அபிதான சிந்தாமணி

மாமூலனார் 1293 மாம்பழக் கவிச்சிங்க நாவலர் பொழுது யாரை என்பதன் கீழ், நச்சினார்க்கினியர் யோகி அகம் கஅசு. கண்ணனெழினி கதை களாய் உபாயங்களால் முக்காலமும் உணர் கூறியது ; அகம் காசு. பாண்டியனது ந்த மாமூலர் முதலியோர் அறிவன்றே கொற்கையில் முத்தும் சங்கு மெடுத்தல் யத்து அனை நிலை வகையோராவர்' என்று கூறியது ; அகம் 20க. மத்தியென்பவன் கூறுவதனாலறிக. அறிவன் கலசயோனி எழினி யென்பவனுடைய பல்லைப்பிடுங்கி யாகிய அகத்தியன் என முன்னர்க்கூறி வெண்மணிவாயிற் கதவிலழுத்திய கதை யிருத்தலினால் மாமூலனார் அகத்தியரோடு கூறியது ; அகம் உகக. (வெண்மணி நாக அவர் வகையில் சேர்ந்தவரென் றறியற் பட்டணம் தாலூகாவிலுள்ள தோரூர்). உத பாலது. இவ்வளவு மேம்பாடுற்ற இவர் யஞ்சேரல் பாரதப்போரிற் சோறளித்த அகப்பொருட் சுவையை அளவு கடந்து கூளிச்சுற்றஞ் சூழ்ந்திருந்த அனுபோக முடையாருஞ் சொல்ல மாட் கதை கூறியது ; அகம் உங கூ சங்கநிதி டாதவாறு இன்பம் பெருகத் தெளியக்கூறு யின் சிறப்பு, கோசர் பொதியமலை, போ வது வியப்புடையதாகும். இதற்கு 'எத் கூரிற் புதிய மோரியரின்றேருருள் குறை தொழிலைச் செய்தாலு, மே தவத்தைப் பட் த்த கதை இவற்றைக் கூறியது ; அகம் டாலு, முத்தர் மனமிருக்கு மோனத்தே' உடுக. வேங்கடத்தைப் புகழ்ந்தது; அகம் என்பதொன் றல்லது வேறு காரணங்கூற உதடு, வடுகர் போந்தமை கூறியது; அகம் யான் அறிந்திலேன். உஅக. புல்லியின் வேங்கடம், வகெரின் சைவ சமய நூலாகிய திருமந்திரம் எழு ஆரவாரங்கூறியது ; அகம் உகரு. புல்லி திய திருமூலர் வேறு இவர் வேறு. இவர் நன்னாட்டைப் புகழ்ந்தது; அகம் நகக. அகத்தியர் கூறும் பாடல்களில் பாண னன்னாட்டுப்புகழ்ச்சி கூறியது ; யேனும் கூறாது வாளா செய்யுள் செய்த அகம் கூ உரு. சோலா தன் கடம்பு முதல் னர். அது வருமாறு: ஆவி நெடுவேன் தடிந்தது கூறியது ; அகம் கூசஎ. நன் பொதினியைப் பாராட்டியது ; அகம் க, னது கொடைச் சிறப்பும் அவனது எழிற் கக. சந்திரகுப்தன் மகன் துளுவென்ப குன்றச் சிறப்புங்கூறியது ; அகம் கூசக. வன் ஸ்தாபித்த துளுநாட்டையும் (தென் சேரலனது வெளியும், புல்லியின் மலை - கன்னடம்) நன்னனது பாழியையும் பாரா இவற்றைப் பாராட்டிக்கூறியது ; அம்க ட்டியது. அகம் கடு. மூவேந்தர் தமிழ் கடுசு, புல்லியின் வேங்கடச் சிறப்புக் நாட்டைக்கூறியது. அகம் கக. கரிகாற் கூறியது ; அசம் நகர், வடுகர் முனை சோழனோடு கோயில் வெண்ணிப் போர்க் யிற் கட்டியென்பது நாட்டைக்கூறியது ; களத்திற் போர் செய்த பெருஞ் சோலா கழுமலத்தைச் தன் தோற்றுப் புறப்புண்பட்டு நாண சோழன் வென்ற கதை கூறியது ; நற். முற்று உயிர்விடத் துணிந்து வடக்கு கச. சேட்படுத்த வழித்தலைவன் புலம் நோக்கி யிருத்தலும் அதனையறிந்த அவ புவதாகக் கூறியதைக் கேட்டோரு