அபிதான சிந்தாமணி

மானசவேகன 1302 மான் டிஸ் பெரிது. மானசவேகன் வெள்ளி மலையிலுள்ள தாயின் மடியிலிருந்த வண்ணம் மூக்கால் நூற்றொருபது வித்தியாதா அரசர்களுள் பாலை யுண்கிறது. இவை வளை தோண்டி ஒருவன். இவன் மதன மஞ்சிகையை விரு வசிக்கும். இவ்வினத்தில் ஒருவகை ஆண் ம்பி எடுத்துச்சென்று நாவாண தத்தனால் மலைப்பிரதேசத்தில் இருக்கிறது. வெல்லப்பட்டான். (பெ. கதை.) அது எறும்பு தின்னிகளில் மானமங்கலம் - திருவாதவூரருடைய முன் இதனை டாமண்வொ (கிரேட் ஆண்ட் னோர்க ளிருந்தவூர் ; இதனால் அவர்கள் ஈடர்) என்பர். (43) அடி நீளம் காடிபோல் மானமங்கலத்தாரென்று கூறப்படுவர். இவ் உடலெங்கும் மயிர் மூடியிருக்கிறது. வூர் மானபுரமெனவும் வழங்கும். (திரு.) மானேக்கத்து நப்பசலைமார் மானோக் மானஸாதேவி இவள் பிரகிருதி தேவியி கம் கொற்கையைச் சூழ்ந்ததொரு நாடு, னம்சம். இவள் சங்காப்ரியை அருந்தன் பசலை மகளிர் கணவனைப்பிரிந்த காலத்து சகோதரி, நாகங்களால் பூசிக்கப்பட்ட நாக அவர்க்கு முன்புள்ள நெற்றியினொளி கெட் பூஷனி நாகேச்வரி. சாதகாரபத்னி ஆஸ் டுக் கண்ணாடியில் வாயினா லூதியபொழுது திக முனிவரின் தாயா தலால் ஆஸ்திக ஆவிபடர்ந்து ஒளி மழுங்குவதுபோல மாதா இவளைத் துதிப்பார்க்குச் சர்ப்ப பய வேறுபட்டுக் காட்டுந் தன்மை நற். கூசம் மில்லை. காசிபமுனிவர்க்கு மனதில் பிறந் பாட்டில் மறிமிடை பொன்னின் மாமை தவள் என்பர். (தேவி. பா.) சாய வெண்ணிற்கு சிதைக்கு மார்பசலை'" மானனீகை - இது கோசலத் தரசனுடைய என்று பசலையி னியற்கையைத் தெளியக் மகளது வேறு பெயர், இவளது இயற் கூறியவ தனால் நப்பசலையா ரெனப்பட் பெயர் வாசவதத்தை டென்பது. இவள் டார். சிறப்பு பொருள் உணர்த்தும் தாய் வசுந்தரி யென்பாள். கோசலத்தர இடைச்சொல். இவர் பெண்பாலர். இவ சனைவென்று அவளது அந்தப்புரத்தி ரது இயற்பெயர் புலப்படவில்லை இவர் லிருந்து பாஞ்சாலராசன் கவர்ந்து சென்ற சோழன் குளமுற்றத்துஞ்சிய கிள்ளி வளவ மங்கையர்களுள் இவளும் ஒருத்தி, பின்பு னது போர் வெற்றியைப் புனைந்து பாடி அவனுடைய பட்டதேவியின் பணிப்பெண் யுள்ளார். புறம் கூ எ. மற்றும் அவனது ணாக இருந்து அவனைக்கொன்ற உதயண கொடை முதலாயினவற்றைச் சிறப்பித்து னாற் கொண்டுவந்த மகளிரோடு இவளும் இயன்மொழி கூறினார். பின்பு அவனிற கொண்டு வரப்பட்டு வாசவதத்தையின் ந்தபொழுது இரங்கிக் கூறிச்சென்றார். பணிப்பெண்ணாக இருந்து தன்னுடைய புறம். உஉச மலைபமான் திருமுடிக் காரி பந்தாட்டத்தைக் கண்டு மோகித்த உத யிடஞ்சென்று பரிசிற்றுறைப் பாடிப்பரி யணனுக்கு பின்பு மனைவியாயினள். இவள் சில் பெற்றனர். புறம். கஉசு . முற்கூரிய யவன பாஷையிலும் சிற்ப வேலையிலும் காரியின் மகன் சோழிய வேனாதி திருக் பந்தாடுதல் முதலியவற்றிலும் மிகத்தேர்ச் கண்ணனைப் புகழ்ந்து