அபிதான சிந்தாமணி

மாத்திரை 1291 மாநந்தை மாத்திரை - என்பது, அளவு, எழுத்தளவு வீடுசென்று நாயனாரைக்கண்டு உன்னல் கால், உறுத்தல் அரை, முறுக் என்ன சுபகாரியமென்று வினவினர். சாய கல் முக்கால், விடுத்தல் ஒன்று என்ப. னார் தமது புத்திரிக்குத் திருமணமென்று "இயல் பெழுமாந்தரிமை நொடி மாத் தமது புத்திரியையும் பணிவித்தனர். மாவி திரை" குற்றெழுத்திற்கு மாத்திரை (க) ரதியார் பெண்ணின் கூந்தலக்கண்டு நெட்டெழுத்திற்கு மாத்திரை (உ) மெய் இப்பெண்ணின் கூந்தல் நமது பஞ்ச யெழுத்திற்கரை இனி இசைக்குரிய மாத் வடிக்கு உதவும் என்று அதனைக் கேட்ட திரை "கொட்டும், அசையும் தூக்குமளவும் னர். நாயனார் திருமணமாகா முன் கேட் ஒட்டப் புணர்ப்பது பாணியாகும். " கொட் டதற்கு அதிக ஆகந்தங்கொண்டவராய், மொத்திரை அரை, வடிவு (க) அசை மாத் அக்கூந்தலை உடனே அரிந்து தந்தனர். திரை (ச) வடிவு (எ) தூக்குமாத்திரை (2) சிவமூர்த்தி மாவிரதியர் கோலமொழித்துப் வடிவு (உ) அளவு மாத்திரை (ங) வடிவு (ஃ) பிராட்டியுடன் விடைமேல் காட்சி தந்து இவற்றின் தொழில் கொட்டு அமுக்கல், சந்நிதியில் தம்மைப்புகழும் பெரும்பேறு அசை, தாக்கியெழல், தூக்குத் தாக்கிக் தந்து மறைந்தனர். மணமகராகிய கலிச் தூக்கல். அளவு தாக்கின ஒசை கேரே (கூ) காமர் கஞ்சா றூரில் வந்து முண்டி தமுள்ள மாத்திரை பெறுமளவும் வருதல். பெண்ணை மணக்க விதியிலாதத மீளக் மாத்மீகன் மதம் - தேகாவயவமே பொரு. கருதியபோது சிவமூர்த்தி கலிக்காமரை ளெனவும், அது கெட்டால் வேறு பொருள் நோக்கி இப்பெண்ணின் கூந்தல் வளரச் இன்றெனவும், பொருளில்லாவிடின் அறி செய்கிறோமென்று பணிக்கக்கேட்டு அப் வில்லை யெனவுங் கூறுவோன். பெண்ணை மணந்து தமது ஊருக்குச் சென் மாத்யந்தினாள்- யாஞ்ஞவல்கியர் மாணாக்கர். றனர். (பெரிய புராணம்) மாத்ரி - 1. மத்திரதேசாதிபதியின் குமரி. மாநசதீர்த்தம் சிவமூர்த்தியின் நெற்றிக் பாண்டுவின் தேவி. குமரர் நகுலசகாதே கண் காரணமாக உமாதேவியாரின் திரு வர். இவள் பாண்டுவுடன் தீக்குளித்த விரலிற் றோன்றிப் பிரமனால் சத்தியவுல னள். இவளைப் பாண்டு தனக்குற்ற சாப கத்தில் பிரதிட்டிக்கப்பட்டது. இமயமலை மறந்து புணர்ந் திறந்தனன் யில் பிரமனால் சிருட்டிக்கப்பட்ட தென 2. பரீச்சித்தின் தேவி. குமான், சன வுங் கூறுவர். மேசயன், மாந்துங்காசாரியர் - பக்தாமிர்தம் செய்த மாத்ருகா - அரியமா வென்னும் ஆதித்தன் சைனர். தேவி. ஞானிகளாகவே பிள்ளைகளைப் மாநந்தை - ஒரு தாசி. இவள் சிவபக்தியுள் பெற்றவள். ளவள். இவள் தன்னிடமிருந்த குரங்குக் மாத்ருக்கள் பதின்மர் - கௌரி, லக்ஷ்மி, கும் கோழிக்கும் உருத்திராக்ஷமணிந்து இந்திராணி, மேதை, சாவித்திரி, விஜயை, வளர்த்து வருகையில் சிவமூர்த்தி இவளி ஜயை, தேவசேனை, ஸ்வதா, ஸ்வாகா டம் ஒரு வணிகர்போல் தரிசனந் தந்து மாநகர் - ஒரூர். மதுரைக்கு வடகிழக்கி இரத்தின கடகங் காட்டினர். அதைக் லுள்ளது. பாண்டியர்களுடைய அரண் கண்ட தாசி ஆவலுடன் கேட்கச் செட்டி மனை முதலியன இருந்த இடம், மாணி யார் நீ என்னுடன் மூன்று நாள் இருப் க்கவாசகர் பொருட்டுவந்த குதிரைகள் பையேல் இதனைத் தருவேன் என அவ் இடசாரி, வலசாரி புரிந்த இடமென்றுங் வகையே தாசியுடன்பட்டுச் செட்டியாரு கூறுகின்றனர். (திரு.) டனிருக்கையில், பாதியாவில் தாசி தன் மாநக்கஞ்சாறநாயனர்- இவர் கஞ்சாறூரில் வீடு தீப்பற்றி எரியக்கண்டு குரங்கை வேளாளர் குடியில் பிறந்து பரமசிவ உபா யும் கோழியையும் விடுவித்து மாணிக்க சனையால் ஒரு பெண்ணைப் பெற்றனர். லிங்கம் வேகக்கண்டு வணிகருக்குக்கூற அப்பெண்ணுக்கு மணப்பருவம் வந்தது. வணிகர் இனி வாழேன் என்று தீப்புகத் அவளை ஏயர்கோன் கலிக்காமநாயனார் திரு தாசியும் நான் மூன்று தினங்களுக்குச் மணஞ் செய்து கொள்ள நல்ல சுபமுகூர்த் செட்டியாரடிமையாதலின் நானும் உயிர் தத்தில் கஞ்சா நூருக்குச் செல்ல முயன்ற விடுவேனென்று தீப்புகுந்து சிவமூர்த்தி, னர். இதற்கு முன்பே சிவமூர்த்தி மாவிர உண்மையுருக்காட்ட முத்தியடைந்த தியார் வடிவு கொண்டு கஞ்சாற நாயனார் வள், அந்தக் குரங்கும், சேவல்களுமே
மாத்திரை 1291 மாநந்தை மாத்திரை - என்பது அளவு எழுத்தளவு வீடுசென்று நாயனாரைக்கண்டு உன்னல் கால் உறுத்தல் அரை முறுக் என்ன சுபகாரியமென்று வினவினர் . சாய கல் முக்கால் விடுத்தல் ஒன்று என்ப . னார் தமது புத்திரிக்குத் திருமணமென்று இயல் பெழுமாந்தரிமை நொடி மாத் தமது புத்திரியையும் பணிவித்தனர் . மாவி திரை குற்றெழுத்திற்கு மாத்திரை ( ) ரதியார் பெண்ணின் கூந்தலக்கண்டு நெட்டெழுத்திற்கு மாத்திரை ( ) மெய் இப்பெண்ணின் கூந்தல் நமது பஞ்ச யெழுத்திற்கரை இனி இசைக்குரிய மாத் வடிக்கு உதவும் என்று அதனைக் கேட்ட திரை கொட்டும் அசையும் தூக்குமளவும் னர் . நாயனார் திருமணமாகா முன் கேட் ஒட்டப் புணர்ப்பது பாணியாகும் . கொட் டதற்கு அதிக ஆகந்தங்கொண்டவராய் மொத்திரை அரை வடிவு ( ) அசை மாத் அக்கூந்தலை உடனே அரிந்து தந்தனர் . திரை ( ) வடிவு ( ) தூக்குமாத்திரை ( 2 ) சிவமூர்த்தி மாவிரதியர் கோலமொழித்துப் வடிவு ( ) அளவு மாத்திரை ( ) வடிவு ( ) பிராட்டியுடன் விடைமேல் காட்சி தந்து இவற்றின் தொழில் கொட்டு அமுக்கல் சந்நிதியில் தம்மைப்புகழும் பெரும்பேறு அசை தாக்கியெழல் தூக்குத் தாக்கிக் தந்து மறைந்தனர் . மணமகராகிய கலிச் தூக்கல் . அளவு தாக்கின ஒசை கேரே ( கூ ) காமர் கஞ்சா றூரில் வந்து முண்டி தமுள்ள மாத்திரை பெறுமளவும் வருதல் . பெண்ணை