அபிதான சிந்தாமணி

ஆகமங்களில் சிவபேதம் 118 ஆகாயம் மூன்று, பதினான்காவது ஆக்நேயம், சுக்ரர், ரவி, தசேசர், விக்னேச்வரர், சசி, (கே-ர்) வியோமர் முதலிய இருவர், பதி இவர்கள் சிவபேதமாகிய பத்து ஆகமங் னைந்தாவது வீரம், (கே-ர்) தேசசுமுதலிய களைக் கேட்டோர். (காமிகம்.) இருவர், (உ-பி) பிரஸ்தாரம் முதலிய ஆகமங்களில் ருத்ரபேதம்(கஅ)கேட்டோர்- பதின்மூன்று. பதினாறாவது ரௌரவம், அநாதிருத்ரர், பரமேசர், தசார்ணர், சைல (கே-ர்) பிராம்மணேசர் முதலிய இருவர், சர், நிதநேசர், பிரமர், வ்யோமர், உதாச (2-பி) காலக்கம் முதலிய ஆறு. பதினே நர், தேஜசு, ப்ரஜாபதி, ப்ராம்மணேசர், ழாவது மகுடம், (கே-ர்) சிவர் முதலிய நந்திகேசர், சிவர், மகாதேவர், சர்வாத் இருவர். (உ-பி) மகுடம் முதலிய இரண்டு மகர், வீரபத்ரர், அருந்தர், பிரகஸ்பதி, பிர பதினெட்டாவது விமலம், (கே-ர்) சர்வா சாந்தர், ததீசி, கலி, கவசர், ஆலயேசர், த்மகர் முதலிய இருவர். (உ-பி) அநந்தம் லளிதர், பிந்து, சண்டிகேசர், சிவநிஷ்டர், முதலிய பதினாறு, பத்தொன்பதாவது அசம்வாயர், சோமர், நிருசிம்மர், ஸ்ரீதேவி, சந்திரஞானம், (கே-ர்) அந்தர் முதலிய உசனர், தேவவிபவர். சம்வர்த்த கர், சிவர், இருவர். (உ-பி) ஸ்திரம் முதலிய பதினா மகாகாளா. (காமிகம்) ன்கு. இருபதாவது முகபிம்பம் (கே-ர்) ஆகர்ஷணசக்தி- காந்தசக்தி மின்சாரசக், பிலசாந்தர் முதலிய இருவர். (உ-பி) சதுர் (Magnet Power) இது அக்னியின் சக்தி, முகம் முதலிய பதினைந்து. இருபத்தொ இது அசைவால்நெகடிவ், பாஸிடிவ் என்ற ன்றாவது ப்ரோத்கீதம், (கே-ர்) சூலி பிரிவுடைத்தாய் இயங்கிப்பின் ஒன்றுடனெ 'முதலிய இருவர். (உ.பி) கவசம் முதலிய ன்று கூடுதலாகிய வழியில் ஒடுங்குகிறது பதினாறு. இருபத்திரண்டாவது லளிதம், இது இக்காலத்துப் பல வழியில் உபயோ (கே-ர்) ஆலயேசர் முதலிய இருவர், (உ.பி) கிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதன் சக்தியால் லளிதம் முதலிய மூன்று, இருபத்து மூன் தீபங்கள் எரிகின்றன. கம்பித் தந்திகள் ராவது சித்தம், (கே-ர்) பிந்து முதலிய இரு கம்பியிலாத் தந்திகள், நெடுந்தூர வார்த்தை வர், (உ.பி) சாரோத்தர முதலிய நான்கு களைக் கேட்டல், யந்திர இயக்கம், கப்ப இருபத்து நான்காவது சந்தானம், (கேர்) லோட்டல் முதலிய பல வேலைகளைச் செய் சிவநிஷ்டர் முதலிய இருவர். (உ-பி) கின்றனர். இலிங்கா த்யக்ஷம் முதலிய எழு. இருபத் ஆகன்- யாதவ வம்சத்தவன். அநேக லகூத் தைந்தாவது சர்வோத்தமம், (கே-ர்) சோமர் தவரில் கடைசியிற் பிறந்து கீர்த்தியை முதலிய இருவர். (உ-பி) சிவதர்மோத் அடைந்தவன், தரம் முதலிய ஐந்து. இருபத்தாறாவது ஆகா --ஒரு கந்தருவன். புரமேச்வரம், (கே-ர்) ஸ்ரீதேவி முதலிய ஆகாசராசன் - இவன் ஸ்ரீலக்ஷ்மிதேவி இருவர். (உ-பி) மதங்கம் முதலிய எழு. யைச் சிவபூசைக்குப்பரிக்குங்கமலத்திடம் இருபத்தேழாவது கிரணம், (கே-ர்) தேவ குழந்தையுருவாகக் கண்டு எடுத்து வெம் விபவர் முதலிய இருவர். (உ.