அரசவாகை பாடி சியுள்ளவள். (பெ. கதை) னர், இவர் கபிலரைப் பெரிதும் புகழ்ந் மானே டெர்மிஸ் - ஒருவகை ஆஸ்திரேலிய துள்ளார். குறிஞ்சியையும், பாலையையும் வாசி எறும்பு தின்னி மிருகம். இது, அழு புனைந்து பாடியுள்ளார். இவர் பாடியன த்தமான கொம்புபோலும் மயிர்மூடிய தேக வாக நற்றிணையில் ஒன்றும் அகத்தில் ஒன் முள்ளது. வாய்மெலிந்து உருண்டு நீண்டு றும், புறத்தில் எழுமாக ஒன்பது பாடல் குழாய்போல் எலும்பழுத்த முள்ள தாக கள் கிடைத்திருக்கின் றன. இருக்கிறது. இதன் நாக்கும் உருண்டு மானோக்கம் - இது கொற்கையைச் சூழ் நீண்டு அடி தடித்தும் முனை சிறுத்தும் ந்த நாடென்பர். மானோகமெனவும் வழங் பசையுள்ள தாயும் இருக்கிறது. அந்த கும். (புற. நா.) நாவை எறும்பு புற்று முதலியவற்றில் நீட் மான் - இது உருவத்தில் இளங்கன்று டிப் பசையால் பிடித்து எறும்பு முதலிய குட்டி போன்றது. இச்சாதியிற் பலவகை வற்றைத் தின்கிறது. இவ்வினத்தில் பல கள் உண்டு. இது வளர்த்தால் பக்ஷமாக பேதம் உண்டு, இவை விலங்கினமாயி இருக்கும். இது ஓடுகையில் இதன் கால் னும் முட்டையிட்டு அவற்றை வயிற்றி கள் பூமியில் தங்கா. இதின் ஆணிற்குக் இள்ள பையில் வைத்து உஷ்ணத்தால் கொம்புகள் உண்டு. அவை வருஷத்திற் அதை பொரியச் செய்கிறது. அக்குஞ்சு கொருமுறை வீழ்ந்து முளைக்கும். இதற்
மானசவேகன 1302 மான் டிஸ் பெரிது . மானசவேகன் வெள்ளி மலையிலுள்ள தாயின் மடியிலிருந்த வண்ணம் மூக்கால் நூற்றொருபது வித்தியாதா அரசர்களுள் பாலை யுண்கிறது . இவை வளை தோண்டி ஒருவன் . இவன் மதன மஞ்சிகையை விரு வசிக்கும் . இவ்வினத்தில் ஒருவகை ஆண் ம்பி எடுத்துச்சென்று நாவாண தத்தனால் மலைப்பிரதேசத்தில் இருக்கிறது . வெல்லப்பட்டான் . ( பெ . கதை . ) அது எறும்பு தின்னிகளில் மானமங்கலம் - திருவாதவூரருடைய முன் இதனை டாமண்வொ ( கிரேட் ஆண்ட் னோர்க ளிருந்தவூர் ; இதனால் அவர்கள் ஈடர் ) என்பர் . ( 43 ) அடி நீளம் காடிபோல் மானமங்கலத்தாரென்று கூறப்படுவர் . இவ் உடலெங்கும் மயிர் மூடியிருக்கிறது . வூர் மானபுரமெனவும் வழங்கும் . ( திரு . ) மானேக்கத்து நப்பசலைமார் மானோக் மானஸாதேவி இவள் பிரகிருதி தேவியி கம் கொற்கையைச் சூழ்ந்ததொரு நாடு னம்சம் . இவள் சங்காப்ரியை அருந்தன் பசலை மகளிர் கணவனைப்பிரிந்த காலத்து சகோதரி நாகங்களால் பூசிக்கப்பட்ட நாக அவர்க்கு முன்புள்ள நெற்றியினொளி கெட் பூஷனி நாகேச்வரி . சாதகாரபத்னி ஆஸ் டுக் கண்ணாடியில் வாயினா லூதியபொழுது திக முனிவரின் தாயா தலால் ஆஸ்திக ஆவிபடர்ந்து ஒளி மழுங்குவதுபோல மாதா இவளைத் துதிப்பார்க்குச் சர்ப்ப பய வேறுபட்டுக் காட்டுந் தன்மை நற் . கூசம் மில்லை . காசிபமுனிவர்க்கு மனதில் பிறந் பாட்டில் மறிமிடை பொன்னின் மாமை