அபிதான சிந்தாமணி

மலையாளர் 1274 மல்லிகிழான் காரியாது இவர்க ஜமீன் தார் ஸ்ரீசிவஞான யோகியர் மாக ண வன்மையால் நிலத்தில் வீழ்த்திப்பிசைதல், கருள் ஒருவராகிய இராஜபாளயம் சங்கா (ஈ) கால்களால் தலையில் உதைத்தல், (ச) மூர்த்தி கவிராயரவர்களுக்கு யானைக் கன் முழங்காலால் வயிற்றில் மோதுதல், றும் வளநாடும் கொடுத்து உபசரித்தவர் திரண்டகை முஷ்ட்டியால் கதுப்புக்களில் மலையாளர் - மலையாளத்திலிருந்து தமிழ் கருமையாகக் குத்தல், (சு) அடிக்கடி முழங் நாட்டில் குடியேறியவர்கள், இவர்கள் கால்களால் தாக்குதல், (எ) அகங்கையால் பாஷை மலையாளம். இவர்கள் பலவி தவேலை உடம்பில் எப்பக்கத்தும் அறைதல், (அ) செய்து பிழைக்கின் றனர். பகைவன் சோர்ந்திருக்குங் கால் கபடமாக மலையுச்சி - மலையின் முடிவுக்கு மலையுச்சி அவனைப் போரிற் சுழற்றுதல் என்பன. என்று பெயர். (பூகோளம்.) (சுக் - நீ.) மலேயமதம் இவர்களிற் சிலர் வாயுதேவ 2. இருவர் கைகோத்து கால்களாலும் னையும் சமுத்திரத்தையும் தெய்வங்களாக தலையாலும் இடித்தும் உதைத்தும் ஒருவ ஆராதித்துக் கொண்டிருந்தனர். ரையொருவர் வெல்ல வேண்டிச் செய்யும் ளுக்கு டாவிடஸ் என்பவர் சிருட்டிகர்த்தா. போர். பஞ்சபூதங்களை ஒப்புக்கொண் டிருக்கின்ற மல்லர் திருவள்ளுவர் திருக்குறளுக்கு னர். வியாதி முதலியன பிசாசங்களின் உரையிட்ட ஆசிரியர்களில் ஒருவர். காரியமென்று அவற்றைப் பரிகரிக்கப் மல்லன் - தருசகனோடு போர்செய்தற்கு பலி முதலியவை கொடுப்பர். வந்த பகையரசர் எழுவர்களுள் ஒருவன். மல்-வாணாசுரனை வெல்ல மல்லனாய்க் கண் (பெ - கதை.) ணன் சென்று அறைகூவி வென்று ஆடிய மல்லாலர் - விநாயகர் திருவவதாரத்தில் கூத்து. ஒன்று, இவ்வவதாரத்தில் கமலாசுரனைக் மல்கலாக்கிய சூலை - (மண்குத்து நோய்) கொன்றனர். பிரசவித்தவுடன், அழுக்கினால், மார்பு, மல்லிகார்ச்சுநன் - ஸ்ரீசந்திரன் என்போன் சிரம், கீழ்வயிறு இவற்றில் நோவுண்டா புத்திரப்பேறு வேண்டிச் சிவமூர்த்தியை கும், யெண்ணி விஷ்ணு தனக்குப் புத்திரராகத் மல்செட்டி - அரசன், வைசியன் கன்னிகை தவமியற்றி மல்லிகார்ச்சுநரைப் பெற்றான், யைப் புணரப்பிறந்தவன். மஞ்சள் இஞ்சி ஒருநாள் மல்லிகார்ச்சுநர் வேட்டைக்குப் முதலிய விற்போன், புறப்பட்டுத் திண்டீரவனஞ் சென்று வேட் மல்லதேவன் பாணவம்சத்தரசருள் ஒரு டையாடுகையில் திண்டீான் எனது கட்ட வன். ளையின்றி என் காவலில் வந்த நீ யார் என்று மல்லநாதன்-பீமனால் திக்விஜயத்தில் ஜெயி எதிர்க்க இருவரும் (5000) வருஷம் போ க்கப்பட்டவன். (பார-சபா.) ரிட்டும் அசுரன் இறவாமையால் மல்லி கார்ச்சுநர் கால தண்டத்தால் இவனுயிரைப் மல்லபூமி - காருபதமென்னும் நாட்டில் போக்கினர். திண்டீரன் உயிர் நீங்குகை