அபிதான சிந்தாமணி

மார்த்தாண்டன் 1299 மாலியவான் டலம், இரண்டு கைகளில் இரண்டு கமலங் பரவிப் பணத்தை வட்டிக்குக் கொடுத்து கள் முத்துமாலை யுடையவரா யிருக்குஞ் வியாபாரஞ் செய்யும் சாதியார். சூரியமூர்த்தி, மாலகன் அசுமகன் மசன். மார்த்தாண்டன் - 1. சூரியன் உலகங்களைப் மாலதி - 1, தொண்டீான் தேவி. பிழைக்கச் செய்பவன். 2. காவிரிப்பூம்பட்டினத்திலிருந்த ஒரு 2. ஒருசூரியன் இவன் பிரமனால் சிருட் பார்ப்பினி. (சிலப்பதிகாரம்). டிக்கப்பட்ட சுரபியை மணந்து உலகத்தில் 3. சாகலன் தேவி, சாவித்திரிக்குத் கோக்களை விருத்தி செய்வித்தான். (பார தாய். அநுசா.) மாலய அமாவாசை-மகாலய அமாவாசை மார்த்தாண்டி - 1. சத்தியவதிக்கு ஒரு காண்க. பெயர். மாலருஷி வேடர் பெண்களைப் புணர்ந்து 2. ஒரு வலைஞன், யமுனைத்துறைவன். எனாதிகளைப் பெற்றவர். மார்பன் - திருதராட்டிரன் குமரன். மாலன் - அதிகாயன் யுத்தத்தில் இலக்கு மார்புநோய் - இது இருத்ரோக மெனப் மணரால் கொல்லப்பட்டவன் படும். இதனைத் தமர்வாதம், ருத்ரவாதமெ மாலாங்கழனிவர் -- திருமூலர் மாணாக்கரில் னவுங் கூறுவர். வாதபித்த, சிலேஷ்ம, திரி ஒருவர். (திருமங்.) தோஷருமி மார்பு சோகமென ஐந்து மாலாதான் - ஒரு வேடன். இவன் மாதவி வகைப்படும், இது மார்பில் குத்தல், கோ, மரத்தில் தனக்காக மாலை தூக்க அது அதிரல், மாத்தல், வறளல், மூர்ச்சை, அடியிலிருந்த சிவலிங்கத்திற் கணிந்தது எரிச்சல், புளியேப்பம், இளைப்பு வாந்தி போலிருக்க அதனால் முத்தி பெற்றவன், ஸ்தம்பித்தல், சோம்பல், ஆமாசயத்தில் மாலாவதி உபபர்க்சணன் தேவியரில் பூச்சிகள் இவைகளைக் கொண்டிருக்கும். ஒருத்தி, பதிவிருதை, இவள் தன் கண இவற்றில் நான்கு சாத்யம் இறுதியது அசா வன் பிரிவிற்கு ஆற்று தவளாய்த் தேவ த்யம் இதனை சுகுமாரவிரேசனம், பன்னீ ரைச் சபிக்கத் தொடங்கியவள். (பாம்ம ர்ப் பூக்கஷாயம், மகா வில்வாதி லேஹ்யம் சைவர்த்தம்). முதலியவற்றால் வசமாக்கலாம். மாலி-1. சுகேசன் குமரன், மாவியவானைக் மார்ப்பித்தியார் - 1. ஒரு தமிழ்ப் புலவர். காண்க. விஷ்ணு சக்கரத்தால் கொல்லப் 2. புறநானூறு பாடிய புலவரில் ஒருவர். பட்டவன் மார்மாட் இது எலியினத்தில் ஒருவகை. 2. துரியோதனன் கம்பி. இது, வட அமெரிக்கா, ஆசியா, தார்த்தாரி, 3. இராவண சோ வீரன். இலக்கு மங்கோலியா, சைபீரியா முதலிய நாடுக மணரால் இறந்தவன். ளில் வசிப்பது. இவ்வினத்தில் (14) வகை 4. பராசருஷியின் புத்திரன், களுண்டு. இது, பூனையை யொத்த உரு 5. கௌசிகன் மருமகன். வத்தில் நீண்டு பருத்த உடலும், குறுகிய மாலியகேது - சுமாலியைக் காண்க. காலும் உள்ளது. இதன் கை