அபிதான சிந்தாமணி

ஆசாயவாணி - 119 ஆக்கியித்ரன் வம் இகவே நிற்பது. சத்தத்தைக் குணமாகவுடையது. பான். உங்களைப் பிரித்த சிவயோகி அன் இது சத்தம், சங்கியை, பரிமாணம், பிரதக் னமாகப் பிறந்து உங்களிருவருக்கும், மண தவம், சையோகம், விபாகம் எனும் ஆறு முடித்து வைப்பன். அப்பிறப்பில் நீங்கள் குணங்களுடையது. முத்திபெறுவீர்கள் என்று திருவுருக் கரந் ஆகாயவாணி - அசரீரியாகிய தருமதேவ தனர். (சிவமகா புராணம்). தை. எல்லாக் கருமத்திற்கும் சாக்ஷியாக ஆதகன் -ஜாம்பவதியின் தந்தை. (பாரதம் இறைவனால் நியமிக்கப்பட்ட சத்தி. இவ் அநு - ம்.) வசரீரியின் ஒலி பலபுராண கதைகளாற் ஆகுகி-ஆகுகனைக் காண்க. காண்க, | ஆகுகை - புனர்வசுவின் குமரி.. ஆகிண்டிகன்- நிஷாதனுக்கு வைதேக ஸ்தி ஆத்தி-1. தேவகனுக்கு நல்லத்தை, 'ரீயிடம் பிறந்தவன். இவனுக்குக் குற்ற 2 சுவாயம்பு மனுவின் குமரி. ருசிப் வாளிகளை அடித்தல், கட்டுதல், கொலை பிரசாபதியின் தேவி. இவளுக்கு ஆகு செய்தல் தொழில். (மது.) நாதி எனவும் பெயர். ஆகு- இவன் ஓர் அசுரன். இவன் பெருச் 3. பிரிதுஷேணன் தேவி. சாளி முகமுள்ளவன். இவன் தேவர்களை | ஆகுநாதி-ஆகுதிக்கு ஒரு பெயர். வருத்தி வந்ததால் தேவர்கள் விநாயகக் ஆகுபெயர் - ஒரு பொருளினியற்பெயர் கடவுளை வேண்ட விநாயகக் கடவுள் இவ - அதனோடியைந்த வேறு பொருளுக்காகி னைப் பந்துபோல் ஆகாயத்தே எறிந்து வருதல், இது பொருள் முதலிய அறுவகை கொன்றனர். இவன் விநாயக பூசையால் யாலும் பிறவற்றாலும் வரும், (நன்) விநாயகரைத் தாங்கும் வரம் பெற்றான். ஆதலம் - வருஷக் கடையில் (கரு) நாட்க (திருவோத்தூர்ப் புராணம்.) ளும், மாதக்கடையில் கூ-நாட்களும், நக்ஷ ஆதகன்- ஒரு யா தவன். புனர்வசுவின் த்திர முடிவில் உ - நாழிகைகளுமாம். குமரன். இவன் குமார் தேவகன், உக்ர இவை சுபகாரியங்களுக்கு ஆகா. (சோ சேனன். திடம்) 2. அர்ப்பு தமென்னும் பர்வதத்தில் தன் ஆகூதி-1. இவள் சுவாயம்பு மனுவிற்கு மனைவி ஆகுகியுடனிருந்த வேடன். இவன் சதருபையிட முதித்த குமரி. இவள் தம தன் மனைவியுடன் கூடி அருகிருந்த சிவால க்கை பிரசூதி. இவள் பிரஜாபதியை மண யத்து நியமம் தவறாமல் சிவபூசை செய்து ந்து அவனால், அஞ்ஞன் என்னுங் குமா வருகையில், ஒருநாள் சாயங்கால வேளை னையும், துணை யென்னுங் குமரியையும் யில் சிவயோகி ஒருவர் அவ்விடம் வா பெற்றனள். ஆகுகி எதிர்சென்று உபசரித்து வேண் - 2. சர்வதேஜஸன பாரி. சக்ஷர் மனு டியதென்னென முனிவர் ஒன்று முரையா விற்குத் தாய், திருக்கக் கணவன் வெளிப்பட்டு முனி ஆகோள்--பகைவா முனயனைக் கடந்து வரை உபசரிக்கையில் முனிவர் இராத்தி ஆரவாரித்து வெற்றியினைப்பெற்ற வீரர் ரிக்கு