இலக்குமணர் நிருமித்த பட்டணம். யில் ஸ்ரீஹரி, என்று உயிர்விடுத்ததால் மல்லம் - ஒரு தேசம், There are swo விஷ்ணு மூர்த்தி தரிசனம் தந்து உனக்கு Malla Desa, One in the west - The என்ன வரம் வேண்டுமென்ன அகான், Multan. The other is in the east-The உமது தண்டத்தால் என்னுயிர் நீங்கினேன் Country in which Parasnath hills are ஆதலால் இவ்வனம் லோக தண்டவனம் situated, that is, portion of the dist- என்றும், அப்பெயரால் ஒரு தீர்த்தமும், ricts of Hazaribagh and Manbhum. அந்தக் கதாயு தமும் அத் தீர்த்தக்கரையில் மல்லயுத்தம் - 1. பகைவரது உயிர்நிலை நிறுத்தப்பட வேண்டுமெனவும் அத்தீர்த் யுறுப்பு:ளையும், உறுப்புக்களின் பொருத் தத்தில் மூழ்கித் தண்டத்தைத் தழுவினோர் துக்களையும், முறைமையாக ஆதல், முறை பாபம் நீங்கிச் சுத்தராய் உன்னருள் பெற தவறிச் சென்றதல், திறமையோடு உராய வும் வரம் அருள்க என்று வரம்பெற்றனன். தலாலும், கைகளால் பிணித்தலாலும், அவ மல்லிகிழான் காரியாதி - இவன் குடநாட் ரைக் கொல்லுதலாம், அக்கைப்போர் (அ) டை ஆண்டவன். ஏற்போர்க்கு அன்புடை வகைப்படும். (க) தன் இடக்கையாற் பகை யவன். இவனை ஆவூர் மூலங்கிழார் பாடிப் வன் தலை மயிரை இறுகுறப்பிடித்தல், (உ) பரிசுபெற்றார். (புறநா.)
மலையாளர் 1274 மல்லிகிழான் காரியாது இவர்க ஜமீன் தார் ஸ்ரீசிவஞான யோகியர் மாக வன்மையால் நிலத்தில் வீழ்த்திப்பிசைதல் கருள் ஒருவராகிய இராஜபாளயம் சங்கா ( ) கால்களால் தலையில் உதைத்தல் ( ) மூர்த்தி கவிராயரவர்களுக்கு யானைக் கன் முழங்காலால் வயிற்றில் மோதுதல் றும் வளநாடும் கொடுத்து உபசரித்தவர் திரண்டகை முஷ்ட்டியால் கதுப்புக்களில் மலையாளர் - மலையாளத்திலிருந்து தமிழ் கருமையாகக் குத்தல் ( சு ) அடிக்கடி முழங் நாட்டில் குடியேறியவர்கள் இவர்கள் கால்களால் தாக்குதல் ( ) அகங்கையால் பாஷை மலையாளம் . இவர்கள் பலவி தவேலை உடம்பில் எப்பக்கத்தும் அறைதல் ( ) செய்து பிழைக்கின் றனர் . பகைவன் சோர்ந்திருக்குங் கால் கபடமாக மலையுச்சி - மலையின் முடிவுக்கு மலையுச்சி அவனைப் போரிற் சுழற்றுதல் என்பன . என்று பெயர் . ( பூகோளம் . ) ( சுக் - நீ . ) மலேயமதம் இவர்களிற் சிலர் வாயுதேவ 2. இருவர் கைகோத்து கால்களாலும் னையும் சமுத்திரத்தையும் தெய்வங்களாக தலையாலும் இடித்தும் உதைத்தும் ஒருவ ஆராதித்துக் கொண்டிருந்தனர் . ரையொருவர் வெல்ல வேண்டிச் செய்யும் ளுக்கு டாவிடஸ் என்பவர் சிருட்டிகர்த்தா . போர் . பஞ்சபூதங்களை ஒப்புக்கொண் டிருக்கின்ற மல்லர் திருவள்ளுவர் திருக்குறளுக்கு னர் . வியாதி முதலியன பிசாசங்களின் உரையிட்ட