அபிதான சிந்தாமணி

மாளவதேவி 1801 மாற்றுரைகாட்டிய விநாயகர் டையே களாகிய பஞ்ச பல்லவங்களில் ஒன்றாக பணத்தைக்கண்டு பெருமாளை வும் கொண்டு வழங்கி வரப்பட்டது. த்யானிக்க சணம் மறைய மாநநேர்நம்பி மாளவதேவீ- கே தயராசன் இரண்டாவது ஆசார்யத்ரோகமாக நீர் ஏதோ செய்தீரே தேவி. குமான் கீசகன். ன்று கல்லெடுத்துத் தமது தலையைமோ மாளவம் - 1. (மால்வா) உச்சயினியின் முக் தச் செல்கையிலிவாது ஆசார்ய பக்தி கிய பட்டணம். யை கண்டு ரணத்தை அவருக்கே தந்து 2. இது ஒருதேசம். Malwa. Its Capi உடையவர் சென்றனர். பின்பு சில காலத் tals were Ujjaia and Dharanagara at திற்குப் பிறகு இவர் பிரமசபாலந்திறந்து the time of Raja Bhoja. It is situated ஆசார்யர் திருவடி யடைந்தார். in the North-West of Arupadesa, மாறனலங்காரம் - 1. இது திருக்குருகைப் மாளவி - 1. கேகயன் என்னும் பெயருள்ள பெருமாள் கவிராயரென்பவரா வியற்றப் சூதன்தேவி. கீசகர்களுக்குத் தாய். பெற்ற ஓர் அலங்கார நூல், இதற்கு உதா 2, அசுவபதியின் பாரியை, சாவித்திரி எணமான செய்யுட்கள் சடகோபாழ்வார் யின் தாய். விஷயமானவை. அவையும் அவரால் மாளுவவேந்தர்- மாளுவதேசத்தாசர் (சிலப் இயற்றப்பட்டனவே. இந்நூலாசிரிய பதிகாரம்.) ருக்கு சடையனென்றும் ஓர் இயற்பெய மாறஞ்சடையன் - பாண்டி நாட்டரசர்க ருண்டு, ளில் ஒருவன். இவன் பத்தினி நக்கங் 2. ஒரு அணியிலக்கணம். இதில் உதா கொற்றியார். இவன் பல தருமங்கள் செய் ரணம் முதலியவை யெல்லாம் விஷ்ணு தனன். புரமாக உதகரித்திருக்கிறது. மாறநேர் நம்பி இவர் பராந்தகம் எனும் மாறனர் - கடைச்சங்கப் புலவருள் ஒருவர். கிராமவாசி. சாதியாற் பஞ்சமர், இவர் ஒரு மாறன் - ஒரு பாண்டியன். குறுநில மன் நாள் தம்மூர் வழி ஆளவந்தார் வந்து னன். கொண்டிருக்கையில் கழனி வேலைசெய்து மாறன் பொறையன் ஐந்திணையைம்பது கொண்டிருக்கப் பசிமேலிட்டுக் கழனி பாடிய புலவன். யிலிருந்த சேற்றினைப் பெருமாளுக்கு மாறன் வழதி பாண்டியன் மாறன் வழுதி நிவேதித்து உட்கொண்டனர். இதனை காண்க. ஆள வந்தார் கண்டு தமது சிஷ்யர்களை மாறுபடு புகழ்நிலை இதுகவி, தான் கரு விட்டு இவரை அழைக்கக் கூறப் பஞ்சமர் தியபொருளை மறைத்து அதனைப் பழித் வந்தனர். ஆளவந்தார் இவரைநோக்கிக் தற்கு வேறொன்றினைப் புகழ்வது. (தண்டி) சடவுளால் படைக்கப்பட்ட பொருள்கள் மாறேக்கத்துத் தாமக்கண்ணி நப்பாலத் பசி வருங்கால் உண்ணச் சோறிருக்க இச் தனர் - கடைச்சங்கமருவிய புலவர். சேற்றினை உண்பானேன் என்ன, இவர் மாறேக்கத்து நப்பசலையார் - கபிலரைப் இம்மண்ணிற்கும் அதற்கும் வேற்றுமை