இருக்க இடந்தரவேண்டும் எனக் கன்றுடனே பசுநிரையைக் கைக்கொண் கேட்க, ஆகுகன் தன் குடிலில் இடங் டது. (புறப்பொருள் - வெண்பாமாலை.) கொடுத்துத் தானும் தன் மனைவியும் காத் ஆக்கிய வல்லியர் - பாஷ்களர் மாணாக்கர். திருக்கக் கண்ட யோகியர், பெண்பாலாத ஆக்கியாளவான் - ஆளவந்தார் காலத்து வித் லின் அவளையுங் குடிலிலிருக்கக் கட்டளை வான்களைப் பங்கப்படச்செய்து, மகா யிட்டுத் தாம் சிவயோசம் புரிந்தனர். ஆகு பாஷ்ய பட்டரையும் தனக்குக் கப்பமிடப் கனோ வெளியில் வில்லேந்தி இரவமுழுது பட்டயமனுப்பினவன். இவனுடன் ஆள- மிருக்கப் புலியால் கொல்லப்பட் டிறந்த வந்தார் வாதித்துத் தோற்பித்தனர். னன். இதனால் கணவனுடன் உயிர் துறக்க ஆக்கினவர்க்கம் - அத்தாமலகனைக் காண்க. எண்ணிய ஆகுகி, தீமுட்டிச் சிந்திய தன் ஆக்குரோசன் - தசார்ண தேசாதிபதி. கணவன் உறுப்புகளைத் தீயிலிட்டு நிற்கை ஆக் நீயித்ரன் -1. பிரியவிரதனுக்குக் கும் யில் சிவபெருமான் தரிசனந் தந்து நீ,விதர் 'சன். தாய் பெரிகிஷ்மதி, தேவி பூர்வ ப்ப தேசத்தில் வீமராசன் புத்திரியாகச் சித்தி. இவ னிவளுடன் கூடி வருஷம் சரிப்பாய், உன் கணவன் நிடததேசத்தில் தோறும் ஒவ்வொரு குமாரைப் பெற் வீரசேநன் குமானாகிய நளனாகச் சரிப் றான். இவன் குமார், நாபி, கிம்புருஷன்,
ஆசாயவாணி - 119 ஆக்கியித்ரன் வம் இகவே நிற்பது . சத்தத்தைக் குணமாகவுடையது . பான் . உங்களைப் பிரித்த சிவயோகி அன் இது சத்தம் சங்கியை பரிமாணம் பிரதக் னமாகப் பிறந்து உங்களிருவருக்கும் மண தவம் சையோகம் விபாகம் எனும் ஆறு முடித்து வைப்பன் . அப்பிறப்பில் நீங்கள் குணங்களுடையது . முத்திபெறுவீர்கள் என்று திருவுருக் கரந் ஆகாயவாணி - அசரீரியாகிய தருமதேவ தனர் . ( சிவமகா புராணம் ) . தை . எல்லாக் கருமத்திற்கும் சாக்ஷியாக ஆதகன் - ஜாம்பவதியின் தந்தை . ( பாரதம் இறைவனால் நியமிக்கப்பட்ட சத்தி . இவ் அநு - ம் . ) வசரீரியின் ஒலி பலபுராண கதைகளாற் ஆகுகி - ஆகுகனைக் காண்க . காண்க | ஆகுகை - புனர்வசுவின் குமரி . . ஆகிண்டிகன் - நிஷாதனுக்கு வைதேக ஸ்தி ஆத்தி - 1 . தேவகனுக்கு நல்லத்தை ' ரீயிடம் பிறந்தவன் . இவனுக்குக் குற்ற 2 சுவாயம்பு மனுவின் குமரி . ருசிப் வாளிகளை அடித்தல் கட்டுதல் கொலை பிரசாபதியின் தேவி . இவளுக்கு ஆகு செய்தல் தொழில் . ( மது . ) நாதி எனவும் பெயர் . ஆகு - இவன் ஓர் அசுரன் . இவன் பெருச் 3 . பிரிதுஷேணன் தேவி . சாளி முகமுள்ளவன் . இவன் தேவர்களை | ஆகுநாதி - ஆகுதிக்கு ஒரு பெயர் . வருத்தி வந்ததால் தேவர்கள் விநாயகக் ஆகுபெயர் - ஒரு பொருளினியற்பெயர் கடவுளை வேண்ட விநாயகக் கடவுள் இவ - அதனோடியைந்த வேறு