி அவர் திருமணத்திற்சென்று பாம “அலங்குளைப் புரவி யைவரொடு சினை இ, சிவமூர்த்தியின் திருவடியடைந்தனர். நிலந்தலைக் கொண்ட பொலம்பூந் தும்பை இவர் காலம் திருஞான சம்பந்தமூர்த்திகள் யீரைம் பதின்மரும் பொருதுகளத் தொழி காலம். (பெ - புராணம்). யப் பெருஞ்சோற்று மிகுபதம் வரையாது முருகவேள்-1. இவர் பொய்யாமொழியைத் சொடுத்தோய்" (புற. நா. உ.) எனப்பாடி தம்மீது கவிபாடக்கேட்க அவர் பெட் யதால் இவர் பாரத முடிந்த காலத்தவராக டையையும் பாடி முட்டையையும் பாட எண்ணப் படுகின்றார். இதனால் கடைச் வோ, பாடேன் என மறுக்கக் கேட்டுப் புல சங்க மிருந்தது பாரத காலமாகிய பாண் வர் தனித்துக் காட்டின் வழி வருகையில் டவர் காலத்துக்கு முன் என்பதும் பெறப் வேடனைப்போற் சென்று வழிமறிக்க, புல படும். இவர் தமிழ் நாட்டில் அக்காலத்தி வர் தாம்பாவலன் எனக்கூறக்கேட்டுத் ருந்த நாகரென்னும் சாதியாரில் ஒருவர். தம்மீது கவிபாடக் கூறினர். புலவர் நாகர் காண்க. பொன்போலும்' எனக் கூறக்கேட்டுத் மாண்டாள்-பாதகண்டமாண்ட பூர்வ அரச தாம் "வீழ்ந்ததுளி" எனக் கவி கூறித் பேதம். தரிசனந் தந்து அநுக்கிரகித்தவர். மாண்விளைந்தழிவணி அஃதாவது, ஓரி 2. பொய்யாமொழியைக் காண்க. டத்துள்ளனவுங் காரிய முருகேசமுதலியார் இவர் திருமயிலையி தனவுமாகிய இரண்டு தருமங்களுக்கு லிருந்த வேளாண் குலத்தவர். சென்னை மேன்மேலும் தோன்றியழியும் பகைமை பச்சையப்பன் கலாசாலைத் தமிழ்த் தலை யைச் சொல்லுதலாம். இதனை வடநூலார் மைப்புலமை நடாத்திய புலவர், தமிழிலக் விசோதா பாசாலங்கார மென்பர். கிய இலக்கணப் பயிற்சியுள்ளவர். பல ழான் - நரகாசுரன் சோபதி. (மந்திரியும்) தமிழ் நூல்களைப் பரிசோதித்து அச்சிட்ட இவன் கோட்டையைக் காத்திருப்புழி கண்ணன் சென்று இவனைக் கொலைசெய் முரை நந்தன்தேவி சந்திரகுப்தன் தாய். தான். இதனால் கண்ணனுக்கு முராரி முலைப்பால்கூலி பெண்களை நிச்சயிக்குங் யென்று ஒரு பெயர் உண்டாயிற்று. இவன் காலத்தில், தாய் பால் கொடுத்து வளர்த்த குமாரர் விபாவசு, வசு, நபசுவான், அரு தின் பொருட்டு அவளுக்குச் செய்யுஞ் சம் ணன், தாம்ரன், அந்தரிக்ஷன், சிரவணன். மானம். (உல - வ.) இவனை நரகாசானுக்குத் தமயன் என் முல்லை - 1. பெரிய மலை போன்ற மார்பினை றுங் கூறுவர். கம்சனுக்குச் சிநேசன் யுடையான் தன்னை மேவின அன்பினை இவனுக்கு முராசுரன் எனவும் பெயர். யுடைய மடப்பத்தினையுடையாளைக் கூடிய முரனைக் காண்க மிகுதியைச் சொல்லிய துறை. (பு. வெ. 1. முரனென்னும் அசுரனை வதை பொது.) த்த விஷ்ணுவிற்கு ஒரு பெயர். 2. காடுசார்ந்த நிலம். அதன் கருப் 2. ஒரு வடநூற் புலவன். பொருள் ; தெய்வம் - நெடுமால், உயர்ந் முருகதாசர் - இவர் தண்டபாணி சுவாமிக தோர் - குறும்பொறை நாடன், தோன் ளென்றும் திருப்புகழ்ச் சுவாமிகளென்றும் றல், மனைவி, கிழத்தி, தாழ்ந்தோர் - இடை வழங்கப்படுவர். பத்தொன்பதாம் நூற் யர், இடைச்சியர், ஆயர், ஆய்ச்சியர், பள் - முண்டிலிருந்தவர். அறுவகை யிலக்கணம், காட்டுக்கோழி, விலங்கு - மான், முயல், காரணங்களாகா வர். மாாசுரன் முராரி
