அபிதான சிந்தாமணி

மாச்சாத்து வாணிப மகருஷி கோத்ரன் 1285 மாணாக்கரிலக்கணம் மாச்சாத்து வாணிப மகருஷி கோத்ரன் குவைச்சுழி அதைக் கொள்பவன் காலுக்கு கோவலன் வம்சத்திற்கு ஆதி புருஷன், விலங்குவிழும். நடுமுதுகந் தண்டில் நீள இவன் வைசியன்.) மாக ஒரு கோடும் அந்தக் கோட்டின் இர மாச்சிதேவர் - ஒரு வீரசைவ அடியவா. வச ண்டு பக்கத்திலும் இரண்டு சுழிகளுமிருந் வர் காலத்தவர். தாலது தாமணிசீசுழி-இது மாடுகள் அதிக மாடக்குளக் கீழ்மதுரை - மாடக்குள மென் மாகச் சேர்க்கும், இந்தக் கோட்டின் வலப் பது மதுரைக்கு மேற்கேயுள்ள தோரிடம் ; புறத்தில் மாத்திரம் ஒருசுழியிருந்தாலது இது ஒரு தாலுக்காவாகவும் இருந்தது. பாடைச்சுழி. இதுகொண்டவனை உடனே அவ்விடத்தில் ஒரு குளமுண்டு, "மாடக் பாடையேறச் செய்யும். இடது பக்கமொ குளம் பெருகினால் மதுரை பாழ்" என்ற ருசுழியிருந்தாலது விரிசுழி நல்லது. வா பழமொழி வழங்குகின்றது. (திருவிளை.) லில் சுழியிருந்தால் நாகம் அது ஆகாது, மாடலனூர் - யாப்பருங்கல விருத்தியுள் மாப்பல் மாடு பலஈனம். குதிரைப் பல் எடுத்துக் கூறப்பட்ட தொல்லாசிரியருள் மாடு உரம். பில்லைமாடும். மயிரழுத்தமுள் ஒருவர். ள மாடும், நல்லது. ஏறுவால், வெட்டுக்குள மாடலன் -- தலைச்செங்கானத்துள்ள ஓரந்த ம்புமாடுமாகா. இடிக்கிறது, உதைகாலி, ணன். கோவலன் மதுரையிற் கொலை மிரV, படுக்காங்கொளியுமாகா, கடைக் யுண்டது முதலியவற்றைக் காவிரிப்பூம் கண் புள்ளிமாடு கவடு, வெள்ளை மாடு பட்டினத்தாருக்குச் சொல்லித் தன் தோல் இளப்பம், கறுப்புமாடு கால்வாசி சொல்லால் சிலர் இறந்தமை தெரிந்து பலம். செவிலிநிறம் நல்லது. பில்லைநிறம் அப்பாவம் நீங்கக் கங்கையாடி மீண்டு செங் சிலாக்யம். வயிற்றில் மறு ஒருபுள்ளியாவ குட்டுவனைக் கண்டு அளவளாவி அவனை து இருப்பது நல்லது. உடம்பெல்லாம் யாகஞ் செய்யத் தூண்டியவன், (சிலப்பதி புள்ளியா யிருந்தாலாகாது. கலங்கானது காரம்.) பக்கங்களிலிருக்கும் மாடு மழையில் நனைந் மாடலூர் கிழார் - (வேளாளர்) கடைச்சங்க தால் உடம்பெல்லாம் பொங்கி ரணமாகும் மருவிய புலவருள் ஒருவர்; இவரதூர் மாட மயிருதிரும். மறுபடியும் ரணமாறி மயிர் லூர்; இன்ன இடமென்று விளங்கவில்லை, முளைக்கும் பலவீனமுள்ள எரு இவர் வேளான் குடியினர். (குறு - கரு..) தாம். வாய், இரண்டுகண்கள், குய்யம், மாடன் - தலைமாத்திரம் மாட்டின் உருக் முலை, வால், கறுப்பும், மற்றையுறுப்புக் கொண்ட ஓர் க்ஷத்ரதேவதை. பஞ்ச கள் துவரைநிறம் உள்ளது காராம்பசு. பூதங்களில் ஒன்று இதை வீட்டிற்கட்டினால் குடிநசிக்கும் மாடான் - சூரியனுக்குச் சமீபத்திலிருக்கும் இதனைக் காட்டில் கட்டவேண்டும். தேவதை (பா-சாந்.) இதன் பாலை தேவதாவிஷயத்தில் மாட்டிலக்கணம் - புஷ்டியாய்ச் சுபலக்ஷண