அபிதான சிந்தாமணி

ஆசரியத்தாழிசை - 121. ஆச்ரய ஏகதேசாசித்தன் குமரி.. ஆசிரியத்தாழிசை - எனைத்துச் சீரானும் கிரண்டாநாள் விரோதம், ஒன்பதாநாட் தம்முள் ஒத்த மூன்றடியாய்த் தனித் பரிகம். பதின்மூன்றாநாள் வச்சிரம், ஆறா தேனும், ஒரு பொருண்மேல் மூன்றடுக்கி நாள் தண்டம். பதினாறா நாள் கண்டம். யேனும் வருவது. (யாப்பு இலக்கணம்). பதினெட்டா நாள் சூலம். பத்தொன்பதா ஆசிரியத்துறை- எனைத்துச் சீரானும் வரும் நாள் வியதிபாதம், என்று சொல்லப்பட்ட அடிகள் நான்குடைய தாய் ஈற்றயலடி எழியோகத்துக்கும் ஆசீவிஷ மென்று குறைந்தேனும், முதலடியு மூன்றாமடியும் பெயராம். (வி தானமாலை.) குறைந்தேனும் வருவது. (யாப்பு-இ). | ஆசீவிஷாபவாதம் - பூருவ பக்கத்துச் சந்தி ஆசிரிய நிகண்டு - இது ஆசிரியப்பாவால் - ரன், ஆதித்தியனிவர்கள் சுபாங்கி சத்து ஆண்டிப்புலவராலியற்றப்பட்ட தமிழ் நிற்பப் பிரகஸ்பதி கேந்திரத்திலா தல், திரி நிகண்டு. கோணத்திலாதல், வர்க்கோத்தமத்தினாதல் சிரிய விருத்தம் - அளவொத்த கழிநெடி நிற்கிற், சொல்லப்பட்ட ஆசீவிஷ தோஷ படி நான்காக வருவது. மில்லை. (விதானமாலை.) ஆசிரியர் நல்லந்துவனார்- கடைச்சங்கப் புலஆசுகவிராஜசிங்கன் - ஒரு தமிழ்க்கவி. வருள் ஒருவர், கலித்தொகை செய்தவர். இவர் கடிகையாரைப் புகழ்ந்து பாடியவர். ஆசிரியன் பெருங்கண்ணன் - இவர் கடைச் ' “செந்தமிழோர் தங்கள் சீபாத தூளிபோல், சங்க மருவிய புலவர்களிலொருவர். இவர் வந்தபுலவோர் தம்மார் பாணி- கந்தன், அடி க்கு ஆசிரியர் என்பது பட்டமாக இருக்க கை யாற்பரவு மாசுகவி ராஜன், கடிகை லாம். இவர்க்குப் பெயர் உறுப்பால் வந் யார் கோலாகலன்." திருக்கக்கூடும். (குறுந்தொகை) ஆக சி--பகனுக்குச் சித்தியினிடம் - உதித்த ஆசிரியன் வாலாறு - மேன்மையாகிய குல மும், மேலாகிய கருணையும், கடவுள் வழி ஆசுரம் - சிங்கமுகாசுரன் பட்டணம். பாடும், பல நூல்களில் பழகிய தேற்ற ஆசுவமேதகன் - சகஸ்ரா நீகன்குமான். மும், நற்பொருளை மாணாக்கனுக்கு எளி | இவன் குமரன் அசீமகிருஷ்ணன். அனுணர்த்தும் உரைவன்மையும், நிலத் ஆசுவலாயனர் - இருக்கு வேதக்கருத்து தையும், சிலையையும், துலாக்கோலையும், | நிரம்பிய சூத்திரஞ் செய்தவர், சௌநகர் பூவையுமொத்த மேன்மையும், உலகநடை மாணாக்கர். யறியுமறிவுடன் உயர்ந்த குணமும் பிற ஆசூரி-1. கபிலரிஷியின் மாணாக்கன். வும் அமைந்தவன் நூலாசிரியனாவன். - 2. தேவதாசித் என்பவனுக்குத் தேவி. மேற்கூறிய குணமில்லாரும் தாழ்ந்த ஆசூரிகேசவப்பெருமாள் - தெய்வத்துக் குணங்களினியற்கையும், பொறாமை, கரசு நம்பிக்கு மருமகர். பூமிபிராட்டி ஆசை, வஞ்சனை, அவைக்கு அஞ்சல், கழ - யென்பவளுக்கு