அபிதான சிந்தாமணி

மாகிட்டியான் 1284 மாசேநன் செய்ததும் தகாதெனத் தம் தலையை எண்ணிய கணக்கை எழில் பெருக்கி ஒன் அரிந்து சந்ததியிலிட்டு வேறு தலை வா பதில் கழித்து மிகுந்த கணக்கு - க ஆனால் அதனையும் அரிய மீண்டும் வேறு வேறு சூரிய திசை. உ.புத்திசை. கூ.ராகுதிசை. தலைகள் வந்து கொண்டிருக்க அரியச் ச - குருதிசை கு - கேது திசை, சு-சந்திர சலிக்காதவரா யிருக்கச் சிவமூர்த்தி நாமே திசை. எ - சனிதிசை. அ - சுக்கிர திசை, தோற்றனம் என்று அவர் கையைப் பிடி க-குஜதிசை யென்று தெரிந்து கொள்ள த்து அருள் செய்தனர். வேண்டியது. சூரியதிசை நாள் க- க்கு மாகட்டியான் - வைசியப் பெண்ணிடம் அர அலைச்சல், சிரோரோகம். விரோதம், புத சனால் உதித்தவன். திசை நாள் ச- க்குப் பந்துலாபம். சவுக்கி மாகிஷம் ஒரு தேசம் (Mysore). யம். உற்சவதரிசனம். ராகுதிசை நாள் மாகிஷ்மதி -1. நருமதை தீரத்தில் உள்ள ச-க்கு நீச்சசினேகம். விதவைசங்கமம், பட்டணம். ஒரு காலத்து அக்னி இப்பட்ட விரோதம் குருதிசைநாள் ச - க்கு போஜ ணத்தில் அயலான் தாரத்தைக் கூடச் னசவுக்கியம். தானியலாபம், வாகனலாபம். சென்று அகப்பட்டு அரசனுக்குத் தன் கேது திசைநாள் ஒன்றே முக்காலுக்குச் னுருக் காட்டி அரசனை ஆசீர்வதித்துத் தப் சரீரசாட்டியம், அல்பஸ்திரிசங்கமம். சந் பினன். நரகாசுரன் பட்டணம், கேகய திரதிசைநாள் உ - க்குப் பூர்ணசந்திரனா ராசாக்களின் அரசு. னால் திரவியலாபம். க்ஷணசந்திரனானால் மாதத்தன் - கழுகாசலத்தில் கழுகுருவாய்த் திரவியநஷ்டம், சனிதிசை நாள் நாலே தவஞ்செய்த இருடி. முக்காலுக்கு ஸ்திரிவிரோதம் காயம். 2. கார்த்திவீரியன் பட்டணம் (பா.சபா.) சண்டை சுக்கிர திசை நாள் டு க்கு இரத் Makeshwara on the right bank of the தினலாபம், குஜதிசைநாள் ஒன்றே முக் Narbada 40 miles South of Indore. காலுக்கு அல்பபோஜனம் கலகம். இந்தத் மாகேயர் - முல்டானாவென்று வழங்கும் திசைகள் கோசாரத்தை அனுசரித்துப் தேசத்து வேளாளர். பார்த்துக் கொள்ளவும். மாக்காயனர் - கணிமேதாவியருக்கும், கா மாசாத்தன் - 1. அரிகரப் புத்திரன். ரியாசனுக்கும் ஆசிரியர். 2. திருக்கைலாச ஞானவுலாவைத் திரு மாங்கல்ய சூத்ரம் - மங்கல சூத்திரம் காண்க. க்கைலையில் கேட்டுவந்து திருப்பிடவூரில் மாங்காடு குடமலைப் பக்கத்துள்ளதோர் வெளிப்படுத்தியவர். ஊர். (சிலப்பதிகாரம்.) மாசாத்துவான்- கோவலன் தந்தை; இவன் மாங்குடி கிழார் - 1. ஒரு தமிழ்ப்புலவர். கோவலன் இறந்தமை கேட்டுத் தன் இவராற் பாடப்பட்டவர் தலையாலங்கானத் பொருளைத் தான முதலிய செய்து துறவு துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியன். வாட் பூண்டவன். இவனுக்கு மாசத்து வாணி பன் எனவும் பெயர். மணிமேகலையை டாற்று எழினியாதன். (புற நா). 