கால்களில் மாலியவான் - சுகேசன் குமான். பிரமனை அவ்வைந்து விரல்களிருக்கின்றன. இது யெண்ணி நெடுநாள் தவம்புரிந்து உலக பூமியில் வளை தோண்டி வசிக்கிறது. அவ் மெல்லாம் தன் ஒரு குடைக்கீழ் அடங்க வளைகளில் மேலும் கீழுமாக (2) வளைக வரம் பெற்றவன். விச்வகர்மன் முன் ளுண்டு, வேனிற்காலத்தில் மேல்பாக னிருமித்த பட்டணமாகிய திரிகூடத்தில் வளையில் செத்தைகளைப் பாப்பித் தங்கும். குடிபுகுந்து அரசாண்டவன் (இச் சரி மாரி காலத்தில் வளையை விட்டு வருவ தையை மாலி சுமாலிகளுக்கும் கொள்க. தில்லை. மாரிகாலத்திற்குரிய ஆகாரத்தை இம்மூவர்களுக்கும் தேவியர் சுந்தரி, சேது வளையில் சேர்த்து வைத்துக் கொள்ளுகி மதி, சுவதை.) தேவாசுர யுத்தத்தில் றது. இவ்வினத்தில் அணிலைப்போன்று விஷ்ணுவிற்குப் பயந்து பாதலமடைந்து முதுகில் வரிகளுள்ளவையும் உண்டு. இவ் கைகேசியை விச்சிரவாவிடம் எவி அவது வினத்தில் மற்றொன்று வாயில் இரைகளை டன் இருக்கச் செய்து இராவணன் முத அடக்கிக்கொள்ள பைபெற்று இருக்கிறது. லியவரை விருத்தி செய்வித்தவன், சீதை மார்வாடி - (மார்வாரி) இவர்கள் மார்வார் யை விட்டு விடும்படி இராவணனுக்குப் தேசத்திலிருந்து தென் இந்தியா முழுதும் புத்தி கூறியவன். புட்பதந்தனைக் காண்க.
மார்த்தாண்டன் 1299 மாலியவான் டலம் இரண்டு கைகளில் இரண்டு கமலங் பரவிப் பணத்தை வட்டிக்குக் கொடுத்து கள் முத்துமாலை யுடையவரா யிருக்குஞ் வியாபாரஞ் செய்யும் சாதியார் . சூரியமூர்த்தி மாலகன் அசுமகன் மசன் . மார்த்தாண்டன் - 1. சூரியன் உலகங்களைப் மாலதி - 1 தொண்டீான் தேவி . பிழைக்கச் செய்பவன் . 2. காவிரிப்பூம்பட்டினத்திலிருந்த ஒரு 2. ஒருசூரியன் இவன் பிரமனால் சிருட் பார்ப்பினி . ( சிலப்பதிகாரம் ) . டிக்கப்பட்ட சுரபியை மணந்து உலகத்தில் 3. சாகலன் தேவி சாவித்திரிக்குத் கோக்களை விருத்தி செய்வித்தான் . ( பார தாய் . அநுசா . ) மாலய அமாவாசை - மகாலய அமாவாசை மார்த்தாண்டி - 1. சத்தியவதிக்கு ஒரு காண்க . பெயர் . மாலருஷி வேடர் பெண்களைப் புணர்ந்து 2. ஒரு வலைஞன் யமுனைத்துறைவன் . எனாதிகளைப் பெற்றவர் . மார்பன் - திருதராட்டிரன் குமரன் . மாலன் - அதிகாயன் யுத்தத்தில் இலக்கு மார்புநோய் - இது இருத்ரோக மெனப் மணரால் கொல்லப்பட்டவன் படும் . இதனைத் தமர்வாதம் ருத்ரவாதமெ மாலாங்கழனிவர் -- திருமூலர் மாணாக்கரில் னவுங் கூறுவர் . வாதபித்த சிலேஷ்ம திரி ஒருவர் . ( திருமங் . ) தோஷருமி மார்பு சோகமென ஐந்து மாலாதான் - ஒரு வேடன் . இவன் மாதவி வகைப்படும் இது மார்பில் குத்தல் கோ மரத்தில் தனக்காக மாலை தூக்க அது அதிரல் மாத்தல் வறளல் மூர்ச்சை அடியிலிருந்த சிவலிங்கத்திற் கணிந்தது எரிச்சல் புளியேப்பம் இளைப்பு வாந்தி போலிருக்க அதனால் முத்தி பெற்றவன் ஸ்தம்பித்தல் சோம்பல் ஆமாசயத்தில் மாலாவதி உபபர்க்சணன் தேவியரில் பூச்சிகள் இவைகளைக் கொண்டிருக்கும் . ஒருத்தி பதிவிருதை இவள் தன் கண இவற்றில் நான்கு சாத்யம் இறுதியது அசா வன் பிரிவிற்கு ஆற்று தவளாய்த் தேவ த்யம் இதனை சுகுமாரவிரேசனம் பன்னீ ரைச் சபிக்கத் தொடங்கியவள் . ( பாம்ம ர்ப் பூக்கஷாயம் மகா வில்வாதி லேஹ்யம் சைவர்த்தம் ) . முதலியவற்றால் வசமாக்கலாம் . மாலி -1 . சுகேசன் குமரன் மாவியவானைக் மார்ப்பித்தியார் - 1. ஒரு தமிழ்ப் புலவர் . காண்க . விஷ்ணு சக்கரத்தால் கொல்லப் 2. புறநானூறு பாடிய புலவரில் ஒருவர் . பட்டவன் மார்மாட் இது எலியினத்தில் ஒருவகை . 2. துரியோதனன் கம்பி . இது வட அமெரிக்கா ஆசியா தார்த்தாரி 3. இராவண சோ வீரன் . இலக்கு மங்கோலியா சைபீரியா முதலிய நாடுக மணரால் இறந்தவன் . ளில் வசிப்பது . இவ்வினத்தில் ( 14 ) வகை 4. பராசருஷியின் புத்திரன் களுண்டு . இது பூனையை யொத்த உரு 5. கௌசிகன் மருமகன் . வத்தில் நீண்டு பருத்த உடலும் குறுகிய மாலியகேது - சுமாலியைக் காண்க . காலும் உள்ளது . இதன் கை கால்களில் மாலியவான் - சுகேசன் குமான் . பிரமனை அவ்வைந்து விரல்களிருக்கின்றன . இது யெண்ணி நெடுநாள் தவம்புரிந்து உலக பூமியில் வளை தோண்டி வசிக்கிறது . அவ் மெல்லாம் தன் ஒரு குடைக்கீழ் அடங்க வளைகளில் மேலும் கீழுமாக ( 2 ) வளைக வரம் பெற்றவன் . விச்வகர்மன் முன் ளுண்டு வேனிற்காலத்தில் மேல்பாக னிருமித்த பட்டணமாகிய திரிகூடத்தில் வளையில் செத்தைகளைப் பாப்பித் தங்கும் . குடிபுகுந்து அரசாண்டவன் ( இச் சரி மாரி காலத்தில் வளையை விட்டு வருவ தையை மாலி சுமாலிகளுக்கும் கொள்க . தில்லை . மாரிகாலத்திற்குரிய ஆகாரத்தை இம்மூவர்களுக்கும் தேவியர் சுந்தரி சேது வளையில் சேர்த்து வைத்துக் கொள்ளுகி மதி சுவதை . ) தேவாசுர யுத்தத்தில் றது . இவ்வினத்தில் அணிலைப்போன்று விஷ்ணுவிற்குப் பயந்து பாதலமடைந்து முதுகில் வரிகளுள்ளவையும் உண்டு . இவ் கைகேசியை விச்சிரவாவிடம் எவி அவது வினத்தில் மற்றொன்று வாயில் இரைகளை டன் இருக்கச் செய்து இராவணன் முத அடக்கிக்கொள்ள பைபெற்று இருக்கிறது . லியவரை விருத்தி செய்வித்தவன் சீதை மார்வாடி - ( மார்வாரி ) இவர்கள் மார்வார் யை விட்டு விடும்படி இராவணனுக்குப் தேசத்திலிருந்து தென் இந்தியா முழுதும் புத்தி கூறியவன் . புட்பதந்தனைக் காண்க .