அபிதான சிந்தாமணி

மலட்டுரோகம் 1272 மலாடு என மலடு முதலில் இரண்டு பிள்ளைகள் பெற்று ஞ்செய்ய இருக்கையில் இந்திரன் இவன் பிறகு பிள்ளை பெறா தாள். வாழைமலடு - மற்றொரு யாகஞ்செய்கையில் தன் பத ஒரு பிள்ளை பெற்று மீண்டும் பெறாதாள். மாறுமென்று எண்ணி இவனிடம் வந்து கருப்பமலடு - பிரதிகர்ப்பத்திலும் சாவுப் புத்திர காமேஷ்டி செய்க என எவினன். பிள்ளை பெறுபவள் அதனால் அரசன் புத்திர காமேஷ்டி யா மலட்டுரோகம் - சுக்கில சோணி தங்களில் கஞ் செய்ய அதில் பார்வதி பிராட்டியார் வாதாதிகளால் உண்டாகின்ற தோஷங்க மூன்று முலைகளோடு அவதரித் தனள். அர ளினாலும், ஜன்மாந்தர பாவத்தினாலும் சன் புத்திரப்பேறு வேண்டி யாகஞ்செய்ய உண்டாவது. அது ஆண்மலடு, பெண் மும்முலையோடு பெண் பிறந்ததே எனக் மலடு என இருவகை. பெண்மலட்டில் கவலுகையில் அசரீரி அரசனை நோக்க ஆதிமலடு, காகமலடு, கருப்பமலடு அரசனே இந்தப் பெண்ணிற்கு நாயகன் நான்கு பிரிவுகளுண்டு. வரும்பொழுது ஒருமுலை மறையுமெனக் மலதம்-1. இந்திரனது பிரமகதி தோஷமா கூறக்கேட்டுக் களித்திருந்து மகளுக்குச் கிய மலத்தைப் போக்கிய புண்ய தீர்த்தமு சகல கலைகளும் கற்பித்துத் தன் முடியை ள்ள இடம். இது மலத்தைப் போக்கிய மகளுக்குச் சூட்டிச் சுவர்க்க மடைந்து தால் மலதம் எனப்பட்டது. (இரா பா.) சிலநாள் பொறுத்து சோமசுந்தர பாண் 2. சரயூந்திக்கு அப்பாலுள்ள நாடு, பூர் டியனால் கைலாயத்திருந்து வந்து எழு வம் இந்திரனைப் பிடித்த மலமாகிய பிர கடலாடிச் சென்றவன். மஹத்தி நீங்கின இடமாதலின் இப் பெய மலயம் - பொதிகை மலை. ரடைந்தது. (வான்மீகி - ரா.) மலர்க்கொண்டைப் பறவை - இது, அமெ 3. ஒரு நாடு, ரிகா நாட்டில் இருக்கிறது. இது மாம்ஸப மலதம் கநசம் இந்திரனுடைய மலகரூ க்ஷணி- இது அழகாய்ப் பாடக்கூடியபு. சங்கள் நீங்கின இரண்டு தேசங்கள். மிதி இது புறத்தில் நீலங்கலந்த வெண்ணிற லைக்குச் செல்லும் வழியிலுள்ளவை.(இரா) மாய் வயிறு வெளுத்து அழகிய மலர்க்கொ மலமாதம் - இரண்டு அமாவாசை வரும் ண்டை பெற்றிருப்பது, இது மரங்களிலு மாதம். ள்ள இலைகளில் மறைந்து தன் கொண் (ங) ஆணவம், காமியம், மாயை. டையை மாத்திரம் வெளிப்படுத்தி இருக் மலம்பீச்சும் பிராணி - இது வட அமெ சையில் தேனை நாடி வரும் வண்டுகள் ரிக்கா ஆண்டிஸ் மலை பிரதேசத்தது இதன் முதலிய இதனை மலரென்றெண்னி இறங் தேகத்தில் நீண்டு அடர்ந்த மயிருண்டு;உரு குகையில் அவற்றை ஆகாரமாகக் கொள் வத்தில் கீரிபோன்றது பற்கள் நாய்க்கிரு ளும். இதனை (Bee Martin) என்பர். ப்பது போலிருக்கிறது. இதை விரோதிகள் மலர்ச்சியணி - இது சிறப்புப் பொருளைச் எதிர்த்தால் ஒருவகை மஞ்சளான நீரை