முரசை 1334 முல்லை வர் என்பதனை புனை மருப பழுந்தக் குத் புலவர் புராணம் முதலாய பல பெருநூல் திப் புலியொடு பொழுது வென்றகனை குா கள் இயற்றி யிருக்கின் றனர் . ஒருமுச் சீற்றக்கதழ்விடை யுரிவை போர் முருக நாயனார் - இவர் சோணாட்டில் திருப் த்த அனை தான் முரசத்தானை என வருஞ் புகலூரில் பிராமணகுலத்திற்பிறந்து சிவ சிந்தாமணியானறிக . பக்தியிற் சிறந்தவர் . இவர் பிராம்ம முகூர்த் மூரசை குபேரன் மனைவி . தத்தில் எழுந்து தீர்த்தமாடி வர்த்தமா முரஞ்சியூர் முடிநாகராயர் -- இவர் தலைச் னீச்சுரருக்குச் சாத்த மலர் பறித்துத் திரு சங்கத்திருந்து தமிழாராய்ந்த புலவருள் மாலைகள் தொடுத்துச்சாத்தி அருச்சித்து ஒருவர் . இதனை இறையனார் அகப்பொ வருவர் . இவ்வகை நடத்துங்காலத்துத் ருள் முதலியவற்றாலறிக இவர் சேரமான் திருஞானசம்பந்தமூர்த்திகளுக்கு நண்ப பெருஞ்சோற்று உதியனைப் பாடியவர் . சாகி அவர் திருமணத்திற்சென்று பாம அலங்குளைப் புரவி யைவரொடு சினை சிவமூர்த்தியின் திருவடியடைந்தனர் . நிலந்தலைக் கொண்ட பொலம்பூந் தும்பை இவர் காலம் திருஞான சம்பந்தமூர்த்திகள் யீரைம் பதின்மரும் பொருதுகளத் தொழி காலம் . ( பெ - புராணம் ) . யப் பெருஞ்சோற்று மிகுபதம் வரையாது முருகவேள் -1 . இவர் பொய்யாமொழியைத் சொடுத்தோய் ( புற . நா . . ) எனப்பாடி தம்மீது கவிபாடக்கேட்க அவர் பெட் யதால் இவர் பாரத முடிந்த காலத்தவராக டையையும் பாடி முட்டையையும் பாட எண்ணப் படுகின்றார் . இதனால் கடைச் வோ பாடேன் என மறுக்கக் கேட்டுப் புல சங்க மிருந்தது பாரத காலமாகிய பாண் வர் தனித்துக் காட்டின் வழி வருகையில் டவர் காலத்துக்கு முன் என்பதும் பெறப் வேடனைப்போற் சென்று வழிமறிக்க புல படும் . இவர் தமிழ் நாட்டில் அக்காலத்தி வர் தாம்பாவலன் எனக்கூறக்கேட்டுத் ருந்த நாகரென்னும் சாதியாரில் ஒருவர் . தம்மீது கவிபாடக் கூறினர் . புலவர் நாகர் காண்க . பொன்போலும் ' எனக் கூறக்கேட்டுத் மாண்டாள் - பாதகண்டமாண்ட பூர்வ அரச தாம் வீழ்ந்ததுளி எனக் கவி கூறித் பேதம் . தரிசனந் தந்து அநுக்கிரகித்தவர் . மாண்விளைந்தழிவணி அஃதாவது ஓரி 2. பொய்யாமொழியைக் காண்க . டத்துள்ளனவுங் காரிய முருகேசமுதலியார் இவர் திருமயிலையி தனவுமாகிய இரண்டு தருமங்களுக்கு லிருந்த வேளாண் குலத்தவர் . சென்னை மேன்மேலும் தோன்றியழியும் பகைமை பச்சையப்பன் கலாசாலைத் தமிழ்த் தலை யைச் சொல்லுதலாம் . இதனை வடநூலார் மைப்புலமை நடாத்திய புலவர் தமிழிலக் விசோதா பாசாலங்கார மென்பர் . கிய இலக்கணப் பயிற்சியுள்ளவர் . பல ழான் - நரகாசுரன் சோபதி . ( மந்திரியும் ) தமிழ் நூல்களைப் பரிசோதித்து அச்சிட்ட இவன் கோட்டையைக் காத்திருப்புழி கண்ணன் சென்று இவனைக் கொலைசெய் முரை நந்தன்தேவி சந்திரகுப்தன் தாய் . தான் . இதனால் கண்ணனுக்கு முராரி முலைப்பால்கூலி பெண்களை நிச்சயிக்குங் யென்று ஒரு பெயர் உண்டாயிற்று . இவன் காலத்தில் தாய் பால் கொடுத்து வளர்த்த குமாரர் விபாவசு வசு நபசுவான் அரு தின் பொருட்டு அவளுக்குச் செய்யுஞ் சம் ணன் தாம்ரன் அந்தரிக்ஷன் சிரவணன் . மானம் . ( உல - . ) இவனை நரகாசானுக்குத் தமயன் என் முல்லை - 1. பெரிய மலை போன்ற மார்பினை றுங் கூறுவர் . கம்சனுக்குச் சிநேசன் யுடையான் தன்னை மேவின அன்பினை இவனுக்கு முராசுரன் எனவும் பெயர் . யுடைய மடப்பத்தினையுடையாளைக் கூடிய முரனைக் காண்க மிகுதியைச் சொல்லிய துறை . ( பு . வெ . 1. முரனென்னும் அசுரனை வதை பொது . ) த்த விஷ்ணுவிற்கு ஒரு பெயர் . 2. காடுசார்ந்த நிலம் . அதன் கருப் 2. ஒரு வடநூற் புலவன் . பொருள் ; தெய்வம் - நெடுமால் உயர்ந் முருகதாசர் - இவர் தண்டபாணி சுவாமிக தோர் - குறும்பொறை நாடன் தோன் ளென்றும் திருப்புகழ்ச் சுவாமிகளென்றும் றல் மனைவி கிழத்தி தாழ்ந்தோர் - இடை வழங்கப்படுவர் . பத்தொன்பதாம் நூற் யர் இடைச்சியர் ஆயர் ஆய்ச்சியர் பள் - முண்டிலிருந்தவர் . அறுவகை யிலக்கணம் காட்டுக்கோழி விலங்கு - மான் முயல் காரணங்களாகா வர் . மாாசுரன் முராரி