நாயகர், வைஷ்ணவாசா ற்குடம், மடற்பனை, பருத்திக்குண்டிகை, ரியர். முடத்தெங்கொத்த முரண்கொள் சிந்தை ஆசூரிப்பெருமாள் - எழுபத்தினாலு சிங்கா யுடையோர் ஆசிரியர் ஆகார். (நன்னூல்) சனாதிபதிகளிலொருவர். வைஷ்ணவாசா ஆசிரியை - கௌண்டினியர் தேவி. தம் ரியர். (குருபரம்பரை). கணவன் தந்த அறுகம்புல்லை, இந்திரன் ஆச்சான் - கிடாம்பி ஆச்சானுக்கு ஒரு குபோன் முதலியவர்க்குக் காட்டி அவ்வ | பெயர். உடையவர் திருவடி சம்பந்தி. ளவு பொன் கேட்டு அவ்வறுகைத் துலை | ஆச்சிரமம் - பிரமசரியம், இல்வாழ்க்கை , யேற்றி அவர்கள் செல்வ முதலிய யாவுங் வானப்பிரத்தம், சந்நியாசம் என நான்கு கவர்ந்து கணவனை யடைந்தவள். வகைப்படும். பூசீவகன்-சை ஏகதேசி, இவன் தேகாதி ஆச்சிரீதன்-துஷ்யந்தன் பேரன். சேரன், விலக்ஷணனான ஆத்மா தேகபருமி தனாய், சோழன் பாண்டியன் மூவருமிவன் கும மத்திமபரிணாமத்தாலே சங்கோசவி காச ரர்கள். தன்மயுக்தனாயிருப்பன் என்பன். இனி ஆசீயபதாதிகள் - பிதுர்பேதம், இவர்க்கு முத்தி ஆகாசத்திலுத்தரோத்தர கமன ஆச்யபாள் என்று பெயர். பித்ருக்களைக் மென்பன். (தத்துவநிஜாநுபோகசாரம்.) காண்க. ஆசீவிஷம் - ஆதித்தியனுஞ்சந்திரனுங் ஆச்ரய ஏகதேசாசித்தன் - இது பிரதான கூடின நாளான வமாவாசையுற்ற நாளுக் மும், ஆத்மாவும், ஈசுவரனும், நித்யம், 16
ஆசரியத்தாழிசை - 121 . ஆச்ரய ஏகதேசாசித்தன் குமரி . . ஆசிரியத்தாழிசை - எனைத்துச் சீரானும் கிரண்டாநாள் விரோதம் ஒன்பதாநாட் தம்முள் ஒத்த மூன்றடியாய்த் தனித் பரிகம் . பதின்மூன்றாநாள் வச்சிரம் ஆறா தேனும் ஒரு பொருண்மேல் மூன்றடுக்கி நாள் தண்டம் . பதினாறா நாள் கண்டம் . யேனும் வருவது . ( யாப்பு இலக்கணம் ) . பதினெட்டா நாள் சூலம் . பத்தொன்பதா ஆசிரியத்துறை - எனைத்துச் சீரானும் வரும் நாள் வியதிபாதம் என்று சொல்லப்பட்ட அடிகள் நான்குடைய தாய் ஈற்றயலடி எழியோகத்துக்கும் ஆசீவிஷ மென்று குறைந்தேனும் முதலடியு மூன்றாமடியும் பெயராம் . ( வி தானமாலை . ) குறைந்தேனும் வருவது . ( யாப்பு - ) . | ஆசீவிஷாபவாதம் - பூருவ பக்கத்துச் சந்தி ஆசிரிய நிகண்டு - இது ஆசிரியப்பாவால் - ரன் ஆதித்தியனிவர்கள் சுபாங்கி சத்து ஆண்டிப்புலவராலியற்றப்பட்ட தமிழ் நிற்பப் பிரகஸ்பதி கேந்திரத்திலா தல் திரி நிகண்டு . கோணத்திலாதல் வர்க்கோத்தமத்தினாதல் சிரிய விருத்தம் - அளவொத்த கழிநெடி நிற்கிற் சொல்லப்பட்ட ஆசீவிஷ தோஷ படி நான்காக வருவது . மில்லை . ( விதானமாலை . ) ஆசிரியர் நல்லந்துவனார் - கடைச்சங்கப் புலஆசுகவிராஜசிங்கன் - ஒரு தமிழ்க்கவி . வருள் ஒருவர் கலித்தொகை செய்தவர் . இவர் கடிகையாரைப் புகழ்ந்து