மணக்க விதியிலாதத மீளக் மாத்மீகன் மதம் - தேகாவயவமே பொரு . கருதியபோது சிவமூர்த்தி கலிக்காமரை ளெனவும் அது கெட்டால் வேறு பொருள் நோக்கி இப்பெண்ணின் கூந்தல் வளரச் இன்றெனவும் பொருளில்லாவிடின் அறி செய்கிறோமென்று பணிக்கக்கேட்டு அப் வில்லை யெனவுங் கூறுவோன் . பெண்ணை மணந்து தமது ஊருக்குச் சென் மாத்யந்தினாள்- யாஞ்ஞவல்கியர் மாணாக்கர் . றனர் . ( பெரிய புராணம் ) மாத்ரி - 1. மத்திரதேசாதிபதியின் குமரி . மாநசதீர்த்தம் சிவமூர்த்தியின் நெற்றிக் பாண்டுவின் தேவி . குமரர் நகுலசகாதே கண் காரணமாக உமாதேவியாரின் திரு வர் . இவள் பாண்டுவுடன் தீக்குளித்த விரலிற் றோன்றிப் பிரமனால் சத்தியவுல னள் . இவளைப் பாண்டு தனக்குற்ற சாப கத்தில் பிரதிட்டிக்கப்பட்டது . இமயமலை மறந்து புணர்ந் திறந்தனன் யில் பிரமனால் சிருட்டிக்கப்பட்ட தென 2. பரீச்சித்தின் தேவி . குமான் சன வுங் கூறுவர் . மேசயன் மாந்துங்காசாரியர் - பக்தாமிர்தம் செய்த மாத்ருகா - அரியமா வென்னும் ஆதித்தன் சைனர் . தேவி . ஞானிகளாகவே பிள்ளைகளைப் மாநந்தை - ஒரு தாசி . இவள் சிவபக்தியுள் பெற்றவள் . ளவள் . இவள் தன்னிடமிருந்த குரங்குக் மாத்ருக்கள் பதின்மர் - கௌரி லக்ஷ்மி கும் கோழிக்கும் உருத்திராக்ஷமணிந்து இந்திராணி மேதை சாவித்திரி விஜயை வளர்த்து வருகையில் சிவமூர்த்தி இவளி ஜயை தேவசேனை ஸ்வதா ஸ்வாகா டம் ஒரு வணிகர்போல் தரிசனந் தந்து மாநகர் - ஒரூர் . மதுரைக்கு வடகிழக்கி இரத்தின கடகங் காட்டினர் . அதைக் லுள்ளது . பாண்டியர்களுடைய அரண் கண்ட தாசி ஆவலுடன் கேட்கச் செட்டி மனை முதலியன இருந்த இடம் மாணி யார் நீ என்னுடன் மூன்று நாள் இருப் க்கவாசகர் பொருட்டுவந்த குதிரைகள் பையேல் இதனைத் தருவேன் என அவ் இடசாரி வலசாரி புரிந்த இடமென்றுங் வகையே தாசியுடன்பட்டுச் செட்டியாரு கூறுகின்றனர் . ( திரு . ) டனிருக்கையில் பாதியாவில் தாசி தன் மாநக்கஞ்சாறநாயனர்- இவர் கஞ்சாறூரில் வீடு தீப்பற்றி எரியக்கண்டு குரங்கை வேளாளர் குடியில் பிறந்து பரமசிவ உபா யும் கோழியையும் விடுவித்து மாணிக்க சனையால் ஒரு பெண்ணைப் பெற்றனர் . லிங்கம் வேகக்கண்டு வணிகருக்குக்கூற அப்பெண்ணுக்கு மணப்பருவம் வந்தது . வணிகர் இனி வாழேன் என்று தீப்புகத் அவளை ஏயர்கோன் கலிக்காமநாயனார் திரு தாசியும் நான் மூன்று தினங்களுக்குச் மணஞ் செய்து கொள்ள நல்ல சுபமுகூர்த் செட்டியாரடிமையாதலின் நானும் உயிர் தத்தில் கஞ்சா நூருக்குச் செல்ல முயன்ற விடுவேனென்று தீப்புகுந்து சிவமூர்த்தி னர் . இதற்கு முன்பே சிவமூர்த்தி மாவிர உண்மையுருக்காட்ட முத்தியடைந்த தியார் வடிவு கொண்டு கஞ்சாற நாயனார் வள் அந்தக் குரங்கும் சேவல்களுமே