யோகிக்கவேண்டியது. வயது - நடுப்பல் முள்ள எருதை க்ருகஸ் தன் கொள்ளு தாழ்ந்திருந்தால் பாதிவயது. இவற்றின் தல் தகுதி. அவ்வகைக் கொள்ளப்போம் வயதுகளைப் பல்லைப்பார்த்தும் கொம் எருதை முதலில் பார்க்கும் பொழுது பின் கணுவிடுதலைப் பார்த்தும் நிதானித் அது வலக்காலைத் தூக்கித் தன் தலையைச் தல்வேண்டும். "நல்லெருமை நாகு, நற் சொரிந்து கொள்ளக் கண்டால் அது சத் பசுசேவு" சனல் நலம். வெள்ளிக்கிழ தியஞ்செய்து கொடுத்ததாகும். அகத்யம் எருமைகன்று போடுதல் நலம், அதை வாங்கவேண்டும். பசுவானால் நீரும் வியாழக்கிழமை பசுகன் றீனின் பசுவிர்த்தி எருதானால் சாணமுமிடக் கண்டால் நலம். நெற்றியில் சழிமேல் சுழியிருந்தால் அது மாணகன் - இஃது உதயணன் சில நிமித் கொடை மேற்கொடை ஆகாது. வாங் தம் பற்றித் தன்னைப் பிறர் அறிந்து கொள் கில் இடிமேல் இடிவரும். இரண்டு சா ளாதபடி இராச கிரியித்திவிருந்த பொழுது தின் கீழும் இரண்டுசுழிகள் எதிரெதிர் கொண்ட வேறு பெயர். (பெ. கதை.) இருந்தால் கொள்க, ஒருகாதின் கீழ்மாத் மாணாக்கரிலக்கணம் - ஆசிரியரிடம் நிய திரம் சுழியிருந்தாலது பூரான் கவ்வலென் மந் தவறாது சென்று வழிபாடு செய்தலில் பார் ஆகாது. முன் முழங்காலிரண்டின் மனஞ் சலியாது, ஆசிரியனது குணத் கீழ் இரண்டு சுழிகளிருந்தால் அது விலங் தொடு பழகி, வாலாமென்னுங் கருத்தி 640 LC யாகாது.
மாச்சாத்து வாணிப மகருஷி கோத்ரன் 1285 மாணாக்கரிலக்கணம் மாச்சாத்து வாணிப மகருஷி கோத்ரன் குவைச்சுழி அதைக் கொள்பவன் காலுக்கு கோவலன் வம்சத்திற்கு ஆதி புருஷன் விலங்குவிழும் . நடுமுதுகந் தண்டில் நீள இவன் வைசியன் . ) மாக ஒரு கோடும் அந்தக் கோட்டின் இர மாச்சிதேவர் - ஒரு வீரசைவ அடியவா . வச ண்டு பக்கத்திலும் இரண்டு சுழிகளுமிருந் வர் காலத்தவர் . தாலது தாமணிசீசுழி - இது மாடுகள் அதிக மாடக்குளக் கீழ்மதுரை - மாடக்குள மென் மாகச் சேர்க்கும் இந்தக் கோட்டின் வலப் பது மதுரைக்கு மேற்கேயுள்ள தோரிடம் ; புறத்தில் மாத்திரம் ஒருசுழியிருந்தாலது இது ஒரு தாலுக்காவாகவும் இருந்தது . பாடைச்சுழி . இதுகொண்டவனை உடனே அவ்விடத்தில் ஒரு குளமுண்டு மாடக் பாடையேறச் செய்யும் . இடது பக்கமொ குளம் பெருகினால் மதுரை பாழ் என்ற ருசுழியிருந்தாலது விரிசுழி நல்லது . வா பழமொழி வழங்குகின்றது . ( திருவிளை . ) லில் சுழியிருந்தால் நாகம் அது ஆகாது மாடலனூர் - யாப்பருங்கல விருத்தியுள் மாப்பல் மாடு பலஈனம் . குதிரைப் பல் எடுத்துக் கூறப்பட்ட தொல்லாசிரியருள் மாடு உரம் . பில்லைமாடும் . மயிரழுத்தமுள் ஒருவர் . மாடும் நல்லது . ஏறுவால் வெட்டுக்குள மாடலன் -- தலைச்செங்கானத்துள்ள ஓரந்த ம்புமாடுமாகா . இடிக்கிறது உதைகாலி ணன் . கோவலன் மதுரையிற் கொலை மிர V படுக்காங்கொளியுமாகா