2. இவரே மாங்குடி மருதனாரெனப் படு அறவணவடிகளைத் தரிசிக்கத் தூண்டிய வார் இவர் மதுரைக் காஞ்சி பாடினமையிற் மாசேநன் - இவன் வாமதேவன் மாணாக் வன். (மணிமேகலை) காஞ்சி புலவனெனவும் கூறப்படுவர். கன். இவன் ஆசிரியன் சொற்கேளாது மாங்குடி மணியசிவனூர் - ஒரு சைவர். மாங்குடி மருதனார் - கடைச்சங்கப் புலவ தீமைகளைப் புரிந்து நல்லொழுக்க, மும் தெய்வ பக்தியுமுள்ள காசியாசன் ருள் ஒருவர். மதுரைக் காஞ்சி பாடியவர். மூன்று முறை படையெடுத்துத் இவர் ஊர் சோழநாட்டு மாங்குடியா யிருக் தோல்வி யடைந்து ஆசிரியரை நோக்கி கலாம். அகம், (புறம்) நற்றிணை முதலிய என் பெரும்படை அவன் சிறுபடைமுன் வற்றுள்ளும் சிலபாடியவர். தலையானங் தோற்றதென்ன? என அவன் தெய்வபக் கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழிய தியுள்ளவன் அது உனக்கு இல்லையெ னால் உய்விக்கப்பட்டவர். னக்கூறக் கேட்டு அதை மதியாது மீண் மாசதிசை யென்னும் கோசாரபலன் எம் பெரும்படையுடன் சண்டையிட்டுத் ஜன்ம நட்சத்திரமாவது நாமாட்சத்திர தோற்று ஆசிரியர் கூறியது. உண்மை மாவது ; அந்தநட்சத்திர முதற்கொண்டு யென மதித்துக் காசியடைந்து தீர்த்த மாசப்பிரவேச நட்சத்திரம் வரைக்கும் மாடி முத்திபெற்றவன். (காசி கசியம்.) பல
மாகிட்டியான் 1284 மாசேநன் செய்ததும் தகாதெனத் தம் தலையை எண்ணிய கணக்கை எழில் பெருக்கி ஒன் அரிந்து சந்ததியிலிட்டு வேறு தலை வா பதில் கழித்து மிகுந்த கணக்கு - ஆனால் அதனையும் அரிய மீண்டும் வேறு வேறு சூரிய திசை . உ.புத்திசை . கூ.ராகுதிசை . தலைகள் வந்து கொண்டிருக்க அரியச் - குருதிசை கு - கேது திசை சு - சந்திர சலிக்காதவரா யிருக்கச் சிவமூர்த்தி நாமே திசை . - சனிதிசை . - சுக்கிர திசை தோற்றனம் என்று அவர் கையைப் பிடி - குஜதிசை யென்று தெரிந்து கொள்ள த்து அருள் செய்தனர் . வேண்டியது . சூரியதிசை நாள் க- க்கு மாகட்டியான் - வைசியப் பெண்ணிடம் அர அலைச்சல் சிரோரோகம் . விரோதம் புத சனால் உதித்தவன் . திசை நாள் ச- க்குப் பந்துலாபம் . சவுக்கி மாகிஷம் ஒரு தேசம் ( Mysore ) . யம் . உற்சவதரிசனம் . ராகுதிசை நாள் மாகிஷ்மதி -1 . நருமதை தீரத்தில் உள்ள - க்கு நீச்சசினேகம் . விதவைசங்கமம் பட்டணம் . ஒரு காலத்து அக்னி இப்பட்ட விரோதம் குருதிசைநாள் - க்கு போஜ ணத்தில் அயலான் தாரத்தைக் கூடச் னசவுக்கியம் . தானியலாபம் வாகனலாபம் . சென்று அகப்பட்டு அரசனுக்குத் தன் கேது திசைநாள் ஒன்றே முக்காலுக்குச் னுருக் காட்டி அரசனை ஆசீர்வதித்துத் தப் சரீரசாட்டியம் அல்பஸ்திரிசங்கமம் . சந் பினன் . நரகாசுரன் பட்டணம் கேகய திரதிசைநாள் - க்குப் பூர்ணசந்திரனா ராசாக்களின் அரசு . னால் திரவியலாபம் . க்ஷணசந்திரனானால் மாதத்தன் - கழுகாசலத்தில் கழுகுருவாய்த் திரவியநஷ்டம் சனிதிசை நாள் நாலே தவஞ்செய்த இருடி . முக்காலுக்கு ஸ்திரிவிரோதம் காயம் . 