சாதித்தற்குப் பொதுப் பொருளையும் மீட் ஆசனத்தின் வழியாகப் பீச்சுகிறது. அந்நீர் எம் அப் பொதுப்பொருளைச் சாதித்ததற்கு (18) அடி பாய்கிறது. அதன் நாற்றம் மற்றொரு சிறப்புப் பொருளையும் சொல்லு எவ்வகையிலும் நீங்குவதில்லை. தலாம். இதனை வடநூலார் விகஸ்வராலங் மலயத்துவசபாண்டியன் - 1. காசிராசன் காரம் என்பர். (குவல.) குமரன். இவன் குமரன் பிரதீபபாண் மலஜம் - கரூசதேசத்தின் அருகிலுள்ள டியன். இவன் தேவி வைதற்பி. இவனது தேசம், Malada, The westery portion மற்றொரு குமரன் இத்மவாகன், பாரத of the district of Sbababad. யுத்தத்தில் பாண்டவர்க்கு உதவி புரிந்து மலாக்காமதம் - (Malacca.) இத் தேசத் அச்வத்தாமனால் இறந்தவன். 2. மணவூரை ஆண்டு கொண்டிருந்த தவர் பூர்வத்தில் வாயுவை லானிக்ஷோ என் குலசேகர பாண்டியன் குமரன். இவன் னும் பெயரால் முதற்கடவுளென்று பூஜி பதினாயிரம் பெண்களை மணந்தும் புத் த்து வந்தனர். இவர்களுக்கு நிட்டோ என் திரன் இல்லாமையால் சூர்யகுலத் தரச னும் துஷ்ட தேவதையுமுண்டு. வருஷங் களில் அநேக பண்டிகைகளைச் செய்வர். னாகிய சூரசேநன் புத்திரியாகிய காஞ்சன மாலையை மணந்து அரசாண்டு (கக) அச் மலாடு -1. மலையமாநாடு. இது சேலம் வமேத யாகஞ்செய்து பின்னும் ஒரு யாக திருக்கோவலூர் முதலிய மலம்
மலட்டுரோகம் 1272 மலாடு என மலடு முதலில் இரண்டு பிள்ளைகள் பெற்று ஞ்செய்ய இருக்கையில் இந்திரன் இவன் பிறகு பிள்ளை பெறா தாள் . வாழைமலடு - மற்றொரு யாகஞ்செய்கையில் தன் பத ஒரு பிள்ளை பெற்று மீண்டும் பெறாதாள் . மாறுமென்று எண்ணி இவனிடம் வந்து கருப்பமலடு - பிரதிகர்ப்பத்திலும் சாவுப் புத்திர காமேஷ்டி செய்க என எவினன் . பிள்ளை பெறுபவள் அதனால் அரசன் புத்திர காமேஷ்டி யா மலட்டுரோகம் - சுக்கில சோணி தங்களில் கஞ் செய்ய அதில் பார்வதி பிராட்டியார் வாதாதிகளால் உண்டாகின்ற தோஷங்க மூன்று முலைகளோடு அவதரித் தனள் . அர ளினாலும் ஜன்மாந்தர பாவத்தினாலும் சன் புத்திரப்பேறு வேண்டி யாகஞ்செய்ய உண்டாவது . அது ஆண்மலடு பெண் மும்முலையோடு பெண் பிறந்ததே எனக் மலடு என இருவகை . பெண்மலட்டில் கவலுகையில் அசரீரி அரசனை நோக்க ஆதிமலடு காகமலடு கருப்பமலடு அரசனே இந்தப் பெண்ணிற்கு நாயகன் நான்கு பிரிவுகளுண்டு . வரும்பொழுது ஒருமுலை மறையுமெனக் மலதம் -1 . இந்திரனது பிரமகதி தோஷமா கூறக்கேட்டுக் களித்திருந்து மகளுக்குச் கிய மலத்தைப் போக்கிய புண்ய தீர்த்தமு சகல கலைகளும் கற்பித்துத் தன் முடியை ள்ள இடம் . இது மலத்தைப் போக்கிய மகளுக்குச் சூட்டிச் சுவர்க்க மடைந்து தால் மலதம் எனப்பட்டது . ( இரா பா . ) சிலநாள் பொறுத்து சோமசுந்தர