பொருளுக்காகி னைப் பந்துபோல் ஆகாயத்தே எறிந்து வருதல் இது பொருள் முதலிய அறுவகை கொன்றனர் . இவன் விநாயக பூசையால் யாலும் பிறவற்றாலும் வரும் ( நன் ) விநாயகரைத் தாங்கும் வரம் பெற்றான் . ஆதலம் - வருஷக் கடையில் ( கரு ) நாட்க ( திருவோத்தூர்ப் புராணம் . ) ளும் மாதக்கடையில் கூ - நாட்களும் நக்ஷ ஆதகன் - ஒரு யா தவன் . புனர்வசுவின் த்திர முடிவில் - நாழிகைகளுமாம் . குமரன் . இவன் குமார் தேவகன் உக்ர இவை சுபகாரியங்களுக்கு ஆகா . ( சோ சேனன் . திடம் ) 2 . அர்ப்பு தமென்னும் பர்வதத்தில் தன் ஆகூதி - 1 . இவள் சுவாயம்பு மனுவிற்கு மனைவி ஆகுகியுடனிருந்த வேடன் . இவன் சதருபையிட முதித்த குமரி . இவள் தம தன் மனைவியுடன் கூடி அருகிருந்த சிவால க்கை பிரசூதி . இவள் பிரஜாபதியை மண யத்து நியமம் தவறாமல் சிவபூசை செய்து ந்து அவனால் அஞ்ஞன் என்னுங் குமா வருகையில் ஒருநாள் சாயங்கால வேளை னையும் துணை யென்னுங் குமரியையும் யில் சிவயோகி ஒருவர் அவ்விடம் வா பெற்றனள் . ஆகுகி எதிர்சென்று உபசரித்து வேண் - 2 . சர்வதேஜஸன பாரி . சக்ஷர் மனு டியதென்னென முனிவர் ஒன்று முரையா விற்குத் தாய் திருக்கக் கணவன் வெளிப்பட்டு முனி ஆகோள் - - பகைவா முனயனைக் கடந்து வரை உபசரிக்கையில் முனிவர் இராத்தி ஆரவாரித்து வெற்றியினைப்பெற்ற வீரர் ரிக்கு இருக்க இடந்தரவேண்டும் எனக் கன்றுடனே பசுநிரையைக் கைக்கொண் கேட்க ஆகுகன் தன் குடிலில் இடங் டது . ( புறப்பொருள் - வெண்பாமாலை . ) கொடுத்துத் தானும் தன் மனைவியும் காத் ஆக்கிய வல்லியர் - பாஷ்களர் மாணாக்கர் . திருக்கக் கண்ட யோகியர் பெண்பாலாத ஆக்கியாளவான் - ஆளவந்தார் காலத்து வித் லின் அவளையுங் குடிலிலிருக்கக் கட்டளை வான்களைப் பங்கப்படச்செய்து மகா யிட்டுத் தாம் சிவயோசம் புரிந்தனர் . ஆகு பாஷ்ய பட்டரையும் தனக்குக் கப்பமிடப் கனோ வெளியில் வில்லேந்தி இரவமுழுது பட்டயமனுப்பினவன் . இவனுடன் ஆள மிருக்கப் புலியால் கொல்லப்பட் டிறந்த வந்தார் வாதித்துத் தோற்பித்தனர் . னன் . இதனால் கணவனுடன் உயிர் துறக்க ஆக்கினவர்க்கம் - அத்தாமலகனைக் காண்க . எண்ணிய ஆகுகி தீமுட்டிச் சிந்திய தன் ஆக்குரோசன் - தசார்ண தேசாதிபதி . கணவன் உறுப்புகளைத் தீயிலிட்டு நிற்கை ஆக் நீயித்ரன் - 1 . பிரியவிரதனுக்குக் கும் யில் சிவபெருமான் தரிசனந் தந்து நீ விதர் ' சன் . தாய் பெரிகிஷ்மதி தேவி பூர்வ ப்ப தேசத்தில் வீமராசன் புத்திரியாகச் சித்தி . இவ னிவளுடன் கூடி வருஷம் சரிப்பாய் உன் கணவன் நிடததேசத்தில் தோறும் ஒவ்வொரு குமாரைப் பெற் வீரசேநன் குமானாகிய நளனாகச் சரிப் றான் . இவன் குமார் நாபி கிம்புருஷன்