அபிதான சிந்தாமணி

முத்துத்தாண்டவர். 1332 முநிசுவ்விருத தீர்த்தங்கரர் முத்துத்தாண்டவர் இவர் சீர்காழியிலே சக்கரவர்த்தி யாழ்ப்பாணத்து நல்லூரில் வாத்தியக்காரர் மாபிற்பிறந்து தாண்டவர் தங்கி அரசியல் முதலியன செய்த சரி தங் எனப் பெயரடைந்து சிவமூர்த்தியிடம் களை யடக்கிக் கலிவெண்பாவால் கைலாய அன்புவள நாடோறும்சிவ தரிசனம் செய்து மாலை பாடிய புலவர். சைவசமயத்தினர். வந்தனர். இவ்வகை யிருக்கையில் கரும தந்தை பெயர் செந்தியப்பர். வசத்தால் இவர் உடம்பில் ஒருவி தநோய் முத்துவீர் உபாத்தியாயர் - முத்து வீரியம் கண்டது. இவர் ஒருநாள் சிவதரிசனம் என்ற இலக்கண நூவினாசிரியர். சென்ற செய்துகொண்டு பசியால் வருந்தித் திருக் நூற்றாண்டிலிருந்தவர். விசுவகர்ம வகுப் கோயிலுள் இருக்கையில் பிராட்டியார் பினர். குழந்தைக் கிரங்குந் தாய்போல இவரிடத் முத்துவீரியம்- இது எழுத்து, சொல், பொ துப் பொன் வட்டிலிற் சாதஞ் சுமந்து வந்து ருள், யாப்பு, அணி என்ற பஞ்சலட்சணங் அளித்தனர். இதைத் தாண்டவர் வாங்கி களையுங் கூறு மொரு இலக்கண நூல். யுண்டு பசிப் பிணியுடன் உடம்பின் பிணி உறையூரிலிருந்த முத்துவீர உபாத்தியா யும் நீங்கிப் பிராட்டியாரின் கட்டளைப்படி யர் இயற்றியது. சிதம்பரத்தலம் அடைந்து நடராசமூர்த்தி முத்தூற்றுக் கூற்றம்- பாண்டி நாட்டிலுள்ள யைத் தரிசித்து வருகையில் முத்துத்தாண் ஓர் ஊர். பழையவேளிரால் ஆளப்பட்டது; டவர் எனப் பெயாடைந்து மாணிக்கவாச முத்தூர்க் கூற்றமெனவும் வழங்கும் ; மரு சர் அடைந்த பேறு தாம் அடையவேண்டி தமிலத்திலுள்ளது. (புறநா). மாணிக்கவாசகர் பேறு எனக்குத் தரவல் லையோ அறியேன்'' எனப்பாடி வேண்டி முத்தொள்ளாயிரம் தமிழ்நாட்டு மூவேந் அப்பேறு பெற்றவர். தரைக் கடைச்சங்கத்தவர் பாடிய நூல். இதனை நீதிநூற் கோவையெனவும் அகப் முத்துப் புலவர் - கடிகை யென்ற ஊரிற் பிறந்தவர். அனேக தனிப்பாடல்களியற் பொருட்டுறையுள்ள வெண்பாக்களெனவும் கூறுவர். றியவர். முத்தும் சிப்பியும் - - இது, இலங்கை, மன் நீ - காசிபர் மனைவி, தக்ஷன்பெண். குமா என் கணன். இவர் குமரியர் மந்தை, னார் ஊர்களையடுத்த கடல்களிலும், பாம் பன் கடலோரத்திலும் பாரசீகக் கடலி அரிணி, பத்ரமதி, மாதங்கி, சார்த்தூலி, சுவேதை, சுரசை. னும் உண்டாகிறது. இப்பூச்சிகளுக்கு இவர்களை யன்றி அப் மேலுங்கீழுமாக வட்டமான கற்கள் போல் சரசுக்களையும் பெற்றாள். இரண்டு மூடிகள் இருக்கின்றன. இந்த முநிதேசம் கிரௌஞ்ச தீபத்தின் சமீ மூடிகளின விெல் சதையுள்ள இப்பூச்சி பத்திலுள்ள ஓர் இடம், இருக்கிறது. இது இரைக்காகக் கடலின் முநிவர் -- (எ) அத்திரி, ஆங்கீரசன், கௌத கீழ் ஓடுகையில் நண்டும், மீன்களும் கலக் மன், சமதக்னி, பாரத்வாசன், வசிட்டன், கிய