அபிதான சிந்தாமணி

ஆக்நேயம் - 120 ஆசியாகண்டம் அரிவருஷன், இளாவிருதன், இரம்யகன், ஆசகான் - ஒரு பிராமணன் பிரஹலாதனு இரண்மயன், குரு, பத்ராசுவன், கேதுடன் வாதிட்டவன். (பார தம் சாந்தி பர்வம்.) மாலன், முதலியவர்கள். இவர்களால் 5வ ஆசங்கர் - சுவபலருக்குக் காந்தினியிட முதி வருஷங்கள் உற்பத்தியாயின. த்த குமரர். 2. பன்னிரண்டாவது மன்வந்தாத்து ஆசவபாண்டேசர் --ஒருவற்குக் கள் குடுவை ரூஷி (பாகவதம்.) யிலிருந்து தரிசனந் தந்து மோக்ஷந்தந்த ஆக்நேயம் - சூரிய வெப்பத்தாற் பிறக்கும் காசித்தலத்தி லெழுந்தருளியிருக்கும் சிவ மேகம். மூர்த்த ம். ஆக்நேய புராணம் - இது மகாபுராணங்க ஆசாடி - இவர்கள் தெலுங்கு நாட்டு மால ளுள் ஒன்று. 8,000-கிரந்தமுள்ளது. இது ஜாதியின்வகுப்பு பாடிப்பிழைப்போர். (தா) சிவ தீக்ஷாவிதி, விஷ்ணு தீக்ஷாவிதி, ஆசாபூரகர் - விநாயகருக்கு ஒரு பெயர். அக்நிகார்யம், விஷ்ணுவின் அவதார ஆசாரக்கோவை- பதினெண்கீழ்க் கணக்கு விசேஷம், பிரபஞ்ச விவரணம், இராஜ களுள் ஒன்று. பெருவாயின் முள்ளியார் நீதி, சத்தம், சோதிடம், ஒளஷதம் முத இயற்றியது. இருடிகள் சொல்லிய ஆசா வியவற்றைச் சுருக்கிக் கூறும். ரங்களைக் கோத்துரைக்கும் பலவகை ஆங்கரிஷ்டன்-ஒரு அரசன் காமந்தகருஷிக் வெண்பாக்கள் தற்சிறப்புப் பாயிரமுட்பட குத் தருமம் உபதேசித்தவன். (பார.) நூற்றொன்றுடையது. ஆங்கி- சந்திரவம்சத்தவள். அபராஜீன புத் ஆசாரமிலிகளாவர் - அறியாததேசத்தார், திரனை ஹரிகன் தேவி. இவள் புத்தி தரித்திரர், மூத்தோர், சிறுவர், உயிரிழந் ரன் மகாபவுமன். தார், பயமுற்றார், உண்பார், அரசர் ஆங்கீரசர்-1, சில இருஷிகணங்கள், இவர் தொழில் தலைக் கொண்டார் மணாளன் களின் வடிவைச்சு தரிசனன் என்னும் வித் எனும் ஒன்பதின்மர். (ஆசாரக்கோவை.) யாதரன் கண்டு நகைக்க முனிகணங்கள் ஆசார்-தட்டான், கம்மாளன், கன்னான், கோபித்து நீ கொண்ட அழகாற் செருக் கருமான் முதலியவர்க்குப் பட்டப் பெயர், கடைந்து சிரித்தபடியால், மலைப்பாம் ஆசாரியர் - மூவகையர், பிரோகாசிரியர், பாக எனச் சபித்தனர். பின்பு வித்தியா போதகாசிரியர், முத்தி தாசிரியர். இவர்க தரன் வேண்ட யது குலத் தலைவனாகிய ளுள் பிரோகர், இவனுனக்குத் தக்க ஆசிரி நந்தகோபன், அம்பிகை பூசைக்கு வரும் யனிவனிடத்து நீயுபதேசங்கொள்க எனப் போது அவனை விழுங்குவாய், அக்காலத் பிரேரிப்பவர். போதகர் தன்னை யடை துக் கிருமணமூர்த்தியா லிச்சாபம் நீங்கி ந்த மாணாக்கனுக்குச் சமயவிசேட தீக்கை முன்னிலுமதிக அழகுள்ளவனாவை என் செய்பவர். முத்திதர் பாசநீக்கம் வரச் றனர். | செய்து முத்திவரச் செய்பவர். (சைவ 2. ஒரு இருஷி. இவர் அக்நிக்கு