தவள் என்பர் . ( தேவி . பா . ) சாய வெண்ணிற்கு சிதைக்கு மார்பசலை ' மானனீகை - இது கோசலத் தரசனுடைய என்று பசலையி னியற்கையைத் தெளியக் மகளது வேறு பெயர் இவளது இயற் கூறியவ தனால் நப்பசலையா ரெனப்பட் பெயர் வாசவதத்தை டென்பது . இவள் டார் . சிறப்பு பொருள் உணர்த்தும் தாய் வசுந்தரி யென்பாள் . கோசலத்தர இடைச்சொல் . இவர் பெண்பாலர் . இவ சனைவென்று அவளது அந்தப்புரத்தி ரது இயற்பெயர் புலப்படவில்லை இவர் லிருந்து பாஞ்சாலராசன் கவர்ந்து சென்ற சோழன் குளமுற்றத்துஞ்சிய கிள்ளி வளவ மங்கையர்களுள் இவளும் ஒருத்தி பின்பு னது போர் வெற்றியைப் புனைந்து பாடி அவனுடைய பட்டதேவியின் பணிப்பெண் யுள்ளார் . புறம் கூ . மற்றும் அவனது ணாக இருந்து அவனைக்கொன்ற உதயண கொடை முதலாயினவற்றைச் சிறப்பித்து னாற் கொண்டுவந்த மகளிரோடு இவளும் இயன்மொழி கூறினார் . பின்பு அவனிற கொண்டு வரப்பட்டு வாசவதத்தையின் ந்தபொழுது இரங்கிக் கூறிச்சென்றார் . பணிப்பெண்ணாக இருந்து தன்னுடைய புறம் . உஉச மலைபமான் திருமுடிக் காரி பந்தாட்டத்தைக் கண்டு மோகித்த உத யிடஞ்சென்று பரிசிற்றுறைப் பாடிப்பரி யணனுக்கு பின்பு மனைவியாயினள் . இவள் சில் பெற்றனர் . புறம் . கஉசு . முற்கூரிய யவன பாஷையிலும் சிற்ப வேலையிலும் காரியின் மகன் சோழிய வேனாதி திருக் பந்தாடுதல் முதலியவற்றிலும் மிகத்தேர்ச் கண்ணனைப் புகழ்ந்து அரசவாகை பாடி சியுள்ளவள் . ( பெ . கதை ) னர் இவர் கபிலரைப் பெரிதும் புகழ்ந் மானே டெர்மிஸ் - ஒருவகை ஆஸ்திரேலிய துள்ளார் . குறிஞ்சியையும் பாலையையும் வாசி எறும்பு தின்னி மிருகம் . இது அழு புனைந்து பாடியுள்ளார் . இவர் பாடியன த்தமான கொம்புபோலும் மயிர்மூடிய தேக வாக நற்றிணையில் ஒன்றும் அகத்தில் ஒன் முள்ளது . வாய்மெலிந்து உருண்டு நீண்டு றும் புறத்தில் எழுமாக ஒன்பது பாடல் குழாய்போல் எலும்பழுத்த முள்ள தாக கள் கிடைத்திருக்கின் றன . இருக்கிறது . இதன் நாக்கும் உருண்டு மானோக்கம் - இது கொற்கையைச் சூழ் நீண்டு அடி தடித்தும் முனை சிறுத்தும் ந்த நாடென்பர் . மானோகமெனவும் வழங் பசையுள்ள தாயும் இருக்கிறது . அந்த கும் . ( புற . நா . ) நாவை எறும்பு புற்று முதலியவற்றில் நீட் மான் - இது உருவத்தில் இளங்கன்று டிப் பசையால் பிடித்து எறும்பு முதலிய குட்டி போன்றது . இச்சாதியிற் பலவகை வற்றைத் தின்கிறது . இவ்வினத்தில் பல கள் உண்டு . இது வளர்த்தால் பக்ஷமாக பேதம் உண்டு இவை விலங்கினமாயி இருக்கும் . இது ஓடுகையில் இதன் கால் னும் முட்டையிட்டு அவற்றை வயிற்றி கள் பூமியில் தங்கா . இதின் ஆணிற்குக் இள்ள பையில் வைத்து உஷ்ணத்தால் கொம்புகள் உண்டு . அவை வருஷத்திற் அதை பொரியச் செய்கிறது . அக்குஞ்சு கொருமுறை வீழ்ந்து முளைக்கும் . இதற்