அபிதான சிந்தாமணி

மீன் குத்திக்குருவி 1811 மீன்வகைகள் மீன்வகை றன. சுமுமீன் - இதனைக் கடற்புலி என் பால் கொடுக்கு மீன்கள். பர், இவ்வினம் கடலில் வாழ்வன. இவ் திமிங்கிலகிலம், திமிங்கிலம், யானை மீன் வினத்திற் சிறிய வுருவுள்ளது காய்ச்சுறா, பலவகை சுறா முதலிய, வரால், குறவை, நாலடி நீளமிருக்கும். கொம்பன் அயிரை, இறால், கெண்டை, சன்னகெ சுறா - இது தலையில் சம்மட்டிபோன்ற ண்டை, ஆரால், உளுவை, வாளை, சேல், அகன்ற உறுப்பைத் தலையிற்பெற்றது. கொளிற்றி, ஓலைவாளை, சின்ன கூனி, வான்சுறா - இதனை வாளா என்கிறார்கள். திருக்கை, மடவை. சுரும்பு, உல்லம், கற் இதன் உதட்டில் வாள் பான்ற ஒரு றளை, வௌவால், நெற்றிலி, மயறி, விலா பலமான உறுப்பு ஆறடி நீண்டிருக்கிறது. ங்கு, கிழங்கான். இதனால் இது கப்பல்களையும் பெருமீன் மீன் வகைகள் - திருக்கைமீன் - இது, தட் களையுங்குத்திப் பயப்படுத்தும். வெள்ளைச் டையான அகன்ற உருவுள்ள பிராணி, சுறா - இது (25) முதல் (40) அடிகள் கோணம் போன்ற முகத்தின் கீழ்பாகத்தில் நீண்டுவளரும். இதன் அடிப்பக்கத்தில் வாயும், மேல்பாகத்தில் கண்களும் பெற்றி வாய். வாயினடியில் ஆறு வரிசையான ருக்கும். இதன் வால் - ஒரு அடிமுதல் 12. கத்திபோல் கூர்மையான பற்கள் உண்டு, அடிகள் நீண்டு சாட்டை போலிருக்கும். இதன் உடலில் எலும்பு அதிகமில்லை இரண்டு பக்கங்களிலும் இரக்கை யாதலால் எந்தப் பக்கத்திலும் வளையும், போன்ற உறுப்பு ஒன்றுண்டு. அதனால் இது தன் குட்டிகளைப் பால் கொடுத்து இது நீரில் தாவிச்செல்லும் இதனை வௌ வளர்க்கும். இதற்கு, முதுகில் (2) நெஞ் வால்மீன் எனவும் கூறவர். இவ்வினத் சில் (2) வயிற்றில் (2) வயிற்றருகில் (1) தில் கழுகு திருக்கை, கொடுக்குவால் திரு வாலில் (1) ஆக எட்டுச்சிறகுகள் உண்டு. க்கைமீன் சாரத்திருக்கைகளும் உண்டென் செவுளுக்குப் பிரதியாக இரண்டு பக்கங் பர். புட்டிமீன்-இது திருக்கையின் பேதம். களில் சுவாச தவாரங்களுண்டு. இன்னும், இது, அமெரிகா கடல்வாசி, புட்டியைப் வன் சிரம், கல்லாந்தலை, கெளிற்றி, வாளை, போல் உருவமும் திருக்கையைப்போல் காரப்பொடி, வௌவால், பாறை, திரு நீண்ட வாலுமுள்ளது. கண்மூடாக் கோழி க்கை, கொள்ளிமீன், மடவை, முள்ளு மீன்கள் - இவ்வினத்தில் முள்ளிக் கோழி வாளை, குரவை, வரால், கெண்டை, புரா மீன்கள், வரிக்கோழிமீன், புள்ளிக்கோழி சினா, ஓலைவாளை, நவரை, கிழங்கான், தும் மீன் என்பன உண்டென்பர். இவற்றின் பிலி, செங்கரா, ஆற்றுகுண்டலம், சொட் நெற்றியிலுள்ள கண்கள் மிகப்பெரியன டைவாளை, நெற்றிலி, சுதும்பு, உல்லம், வாய் இமைகளிலா தனவா யிருக்கின் றன. கற்றளை, மயறி, விலாங்கு (மலங்கு) சேல் சில வர்ணமமைந்த வுடலுள் மீன், ஆரால், இறால், புண்டு விரிஞ்சான், கடல்மான் - இது ஒருவகை மீனி