மூத்த சமயநெறி.) குமாரனானபிறகு அவர்க்குப் பிறந்த கும ஆசார்யன் - உபநயனஞ் செய்வித்து வேத ரர்களி லொருவனாகிய வியாழன் என்பர்.) வேதாங்கங்களையும் யாக மந்திரங்களையும் - 3. உன்முகன் குமாரர்களி லொருவன். ஓதுவிப்பவன். (மது. அ.1.) உங்கீரசப் பிராமணர் - இரதி தனைக் ஆசார்லு-தென்கலைவைஷ்ணவ பிராமணர் காண்க. | களுக்குப் பட்டப் பெயர். ஆங்கீரசு-பிரமன் குமார்களில் ஒருவன். ஆசியாகண்டம் - இது, வடக்கில் உத்தரமகா தேவி சிரத்தை , சுதா, சதி. தக்ஷனுக்கு சமுத்திரம் கிழக்கில் பஸிபிக்மகா சமுத் மருகன். இவனை அதர்வணவேதியென்பர். திரம், தெற்கில் இந்து மகாசமுத்திரம், இரதி தனைக் காண்க. சித்திரகேதுவிற்கு மேற்கில், செங்கடல், மத்ய தரைக்கடல், ஒருகாற்புத்திரகாமேஷ்டி செய்வித்த கருங்கடல், ஐரோப்பா கண்டங்களை யெல் வன். கரந்தமனிடம் நட்புக்கொண்டு நற் லைகளாகப் பெற்றிருக்கிறது. ஆசியகண் பதவி தந்தவன். டப் பிரிவுகள் ஆசியருஷியா, சினா 2. ஒரு இருஷி. இவர் அக்நிக்கு மூத்த ஜபான், ஆனாம், ஸயாம், பர்மா, இந்தியா, குமாரனான பிறகு அவர்க்குப் பிறந்த கும அரேபியா, ஆசிய துர்க்கி, பாரசீகம், ஆப் ரர்களி லொருவனாகிய வியாழன் என்பர். கனிஸ் தானம், பெலுசிஸ் தானம், துர்க்கி 3. உன்முகன் குமரர்களி லொருவன்.. ஸ்தானம்.
ஆக்நேயம் - 120 ஆசியாகண்டம் அரிவருஷன் இளாவிருதன் இரம்யகன் ஆசகான் - ஒரு பிராமணன் பிரஹலாதனு இரண்மயன் குரு பத்ராசுவன் கேதுடன் வாதிட்டவன் . ( பார தம் சாந்தி பர்வம் . ) மாலன் முதலியவர்கள் . இவர்களால் 5வ ஆசங்கர் - சுவபலருக்குக் காந்தினியிட முதி வருஷங்கள் உற்பத்தியாயின . த்த குமரர் . 2 . பன்னிரண்டாவது மன்வந்தாத்து ஆசவபாண்டேசர் - - ஒருவற்குக் கள் குடுவை ரூஷி ( பாகவதம் . ) யிலிருந்து தரிசனந் தந்து மோக்ஷந்தந்த ஆக்நேயம் - சூரிய வெப்பத்தாற் பிறக்கும் காசித்தலத்தி லெழுந்தருளியிருக்கும் சிவ மேகம் . மூர்த்த ம் . ஆக்நேய புராணம் - இது மகாபுராணங்க ஆசாடி - இவர்கள் தெலுங்கு நாட்டு மால ளுள் ஒன்று . 8 000 - கிரந்தமுள்ளது . இது ஜாதியின்வகுப்பு பாடிப்பிழைப்போர் . ( தா ) சிவ தீக்ஷாவிதி விஷ்ணு தீக்ஷாவிதி ஆசாபூரகர் - விநாயகருக்கு ஒரு பெயர் . அக்நிகார்யம் விஷ்ணுவின் அவதார ஆசாரக்கோவை - பதினெண்கீழ்க் கணக்கு விசேஷம் பிரபஞ்ச விவரணம் இராஜ களுள் ஒன்று . பெருவாயின் முள்ளியார் நீதி சத்தம் சோதிடம் ஒளஷதம் முத இயற்றியது . இருடிகள் சொல்லிய ஆசா வியவற்றைச் சுருக்கிக் கூறும் . ரங்களைக் கோத்துரைக்கும் பலவகை ஆங்கரிஷ்டன் - ஒரு அரசன் காமந்தகருஷிக் வெண்பாக்கள் தற்சிறப்புப் பாயிரமுட்பட