அபிதான சிந்தாமணி

முத்திரையாவது 1331 முத்துச்சனிக்கு மிடங்கள் லது சுரபி முத்திரை என்பன. இவற்றுள் ணடாலும் குதததை இறுக்கிக் குதததுவா இரு கரங்களையும் சேர்த்து விரித்து ரத்தை உள்ளேவாங்கி அபானவாயுவை இரண்டு அநாமிகை விரல்களின் அடிக் மேலே எற்றிப் பிராணனுக்கு எதிராக கணுக்களில் இரண்டு அங்குஷ்டங்களையும் ஆகுசெனஞ் செய்வது. சேர்த்துக் காட்டுவது ஆவாகன முத்தி முத்திவிக்கினம் - அறியாமை, ஐயம், திரிபு. ரையாம். இதையே அதோ முகமாகச் முத்து - 1, இயமனுக்குத் துஷ்டியிடம் செய்தல் ஸ்தாபன முத்திரையாம். இரு உதித்த குமாரன். கரங்களையும் முஷ்டியாக மூடிக்கொண்டு 2. நவாத்தினங்களுள் ஒன்று. வெண் இரண்டு அங்குஷ்டங்களையும் உயாத் தூக் மைநிறமுடையது. குதல் ஸங்கி தான முத்திரை, அந்த முஷ்டி உலகத்தில் பெரிய முத்து லண்டன் காட்சிச் சாலையிலுண்டு. களையே அங்குஷ்டங்களை உள்ளடக்கிப் அது (43) அங்குலம் சுற்றளவும் (3) அவு பிடித்தல் நிஷ்டுரை என்னும் முத்திரை ன்ஸ் கனமுமுள்ளது. மற்றொன்று மாஸ் இரண்டு முஷ்டிகளையும் பிடித்துத் தர்ச்சனி கோ பட்டணக் காட்சிச் சாலையிலிருக்கி விரல்களை மாத்திரம் நீட்டி மண்டலாகார மாகச் சுற்றுதல் அவகுண்டன முத்திரை. றது. அது (23) காரெட் நிறையுள்ளது. இவர் சென் இருகை விரல்களையும் ஒன்றாகக் கோத் முத்துக்கிருஷ்ணமுதலியார் னையில் இருந்த ஒருபிரபு. இவர் ஊர் துக் கனிஷ்டை அநாமிடைளையும், மத்யமா மணலி. தர்ச்சனிகளையும், பசுவின் முலை போற் இராமாயண கீர்த்தனை சேர்ப்பது தேனு முத்திரை அல்லது சுரபி பாடிய அருணாசலக்சவியைப் பாடியவர். இவர் யாழ்ப்பா முத்திரை எனப்படும். பின்னும் அஸ்திர முத்துக்குமார கவிராசர் - முத்திரை, சக்கிர முத்திரை, மகா முத் ணத்துச் சுன்னாகம் என்னும் ஊரினர். திரை, சோதன முத்திரை, சம்மார முத் வேளாளர். சைவர். சற்றேறக்குறைய திரை, பஞ்சமுகி முத்திரை, திரவிய முத் எண்பது வருடங்களுக்கு முன்னிருந்தவர். திரை, முதளிகா முத்திரை, பத்ம முத் இலக்கிய இலக்கணங்களில் வல்லவர் திரை, சகான முத்திரை, சத்திமுத்திரை, தொல்காப்பியம், இலக்கண விளக்கம் முத லாய நூல்களச்சிட்டு வெளியிட்ட தாமோ வீச முத்திரை, சாந்தி முத்திரை, மனோ ரம்மிய முத்திரை, தத்வ முத்திரை, இலி தரம் பிள்ளை முதலாயவரின் ஆசிரியர் . ங்க முத்திரை, காயத்திரி முத்திரை, கால இவரியற்றியன பல தனிக் கவிகளேயன்றி கண்ட முத்திரை, சூல முத்திரை, நமஸ் ஏசுமதபரிகாரம், ஞானக்கும்மி, ஐயனாரூஞ் கார முத்திரை, யோனி முத்திரை, விச் சல், நடராசர்பதிக முதலியனவாம். சோடண முத்திரை, ஆச்சாதான முத் முத்துக்குமாரசுவாமி பாண்டியன் இவர் திரை முதலியன தானமறிந்து பிரயோ கல்போது ஜமீன் தார். தன் கடன் வருஷம் கித்தல் வேண்டும். பின்னும் யோக நூலு