மிரங் னுக்கு நட்பாளராகிய சான்றோர் குவர்; நற். எரு, இவர் பாடிய நற். தாமும் உடனிருந்து உயிர்விட்டமை கூறி எடும் பாட்டு ஒன்றொழிய ஏனையவெல் யது. அகம் குரு. கள்வர் கோமான் புல்லி லாம் பாலைத்திணையே. இவர் பாடியரு யென்பது வேங்கடமலையைப் புகழ்ந்தது ; ளினவாக நற்றிணையில் இரண்டு (கக எடு ) அகம், சுக. பெருஞ்சோறு பயந்த உதி பாடல்களும், குறுந்தொகையி லொன் யஞ்சேரலின் கொடையைப் புகழ்ந்தது, றும், அகத்தில் இருபத்தானம், திருவள் நன்னன் வேண்மான்விய ளுவ மாலையிலொன்றுமாக முப்பது பாடல் லூரைச் சிறப்பித்தது ; அகம் சுஎ. வடுகர் கள் கிடைத்திருக்கின்றன. தலைவன் எருமை யென்பானது குடநாட் மாழவனூர் - கடைச்சங்க மருவிய புலவர். டைக் கூறுவதுடன் எவ்வியிறந்ததற்குப் மாம்சதன் ஒரு அரசன். இடபவுருக்கொ பாணர் வருந்தியதும் அதிகமா னெடுமா ண்டு கிரிவிரசத்தைத் துன்பமுறச் செய் னஞ்சி பகைவர்க்கஞ்சி யொளித்ததுங்கூறி தவன். இவனைப் பிரகத்திர தன் கொன்று யது ; அகம் கக்கு பெருஞ் சோலா தன் இவன் தோலால் பேரி செய்தனன். மாந்தை முற்றத்து நிதிகொட்டி யிரவ மாம்பழக் கவிச்சிங்க நாவலர் இவர் வலர்க்களித்த கதை கூறியது; அகம் கஉஎ, பழனியில் கம்மாளர் குலத்தில் பிறந்த ஆயுதபூசை செய்யும் வழக்குக் கூறியது ; வர். இவர் தந்தை முத்தையாசாரி. இவர் தக. சோலனது பல அகம் சடு.
மாமூலனார் 1293 மாம்பழக் கவிச்சிங்க நாவலர் பொழுது யாரை என்பதன் கீழ் நச்சினார்க்கினியர் யோகி அகம் கஅசு . கண்ணனெழினி கதை களாய் உபாயங்களால் முக்காலமும் உணர் கூறியது ; அகம் காசு . பாண்டியனது ந்த மாமூலர் முதலியோர் அறிவன்றே கொற்கையில் முத்தும் சங்கு மெடுத்தல் யத்து அனை நிலை வகையோராவர் ' என்று கூறியது ; அகம் 20 . மத்தியென்பவன் கூறுவதனாலறிக . அறிவன் கலசயோனி எழினி யென்பவனுடைய பல்லைப்பிடுங்கி யாகிய அகத்தியன் என முன்னர்க்கூறி வெண்மணிவாயிற் கதவிலழுத்திய கதை யிருத்தலினால் மாமூலனார் அகத்தியரோடு கூறியது ; அகம் உகக . ( வெண்மணி நாக அவர் வகையில் சேர்ந்தவரென் றறியற் பட்டணம் தாலூகாவிலுள்ள தோரூர் ) . உத பாலது . இவ்வளவு மேம்பாடுற்ற இவர் யஞ்சேரல் பாரதப்போரிற் சோறளித்த அகப்பொருட் சுவையை அளவு கடந்து கூளிச்சுற்றஞ் சூழ்ந்திருந்த அனுபோக முடையாருஞ் சொல்ல மாட் கதை கூறியது ; அகம் உங கூ சங்கநிதி டாதவாறு இன்பம் பெருகத் தெளியக்கூறு யின் சிறப்பு கோசர் பொதியமலை போ வது வியப்புடையதாகும் . இதற்கு ' எத் கூரிற் புதிய மோரியரின்றேருருள் குறை தொழிலைச் செய்தாலு மே தவத்தைப் பட் த்த கதை இவற்றைக் கூறியது ; அகம் டாலு முத்தர் மனமிருக்கு மோனத்தே ' உடுக . வேங்கடத்தைப் புகழ்ந்தது ; அகம் என்பதொன் றல்லது வேறு காரணங்கூற உதடு வடுகர் போந்தமை கூறியது ; அகம் யான் அறிந்திலேன் . உஅக . புல்லியின் வேங்கடம் வகெரின் சைவ சமய நூலாகிய திருமந்திரம் எழு ஆரவாரங்கூறியது ; அகம் உகரு . புல்லி திய திருமூலர் வேறு இவர் வேறு . இவர் நன்னாட்டைப் புகழ்ந்தது ; அகம் நகக . அகத்தியர் கூறும் பாடல்களில் பாண னன்னாட்டுப்புகழ்ச்சி கூறியது ; யேனும் கூறாது வாளா செய்யுள் செய்த அகம் கூ உரு . சோலா தன் கடம்பு முதல் னர் . அது வருமாறு : ஆவி நெடுவேன் தடிந்தது கூறியது ; அகம் கூசஎ . நன் பொதினியைப் பாராட்டியது ; அகம் னது கொடைச் சிறப்பும் அவனது எழிற் கக . சந்திரகுப்தன் மகன் துளுவென்ப குன்றச் சிறப்புங்கூறியது ; அகம் கூசக . வன் ஸ்தாபித்த துளுநாட்டையும் ( தென் சேரலனது வெளியும் புல்லியின் மலை - கன்னடம் ) நன்னனது பாழியையும் பாரா இவற்றைப் பாராட்டிக்கூறியது ; அம்க ட்டியது . அகம் கடு . மூவேந்தர் தமிழ் கடுசு புல்லியின் வேங்கடச் சிறப்புக் நாட்டைக்கூறியது . அகம் கக . கரிகாற் கூறியது ; அசம் நகர் வடுகர் முனை சோழனோடு கோயில் வெண்ணிப் போர்க் யிற் கட்டியென்பது நாட்டைக்கூறியது ; களத்திற் போர் செய்த பெருஞ் சோலா கழுமலத்தைச் தன் தோற்றுப் புறப்புண்பட்டு நாண சோழன் வென்ற கதை கூறியது ; நற் . முற்று உயிர்விடத் துணிந்து வடக்கு கச . சேட்படுத்த வழித்தலைவன் புலம் நோக்கி யிருத்தலும் அதனையறிந்த அவ புவதாகக் கூறியதைக் கேட்டோரு மிரங் னுக்கு நட்பாளராகிய சான்றோர் குவர் ; நற் . எரு இவர் பாடிய நற் . தாமும் உடனிருந்து உயிர்விட்டமை கூறி எடும் பாட்டு ஒன்றொழிய ஏனையவெல் யது . அகம் குரு . கள்வர் கோமான் புல்லி லாம் பாலைத்திணையே . இவர் பாடியரு யென்பது வேங்கடமலையைப் புகழ்ந்தது ; ளினவாக நற்றிணையில் இரண்டு ( கக எடு ) அகம் சுக . பெருஞ்சோறு பயந்த உதி பாடல்களும் குறுந்தொகையி லொன் யஞ்சேரலின் கொடையைப் புகழ்ந்தது றும் அகத்தில் இருபத்தானம் திருவள் நன்னன் வேண்மான்விய ளுவ மாலையிலொன்றுமாக முப்பது பாடல் லூரைச் சிறப்பித்தது ; அகம் சுஎ . வடுகர் கள் கிடைத்திருக்கின்றன . தலைவன் எருமை யென்பானது குடநாட் மாழவனூர் - கடைச்சங்க மருவிய புலவர் . டைக் கூறுவதுடன் எவ்வியிறந்ததற்குப் மாம்சதன் ஒரு அரசன் . இடபவுருக்கொ பாணர் வருந்தியதும் அதிகமா னெடுமா ண்டு கிரிவிரசத்தைத் துன்பமுறச் செய் னஞ்சி பகைவர்க்கஞ்சி யொளித்ததுங்கூறி தவன் . இவனைப் பிரகத்திர தன் கொன்று யது ; அகம் கக்கு பெருஞ் சோலா தன் இவன் தோலால் பேரி செய்தனன் . மாந்தை முற்றத்து நிதிகொட்டி யிரவ மாம்பழக் கவிச்சிங்க நாவலர் இவர் வலர்க்களித்த கதை கூறியது ; அகம் கஉஎ பழனியில் கம்மாளர் குலத்தில் பிறந்த ஆயுதபூசை செய்யும் வழக்குக் கூறியது ; வர் . இவர் தந்தை முத்தையாசாரி . இவர் தக . சோலனது பல அகம் சடு .