குத் தருமம் உபதேசித்தவன் . ( பார . ) நூற்றொன்றுடையது . ஆங்கி - சந்திரவம்சத்தவள் . அபராஜீன புத் ஆசாரமிலிகளாவர் - அறியாததேசத்தார் திரனை ஹரிகன் தேவி . இவள் புத்தி தரித்திரர் மூத்தோர் சிறுவர் உயிரிழந் ரன் மகாபவுமன் . தார் பயமுற்றார் உண்பார் அரசர் ஆங்கீரசர் - 1 சில இருஷிகணங்கள் இவர் தொழில் தலைக் கொண்டார் மணாளன் களின் வடிவைச்சு தரிசனன் என்னும் வித் எனும் ஒன்பதின்மர் . ( ஆசாரக்கோவை . ) யாதரன் கண்டு நகைக்க முனிகணங்கள் ஆசார் - தட்டான் கம்மாளன் கன்னான் கோபித்து நீ கொண்ட அழகாற் செருக் கருமான் முதலியவர்க்குப் பட்டப் பெயர் கடைந்து சிரித்தபடியால் மலைப்பாம் ஆசாரியர் - மூவகையர் பிரோகாசிரியர் பாக எனச் சபித்தனர் . பின்பு வித்தியா போதகாசிரியர் முத்தி தாசிரியர் . இவர்க தரன் வேண்ட யது குலத் தலைவனாகிய ளுள் பிரோகர் இவனுனக்குத் தக்க ஆசிரி நந்தகோபன் அம்பிகை பூசைக்கு வரும் யனிவனிடத்து நீயுபதேசங்கொள்க எனப் போது அவனை விழுங்குவாய் அக்காலத் பிரேரிப்பவர் . போதகர் தன்னை யடை துக் கிருமணமூர்த்தியா லிச்சாபம் நீங்கி ந்த மாணாக்கனுக்குச் சமயவிசேட தீக்கை முன்னிலுமதிக அழகுள்ளவனாவை என் செய்பவர் . முத்திதர் பாசநீக்கம் வரச் றனர் . | செய்து முத்திவரச் செய்பவர் . ( சைவ 2 . ஒரு இருஷி . இவர் அக்நிக்கு மூத்த சமயநெறி . ) குமாரனானபிறகு அவர்க்குப் பிறந்த கும ஆசார்யன் - உபநயனஞ் செய்வித்து வேத ரர்களி லொருவனாகிய வியாழன் என்பர் . ) வேதாங்கங்களையும் யாக மந்திரங்களையும் - 3 . உன்முகன் குமாரர்களி லொருவன் . ஓதுவிப்பவன் . ( மது . . 1 . ) உங்கீரசப் பிராமணர் - இரதி தனைக் ஆசார்லு - தென்கலைவைஷ்ணவ பிராமணர் காண்க . | களுக்குப் பட்டப் பெயர் . ஆங்கீரசு - பிரமன் குமார்களில் ஒருவன் . ஆசியாகண்டம் - இது வடக்கில் உத்தரமகா தேவி சிரத்தை சுதா சதி . தக்ஷனுக்கு சமுத்திரம் கிழக்கில் பஸிபிக்மகா சமுத் மருகன் . இவனை அதர்வணவேதியென்பர் . திரம் தெற்கில் இந்து மகாசமுத்திரம் இரதி தனைக் காண்க . சித்திரகேதுவிற்கு மேற்கில் செங்கடல் மத்ய தரைக்கடல் ஒருகாற்புத்திரகாமேஷ்டி செய்வித்த கருங்கடல் ஐரோப்பா கண்டங்களை யெல் வன் . கரந்தமனிடம் நட்புக்கொண்டு நற் லைகளாகப் பெற்றிருக்கிறது . ஆசியகண் பதவி தந்தவன் . டப் பிரிவுகள் ஆசியருஷியா சினா 2 . ஒரு இருஷி . இவர் அக்நிக்கு மூத்த ஜபான் ஆனாம் ஸயாம் பர்மா இந்தியா குமாரனான பிறகு அவர்க்குப் பிறந்த கும அரேபியா ஆசிய துர்க்கி பாரசீகம் ஆப் ரர்களி லொருவனாகிய வியாழன் என்பர் . கனிஸ் தானம் பெலுசிஸ் தானம் துர்க்கி 3 . உன்முகன் குமரர்களி லொருவன் . . ஸ்தானம் .