செம்படக்கா, இறால், சின்ன கூனி, முத னத்தைச் சேர்ந்தது. இதற்கு மீன் கண் லிய. இம் மீன் வகையில் பெரிது யானை போன்ற பெரிய கண்களும் தலையைச் மீன் (திமில்). இதை விழுங்குவது திமிங் சுற்றிலும் பத்துக்கைகளும் உண்டு. இது, கிலம், பச்சை ஒணானைப்போலத் தன்னிறத்தை பின் குத்திக்குருவி- இது இந்தியா தேசப்பற மாற்றிச் சத்துருக்களை வெருட்டும். கெண் இது உடல் பருத்து காலும் வாலும் டைமீன் - இது உடம்பெங்கும் செதிள் குறுகி மூக்கு நீண்டு அடிபருத்து முனை களைப் பெற்றிருப்பதுடன் நீர்வாழ்வனவற் கூரிய தாய்ச் சிறுத்துத் தலை செந்நிறமும், றிற் குள்ள துபோல செவிகளும் செட்டை முதுகு பசுமை கலந்த நீலமும் கொண்டது. களுமுண்டு. இக்கண்டை யினத்தில் சிறி நீர்க்கருகிலுள்ள மரஞ் செடிகளில் உட் யவை நெற்றிலி, அசரை, என்பர். சேல் கார்ந்திருந்து நீர்க்குமேல் (10,20) அடி கெண்டைமீன் வகைகளில் உயரத்தில் பறந்து நின்று, தனக்கிரைக்க ஒன்று. இது நீரில் உலாவுகையில் பிறழு மைந்த மீனைக் கண்டவுடன் நீரில் மூழ் மியல்புடையது. பாடும் மீன் - இது இலங் கிப் பிடித்து அருந்தும். இவ்வினத்தில் கைக்கருகிலுள்ள மட்டகளம் எனும் இட வெள்ளை நிறமுள்ளனவும், பசுமை நிற த்தை அடுத்த கடலிலுள்ளது. இது, (10) முள்ளனவும் உண்டு. இதனைப் பொன்னாக் அங்குல நீளமாம். இது களித்து உலாவுகை தட்டான் என்பர். வில் தன்னிடமுள்ள செதிள்களை மூடித் பலவகை ளன.
மீன் குத்திக்குருவி 1811 மீன்வகைகள் மீன்வகை றன . சுமுமீன் - இதனைக் கடற்புலி என் பால் கொடுக்கு மீன்கள் . பர் இவ்வினம் கடலில் வாழ்வன . இவ் திமிங்கிலகிலம் திமிங்கிலம் யானை மீன் வினத்திற் சிறிய வுருவுள்ளது காய்ச்சுறா பலவகை சுறா முதலிய வரால் குறவை நாலடி நீளமிருக்கும் . கொம்பன் அயிரை இறால் கெண்டை சன்னகெ சுறா - இது தலையில் சம்மட்டிபோன்ற ண்டை ஆரால் உளுவை வாளை சேல் அகன்ற உறுப்பைத் தலையிற்பெற்றது . கொளிற்றி ஓலைவாளை சின்ன கூனி வான்சுறா - இதனை வாளா என்கிறார்கள் . திருக்கை மடவை . சுரும்பு உல்லம் கற் இதன் உதட்டில் வாள் பான்ற ஒரு றளை வௌவால் நெற்றிலி மயறி விலா பலமான உறுப்பு ஆறடி நீண்டிருக்கிறது . ங்கு கிழங்கான் . இதனால் இது கப்பல்களையும் பெருமீன் மீன் வகைகள் - திருக்கைமீன் - இது தட் களையுங்குத்திப் பயப்படுத்தும் . வெள்ளைச் டையான அகன்ற உருவுள்ள பிராணி சுறா - இது ( 25 ) முதல் ( 40 ) அடிகள் கோணம் போன்ற முகத்தின் கீழ்பாகத்தில் நீண்டுவளரும் . இதன் அடிப்பக்கத்தில் வாயும் மேல்பாகத்தில் கண்களும் பெற்றி வாய் . வாயினடியில் ஆறு வரிசையான ருக்கும் . இதன் வால் - ஒரு அடிமுதல் 12 . கத்திபோல் கூர்மையான பற்கள் உண்டு அடிகள் நீண்டு சாட்டை போலிருக்கும் . இதன் உடலில் எலும்பு அதிகமில்லை இரண்டு பக்கங்களிலும் இரக்கை