தீர்க்கவேண்டுமென எட்டையபுரத்திலும், டையார் மகாமுத்திரை, நபோமுத்திரை, பேரையூரிலும் இவர் போய்ச் சொன்ன ஒட்டியாண முத்திரை, சலந்தர முத்திரை, போது உடன்படாமையால் ஆற்றங்கரை மூலபந்த முத்திசை எனவும் வழங்குவர். ஜமீன் தாரவர்களிடம் போய்க் கூறிய வெ வலக்கால் ண்பா. இதில் மகாமுத்திரையாவது எட்டையா பேரையா வென் நீட்டி இடப்பாற்குதத்து அழுத்தி, நீட்டிய அரைய யென்றுரைத்தேன், எட்டையா தாளை வலக்கையாற்பிடித்து நாடிவளைத்து பேரையா வென்றுரைத்தார் - சட்டக், ஒடுகின்ற பிராண வாயுவை மாறி மாறி குரைக்கடற்கு ளீர்த்துக் கொடுபோகா விடுதல் நாடி சோதித்தல் கூட்டல் என்பது. தாற்றம், கரைய தனிற் சேர்த்தெனை நீ கா." நபோமுத்திரையாவது நாக்கைக் கபாலத் முத்துக்குமாரசாமி புலவர் - இவர் புதுவை துள் ஏற்றிப் புருவநடுவில் திருஷ்டிகளை திரிபுரசுந்தரி பில்ளைத்தமிழ் இயற்றியவர். இருத்தி யிருப்பது. ஒட்டியாண முத்தி முத்துச்சனிக்குமிடங்கள்--மதி, மேகம், சங்கு, ரையாவது வயிறு, நாபி, முதுகு, இவ் சிப்பி, மீன், முதலை, உடும்பு, தாமரை, விடங்களில் பிராணவாயுவை நிறுத்தல். வாழை, கமுகு, சரும்பு, செக்கெல், மூல் சலந்தா முத்திரையாவது வாயுவாலும், கில், யானைக்கொம்பு, பன்றிக்கொம்பு, பசு நரம்புகளாலும், மிடற்றை யிறுக்கி இருப் வின்பல், நாகம், கொக்கு. பது. மூலபந்தமுத்திரையாவது குதி இர சழுத்து. நங்கையர்
முத்திரையாவது 1331 முத்துச்சனிக்கு மிடங்கள் லது சுரபி முத்திரை என்பன . இவற்றுள் ணடாலும் குதததை இறுக்கிக் குதததுவா இரு கரங்களையும் சேர்த்து விரித்து ரத்தை உள்ளேவாங்கி அபானவாயுவை இரண்டு அநாமிகை விரல்களின் அடிக் மேலே எற்றிப் பிராணனுக்கு எதிராக கணுக்களில் இரண்டு அங்குஷ்டங்களையும் ஆகுசெனஞ் செய்வது . சேர்த்துக் காட்டுவது ஆவாகன முத்தி முத்திவிக்கினம் - அறியாமை ஐயம் திரிபு . ரையாம் . இதையே அதோ முகமாகச் முத்து - 1 இயமனுக்குத் துஷ்டியிடம் செய்தல் ஸ்தாபன முத்திரையாம் . இரு உதித்த குமாரன் . கரங்களையும் முஷ்டியாக மூடிக்கொண்டு 2. நவாத்தினங்களுள் ஒன்று . வெண் இரண்டு அங்குஷ்டங்களையும் உயாத் தூக் மைநிறமுடையது . குதல் ஸங்கி தான முத்திரை அந்த முஷ்டி உலகத்தில் பெரிய முத்து லண்டன் காட்சிச் சாலையிலுண்டு . களையே அங்குஷ்டங்களை உள்ளடக்கிப் அது ( 43 ) அங்குலம் சுற்றளவும் ( 3 ) அவு பிடித்தல் நிஷ்டுரை என்னும் முத்திரை ன்ஸ் கனமுமுள்ளது . மற்றொன்று மாஸ் இரண்டு முஷ்டிகளையும் பிடித்துத் தர்ச்சனி கோ பட்டணக் காட்சிச் சாலையிலிருக்கி விரல்களை மாத்திரம் நீட்டி மண்டலாகார மாகச் சுற்றுதல் அவகுண்டன முத்திரை . றது . அது ( 23 ) காரெட் நிறையுள்ளது . இவர் சென் இருகை விரல்களையும் ஒன்றாகக் கோத் முத்துக்கிருஷ்ணமுதலியார் னையில் இருந்த