2. கார்த்திவீரியன் பட்டணம் ( பா.சபா . ) சண்டை சுக்கிர திசை நாள் டு க்கு இரத் Makeshwara on the right bank of the தினலாபம் குஜதிசைநாள் ஒன்றே முக் Narbada 40 miles South of Indore . காலுக்கு அல்பபோஜனம் கலகம் . இந்தத் மாகேயர் - முல்டானாவென்று வழங்கும் திசைகள் கோசாரத்தை அனுசரித்துப் தேசத்து வேளாளர் . பார்த்துக் கொள்ளவும் . மாக்காயனர் - கணிமேதாவியருக்கும் கா மாசாத்தன் - 1. அரிகரப் புத்திரன் . ரியாசனுக்கும் ஆசிரியர் . 2. திருக்கைலாச ஞானவுலாவைத் திரு மாங்கல்ய சூத்ரம் - மங்கல சூத்திரம் காண்க . க்கைலையில் கேட்டுவந்து திருப்பிடவூரில் மாங்காடு குடமலைப் பக்கத்துள்ளதோர் வெளிப்படுத்தியவர் . ஊர் . ( சிலப்பதிகாரம் . ) மாசாத்துவான்- கோவலன் தந்தை ; இவன் மாங்குடி கிழார் - 1. ஒரு தமிழ்ப்புலவர் . கோவலன் இறந்தமை கேட்டுத் தன் இவராற் பாடப்பட்டவர் தலையாலங்கானத் பொருளைத் தான முதலிய செய்து துறவு துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியன் . வாட் பூண்டவன் . இவனுக்கு மாசத்து வாணி பன் எனவும் பெயர் . மணிமேகலையை டாற்று எழினியாதன் . ( புற நா ) . 2. இவரே மாங்குடி மருதனாரெனப் படு அறவணவடிகளைத் தரிசிக்கத் தூண்டிய வார் இவர் மதுரைக் காஞ்சி பாடினமையிற் மாசேநன் - இவன் வாமதேவன் மாணாக் வன் . ( மணிமேகலை ) காஞ்சி புலவனெனவும் கூறப்படுவர் . கன் . இவன் ஆசிரியன் சொற்கேளாது மாங்குடி மணியசிவனூர் - ஒரு சைவர் . மாங்குடி மருதனார் - கடைச்சங்கப் புலவ தீமைகளைப் புரிந்து நல்லொழுக்க மும் தெய்வ பக்தியுமுள்ள காசியாசன் ருள் ஒருவர் . மதுரைக் காஞ்சி பாடியவர் . மூன்று முறை படையெடுத்துத் இவர் ஊர் சோழநாட்டு மாங்குடியா யிருக் தோல்வி யடைந்து ஆசிரியரை நோக்கி கலாம் . அகம் ( புறம் ) நற்றிணை முதலிய என் பெரும்படை அவன் சிறுபடைமுன் வற்றுள்ளும் சிலபாடியவர் . தலையானங் தோற்றதென்ன ? என அவன் தெய்வபக் கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழிய தியுள்ளவன் அது உனக்கு இல்லையெ னால் உய்விக்கப்பட்டவர் . னக்கூறக் கேட்டு அதை மதியாது மீண் மாசதிசை யென்னும் கோசாரபலன் எம் பெரும்படையுடன் சண்டையிட்டுத் ஜன்ம நட்சத்திரமாவது நாமாட்சத்திர தோற்று ஆசிரியர் கூறியது . உண்மை மாவது ; அந்தநட்சத்திர முதற்கொண்டு யென மதித்துக் காசியடைந்து தீர்த்த மாசப்பிரவேச நட்சத்திரம் வரைக்கும் மாடி முத்திபெற்றவன் . ( காசி கசியம் . ) பல