பாடியவர் . ஆசிரியன் பெருங்கண்ணன் - இவர் கடைச் ' செந்தமிழோர் தங்கள் சீபாத தூளிபோல் சங்க மருவிய புலவர்களிலொருவர் . இவர் வந்தபுலவோர் தம்மார் பாணி - கந்தன் அடி க்கு ஆசிரியர் என்பது பட்டமாக இருக்க கை யாற்பரவு மாசுகவி ராஜன் கடிகை லாம் . இவர்க்குப் பெயர் உறுப்பால் வந் யார் கோலாகலன் . திருக்கக்கூடும் . ( குறுந்தொகை ) ஆக சி - - பகனுக்குச் சித்தியினிடம் - உதித்த ஆசிரியன் வாலாறு - மேன்மையாகிய குல மும் மேலாகிய கருணையும் கடவுள் வழி ஆசுரம் - சிங்கமுகாசுரன் பட்டணம் . பாடும் பல நூல்களில் பழகிய தேற்ற ஆசுவமேதகன் - சகஸ்ரா நீகன்குமான் . மும் நற்பொருளை மாணாக்கனுக்கு எளி | இவன் குமரன் அசீமகிருஷ்ணன் . அனுணர்த்தும் உரைவன்மையும் நிலத் ஆசுவலாயனர் - இருக்கு வேதக்கருத்து தையும் சிலையையும் துலாக்கோலையும் | நிரம்பிய சூத்திரஞ் செய்தவர் சௌநகர் பூவையுமொத்த மேன்மையும் உலகநடை மாணாக்கர் . யறியுமறிவுடன் உயர்ந்த குணமும் பிற ஆசூரி - 1 . கபிலரிஷியின் மாணாக்கன் . வும் அமைந்தவன் நூலாசிரியனாவன் . - 2 . தேவதாசித் என்பவனுக்குத் தேவி . மேற்கூறிய குணமில்லாரும் தாழ்ந்த ஆசூரிகேசவப்பெருமாள் - தெய்வத்துக் குணங்களினியற்கையும் பொறாமை கரசு நம்பிக்கு மருமகர் . பூமிபிராட்டி ஆசை வஞ்சனை அவைக்கு அஞ்சல் கழ - யென்பவளுக்கு நாயகர் வைஷ்ணவாசா ற்குடம் மடற்பனை பருத்திக்குண்டிகை ரியர் . முடத்தெங்கொத்த முரண்கொள் சிந்தை ஆசூரிப்பெருமாள் - எழுபத்தினாலு சிங்கா யுடையோர் ஆசிரியர் ஆகார் . ( நன்னூல் ) சனாதிபதிகளிலொருவர் . வைஷ்ணவாசா ஆசிரியை - கௌண்டினியர் தேவி . தம் ரியர் . ( குருபரம்பரை ) . கணவன் தந்த அறுகம்புல்லை இந்திரன் ஆச்சான் - கிடாம்பி ஆச்சானுக்கு ஒரு குபோன் முதலியவர்க்குக் காட்டி அவ்வ | பெயர் . உடையவர் திருவடி சம்பந்தி . ளவு பொன் கேட்டு அவ்வறுகைத் துலை | ஆச்சிரமம் - பிரமசரியம் இல்வாழ்க்கை யேற்றி அவர்கள் செல்வ முதலிய யாவுங் வானப்பிரத்தம் சந்நியாசம் என நான்கு கவர்ந்து கணவனை யடைந்தவள் . வகைப்படும் . பூசீவகன் - சை ஏகதேசி இவன் தேகாதி ஆச்சிரீதன் - துஷ்யந்தன் பேரன் . சேரன் விலக்ஷணனான ஆத்மா தேகபருமி தனாய் சோழன் பாண்டியன் மூவருமிவன் கும மத்திமபரிணாமத்தாலே சங்கோசவி காச ரர்கள் . தன்மயுக்தனாயிருப்பன் என்பன் . இனி ஆசீயபதாதிகள் - பிதுர்பேதம் இவர்க்கு முத்தி ஆகாசத்திலுத்தரோத்தர கமன ஆச்யபாள் என்று பெயர் . பித்ருக்களைக் மென்பன் . ( தத்துவநிஜாநுபோகசாரம் . ) காண்க . ஆசீவிஷம் - ஆதித்தியனுஞ்சந்திரனுங் ஆச்ரய ஏகதேசாசித்தன் - இது பிரதான கூடின நாளான வமாவாசையுற்ற நாளுக் மும் ஆத்மாவும் ஈசுவரனும் நித்யம் 16