அபிதான சிந்தாமணி

முடமோசியார் 1327 முதலியார் பெருமான் தாதர் யும், சுவைமிகப் பாடியுள்ளார். குட்டு முட்டைகள்-இவை முடைநாற்ற முள்ளவை வன்சோனைப் பாராட்டி யிருத்தலாலே யாதலின் இப்பொபர் பெற்றன. முட்டை அவன் காலத்தினரென்றும் அவனோடு நட் களைப் பெரும்பாலும் பறவைகளும் சிலவூர் புடையாசென் றுக் கொள்க. (நற். 600 ) வனவும் சில நீர்வாழ்வனவும் இடும். இவர் இவர் 'வெறிகொள் சாபத்' என்று வடசொ றை அப்பிராணிகள் அவயங்காத்துக் குஞ்சு ல்லைப் பிரயோகித்திருப்பதால் வடசொல் பொரிக்கும். பறவைகளிரண்டு மூன்று கடைச்சங்கத் தொடக்கத்தே தமிழிற் கல முட்டைகளும், ஊர்வன நீர்வாழ்ன அதிக ந்தது தெளிக. (நற். உஉ அ.) இவர் பாடி மும் இடும். முட்டைகளிற் பெரிது நீக் யவை மேற்காட்டிய இரண்டு பாடல்களே, கோழி முட்டை. 2. இடைச்சங்கமருவிய பாண்டியரில் முண்டகத்துறை - தண்ட காரண்யத்திலுள்ள கடைப் பட்டவன். சயமாகீர்த்தியைக் ஒரு தடாகம். காண்க. முண்டன் - 1, ஒரு சிவகணத் தலைவன். முடமோசியார் - உறையூர் எணிச்சேரி 2. கௌசிகி தேவியால் சும்பநிசும்பயுத் முடமோசியார் பார்க்க. கத்தில் கொல்லப்பட்ட, அசுரன், முடவாண்டி இவர்கள் கொங்கு வேளாள னால் தேவிக்கு முண்டமர்த்தனியென ஒரு ரில் கண்குருடு கால்மொண்டி கைமொண் பெயர். (தேவி-பா ) டியாயள்ள பிள்ளைகளைக் கேட்டுவாங்கி முண்டாசுான் அவர்களைக் கொண்டுபோய் வளர்த்துத் ஒரு அசுரன். பிரமனைப் தன்னைப்போலப் பிச்சை எடுக்கச் செய்யும் பலமுறை துன்பப்படுத்திக் கடைசியில் பிக்ஷை அதிகாரிகள். இவர்கள் ஒருவகை சிவமூர்த்தியின் கட்டளைப்படி வயிரவரால் இறந்தவன் பிக்ஷை எடுக்கும் கூட்டம், இவர்கள் கோய துந்துபியெனும் அசுரபுத் திரன். ம்புத்தூர் ஜில்லா சத்யமங்கலத்தில் சிலும் சேலம் ஜில்லாவில் ஆண்டிப்பாளையத்தி முண்டை - காசியில் பிரதிஷ்டிக்கப்பட்டி ருக்கும் காளி லும் இருக்கின் றனர். (கர்ஸ்டன்.) முடி - இது அரசரும் சக்கரவர்த்திகளும் தான் முதகாண்டன் - நாகன், தாய் சத்ரு. கள் அரசை ஏற்றுக்கொண்டதற் சறிகுறி முதகான் - நாகன். தாய் கத்ரு. யாக அணிவது. நல்லோர்களாலாசனுக்குச் முதலியாண்டான் - காஞ்சீபுரத்தில் பச்சை சிரத்தில் அணிவிப்பது முடியாம். இது உண்ணப்பெருமாள் கோயில் என்கிற புரு பலதேசங்களில் பலவுருவமாகச் செய்யப் ஷமங்கலத்தில் அவதரித்தவர். படுகிறது. வரின் சகோதரி புத்தார். உடையவர் தரு முடித்தலைக்கோ பெருநற்கிள்ளி - இவன் வடிகளை ஆச்ரயித்தவர். எழுபத்துனான்கு சிம்மாசனாதிபதி +ளில் ஒருவர். ஒரு சோழன், அந்துவஞ் சேரலிரும் பொறையின் பகைவன். புற நா.) மற்றப் பெயர்கள் தாசரதி, வாதூல தேசி மன்ம் முடியாலழகி - கங்கையின் பெண். என் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ தாஸன், இராமாநுச தன தேவி என்பர். க்ஷத்ர தேவதை. பாதுகை, இவர் குமாரர் கந்தாடையாண் முடும்பை நம்பி - எழுபத்துனான்கு சிமமா டான். (குருபரம்பரை.) சனாதிபதிகளில் ஒருவா. (குருபரம்பரை.) முதலியார் இது முதலில் தொண்டை முடும்பையம்மாள் - எழுபத்துனான்கு சிம் மண்டல வேளாளர்க்குரிய பட்டம். பிறகு மாசனாதிபதிகளில் ஒருவர். (குருபாம்ப.) தாசிபுத்திரர், கைக்கோளர். ஜயினர், ஒச் முட்கள் - இவை பூண்டுகள் செடிகள் மரங்க சர், பாளிகள் வன்னியர், பணிச்சவர் ளைக் காக்க உண்டாகிய அங்கங்களாம். அ முதலியவர்களுக்கும் பட்டமாயிற்று, சில வைகளிற் சில கொத்துமுட்களாகவும், சில பட்டணவர் தங்களை வருணகுல முதலி கொக்கிமுட்களாகவும், சில சுணை முட்களா யென்கின் றனர். கவும், சில பனை முதலிய மரங்களில் வாள் முதலியார் பெருமான் தாதர் - இவர் செங் முட்களாகவும், ஈந்து முதலியவற்றில் இலை கற்பட்டு ஜில்ல இரண்ட இரவேலிப்பட் நுனி முட்களாகவும் பாகற்காய் பலாக்காய் டிலுள்ள நரியன் பாக்கத்திலிருந்த ஒரு போன்றவைகளில் பொருக்கு முட்களாக தமிழ்ப்புலவர். இவர் கம்பருடன் வாதிட்ட வும், சில சொரிமுட்களாகவும் காணப்படு தாதர் என ஊகிக்கப்படுகிறது. இரண்ட கின்றன. இவற்றுட் சில விஷமுள்ளன. இரவேலிப்பட்டு செங்கற்பட்டு ஜில்லா உடைய
முடமோசியார் 1327 முதலியார் பெருமான் தாதர் யும் சுவைமிகப் பாடியுள்ளார் . குட்டு முட்டைகள் - இவை முடைநாற்ற முள்ளவை வன்சோனைப் பாராட்டி யிருத்தலாலே யாதலின் இப்பொபர் பெற்றன . முட்டை அவன் காலத்தினரென்றும் அவனோடு நட் களைப் பெரும்பாலும் பறவைகளும் சிலவூர் புடையாசென் றுக் கொள்க . ( நற் . 600 ) வனவும் சில நீர்வாழ்வனவும் இடும் . இவர் இவர் ' வெறிகொள் சாபத் ' என்று வடசொ றை அப்பிராணிகள் அவயங்காத்துக் குஞ்சு ல்லைப் பிரயோகித்திருப்பதால் வடசொல் பொரிக்கும் . பறவைகளிரண்டு மூன்று கடைச்சங்கத் தொடக்கத்தே தமிழிற் கல முட்டைகளும் ஊர்வன நீர்வாழ்ன அதிக ந்தது தெளிக . ( நற் . உஉ . ) இவர் பாடி மும் இடும் . முட்டைகளிற் பெரிது நீக் யவை மேற்காட்டிய இரண்டு பாடல்களே கோழி முட்டை . 2. இடைச்சங்கமருவிய பாண்டியரில் முண்டகத்துறை - தண்ட காரண்யத்திலுள்ள கடைப் பட்டவன் . சயமாகீர்த்தியைக் ஒரு தடாகம் . காண்க . முண்டன் - 1 ஒரு சிவகணத் தலைவன் . முடமோசியார் - உறையூர் எணிச்சேரி 2. கௌசிகி தேவியால் சும்பநிசும்பயுத் முடமோசியார் பார்க்க . கத்தில் கொல்லப்பட்ட அசுரன் முடவாண்டி இவர்கள் கொங்கு வேளாள னால் தேவிக்கு முண்டமர்த்தனியென ஒரு ரில் கண்குருடு கால்மொண்டி கைமொண் பெயர் . ( தேவி - பா ) டியாயள்ள பிள்ளைகளைக் கேட்டுவாங்கி