கடைக் யுண்டது முதலியவற்றைக் காவிரிப்பூம் கண் புள்ளிமாடு கவடு வெள்ளை மாடு பட்டினத்தாருக்குச் சொல்லித் தன் தோல் இளப்பம் கறுப்புமாடு கால்வாசி சொல்லால் சிலர் இறந்தமை தெரிந்து பலம் . செவிலிநிறம் நல்லது . பில்லைநிறம் அப்பாவம் நீங்கக் கங்கையாடி மீண்டு செங் சிலாக்யம் . வயிற்றில் மறு ஒருபுள்ளியாவ குட்டுவனைக் கண்டு அளவளாவி அவனை து இருப்பது நல்லது . உடம்பெல்லாம் யாகஞ் செய்யத் தூண்டியவன் ( சிலப்பதி புள்ளியா யிருந்தாலாகாது . கலங்கானது காரம் . ) பக்கங்களிலிருக்கும் மாடு மழையில் நனைந் மாடலூர் கிழார் - ( வேளாளர் ) கடைச்சங்க தால் உடம்பெல்லாம் பொங்கி ரணமாகும் மருவிய புலவருள் ஒருவர் ; இவரதூர் மாட மயிருதிரும் . மறுபடியும் ரணமாறி மயிர் லூர் ; இன்ன இடமென்று விளங்கவில்லை முளைக்கும் பலவீனமுள்ள எரு இவர் வேளான் குடியினர் . ( குறு - கரு .. ) தாம் . வாய் இரண்டுகண்கள் குய்யம் மாடன் - தலைமாத்திரம் மாட்டின் உருக் முலை வால் கறுப்பும் மற்றையுறுப்புக் கொண்ட ஓர் க்ஷத்ரதேவதை . பஞ்ச கள் துவரைநிறம் உள்ளது காராம்பசு . பூதங்களில் ஒன்று இதை வீட்டிற்கட்டினால் குடிநசிக்கும் மாடான் - சூரியனுக்குச் சமீபத்திலிருக்கும் இதனைக் காட்டில் கட்டவேண்டும் . தேவதை ( பா - சாந் . ) இதன் பாலை தேவதாவிஷயத்தில் மாட்டிலக்கணம் - புஷ்டியாய்ச் சுபலக்ஷண யோகிக்கவேண்டியது . வயது - நடுப்பல் முள்ள எருதை க்ருகஸ் தன் கொள்ளு தாழ்ந்திருந்தால் பாதிவயது . இவற்றின் தல் தகுதி . அவ்வகைக் கொள்ளப்போம் வயதுகளைப் பல்லைப்பார்த்தும் கொம் எருதை முதலில் பார்க்கும் பொழுது பின் கணுவிடுதலைப் பார்த்தும் நிதானித் அது வலக்காலைத் தூக்கித் தன் தலையைச் தல்வேண்டும் . நல்லெருமை நாகு நற் சொரிந்து கொள்ளக் கண்டால் அது சத் பசுசேவு சனல் நலம் . வெள்ளிக்கிழ தியஞ்செய்து கொடுத்ததாகும் . அகத்யம் எருமைகன்று போடுதல் நலம் அதை வாங்கவேண்டும் . பசுவானால் நீரும் வியாழக்கிழமை பசுகன் றீனின் பசுவிர்த்தி எருதானால் சாணமுமிடக் கண்டால் நலம் . நெற்றியில் சழிமேல் சுழியிருந்தால் அது மாணகன் - இஃது உதயணன் சில நிமித் கொடை மேற்கொடை ஆகாது . வாங் தம் பற்றித் தன்னைப் பிறர் அறிந்து கொள் கில் இடிமேல் இடிவரும் . இரண்டு சா ளாதபடி இராச கிரியித்திவிருந்த பொழுது தின் கீழும் இரண்டுசுழிகள் எதிரெதிர் கொண்ட வேறு பெயர் . ( பெ . கதை . ) இருந்தால் கொள்க ஒருகாதின் கீழ்மாத் மாணாக்கரிலக்கணம் - ஆசிரியரிடம் நிய திரம் சுழியிருந்தாலது பூரான் கவ்வலென் மந் தவறாது சென்று வழிபாடு செய்தலில் பார் ஆகாது . முன் முழங்காலிரண்டின் மனஞ் சலியாது ஆசிரியனது குணத் கீழ் இரண்டு சுழிகளிருந்தால் அது விலங் தொடு பழகி வாலாமென்னுங் கருத்தி 640 LC யாகாது .