அபிதான சிந்தாமணி

மாதங்கர் 1297 மார்க்கண்டேயம் திற்கு என ஞம், ஒரு புத்திரனும் உண்டாவன் என்று மாருதிச்சிறியாண்டான் உடையவர் மடத் கூறி மறைந்தனர். இவளுக்குப் பிரசே அமுதுபடி, செய், பால், கறிய தஸுக்கள் பதின்மரும் கணவர்களாயினர். முது நடத்தினவர். குமான் தக்ஷன், கண்டு மகருஷியைக் மாருதிப்பெரியாண்டான் - எழுபத்தினாலு காண்க. சிம்மாசனாதிபதிகளில் ஒருவர். உடைய மாதங்கர் - தோல் தன்னும் தாழ்ந்த சாதி வர்க்குக் சைச்செம்பு பிடிப்பவர். (குரு யார். பரம்.) மாரீசம் - உபபுராணத் தொன்று. மார்க்கங்கள் இவை முத்தியடையும் மாரீசன் - சுநந்தனுக்குத் தாடகையிடம் வழிகள், அவை, சன்மார்க்கம், சகமார்க் பிறந்தவன். இவன் தன் தந்தையைக் கம், புத்திரமார்க்கம், தாசமார்க்கம் கொன்ற அகத்தியரை வெல்லக் கருதிச் நால்வகைப்படும். இவற்றை ஞானம், சென்று அவரால் அரக்கனாகச் சபிக்கப் யோகம், கிரியை, சரியை எனக்கூறுவர். பட்டுச் சுமாலியைத் தந்தையாகப்பெற்ற இவற்றால் சாயுச்சியம், சாரூபம், சாமீபம், வன். சுபாகின் சகோதரன், விச்வாமித் சாலோக பதவிகளுண்டாம். திரர் யாகஞ்செய்கையில் சுபாகு மாரீச மார்க்கசகாயதேவர் - திருவிரிஞ்சைப் பின் ரிருவரும் அவரைத் தொந்தரை செய்து ளைத்தமிழ் பாடிய புலவர். இப்பிள்ளைத் வந்தனர். இதனால் விச்வாமித்திரர் இரா தமிழ் சொற்பொருள் அழகும், இனிமை மரை அழைத்து வந்து தாம் செய்யும் யாக யும் உடையது. காதகரைக் கொலைசெய்யக் கட்டளையிட்டி மார்க்கசகாயர் - 1. திருவிரிஞ்சையில் ருக்கையில் அவ்வாக்கர் இருவரும் வந்து கோயில்கொண்டு எழுந்தருளியிருக்கும் யாகத்தைக் கெடுக்கத் தொடங்கினர். சிவமூர்த்தியின் திருநாமம். இராமமூர்த்தி ஆக்னேயாஸ்திரம் பிரயோ 2. திருவள்ளுவரால் பூதத்தைப் போக் கித்துச் சுபாகுவைக்கொன்று வாயுவாஸ்தி கப்பெற்றுத் தம் குமரியை அவருக்குக் ரம் பிரயோகித்து மாரீசனைக் கடலில்விழு கொடுத்த வேளாண் குலத்தவர். இவர் த்தினார். இதனால் இவன் இராமமூர்த்தி காவேரிப்பாக்கத்து இருந்தவராம். யெதிரிற்செல்லின் கொலைநேருமென்னும் மார்க்கண்டன் - 1. ஒரு சிவவேதியன். கழு அச்சத்தால் தென் கடற்கரையில் ஒரு ஆச் சாசலத்தில் கடை வைத்திருந்த விசாலக் சிரமம் செய்து கொண்டு தவஞ்செய்து கண்ணி இடம் சிவத்திரவியம் நாள்தோ வந்தனன். இவன் இராவணன் வேண்டு றும் கவர்ந்து கெடுத்துத் தீமைபுரிகை கோளால் ஆரண்யவாசத்திற்கு வந்த இராம யில் ஒருநாள் சிவமூர்த்தியின் மீது அணிந் மூர்த்தியின் பத்தினியாகிய சீதாபிராட்டி திருந்த பொன் அணிகவருசையில் சர்ப் மூன் பொன்மான் உருக்கொண்டு மேய்க் பந் தீண்டி இறந்து மறுபிறப்பில் புலி தனன். சிதை மானைக்கண்டு