ஒருபிரபு . இவர் ஊர் துக் கனிஷ்டை அநாமிடைளையும் மத்யமா மணலி . தர்ச்சனிகளையும் பசுவின் முலை போற் இராமாயண கீர்த்தனை சேர்ப்பது தேனு முத்திரை அல்லது சுரபி பாடிய அருணாசலக்சவியைப் பாடியவர் . இவர் யாழ்ப்பா முத்திரை எனப்படும் . பின்னும் அஸ்திர முத்துக்குமார கவிராசர் - முத்திரை சக்கிர முத்திரை மகா முத் ணத்துச் சுன்னாகம் என்னும் ஊரினர் . திரை சோதன முத்திரை சம்மார முத் வேளாளர் . சைவர் . சற்றேறக்குறைய திரை பஞ்சமுகி முத்திரை திரவிய முத் எண்பது வருடங்களுக்கு முன்னிருந்தவர் . திரை முதளிகா முத்திரை பத்ம முத் இலக்கிய இலக்கணங்களில் வல்லவர் திரை சகான முத்திரை சத்திமுத்திரை தொல்காப்பியம் இலக்கண விளக்கம் முத லாய நூல்களச்சிட்டு வெளியிட்ட தாமோ வீச முத்திரை சாந்தி முத்திரை மனோ ரம்மிய முத்திரை தத்வ முத்திரை இலி தரம் பிள்ளை முதலாயவரின் ஆசிரியர் . ங்க முத்திரை காயத்திரி முத்திரை கால இவரியற்றியன பல தனிக் கவிகளேயன்றி கண்ட முத்திரை சூல முத்திரை நமஸ் ஏசுமதபரிகாரம் ஞானக்கும்மி ஐயனாரூஞ் கார முத்திரை யோனி முத்திரை விச் சல் நடராசர்பதிக முதலியனவாம் . சோடண முத்திரை ஆச்சாதான முத் முத்துக்குமாரசுவாமி பாண்டியன் இவர் திரை முதலியன தானமறிந்து பிரயோ கல்போது ஜமீன் தார் . தன் கடன் வருஷம் கித்தல் வேண்டும் . பின்னும் யோக நூலு தீர்க்கவேண்டுமென எட்டையபுரத்திலும் டையார் மகாமுத்திரை நபோமுத்திரை பேரையூரிலும் இவர் போய்ச் சொன்ன ஒட்டியாண முத்திரை சலந்தர முத்திரை போது உடன்படாமையால் ஆற்றங்கரை மூலபந்த முத்திசை எனவும் வழங்குவர் . ஜமீன் தாரவர்களிடம் போய்க் கூறிய வெ வலக்கால் ண்பா . இதில் மகாமுத்திரையாவது எட்டையா பேரையா வென் நீட்டி இடப்பாற்குதத்து அழுத்தி நீட்டிய அரைய யென்றுரைத்தேன் எட்டையா தாளை வலக்கையாற்பிடித்து நாடிவளைத்து பேரையா வென்றுரைத்தார் - சட்டக் ஒடுகின்ற பிராண வாயுவை மாறி மாறி குரைக்கடற்கு ளீர்த்துக் கொடுபோகா விடுதல் நாடி சோதித்தல் கூட்டல் என்பது . தாற்றம் கரைய தனிற் சேர்த்தெனை நீ கா . நபோமுத்திரையாவது நாக்கைக் கபாலத் முத்துக்குமாரசாமி புலவர் - இவர் புதுவை துள் ஏற்றிப் புருவநடுவில் திருஷ்டிகளை திரிபுரசுந்தரி பில்ளைத்தமிழ் இயற்றியவர் . இருத்தி யிருப்பது . ஒட்டியாண முத்தி முத்துச்சனிக்குமிடங்கள் -- மதி மேகம் சங்கு ரையாவது வயிறு நாபி முதுகு இவ் சிப்பி மீன் முதலை உடும்பு தாமரை விடங்களில் பிராணவாயுவை நிறுத்தல் . வாழை கமுகு சரும்பு செக்கெல் மூல் சலந்தா முத்திரையாவது வாயுவாலும் கில் யானைக்கொம்பு பன்றிக்கொம்பு பசு நரம்புகளாலும் மிடற்றை யிறுக்கி இருப் வின்பல் நாகம் கொக்கு . பது . மூலபந்தமுத்திரையாவது குதி இர சழுத்து . நங்கையர்