யாதலால் எந்தப் பக்கத்திலும் வளையும் போன்ற உறுப்பு ஒன்றுண்டு . அதனால் இது தன் குட்டிகளைப் பால் கொடுத்து இது நீரில் தாவிச்செல்லும் இதனை வௌ வளர்க்கும் . இதற்கு முதுகில் ( 2 ) நெஞ் வால்மீன் எனவும் கூறவர் . இவ்வினத் சில் ( 2 ) வயிற்றில் ( 2 ) வயிற்றருகில் ( 1 ) தில் கழுகு திருக்கை கொடுக்குவால் திரு வாலில் ( 1 ) ஆக எட்டுச்சிறகுகள் உண்டு . க்கைமீன் சாரத்திருக்கைகளும் உண்டென் செவுளுக்குப் பிரதியாக இரண்டு பக்கங் பர் . புட்டிமீன் - இது திருக்கையின் பேதம் . களில் சுவாச தவாரங்களுண்டு . இன்னும் இது அமெரிகா கடல்வாசி புட்டியைப் வன் சிரம் கல்லாந்தலை கெளிற்றி வாளை போல் உருவமும் திருக்கையைப்போல் காரப்பொடி வௌவால் பாறை திரு நீண்ட வாலுமுள்ளது . கண்மூடாக் கோழி க்கை கொள்ளிமீன் மடவை முள்ளு மீன்கள் - இவ்வினத்தில் முள்ளிக் கோழி வாளை குரவை வரால் கெண்டை புரா மீன்கள் வரிக்கோழிமீன் புள்ளிக்கோழி சினா ஓலைவாளை நவரை கிழங்கான் தும் மீன் என்பன உண்டென்பர் . இவற்றின் பிலி செங்கரா ஆற்றுகுண்டலம் சொட் நெற்றியிலுள்ள கண்கள் மிகப்பெரியன டைவாளை நெற்றிலி சுதும்பு உல்லம் வாய் இமைகளிலா தனவா யிருக்கின் றன . கற்றளை மயறி விலாங்கு ( மலங்கு ) சேல் சில வர்ணமமைந்த வுடலுள் மீன் ஆரால் இறால் புண்டு விரிஞ்சான் கடல்மான் - இது ஒருவகை மீனி செம்படக்கா இறால் சின்ன கூனி முத னத்தைச் சேர்ந்தது . இதற்கு மீன் கண் லிய . இம் மீன் வகையில் பெரிது யானை போன்ற பெரிய கண்களும் தலையைச் மீன் ( திமில் ) . இதை விழுங்குவது திமிங் சுற்றிலும் பத்துக்கைகளும் உண்டு . இது கிலம் பச்சை ஒணானைப்போலத் தன்னிறத்தை பின் குத்திக்குருவி- இது இந்தியா தேசப்பற மாற்றிச் சத்துருக்களை வெருட்டும் . கெண் இது உடல் பருத்து காலும் வாலும் டைமீன் - இது உடம்பெங்கும் செதிள் குறுகி மூக்கு நீண்டு அடிபருத்து முனை களைப் பெற்றிருப்பதுடன் நீர்வாழ்வனவற் கூரிய தாய்ச் சிறுத்துத் தலை செந்நிறமும் றிற் குள்ள துபோல செவிகளும் செட்டை முதுகு பசுமை கலந்த நீலமும் கொண்டது . களுமுண்டு . இக்கண்டை யினத்தில் சிறி நீர்க்கருகிலுள்ள மரஞ் செடிகளில் உட் யவை நெற்றிலி அசரை என்பர் . சேல் கார்ந்திருந்து நீர்க்குமேல் ( 10 ) அடி கெண்டைமீன் வகைகளில் உயரத்தில் பறந்து நின்று தனக்கிரைக்க ஒன்று . இது நீரில் உலாவுகையில் பிறழு மைந்த மீனைக் கண்டவுடன் நீரில் மூழ் மியல்புடையது . பாடும் மீன் - இது இலங் கிப் பிடித்து அருந்தும் . இவ்வினத்தில் கைக்கருகிலுள்ள மட்டகளம் எனும் இட வெள்ளை நிறமுள்ளனவும் பசுமை நிற த்தை அடுத்த கடலிலுள்ளது . இது ( 10 ) முள்ளனவும் உண்டு . இதனைப் பொன்னாக் அங்குல நீளமாம் . இது களித்து உலாவுகை தட்டான் என்பர் . வில் தன்னிடமுள்ள செதிள்களை மூடித் பலவகை ளன .