பாண் 2. சரயூந்திக்கு அப்பாலுள்ள நாடு பூர் டியனால் கைலாயத்திருந்து வந்து எழு வம் இந்திரனைப் பிடித்த மலமாகிய பிர கடலாடிச் சென்றவன் . மஹத்தி நீங்கின இடமாதலின் இப் பெய மலயம் - பொதிகை மலை . ரடைந்தது . ( வான்மீகி - ரா . ) மலர்க்கொண்டைப் பறவை - இது அமெ 3. ஒரு நாடு ரிகா நாட்டில் இருக்கிறது . இது மாம்ஸப மலதம் கநசம் இந்திரனுடைய மலகரூ க்ஷணி- இது அழகாய்ப் பாடக்கூடியபு . சங்கள் நீங்கின இரண்டு தேசங்கள் . மிதி இது புறத்தில் நீலங்கலந்த வெண்ணிற லைக்குச் செல்லும் வழியிலுள்ளவை . ( இரா ) மாய் வயிறு வெளுத்து அழகிய மலர்க்கொ மலமாதம் - இரண்டு அமாவாசை வரும் ண்டை பெற்றிருப்பது இது மரங்களிலு மாதம் . ள்ள இலைகளில் மறைந்து தன் கொண் ( ) ஆணவம் காமியம் மாயை . டையை மாத்திரம் வெளிப்படுத்தி இருக் மலம்பீச்சும் பிராணி - இது வட அமெ சையில் தேனை நாடி வரும் வண்டுகள் ரிக்கா ஆண்டிஸ் மலை பிரதேசத்தது இதன் முதலிய இதனை மலரென்றெண்னி இறங் தேகத்தில் நீண்டு அடர்ந்த மயிருண்டு ; உரு குகையில் அவற்றை ஆகாரமாகக் கொள் வத்தில் கீரிபோன்றது பற்கள் நாய்க்கிரு ளும் . இதனை ( Bee Martin ) என்பர் . ப்பது போலிருக்கிறது . இதை விரோதிகள் மலர்ச்சியணி - இது சிறப்புப் பொருளைச் எதிர்த்தால் ஒருவகை மஞ்சளான நீரை சாதித்தற்குப் பொதுப் பொருளையும் மீட் ஆசனத்தின் வழியாகப் பீச்சுகிறது . அந்நீர் எம் அப் பொதுப்பொருளைச் சாதித்ததற்கு ( 18 ) அடி பாய்கிறது . அதன் நாற்றம் மற்றொரு சிறப்புப் பொருளையும் சொல்லு எவ்வகையிலும் நீங்குவதில்லை . தலாம் . இதனை வடநூலார் விகஸ்வராலங் மலயத்துவசபாண்டியன் - 1. காசிராசன் காரம் என்பர் . ( குவல . ) குமரன் . இவன் குமரன் பிரதீபபாண் மலஜம் - கரூசதேசத்தின் அருகிலுள்ள டியன் . இவன் தேவி வைதற்பி . இவனது தேசம் Malada The westery portion மற்றொரு குமரன் இத்மவாகன் பாரத of the district of Sbababad . யுத்தத்தில் பாண்டவர்க்கு உதவி புரிந்து மலாக்காமதம் - ( Malacca . ) இத் தேசத் அச்வத்தாமனால் இறந்தவன் . 2. மணவூரை ஆண்டு கொண்டிருந்த தவர் பூர்வத்தில் வாயுவை லானிக்ஷோ என் குலசேகர பாண்டியன் குமரன் . இவன் னும் பெயரால் முதற்கடவுளென்று பூஜி பதினாயிரம் பெண்களை மணந்தும் புத் த்து வந்தனர் . இவர்களுக்கு நிட்டோ என் திரன் இல்லாமையால் சூர்யகுலத் தரச னும் துஷ்ட தேவதையுமுண்டு . வருஷங் களில் அநேக பண்டிகைகளைச் செய்வர் . னாகிய சூரசேநன் புத்திரியாகிய காஞ்சன மாலையை மணந்து அரசாண்டு ( கக ) அச் மலாடு -1 . மலையமாநாடு . இது சேலம் வமேத யாகஞ்செய்து பின்னும் ஒரு யாக திருக்கோவலூர் முதலிய மலம்