முண்டாசுான் அவர்களைக் கொண்டுபோய் வளர்த்துத் ஒரு அசுரன் . பிரமனைப் தன்னைப்போலப் பிச்சை எடுக்கச் செய்யும் பலமுறை துன்பப்படுத்திக் கடைசியில் பிக்ஷை அதிகாரிகள் . இவர்கள் ஒருவகை சிவமூர்த்தியின் கட்டளைப்படி வயிரவரால் இறந்தவன் பிக்ஷை எடுக்கும் கூட்டம் இவர்கள் கோய துந்துபியெனும் அசுரபுத் திரன் . ம்புத்தூர் ஜில்லா சத்யமங்கலத்தில் சிலும் சேலம் ஜில்லாவில் ஆண்டிப்பாளையத்தி முண்டை - காசியில் பிரதிஷ்டிக்கப்பட்டி ருக்கும் காளி லும் இருக்கின் றனர் . ( கர்ஸ்டன் . ) முடி - இது அரசரும் சக்கரவர்த்திகளும் தான் முதகாண்டன் - நாகன் தாய் சத்ரு . கள் அரசை ஏற்றுக்கொண்டதற் சறிகுறி முதகான் - நாகன் . தாய் கத்ரு . யாக அணிவது . நல்லோர்களாலாசனுக்குச் முதலியாண்டான் - காஞ்சீபுரத்தில் பச்சை சிரத்தில் அணிவிப்பது முடியாம் . இது உண்ணப்பெருமாள் கோயில் என்கிற புரு பலதேசங்களில் பலவுருவமாகச் செய்யப் ஷமங்கலத்தில் அவதரித்தவர் . படுகிறது . வரின் சகோதரி புத்தார் . உடையவர் தரு முடித்தலைக்கோ பெருநற்கிள்ளி - இவன் வடிகளை ஆச்ரயித்தவர் . எழுபத்துனான்கு சிம்மாசனாதிபதி + ளில் ஒருவர் . ஒரு சோழன் அந்துவஞ் சேரலிரும் பொறையின் பகைவன் . புற நா . ) மற்றப் பெயர்கள் தாசரதி வாதூல தேசி மன்ம் முடியாலழகி - கங்கையின் பெண் . என் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ தாஸன் இராமாநுச தன தேவி என்பர் . க்ஷத்ர தேவதை . பாதுகை இவர் குமாரர் கந்தாடையாண் முடும்பை நம்பி - எழுபத்துனான்கு சிமமா டான் . ( குருபரம்பரை . ) சனாதிபதிகளில் ஒருவா . ( குருபரம்பரை . ) முதலியார் இது முதலில் தொண்டை முடும்பையம்மாள் - எழுபத்துனான்கு சிம் மண்டல வேளாளர்க்குரிய பட்டம் . பிறகு மாசனாதிபதிகளில் ஒருவர் . ( குருபாம்ப . ) தாசிபுத்திரர் கைக்கோளர் . ஜயினர் ஒச் முட்கள் - இவை பூண்டுகள் செடிகள் மரங்க சர் பாளிகள் வன்னியர் பணிச்சவர் ளைக் காக்க உண்டாகிய அங்கங்களாம் . முதலியவர்களுக்கும் பட்டமாயிற்று சில வைகளிற் சில கொத்துமுட்களாகவும் சில பட்டணவர் தங்களை வருணகுல முதலி கொக்கிமுட்களாகவும் சில சுணை முட்களா யென்கின் றனர் . கவும் சில பனை முதலிய மரங்களில் வாள் முதலியார் பெருமான் தாதர் - இவர் செங் முட்களாகவும் ஈந்து முதலியவற்றில் இலை கற்பட்டு ஜில்ல இரண்ட இரவேலிப்பட் நுனி முட்களாகவும் பாகற்காய் பலாக்காய் டிலுள்ள நரியன் பாக்கத்திலிருந்த ஒரு போன்றவைகளில் பொருக்கு முட்களாக தமிழ்ப்புலவர் . இவர் கம்பருடன் வாதிட்ட வும் சில சொரிமுட்களாகவும் காணப்படு தாதர் என ஊகிக்கப்படுகிறது . இரண்ட கின்றன . இவற்றுட் சில விஷமுள்ளன . இரவேலிப்பட்டு செங்கற்பட்டு ஜில்லா உடைய