புகழ்ந்தவர். மலையமான் திருமுடிக்காரி, காண்கிலேனாதலால் பசிவந்த காலத்து மலையமான் சோழிய ஏனாதி திருக்கண் உண்டேனென்று விடைதா ஆளவந்தார் ணன், சோழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய நோக்கி இவர் பிறந்தபோதே கடத்தை கிள்ளிவளவன் முதலியவரைப் பாடியவர். மூனிந்த மறனோவென்று கூற இவர்க்கு (புறநா). இன்று முதல் மாறநேர்நம்பி என்று பெயர் மாறேக்கம் கொற்கையைச் சூழ்ந்தநாடு. உண்டாகுக என்று தம்மாணாக்கருள் ஒருவ மாற்று நிலையணி அஃதாவது இழிவாகிய சாக்கினர். இவர் தமது ஆசாரியருக்குற்ற பொருளைக்கொடுத்து உயர்வாகிய பொருள் பிராக்ருதானுபவமாகிய ராஜரணத்தை வாங்கு தலைச் சொல்லுதலாம். இதனை வட விருப்பாயேற்று அநுபவித்து வருகை பரிலிர்த்தி யலங்காரமென்பர். யில் இவாது ஆசார்ய பக்தியைநோக்கிப் (குவல) பெரியநம்பி பஞ்சமரென்று பாராமல் தண் மாற்றுரைகாட்டிய விநாயகர் - திருவாரூர்க் டன் சமர்ப்பித்துப் பிரசாதங்கொடுத்து குளக்கரையில் எழுந்தருளியிருந்து சுந்தா வந்தனர். இவ்வாறு இருக்கையில் ஒரு மூர்த்தி சுவாமிகள் மணிமுத்தா நதியி நாள் பெரியநம்பிகள் பிரசாதமெடுத்துச் லிட்டுத் திருவாரூர்க் குளத்திலெடுத்த செல்கையில் உடையவர் பின் தொடர்ந்து பொன்னுக்கு மாற்று கூறிய விநாயகர். நூலார்
மாளவதேவி 1801 மாற்றுரைகாட்டிய விநாயகர் டையே களாகிய பஞ்ச பல்லவங்களில் ஒன்றாக பணத்தைக்கண்டு பெருமாளை வும் கொண்டு வழங்கி வரப்பட்டது . த்யானிக்க சணம் மறைய மாநநேர்நம்பி மாளவதேவீ- கே தயராசன் இரண்டாவது ஆசார்யத்ரோகமாக நீர் ஏதோ செய்தீரே தேவி . குமான் கீசகன் . ன்று கல்லெடுத்துத் தமது தலையைமோ மாளவம் - 1. ( மால்வா ) உச்சயினியின் முக் தச் செல்கையிலிவாது ஆசார்ய பக்தி கிய பட்டணம் . யை கண்டு ரணத்தை அவருக்கே தந்து 2. இது ஒருதேசம் . Malwa . Its Capi உடையவர் சென்றனர் . பின்பு சில காலத் tals were Ujjaia and Dharanagara at திற்குப் பிறகு இவர் பிரமசபாலந்திறந்து the time of Raja Bhoja . It is situated ஆசார்யர் திருவடி யடைந்தார் . in the North - West of Arupadesa மாறனலங்காரம் - 1. இது திருக்குருகைப் மாளவி - 1. கேகயன் என்னும் பெயருள்ள பெருமாள் கவிராயரென்பவரா வியற்றப் சூதன்தேவி . கீசகர்களுக்குத் தாய் . பெற்ற ஓர் அலங்கார நூல் இதற்கு உதா 2 அசுவபதியின் பாரியை சாவித்திரி எணமான செய்யுட்கள் சடகோபாழ்வார் யின் தாய் . விஷயமானவை . அவையும் அவரால் மாளுவவேந்தர்- மாளுவதேசத்தாசர் ( சிலப் இயற்றப்பட்டனவே . இந்நூலாசிரிய பதிகாரம் . ) ருக்கு சடையனென்றும் ஓர் இயற்பெய மாறஞ்சடையன் - பாண்டி