பி) காருடம் கடேசுவரசுவாமிக்குத் திருமணஞ் செய் முதலிய ஒன்பது. இருபத்தெட்டாவது வித்தவன். வாதுளம், (கே-ர்) சிவர் முதலிய இருவர். ஆகாமியம்- பிரார்த்தம் புசிக்கையல மம்னா (2-பி) வாதுளம் முதலிய பன்னிரண்டு | வாக்குக் காயங்களால் செய்யப்படும் நல்ல (ஸ்ரீ காமிகம், சித்தாந்த சாராவளி), இனி தீய கருமங்களால் வந்தேறுகிற சன்மம். வைஷ்ணவாகமங்கள், வைகாநசம். பாஞ் ஆகாயகப்பல் - இது புகைக்கப்பலைப்போல சராத்ரம் என இருவி தப்படும். அவற்றினை ஆகாயத்தில் வேகமாகச் செல்லும் கப்பல். அப்பெயர் கூறிய விடத்துக் காண்க. இது தனக்கு முன், முன் தள்ளும் இரண்டு ஆகமங்களில் சிவபேதம் (க) கேட்டபரம் கருவிகளையும், ஒரு சுக்கான் போன்ற நடத் பரைகள்-சதாசிவர் பரணவருக்கும் அங் தும் கருவியையும் கொண்டிருப்பது. இது கிருந்து பரம்பரையாக, திரிகலர், சுரர் காற்றின் சகாயத்தால் செல்லும் தன்மை சுதர், பஸ்மர், விபு, சுதீப்தர், கோபதி, யுடையது. அம்பிகை, காரணர், சர்வருத்ரர், பிரஜா ஆகாயம் - இது சத்ததன்மாத்திரையினி பதி, சுசிவர், சிவர், அச்சு தர், ஈசர், ஈசா ன்று தூலமாகத் தோன்றிப் பல வேறு னர், உதாசநர், சூக்ஷ்மர், வைசாவணர், வகைப்பட்ட சத்தமுடைத்தாய்ப் பிராணி பிரபஞ்சனர், காவர், பீமர், தர்மர், அம்பு, களின் போக்கு வரவிற்கு இடங்கொடுத்து
ஆகமங்களில் சிவபேதம் 118 ஆகாயம் மூன்று பதினான்காவது ஆக்நேயம் சுக்ரர் ரவி தசேசர் விக்னேச்வரர் சசி ( கே - ர் ) வியோமர் முதலிய இருவர் பதி இவர்கள் சிவபேதமாகிய பத்து ஆகமங் னைந்தாவது வீரம் ( கே - ர் ) தேசசுமுதலிய களைக் கேட்டோர் . ( காமிகம் . ) இருவர் ( - பி ) பிரஸ்தாரம் முதலிய ஆகமங்களில் ருத்ரபேதம் ( கஅ ) கேட்டோர் பதின்மூன்று . பதினாறாவது ரௌரவம் அநாதிருத்ரர் பரமேசர் தசார்ணர் சைல ( கே - ர் ) பிராம்மணேசர் முதலிய இருவர் சர் நிதநேசர் பிரமர் வ்யோமர் உதாச ( 2 - பி ) காலக்கம் முதலிய ஆறு . பதினே நர் தேஜசு ப்ரஜாபதி ப்ராம்மணேசர் ழாவது மகுடம் ( கே - ர் ) சிவர் முதலிய நந்திகேசர் சிவர் மகாதேவர் சர்வாத் இருவர் . ( - பி ) மகுடம் முதலிய இரண்டு மகர் வீரபத்ரர் அருந்தர் பிரகஸ்பதி பிர பதினெட்டாவது விமலம் ( கே - ர் ) சர்வா சாந்தர் ததீசி கலி கவசர் ஆலயேசர் த்மகர் முதலிய இருவர் . ( - பி ) அநந்தம் லளிதர் பிந்து சண்டிகேசர் சிவநிஷ்டர் முதலிய பதினாறு பத்தொன்பதாவது அசம்வாயர் சோமர் நிருசிம்மர் ஸ்ரீதேவி சந்திரஞானம் ( கே - ர் ) அந்தர் முதலிய உசனர் தேவவிபவர் . சம்வர்த்த கர் சிவர் இருவர் . ( - பி ) ஸ்திரம் முதலிய பதினா மகாகாளா . ( காமிகம் ) ன்கு . இருபதாவது முகபிம்பம் ( கே - ர் ) ஆகர்ஷணசக்தி - காந்தசக்தி மின்சாரசக் பிலசாந்தர் முதலிய இருவர் . ( - பி ) சதுர் ( Magnet Power ) இது அக்னியின் சக்தி முகம் முதலிய பதினைந்து . இருபத்தொ இது அசைவால்நெகடிவ் பாஸிடிவ் என்ற ன்றாவது ப்ரோத்கீதம் ( கே - ர் ) சூலி பிரிவுடைத்தாய் இயங்கிப்பின் ஒன்றுடனெ ' முதலிய இருவர் . ( . பி ) கவசம் முதலிய ன்று கூடுதலாகிய வழியில் ஒடுங்குகிறது பதினாறு . இருபத்திரண்டாவது லளிதம் இது இக்காலத்துப் பல வழியில் உபயோ ( கே - ர் ) ஆலயேசர் முதலிய இருவர் ( . பி ) கிக்கப்பட்டு வருகிறது . இதன் சக்தியால் லளிதம் முதலிய மூன்று இருபத்து மூன் தீபங்கள் எரிகின்றன . கம்பித் தந்திகள் ராவது சித்தம் ( கே - ர் ) பிந்து முதலிய இரு கம்பியிலாத் தந்திகள் நெடுந்தூர வார்த்தை வர் ( . பி ) சாரோத்தர முதலிய நான்கு களைக் கேட்டல் யந்திர இயக்கம் கப்ப இருபத்து நான்காவது சந்தானம் ( கேர் ) லோட்டல் முதலிய பல வேலைகளைச் செய் சிவநிஷ்டர் முதலிய இருவர் . ( - பி ) கின்றனர் . இலிங்கா த்யக்ஷம் முதலிய எழு . இருபத் ஆகன் - யாதவ வம்சத்தவன் . அநேக லகூத் தைந்தாவது சர்வோத்தமம் ( கே - ர் ) சோமர் தவரில் கடைசியிற் பிறந்து கீர்த்தியை முதலிய இருவர் . ( - பி ) சிவதர்மோத் அடைந்தவன் தரம் முதலிய ஐந்து . இருபத்தாறாவது ஆகா - - ஒரு கந்தருவன் . புரமேச்வரம் ( கே - ர் ) ஸ்ரீதேவி முதலிய ஆகாசராசன் - இவன் ஸ்ரீலக்ஷ்மிதேவி இருவர் . ( - பி ) மதங்கம் முதலிய எழு . யைச் சிவபூசைக்குப்பரிக்குங்கமலத்திடம் இருபத்தேழாவது கிரணம் ( கே - ர் ) தேவ குழந்தையுருவாகக் கண்டு எடுத்து வெம் விபவர் முதலிய இருவர் . ( . பி ) காருடம் கடேசுவரசுவாமிக்குத் திருமணஞ் செய் முதலிய ஒன்பது . இருபத்தெட்டாவது வித்தவன் . வாதுளம் ( கே - ர் ) சிவர் முதலிய இருவர் . ஆகாமியம் - பிரார்த்தம் புசிக்கையல மம்னா ( 2 - பி ) வாதுளம் முதலிய பன்னிரண்டு | வாக்குக் காயங்களால் செய்யப்படும் நல்ல ( ஸ்ரீ காமிகம் சித்தாந்த சாராவளி ) இனி தீய கருமங்களால் வந்தேறுகிற சன்மம் . வைஷ்ணவாகமங்கள் வைகாநசம் . பாஞ் ஆகாயகப்பல் - இது புகைக்கப்பலைப்போல சராத்ரம் என இருவி தப்படும் . அவற்றினை ஆகாயத்தில் வேகமாகச் செல்லும் கப்பல் . அப்பெயர் கூறிய விடத்துக் காண்க . இது தனக்கு முன் முன் தள்ளும் இரண்டு ஆகமங்களில் சிவபேதம் ( ) கேட்டபரம் கருவிகளையும் ஒரு சுக்கான் போன்ற நடத் பரைகள் - சதாசிவர் பரணவருக்கும் அங் தும் கருவியையும் கொண்டிருப்பது . இது கிருந்து பரம்பரையாக திரிகலர் சுரர் காற்றின் சகாயத்தால் செல்லும் தன்மை சுதர் பஸ்மர் விபு சுதீப்தர் கோபதி யுடையது . அம்பிகை காரணர் சர்வருத்ரர் பிரஜா ஆகாயம் - இது சத்ததன்மாத்திரையினி பதி சுசிவர் சிவர் அச்சு தர் ஈசர் ஈசா ன்று தூலமாகத் தோன்றிப் பல வேறு னர் உதாசநர் சூக்ஷ்மர் வைசாவணர் வகைப்பட்ட சத்தமுடைத்தாய்ப் பிராணி பிரபஞ்சனர் காவர் பீமர் தர்மர் அம்பு களின் போக்கு வரவிற்கு இடங்கொடுத்து