ஆசிரியர்களில் ஒருவர் . காரியமென்று அவற்றைப் பரிகரிக்கப் மல்லன் - தருசகனோடு போர்செய்தற்கு பலி முதலியவை கொடுப்பர் . வந்த பகையரசர் எழுவர்களுள் ஒருவன் . மல் - வாணாசுரனை வெல்ல மல்லனாய்க் கண் ( பெ - கதை . ) ணன் சென்று அறைகூவி வென்று ஆடிய மல்லாலர் - விநாயகர் திருவவதாரத்தில் கூத்து . ஒன்று இவ்வவதாரத்தில் கமலாசுரனைக் மல்கலாக்கிய சூலை - ( மண்குத்து நோய் ) கொன்றனர் . பிரசவித்தவுடன் அழுக்கினால் மார்பு மல்லிகார்ச்சுநன் - ஸ்ரீசந்திரன் என்போன் சிரம் கீழ்வயிறு இவற்றில் நோவுண்டா புத்திரப்பேறு வேண்டிச் சிவமூர்த்தியை கும் யெண்ணி விஷ்ணு தனக்குப் புத்திரராகத் மல்செட்டி - அரசன் வைசியன் கன்னிகை தவமியற்றி மல்லிகார்ச்சுநரைப் பெற்றான் யைப் புணரப்பிறந்தவன் . மஞ்சள் இஞ்சி ஒருநாள் மல்லிகார்ச்சுநர் வேட்டைக்குப் முதலிய விற்போன் புறப்பட்டுத் திண்டீரவனஞ் சென்று வேட் மல்லதேவன் பாணவம்சத்தரசருள் ஒரு டையாடுகையில் திண்டீான் எனது கட்ட வன் . ளையின்றி என் காவலில் வந்த நீ யார் என்று மல்லநாதன் - பீமனால் திக்விஜயத்தில் ஜெயி எதிர்க்க இருவரும் ( 5000 ) வருஷம் போ க்கப்பட்டவன் . ( பார - சபா . ) ரிட்டும் அசுரன் இறவாமையால் மல்லி கார்ச்சுநர் கால தண்டத்தால் இவனுயிரைப் மல்லபூமி - காருபதமென்னும் நாட்டில் போக்கினர் . திண்டீரன் உயிர் நீங்குகை இலக்குமணர் நிருமித்த பட்டணம் . யில் ஸ்ரீஹரி என்று உயிர்விடுத்ததால் மல்லம் - ஒரு தேசம் There are swo விஷ்ணு மூர்த்தி தரிசனம் தந்து உனக்கு Malla Desa One in the west - The என்ன வரம் வேண்டுமென்ன அகான் Multan . The other is in the east - The உமது தண்டத்தால் என்னுயிர் நீங்கினேன் Country in which Parasnath hills are ஆதலால் இவ்வனம் லோக தண்டவனம் situated that is portion of the dist என்றும் அப்பெயரால் ஒரு தீர்த்தமும் ricts of Hazaribagh and Manbhum . அந்தக் கதாயு தமும் அத் தீர்த்தக்கரையில் மல்லயுத்தம் - 1. பகைவரது உயிர்நிலை நிறுத்தப்பட வேண்டுமெனவும் அத்தீர்த் யுறுப்பு : ளையும் உறுப்புக்களின் பொருத் தத்தில் மூழ்கித் தண்டத்தைத் தழுவினோர் துக்களையும் முறைமையாக ஆதல் முறை பாபம் நீங்கிச் சுத்தராய் உன்னருள் பெற தவறிச் சென்றதல் திறமையோடு உராய வும் வரம் அருள்க என்று வரம்பெற்றனன் . தலாலும் கைகளால் பிணித்தலாலும் அவ மல்லிகிழான் காரியாதி - இவன் குடநாட் ரைக் கொல்லுதலாம் அக்கைப்போர் ( ) டை ஆண்டவன் . ஏற்போர்க்கு அன்புடை வகைப்படும் . ( ) தன் இடக்கையாற் பகை யவன் . இவனை ஆவூர் மூலங்கிழார் பாடிப் வன் தலை மயிரை இறுகுறப்பிடித்தல் ( ) பரிசுபெற்றார் . ( புறநா . )