மயங்கித் யாய்க் காளத்திக்ஷேத்திரத்துக் காட்டில் தனக்கு அம்மானைப்பிடித்துக் கொடுக்க உலாவிச் சிவதரிசனத்தின் பொருட்தே இராமமூர்த்தியை வேண்டினன். இராம திருக்காளத்தி செல்லும் ஒருவனைத் து மூர்த்தி இதனைப் பின்தொடர்ந்து பிடிக் த்திச்சென்று அவன் சந்ததிக்குள் புகு கப்போகையில் மான் நெடுந்தூரஞ்சென் ந்து ஒளிக்க ஆண்டுத் தீபார்த்திகண்டு மாயமானாக வேண்டு நின்ற பலத்தால் முத்தி அடைந்தவன். மேன எண்ணி அத்திரம் பிரயோகிக்க 2. ஒருபிரளயத்தில் விஷ்ணுவைக்காண அடியுண்டு விழுந்த அரக்கன், தன் உருவத் அவர் நீ யாசென்ன இவர் இவரது நிலை இடன் சீதா இலக்ஷமணு" எனக்கூவி கூற அவர் வாய்வழி சென்று உலகமெலாங் உயிரைவிட்டனன். புஷ்போத்கடைக்கு கண்டு வெளிவந்து துதித்தவர். விச்ரவாகால் பிறந்தவன் என்றும் கூறுவர். 3. விஷ்ணுவிடம் பலவரங்களைப் பெற் மாருதவேகன் - இந்திர விழாக்காணக் மூன். (பிரஹன்னா தீய-புரா.) காவிரிப்பூம்பட்டினம் வந்த சுதமதியைச் மார்க்கண்டேயம் பதினெண் புராணத் சண்பைநகாத்திற் கவர்ந்து கொண்ட ஒரு தொன்று. இது முப்பத்தீராயிரம் கிரந்த வித்யாதான். (மணிமேகலை). முடையது. இது சைமினிபகவான் முற் மாருதி- அமானுக்கு ஒரு பெயர். அதும பிறப்பில் வேதமுதலிய உணர்ந்து பிந் னைக் காண்க, மாருதி புத்திரன். பிறப்பில் தகும பக்ஷிகளாயிருந்த இரண்டு 163 முதுகண்டு
மாதங்கர் 1297 மார்க்கண்டேயம் திற்கு என ஞம் ஒரு புத்திரனும் உண்டாவன் என்று மாருதிச்சிறியாண்டான் உடையவர் மடத் கூறி மறைந்தனர் . இவளுக்குப் பிரசே அமுதுபடி செய் பால் கறிய தஸுக்கள் பதின்மரும் கணவர்களாயினர் . முது நடத்தினவர் . குமான் தக்ஷன் கண்டு மகருஷியைக் மாருதிப்பெரியாண்டான் - எழுபத்தினாலு காண்க . சிம்மாசனாதிபதிகளில் ஒருவர் . உடைய மாதங்கர் - தோல் தன்னும் தாழ்ந்த சாதி வர்க்குக் சைச்செம்பு பிடிப்பவர் . ( குரு யார் . பரம் . ) மாரீசம் - உபபுராணத் தொன்று . மார்க்கங்கள் இவை முத்தியடையும் மாரீசன் - சுநந்தனுக்குத் தாடகையிடம் வழிகள் அவை சன்மார்க்கம் சகமார்க் பிறந்தவன் . இவன் தன் தந்தையைக் கம் புத்திரமார்க்கம் தாசமார்க்கம் கொன்ற அகத்தியரை வெல்லக் கருதிச் நால்வகைப்படும் . இவற்றை ஞானம் சென்று அவரால் அரக்கனாகச் சபிக்கப் யோகம் கிரியை சரியை எனக்கூறுவர் . பட்டுச் சுமாலியைத் தந்தையாகப்பெற்ற இவற்றால் சாயுச்சியம் சாரூபம் சாமீபம் வன் . சுபாகின் சகோதரன் விச்வாமித் சாலோக பதவிகளுண்டாம் . திரர் யாகஞ்செய்கையில் சுபாகு மாரீச மார்க்கசகாயதேவர் - திருவிரிஞ்சைப் பின் ரிருவரும் அவரைத் தொந்தரை செய்து ளைத்தமிழ் பாடிய புலவர் . இப்பிள்ளைத் வந்தனர் . இதனால் விச்வாமித்திரர் இரா தமிழ் சொற்பொருள் அழகும் இனிமை