சேறும் கல்லும் இதன் வயிற்றினுட் விசுவாமித்திரன்; அன்றியும் அகத்தியன், புகுந்து நோவைத் தரும். கையில்லாமை ஆங்கீரசன், கௌதமன், காசிபன், புலத் யால் கற்களை வெளியில் விடாது. கற்கள் தியன், மார்க்கண்டன், வசிட்டன் என்ப. உட்சென்றதால் உண்டான நோவினால் முதிசுவ்விருத தீர்த்தங்கார் சைக தீர்த்தங்கா ஒருவி தப்பசையை அது கல்லின் மேல பூசு ருள் இருபதாவது தீர்த்தங்கரர். இவர் கிறது. அதுவே முத்தாகிறது. இப்பசை மதத தேசத்தில் குசாக்ர புரத்தில் அரிவம் அதிகமாகப் பதிந்தது கறையில்லாத நல்ல சத்தில் சுமித்திரனுக்குப் பத்மை விடத்தில் முத்து. இதை யெடுப்போர் மூச்சைப் சித்திரை மாசம், கிருஷ்ணபக்ஷம் அஷ் பிடித்துக் காற்றைத் தரும் மூடியுடன் டமி, திருவோண நக்ஷத்திரத்தில் பிறந் கடவிலிறங்கி அடுக்கடுக்காயிருக்கும் சிப்பி தவர். உன்ன தம் (20) வில், நீல நிறம். களைக் கூடையிலிட்டு மேலேறச் சமிக்கை (0) வருஷ ஆயுஷ்யம், புத்திரன் விஜய செய்தவுடன் வெளிவருவர். முத்துகளின் மகாராஜா. இவருக்கு மல்லி முதலிய கண வேறுபாட்டை இரத்னோற் பத்தியின் தார் பதினெண்மர் உண்டு. இவர் காலத் கீழ்க்காண்க துச் சக்கரவர்த்தி அரிஷேணர். இராம முத்துராஜர் -- இவர் சோழ மண்டலத் பலதேவர், இலக்ஷமண வாசுதேவர், துள்ள உறையூரார். இவர் சிங்கையாரிய இராவணப் பிரதி வாசுதேவர்,
முத்துத்தாண்டவர் . 1332 முநிசுவ்விருத தீர்த்தங்கரர் முத்துத்தாண்டவர் இவர் சீர்காழியிலே சக்கரவர்த்தி யாழ்ப்பாணத்து நல்லூரில் வாத்தியக்காரர் மாபிற்பிறந்து தாண்டவர் தங்கி அரசியல் முதலியன செய்த சரி தங் எனப் பெயரடைந்து சிவமூர்த்தியிடம் களை யடக்கிக் கலிவெண்பாவால் கைலாய அன்புவள நாடோறும்சிவ தரிசனம் செய்து மாலை பாடிய புலவர் . சைவசமயத்தினர் . வந்தனர் . இவ்வகை யிருக்கையில் கரும தந்தை பெயர் செந்தியப்பர் . வசத்தால் இவர் உடம்பில் ஒருவி தநோய் முத்துவீர் உபாத்தியாயர் - முத்து வீரியம் கண்டது . இவர் ஒருநாள் சிவதரிசனம் என்ற இலக்கண நூவினாசிரியர் . சென்ற செய்துகொண்டு பசியால் வருந்தித் திருக் நூற்றாண்டிலிருந்தவர் . விசுவகர்ம வகுப் கோயிலுள் இருக்கையில் பிராட்டியார் பினர் . குழந்தைக் கிரங்குந் தாய்போல இவரிடத் முத்துவீரியம்- இது எழுத்து சொல் பொ துப் பொன் வட்டிலிற் சாதஞ் சுமந்து வந்து ருள் யாப்பு அணி என்ற பஞ்சலட்சணங் அளித்தனர் . இதைத் தாண்டவர் வாங்கி களையுங் கூறு மொரு இலக்கண நூல் . யுண்டு பசிப் பிணியுடன் உடம்பின் பிணி உறையூரிலிருந்த முத்துவீர உபாத்தியா யும் நீங்கிப் பிராட்டியாரின் கட்டளைப்படி யர் இயற்றியது . சிதம்பரத்தலம் அடைந்து நடராசமூர்த்தி முத்தூற்றுக் கூற்றம்- பாண்டி நாட்டிலுள்ள யைத் தரிசித்து