நாட்டரசர்க ருண்டு ளில் ஒருவன் . இவன் பத்தினி நக்கங் 2. ஒரு அணியிலக்கணம் . இதில் உதா கொற்றியார் . இவன் பல தருமங்கள் செய் ரணம் முதலியவை யெல்லாம் விஷ்ணு தனன் . புரமாக உதகரித்திருக்கிறது . மாறநேர் நம்பி இவர் பராந்தகம் எனும் மாறனர் - கடைச்சங்கப் புலவருள் ஒருவர் . கிராமவாசி . சாதியாற் பஞ்சமர் இவர் ஒரு மாறன் - ஒரு பாண்டியன் . குறுநில மன் நாள் தம்மூர் வழி ஆளவந்தார் வந்து னன் . கொண்டிருக்கையில் கழனி வேலைசெய்து மாறன் பொறையன் ஐந்திணையைம்பது கொண்டிருக்கப் பசிமேலிட்டுக் கழனி பாடிய புலவன் . யிலிருந்த சேற்றினைப் பெருமாளுக்கு மாறன் வழதி பாண்டியன் மாறன் வழுதி நிவேதித்து உட்கொண்டனர் . இதனை காண்க . ஆள வந்தார் கண்டு தமது சிஷ்யர்களை மாறுபடு புகழ்நிலை இதுகவி தான் கரு விட்டு இவரை அழைக்கக் கூறப் பஞ்சமர் தியபொருளை மறைத்து அதனைப் பழித் வந்தனர் . ஆளவந்தார் இவரைநோக்கிக் தற்கு வேறொன்றினைப் புகழ்வது . ( தண்டி ) சடவுளால் படைக்கப்பட்ட பொருள்கள் மாறேக்கத்துத் தாமக்கண்ணி நப்பாலத் பசி வருங்கால் உண்ணச் சோறிருக்க இச் தனர் - கடைச்சங்கமருவிய புலவர் . சேற்றினை உண்பானேன் என்ன இவர் மாறேக்கத்து நப்பசலையார் - கபிலரைப் இம்மண்ணிற்கும் அதற்கும் வேற்றுமை புகழ்ந்தவர் . மலையமான் திருமுடிக்காரி காண்கிலேனாதலால் பசிவந்த காலத்து மலையமான் சோழிய ஏனாதி திருக்கண் உண்டேனென்று விடைதா ஆளவந்தார் ணன் சோழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய நோக்கி இவர் பிறந்தபோதே கடத்தை கிள்ளிவளவன் முதலியவரைப் பாடியவர் . மூனிந்த மறனோவென்று கூற இவர்க்கு ( புறநா ) . இன்று முதல் மாறநேர்நம்பி என்று பெயர் மாறேக்கம் கொற்கையைச் சூழ்ந்தநாடு . உண்டாகுக என்று தம்மாணாக்கருள் ஒருவ மாற்று நிலையணி அஃதாவது இழிவாகிய சாக்கினர் . இவர் தமது ஆசாரியருக்குற்ற பொருளைக்கொடுத்து உயர்வாகிய பொருள் பிராக்ருதானுபவமாகிய ராஜரணத்தை வாங்கு தலைச் சொல்லுதலாம் . இதனை வட விருப்பாயேற்று அநுபவித்து வருகை பரிலிர்த்தி யலங்காரமென்பர் . யில் இவாது ஆசார்ய பக்தியைநோக்கிப் ( குவல ) பெரியநம்பி பஞ்சமரென்று பாராமல் தண் மாற்றுரைகாட்டிய விநாயகர் - திருவாரூர்க் டன் சமர்ப்பித்துப் பிரசாதங்கொடுத்து குளக்கரையில் எழுந்தருளியிருந்து சுந்தா வந்தனர் . இவ்வாறு இருக்கையில் ஒரு மூர்த்தி சுவாமிகள் மணிமுத்தா நதியி நாள் பெரியநம்பிகள் பிரசாதமெடுத்துச் லிட்டுத் திருவாரூர்க் குளத்திலெடுத்த செல்கையில் உடையவர் பின் தொடர்ந்து பொன்னுக்கு மாற்று கூறிய விநாயகர் . நூலார்