மரை அழைத்து வந்து தாம் செய்யும் யாக யும் உடையது . காதகரைக் கொலைசெய்யக் கட்டளையிட்டி மார்க்கசகாயர் - 1 . திருவிரிஞ்சையில் ருக்கையில் அவ்வாக்கர் இருவரும் வந்து கோயில்கொண்டு எழுந்தருளியிருக்கும் யாகத்தைக் கெடுக்கத் தொடங்கினர் . சிவமூர்த்தியின் திருநாமம் . இராமமூர்த்தி ஆக்னேயாஸ்திரம் பிரயோ 2. திருவள்ளுவரால் பூதத்தைப் போக் கித்துச் சுபாகுவைக்கொன்று வாயுவாஸ்தி கப்பெற்றுத் தம் குமரியை அவருக்குக் ரம் பிரயோகித்து மாரீசனைக் கடலில்விழு கொடுத்த வேளாண் குலத்தவர் . இவர் த்தினார் . இதனால் இவன் இராமமூர்த்தி காவேரிப்பாக்கத்து இருந்தவராம் . யெதிரிற்செல்லின் கொலைநேருமென்னும் மார்க்கண்டன் - 1. ஒரு சிவவேதியன் . கழு அச்சத்தால் தென் கடற்கரையில் ஒரு ஆச் சாசலத்தில் கடை வைத்திருந்த விசாலக் சிரமம் செய்து கொண்டு தவஞ்செய்து கண்ணி இடம் சிவத்திரவியம் நாள்தோ வந்தனன் . இவன் இராவணன் வேண்டு றும் கவர்ந்து கெடுத்துத் தீமைபுரிகை கோளால் ஆரண்யவாசத்திற்கு வந்த இராம யில் ஒருநாள் சிவமூர்த்தியின் மீது அணிந் மூர்த்தியின் பத்தினியாகிய சீதாபிராட்டி திருந்த பொன் அணிகவருசையில் சர்ப் மூன் பொன்மான் உருக்கொண்டு மேய்க் பந் தீண்டி இறந்து மறுபிறப்பில் புலி தனன் . சிதை மானைக்கண்டு மயங்கித் யாய்க் காளத்திக்ஷேத்திரத்துக் காட்டில் தனக்கு அம்மானைப்பிடித்துக் கொடுக்க உலாவிச் சிவதரிசனத்தின் பொருட்தே இராமமூர்த்தியை வேண்டினன் . இராம திருக்காளத்தி செல்லும் ஒருவனைத் து மூர்த்தி இதனைப் பின்தொடர்ந்து பிடிக் த்திச்சென்று அவன் சந்ததிக்குள் புகு கப்போகையில் மான் நெடுந்தூரஞ்சென் ந்து ஒளிக்க ஆண்டுத் தீபார்த்திகண்டு மாயமானாக வேண்டு நின்ற பலத்தால் முத்தி அடைந்தவன் . மேன எண்ணி அத்திரம் பிரயோகிக்க 2. ஒருபிரளயத்தில் விஷ்ணுவைக்காண அடியுண்டு விழுந்த அரக்கன் தன் உருவத் அவர் நீ யாசென்ன இவர் இவரது நிலை இடன் சீதா இலக்ஷமணு எனக்கூவி கூற அவர் வாய்வழி சென்று உலகமெலாங் உயிரைவிட்டனன் . புஷ்போத்கடைக்கு கண்டு வெளிவந்து துதித்தவர் . விச்ரவாகால் பிறந்தவன் என்றும் கூறுவர் . 3. விஷ்ணுவிடம் பலவரங்களைப் பெற் மாருதவேகன் - இந்திர விழாக்காணக் மூன் . ( பிரஹன்னா தீய - புரா . ) காவிரிப்பூம்பட்டினம் வந்த சுதமதியைச் மார்க்கண்டேயம் பதினெண் புராணத் சண்பைநகாத்திற் கவர்ந்து கொண்ட ஒரு தொன்று . இது முப்பத்தீராயிரம் கிரந்த வித்யாதான் . ( மணிமேகலை ) . முடையது . இது சைமினிபகவான் முற் மாருதி- அமானுக்கு ஒரு பெயர் . அதும பிறப்பில் வேதமுதலிய உணர்ந்து பிந் னைக் காண்க மாருதி புத்திரன் . பிறப்பில் தகும பக்ஷிகளாயிருந்த இரண்டு 163 முதுகண்டு