வருகையில் முத்துத்தாண் ஓர் ஊர் . பழையவேளிரால் ஆளப்பட்டது ; டவர் எனப் பெயாடைந்து மாணிக்கவாச முத்தூர்க் கூற்றமெனவும் வழங்கும் ; மரு சர் அடைந்த பேறு தாம் அடையவேண்டி தமிலத்திலுள்ளது . ( புறநா ) . மாணிக்கவாசகர் பேறு எனக்குத் தரவல் லையோ அறியேன் ' ' எனப்பாடி வேண்டி முத்தொள்ளாயிரம் தமிழ்நாட்டு மூவேந் அப்பேறு பெற்றவர் . தரைக் கடைச்சங்கத்தவர் பாடிய நூல் . இதனை நீதிநூற் கோவையெனவும் அகப் முத்துப் புலவர் - கடிகை யென்ற ஊரிற் பிறந்தவர் . அனேக தனிப்பாடல்களியற் பொருட்டுறையுள்ள வெண்பாக்களெனவும் கூறுவர் . றியவர் . முத்தும் சிப்பியும் - - இது இலங்கை மன் நீ - காசிபர் மனைவி தக்ஷன்பெண் . குமா என் கணன் . இவர் குமரியர் மந்தை னார் ஊர்களையடுத்த கடல்களிலும் பாம் பன் கடலோரத்திலும் பாரசீகக் கடலி அரிணி பத்ரமதி மாதங்கி சார்த்தூலி சுவேதை சுரசை . னும் உண்டாகிறது . இப்பூச்சிகளுக்கு இவர்களை யன்றி அப் மேலுங்கீழுமாக வட்டமான கற்கள் போல் சரசுக்களையும் பெற்றாள் . இரண்டு மூடிகள் இருக்கின்றன . இந்த முநிதேசம் கிரௌஞ்ச தீபத்தின் சமீ மூடிகளின விெல் சதையுள்ள இப்பூச்சி பத்திலுள்ள ஓர் இடம் இருக்கிறது . இது இரைக்காகக் கடலின் முநிவர் -- ( ) அத்திரி ஆங்கீரசன் கௌத கீழ் ஓடுகையில் நண்டும் மீன்களும் கலக் மன் சமதக்னி பாரத்வாசன் வசிட்டன் கிய சேறும் கல்லும் இதன் வயிற்றினுட் விசுவாமித்திரன் ; அன்றியும் அகத்தியன் புகுந்து நோவைத் தரும் . கையில்லாமை ஆங்கீரசன் கௌதமன் காசிபன் புலத் யால் கற்களை வெளியில் விடாது . கற்கள் தியன் மார்க்கண்டன் வசிட்டன் என்ப . உட்சென்றதால் உண்டான நோவினால் முதிசுவ்விருத தீர்த்தங்கார் சைக தீர்த்தங்கா ஒருவி தப்பசையை அது கல்லின் மேல பூசு ருள் இருபதாவது தீர்த்தங்கரர் . இவர் கிறது . அதுவே முத்தாகிறது . இப்பசை மதத தேசத்தில் குசாக்ர புரத்தில் அரிவம் அதிகமாகப் பதிந்தது கறையில்லாத நல்ல சத்தில் சுமித்திரனுக்குப் பத்மை விடத்தில் முத்து . இதை யெடுப்போர் மூச்சைப் சித்திரை மாசம் கிருஷ்ணபக்ஷம் அஷ் பிடித்துக் காற்றைத் தரும் மூடியுடன் டமி திருவோண நக்ஷத்திரத்தில் பிறந் கடவிலிறங்கி அடுக்கடுக்காயிருக்கும் சிப்பி தவர் . உன்ன தம் ( 20 ) வில் நீல நிறம் . களைக் கூடையிலிட்டு மேலேறச் சமிக்கை ( 0 ) வருஷ ஆயுஷ்யம் புத்திரன் விஜய செய்தவுடன் வெளிவருவர் . முத்துகளின் மகாராஜா . இவருக்கு மல்லி முதலிய கண வேறுபாட்டை இரத்னோற் பத்தியின் தார் பதினெண்மர் உண்டு . இவர் காலத் கீழ்க்காண்க துச் சக்கரவர்த்தி அரிஷேணர் . இராம முத்துராஜர் -- இவர் சோழ மண்டலத் பலதேவர் இலக்ஷமண வாசுதேவர் துள்ள உறையூரார் . இவர் சிங்கையாரிய இராவணப் பிரதி வாசுதேவர்